Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO NT2-onderwijs versterken Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs Onderzoekend leren - Nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Effect van lerarenstress op henzelf en op hun leerlingen Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Zeggenschap over onderwijskwaliteit vanuit praktijk is belangrijk!

Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner bij Hoornbeeck College

 

  Geplaatst op 1 juni 2016

Nifterik, A. van (2016). Zeggenschap over onderwijskwaliteit vanuit praktijk is belangrijk!
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/onderwijskwaliteit-leraar-professionele-leergemeenschap.php

Wat goed onderwijs is, wordt voor een groot deel bepaald door de overheid. Maar ook anderen hebben daar een stem in. Schoolbestuurders en leraren bijvoorbeeld. Deze stem uit de praktijk mag luider klinken, zo blijkt uit onderzoek in het primair onderwijs. Het onderwijsveld denkt alleen op kleine schaal invloed te kunnen uitoefenen, omdat de regels van het ministerie en het toezichtkader van de Inspectie als bindend ervaren worden.

“Er bestaat geen eenduidige definitie over wat goed onderwijs is”, zegt Martijn van der Steen van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en Tilburg University. “Over de kwaliteit van het onderwijs bestaan verschillende ideeën, dat is de basis van ons systeem van onderwijsvrijheid in Nederland. Niet alleen de overheid bepaalt hoe het onderwijs eruit moet zien, zoals dat in Frankrijk bijvoorbeeld het geval is.”

Gesprekspartners

Al die verschillende opvattingen kunnen niet zomaar naast elkaar bestaan: er moet ergens overeenstemming over zijn. Volgens de overheid wordt de onderwijskwaliteit beter als er eenduidige normen worden gesteld. Daarvoor moeten betrokkenen met elkaar in gesprek. De overheid zoekt daarvoor gesprekspartners die onderwijssectoren vertegenwoordigen, zoals besturen, koepels en sectorraden. Zij stellen samen regels op voor onderwijskwaliteit. Vervolgens controleert de Inspectie of scholen aan die regels voldoen.

Invloed leraren

“Meer partijen, zoals leraren, zouden deel moeten uitmaken van dat gesprek”, zegt Van der Steen. “Leraren hebben ideeën over wat goed onderwijs nodig heeft.” In het huidige systeem is er echter te weinig ruimte voor de mening van leraren of andere partijen. Nu is de invulling die de overheid aan onderwijskwaliteit geeft dominant. In een systeem dat zich kenmerkt door een grote onderwijsvrijheid, waar Nederland zelfs internationaal om bekend staat, is dat opvallend.

“De dominante invulling van de overheid komt deels ook doordat er sprake is van conformisme binnen het onderwijsveld zelf. Regels geven helderheid en houvast. Het is voor een school prettig als je weet waaraan je moet voldoen. Daarom wordt er tegelijkertijd vanuit het veld zelf gevraagd om heldere regels en een duidelijk inspectiekader.”

Behalve een dominante invloed van de overheid, wordt de inhoud van het onderwijs ook sterk bepaald door de educatieve uitgeverijen. Zij hebben goede en complete methoden ontwikkeld waarvan het onderwijsveld maar al te graag gebruikmaakt. Dat verkleint echter wel de ruimte voor andere invullingen van onderwijskwaliteit.

Lokale initiatieven

Van der Steen benadrukt dat dat niet betekent dat er in de onderwijspraktijk niets gebeurt. Er zijn wel degelijk kleine, lokale initiatieven die op een andere manier invulling geven aan onderwijskwaliteit. De overheid juicht die initiatieven in principe toe en zegt dat scholen meer handelingsvrijheid hebben dan ze zelf denken.

Verbanden smeden

De overheid wil wel dat iedereen meepraat, maar organiseert dat niet in alle gevallen goed. De mensen uit de praktijk hebben echter zelf ook een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun ideeën in het debat op systeemniveau landen. Ze zouden dat georganiseerder moeten doen. Het heeft weinig zin als het ministerie bij elk gesprek zomaar een groep leraren uitnodigt. Leraren zouden zich meer kunnen verenigen en organiseren. Bijvoorbeeld in professionele beroepsgroepen die hun eigen standaarden ontwikkelen, zoals in de zorg.

Een stap op weg naar deze beroepsgroepen zou de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen kunnen zijn. Een voorwaarde hiervoor is dat leerkrachten worden behandeld als professionals in het onderwijsveld. Het is van belang dat zij inbreng hebben in de kwaliteit van onderwijs.

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter NRO-onderzoeksproject: 'Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs'.

Bronnen

Nifterik, A. van (2016). Zeggenschap over onderwijskwaliteit vanuit praktijk is belangrijk!
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/onderwijskwaliteit-leraar-professionele-leergemeenschap.php

Gerelateerd

Effectief duoschap
Effectief duoschap
De sleutel tot succesvolle duobanen in het primair onderwijs
Medilex Onderwijs 
Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap
Leidinggeven aan een professionele leergemeenschap

Bazalt | HCO | RPCZ 
Professionele vrijheid
Professionele vrijheid in het onderwijs
Machiel Karels
Kwaliteit met NSCCT
Het organiseren van onderwijskwaliteit met de NSCCT
Herman Kolthof
OGW en samenwerking
Samenwerking bevordert opbrengstgericht werken
Annemieke Top
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel
Staat van de leraar
De Staat van de Leraar
Marjolein Zwik
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Bea Pompert


Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Professionele leergemeenschap
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Hoe faciliteer je een leergemeenschap?
Hoe faciliteer je succesvol een leergemeenschap?
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
Kwaliteitszorg innovatie
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling review
Kwaliteitszorg po
Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Meedenken aan onderwijskwaliteitInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.