Bedrijfsvoering in het basis- en voortgezet onderwijs

Geplaatst op 26 september 2022

Bedrijfsvoering gaat over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd. Een sterke bedrijfsvoering is een van de randvoorwaarden voor het goed functioneren van een school als organisatie en daarmee dus voor goed onderwijs. Leerkrachten kunnen hun werk goed doen als het personeelsbeleid, de financiële huishouding, de huisvesting, de inrichting van het leerlingvolgsysteem en digitale voorzieningen op orde zijn.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de school en het onderwijs dat wordt gegeven. Het bestuur bepaalt wat hierin de verantwoordelijkheden zijn van de schoolleider. Wel staat bedrijfsvoering ten dienste van het onderwijs zelf en gaat dus over de manier waarop bedrijfsprocessen in het onderwijs worden gestuurd, ondersteund en uitgevoerd.

Een goede bedrijfsvoering sluit aan op het onderwijsproces en draagt bij aan de doelstellingen daarvan. Dat is in ieder geval de bedoeling. Alleen worden bedrijfsvoering en onderwijs in de dagelijkse praktijk niet als elkaars verlengde gezien, maar als twee aparte werelden.

Dit stelt schoolleiders voor de uitdaging de financiële middelen en de onderwijskundige visie van de school aan elkaar te koppelen, om zo de bedrijfsvoering te integreren in de processen met collega’s.

Lumpsumbekostiging

Sinds 2006 hebben schoolbesturen, als gevolg van de lumpsumbekostiging, de vrijheid gekregen om de bedrijfsvoering zelf in te vullen. Zij ontvangen sindsdien één budget (lumpsum), dat grotendeels is gebaseerd op het aantal leerlingen, van de rijksoverheid voor alle kosten. Deze bekostiging biedt besturen de mogelijkheid om het budget op basis van eigen keuzes in te zetten voor de bedrijfsvoering van scholen. Men kan de financiële en onderwijsinhoudelijke prioriteiten dus tot op zekere hoogte zelf vaststellen. Die vrijheid gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om de middelen op een goede manier te besteden en hierover verantwoording af te leggen in het jaarverslag.

Bedrijfsvoering in het onderwijs, een transparant proces

Pas als alle bedrijfsprocessen binnen de school op order zijn, zoals het gevoerde onderwijsbeleid, het personeelsbeleid, de huisvesting, de financien en digitale voorzieningen (ICT), kunnen leraren optimaal hun werk doen.

Maar net zoals bij andere maatschappelijke organisaties die een publiek belang dienen, horen scholen transparant te zijn over hun prestaties, beleid en uitgaven. Dit stelt ouders in de gelegenheid om ouders en leerlingen eenvoudig alle informatie te laten vinden om een school te kiezen die bij hen past. Denk aan het delen van informatie over de inzet van een school op het gebied van sociale veiligheid of hoe tevreden andere ouders en leerlingen zijn over hun school.

Eindverantwoordelijkheid bij schoolleider en bestuur

Een vanzelfsprekend onderdeel van een transparante school is het afleggen van verantwoording. Schoolleiders verantwoorden wat de school heeft gedaan, welke keuzes zijn gemaakt en wat de resultaten zijn. Besturen moeten in een jaarverslag verantwoording afleggen voor het gevoerde onderwijsbeleid, personeelsbeleid, huisvesting, de bedrijfsvoering, de financiën en hoe de besteding van middelen zich verhoudt tot de begroting en of daarmee de doelen zijn behaald. Het jaarverslag gaat naar de Inspectie van het Onderwijs.

Bronnen:

  • Schoolleidersregister PO
  • Berenschot, blog, de toekomst van bedrijfsvoering in het PO en VO
  • PO-raad, bedrijfsvoering

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]arbeidsrecht
automatisering in het onderwijs
avg
bedrijfsvoering
doorstroommogelijkheden
facilitaire organisatie
financiering van het onderwijs
gezonde schoolkantine
HRM in het onderwijs
hybride onderwijs - hybride docent
inkoop
interieur-en-identiteit-schoolgebouw
jaarkalender
lerarenkamer
lerarentekort
loonadministratie
luchtkwaliteit - ventilatie
onderwijs arbodienst
onderwijsadministratie - leerling- en personeelsadministratie
onderwijsbegroting-schoolbegroting
onderwijshuisvesting
onderwijsinrichting
onderwijsrecht
onderwijssubsidies
onderwijsverzekeringen-risicoafdekking
ouderbijdrage
personeelsuitje-feestcomité
schoolgebouw-ontwerp-bouw
schoolplein - veilig plein
transparante organisatie
verantwoording
verzuim

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest