Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Lef om te luisteren Seksuele diversiteit Luister je wel naar mŪj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Gedragsproblemen
Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
Intelligentie
Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Schoolsucces in de brugklas Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Later keuzemoment lln. vo Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Verbonden schrift en blokschrift Leeropbrengsten van werken met een weektaak Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Kleuters en spel Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Kernkwaliteiten
De mentor als spil in de begeleiding
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Werken met hoogbegaafde leerlingen Excellentie bevorderen Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Intrinsieke motivatie Hakken in het zand StrategieŽn voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Hooggevoeligheid
Overprikkeld Wegwijs in hooggevoeligheid
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Opvoedwijzer Asperger Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Diagnose label stigma Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

Denken in beelden

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Kerpel, A. (2014). Denken in beelden.
Geraadpleegd op 17-10-2017,
van https://wij-leren.nl/denken-in-beelden.php

>> Het boek Denken in beelden direct bestellen.

Denk je in beelden, of denk je in woorden? Beelddenkers denken in plaatjes. Dat is anders dan bij taaldenkers; die denken in woorden en begrippen, zo schrijft Tineke Verdoes in het boek Denken in beelden. Beelddenkers kunnen zonder visualisatie niet goed denken, en dus ook niet goed leren. Het boek staat vol met uitleg, tips en opdrachten voor kinderen, leerkrachten en ouders.

Twee typen beelddenkers

Beelddenkers zijn in twee soorten te verdelen. Het eerste type heeft een extreme voorkeur voor visueel-ruimtelijk denken en heeft problemen met auditief-volgordelijk denken. Het tweede type heeft een sterke voorkeur voor visueel-ruimtelijk denken, maar bij deze leerling zijn de auditief-volgordelijke functies wel goed ontwikkeld.

Signalen van beelddenkers

Op school zijn beelddenkers te herkennen aan de volgende signalen:
 • Ze hebben moeite met woorden en taal.
 • Ze lezen vaak spellend of radend.
 • Ze vergeten vaak details, al hebben ze wel globaal overzicht.
 • Ze hebben moeite met hardop lezen.
 • Ze maken vaak veel oriëntatiefouten bij het dictee.
 • Ze hebben moeite met automatiseren.
 • Ze passen spellingregels nauwelijks toe.
 • Ze gebruiken veel zelfbedachte strategieën.
 • Ze kunnen erg dromerig zijn.
 • Ze hebben moeite met luisteren en het opvolgen van mondelinge instructie.
 • Ze vatten informatie vaak letterlijk op.
 • Ze hebben moeite met concentreren.
 • Ze vertellen dingen vaak in een onlogische volgorde.
 • Ze hebben moeite met het begrip die met tijd te maken hebben, zoals: nu, straks, later, nog even.
 • Ze kunnen erg impulsief zijn.
 • Ze zijn een beetje onhandig.

Sterke kanten van beelddenkers

Beelddenkers hebben veel sterke kanten. Enkele voorbeelden:
 • Ze zijn creatief, origineel en hebben veel fantasie.
 • Ze voelen dingen vaak goed aan.
 • Ze bedenken oplossingen voor problemen waar anderen soms helemaal niet uitkomen.
 • Ze houden van tekenen en knutselen.
 • Ze zijn vaak zorgzaam.

Beelddenken en de meervoudige intelligenties

Je kunt op verschillende manieren intelligent zijn. Howard Gardner onderscheidt acht soorten. In eenvoudige woorden uitgelegd: rekenknap, beeldknap, beweegknap, muziekknap, natuurknap, woordknap, mensknap en zelfknap. Beelddenkers zijn dus beeldknap. Kinderen die beeldknap zijn, genieten van ontwerpen en ordenen. Ze houden van vormen en kleuren. Het is belangrijk dat een leerkracht zoveel mogelijk probeert om de verschillende intelligenties in de les aandacht te geven.

Instructie geven

Beelddenkers missen soms veel van de instructie, omdat dit vaak voor een groot deel gesproken taal is. Hierdoor weten deze leerlingen soms niet wat de bedoeling is, begrijpen ze de opdracht niet en komen ze niet tot leren. Wat kun je doen als leerkracht om ervoor te zorgen dat de instructie landt?
 • Visualiseer zoveel mogelijk.
 • Geef korte instructies en herhaal hem eventueel.
 • Schrijf de opdracht op het bord.
 • Controleer of de opdracht helder is.
 • Verdeel de taak in stukjes.
 • Vereenvoudig de leerstof totdat de leerling de basis begrijpt. Dan kun je daarop verder bouwen.

Algemene tips voor de leerkracht

 • Maak vage tijdsbegrippen concreet, of vermijdt ze. Zeg niet: ‘straks kom ik bij je’, maar: ‘als ik klaar ben met uitleggen, dan kom ik bij je’.
 • Gebruik een timetimer.
 • Geef veel aandacht aan inzichtelijk rekenen, want dat sluit goed aan bij de manier waarop beeldenkers sommen oplossen.
 • Leg de betekenis van symbolen uit.
 • Gebruik humor, aansprekende anekdotes en voorbeelden die tot de verbeelding spreken. Dan verankert de lesstof beter in het geheugen.
 • Focus op de sterke kanten van deze leerlingen. Benut hun talenten en help ze om die uit te bouwen.

Recensie

Het boek Denken in beelden is fantastisch vormgegeven, echt een feest voor beelddenkers. Jammer is wel dat de wetenschappelijke onderbouwing voor de theorie over beelddenkers ontbreekt. Toch blijft het wel opmerkelijk dat dit boek zoveel herkenning oproept.

Bestellen

N.a.v. Tineke Verdoes, Denken in beelden, 79 blz hardcover, Uitgeverij SWP Amsterdam, 2013, ISBN 978 90 8560 653 6, € 27, 50. Het boek is te bestellen via

Kerpel, A. (2014). Denken in beelden.
Geraadpleegd op 17-10-2017,
van https://wij-leren.nl/denken-in-beelden.php

Gerelateerd

Beelddenken begrepen
Beelddenken begrepen
Signaleren en begeleiden van beelddenkers in het primair onderwijs
Medilex Onderwijs 
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid - kenmerken - gedrag - tips aanpak
Arja Kerpel
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson
Systeemdenken en denkgewoonten
Systeemdenken in de klas - Systeemdenken en denkgewoonten
Jan Jutten
IQ-test beelddenkers
Beelddenkers en IQ onderzoek
Lisanne van Nijnatten
Manier van leren moet kloppen
De manier van leren moet kloppen: hoe je kennis vlot toegankelijk maakt
Dolf Janson
Effectief leren spellen
Hersenen en woorden in verbinding
Dolf Janson
Gave van dyslexie
De gave van dyslexie
Arja Kerpel
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Arja Kerpel

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Denken in beeldenInschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.