Sociaal emotionele vaardigheden - uitgebreid overzicht

Machiel Karels

Directeur Wij-leren.nl | onderwijsadviseur bij Wij-leren.nl

  

  Geplaatst op 1 juni 2014

De sociaal emotionele vaardigheden laten zich onderverdelen in:

1. Persoonlijke vaardigheden
2. Sociale vaardigheden.

De persoonlijke vaardigheden betreffen het inzicht in de eigen gevoelens en het omgaan daarmee.
De sociale vaardigheden betreffen het inzicht in de ander en de gevoelens van anderen en het beïnvloeden daarvan.
Kort samengevat: Omgaan met jezelf en de ander. Hieronder volgt een uitgebreid overzicht van deze sociaal-emotionele vaardigheden.

1. Persoonlijke vaardigheden

A. Zelfinzicht

Emotioneel bewustzijn

Het herkennen van je emoties en hun effecten

Mensen met deze vaardigheid:
• Weten welke emoties ze voelen en waarom
• Realiseren zich de verbindingen tussen hun gevoelens en wat ze denken, doen en zeggen
• Erkennen hoe hun gevoelens hun prestaties beïnvloeden
• Hebben een leidend bewustzijn van hun eigen waarden en doelen

Gedegen zelfbeoordeling

Ken je innerlijke bronnen, kwaliteiten en beperkingen
 
Mensen met deze vaardigheid zijn:
• Zich bewust van hun sterke en zwakke punten
• Reflectief, leren van ervaringen
• Vatbaar voor oprecht commentaar, nieuwe perspectieven, permanente educatie en zelfontwikkeling
• In staat gevoel voor humor en perspectief over zichzelf te tonen

Zelfvertrouwen

Een sterk besef van de eigenwaarde en capaciteiten
 
Mensen met deze vaardigheid:
• Presenteren zichzelf met zelfbewustzijn, zijn aanwezig
• Kunnen impopulaire standpunten verwoorden en vechten zonder medestanders voor wat goed is
• Zijn besluitvaardig, in staat om het juiste besluit te nemen ondanks onzekerheden en druk van binnen en buiten

B. Zelfregulering

Betrouwbaarheid en scrupuleusheid. Integriteit uitstralen en verantwoordelijk zijn in het zelfmanagement
 
Mensen met deze vaardigheid:
• Op het gebied van betrouwbaarheid:
• Handelen ethisch en zijn onberispelijk
• Wekken vertrouwen op doordat ze betrouwbaar en oprecht zijn
• Geven hun eigen fouten toe en stellen onethische handelingen van anderen aan de kaak
• Nemen een principieel standpunt in, ook als dat niet populair is
 
Op het gebied van scrupuleusheid
• Vervullen hun verplichtingen en houden hun beloften
• Achten zichzelf verantwoordelijk voor het bereiken van hun doelstellingen
• Verrichten hun werk ordelijk en zorgvuldig

Innovatie en aanpassingsvermogen

Openheid voor vernieuwende ideeën en benaderingen, en flexibiliteit bij het reageren op verandering
 
Mensen met het vermogen:
Om te innoveren
• Zoeken naar nieuwe ideeën in een breed scala aan bronnen
• Hebben originele oplossingen voor problemen
• Komen met nieuwe plannen
• Denken vanuit onverwachte standpunten en durven daarin risico’s te lopen

Om zich aan te passen
• Gaan soepel om met veelsoortige eisen, verschuivende prioriteiten en snelle veranderingen
• Zorgen dat hun respons en tactieken aangepast zijn aan veranderlijke omstandigheden
• Zijn flexibel in hun kijk op gebeurtenissen

C. Motivering

Prestatiedrang

De leidende drang om te verbeteren of aan een bepaalde norm voor excellence te voldoen
 
Mensen met deze eigenschap
• Zijn resultaatgericht, met een sterke drang om hun doelstellingen en normen te realiseren
• Stellen zich ambitieuze doelen en nemen ingecalculeerde risico’s
• Maken jacht op informatie om onzekerheid te verminderen en bedenken verbeteringsstrategieën
• Leren hoe ze hun prestaties kunnen verbeteren

Betrokkenheid

Zich aansluiten bij de doelen van een groep of organisatie
 
Mensen met deze vaardigheid:
• Brengen gemakkelijk offers om een groter doel voor de organisatie te bereiken.
• Ervaren de grote opgave zelf als zinvol
• Hanteren de uitgangspunten van de groep bij het nemen van besluiten en het verduidelijken van keuzes
• Zoeken actief naar mogelijkheden om de opgave van de groep te vervullen

Initiatief en optimisme

Proactiviteit en doorzettingsvermogen aan de dag leggen
 
Mensen met deze vaardigheid:

Voor initiatief
• Zijn bereid om kansen te grijpen
• Jagen doelen na die verder gaan dan van ze geëist of verwacht wordt
• Doorbreken de bureaucratie en veranderen de regels als dat nodig is om het werk gedaan te krijgen
• Mobiliseren anderen met ongebruikelijke, ondernemende acties
 
Voor optimisme
• Stevenen vastberaden op hun doelen af ondanks obstakels en tegenslagen
• Opereren vanuit hoop op succes en niet vanuit faalangst
• Beschouwen tegenslagen als het gevolg van hanteerbare omstandigheden en niet als een persoonlijke tekortkoming

2. Sociale vaardigheden

A. Inzicht in de ander

Andere mensen begrijpen

Begrip voor de gevoelens en gezichtspunten van anderen en een actieve belangstelling voor wat hen bezig houdt
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Zijn alert op emotionele aanwijzingen en kunnen goed luisteren
• Geven blijk van gevoeligheid en begrip voor het gezichtspunt van de ander
• Bieden hulp die gebaseerd is op hun inzicht in de behoeften en gevoelens van de ander

Het ontwikkelen van andere mensen

Inzicht in de hiaten op het gebied van ervaring en kennis en versterking van bestaande capaciteiten
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Erkennen en belonen de sterke eigenschappen, capaciteiten en het leerproces van anderen
• Geven zinvolle feedback en onderkennen de behoefte van anderen om iets bij te leren
• Begeleiden anderen, geven op het juiste moment advies en dragen hen taken op die tegelijkertijd een uitdaging en een aanmoediging zijn

Dienstbetoon

Vooruitlopen op de behoeften van de klant, ze herkennen en eraan voldoen
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Begrijpen de behoeften van de klanten en stemmen hun producten en diensten daarop af
• Proberen de tevredenheid en loyaliteit van de klanten te bevorderen
• Staan open voor de ideeën van de klant en stellen zich op als een vertrouwde adviseur

Jongleren met diversiteit

Het creëren van kansen met behulp van uiteenlopende mensen
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Accepteren en waarderen mensen met verschillende achtergronden
• Hebben begrip voor een ander wereldbeeld en zijn zich bewust van groepsverschillen
• Zien diversiteit als een kans en creëren een omgeving waarin uiteenlopende mensen kunnen gedijen
• Verzetten zich tegen vooringenomenheid en onverdraagzaamheid

Politiek besef

Het doorzien van maatschappelijke en politieke stromingen
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid:
• Kennen de belangrijkste machtsrelaties
• Doorzien essentiële sociale netwerken
• Weten van hun klanten, afnemers en concurrenten wat een doorslaggevende rol speelt bij het vormen van een standpunt
• Hebben een goed oog voor de realiteit binnen de organisatie en daarbuiten

B. Omgang met de ander

Invloed

Een effectief gebruik van het instrument van de overreding
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Bezitten het vermogen om andere mensen te overreden
• Stemmen hun presentatie af op wat aantrekkelijk is voor degenen die luisteren
• Gebruiken complexe strategieën zoals indirecte invloed om steun en instemming te krijgen
• Regisseren dramatische momenten om hun bedoeling beter over te brengen

Communicatie

Oprecht luisteren en overtuigende informatie geven
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Zijn goed in geven en nemen en gebruiken emotionele signalen om hun boodschap beter af te stemmen
• Pakken lastige situaties direct aan
• Kunnen goed luisteren, streven naar wederzijds begrip en verwelkomen een volledige uitwisseling van informatie
• Bevorderen een vrije communicatie en staan niet alleen open voor goed nieuws, maar ook voor slecht nieuws

Conflictbeheersing

Onderhandelen over en een oplossing vinden voor meningsverschillen
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Gaan tactvol en diplomatiek om met moeilijke mensen en gespannen situaties
• Voelen potentiële conflicten aan, brengen meningsverschillen naar de oppervlakte en dragen bij tot de deëscalatie ervan
• Moedigen openhartige gesprekken en discussies aan
• Zorgen voor een oplossing waarbij beide partijen zich winnaar voelen

Leiderschap

Het inspireren en begeleiden van individuen en groepen
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Formuleren een gemeenschappelijke visie en taak en weten anderen daarvoor warm te krijgen
• Treden naar voren om leiding te geven als dat nodig is, ongeacht hun positie
• Begeleiden de prestaties van anderen zonder hen hun verantwoordelijkheid te ontnemen
• Geven leiding door zelf het voorbeeld te geven

Het op gang brengen van veranderingen

Het initiatief nemen tot en leiding geven aan veranderingen
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Onderkennen de noodzaak van veranderingen en nemen hindernissen weg
• Weten de gevestigde kaders duidelijk te maken dat veranderingen noodzakelijk zijn
• Bepleiten veranderingen en weten anderen achter zich te krijgen
• Geven aan welke veranderingen van andere mensen verwacht worden

Het aangaan van verbintenissen

Het scheppen en instandhouden van nuttige relaties
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Bouwen uitgebreide informele netwerken op en onderhouden ze
• Streven naar relaties die voor beide partijen voordelig zijn
• Bouwen contacten op en verliezen andere mensen niet uit het oog
• Sluiten met de mensen die ze via hun werk ontmoeten persoonlijke vriendschappen

Samenwerking

Samen met anderen werken aan een gemeenschappelijk doel
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Weten het evenwicht te bewaren tussen concentratie op de uit te voeren taak en aandacht voor de onderlinge relaties
• Werken samen met andere mensen en plegen overleg over plannen, informatie en hulpmiddelen
• Stimuleren een vriendelijke en behulpzame sfeer
• Zoeken en stimuleren mogelijkheden tot samenwerking

Teamvaardigheden

Het opbouwen van een synergetische sfeer waarin de groep gezamenlijk naar het gestelde doel toe werkt
 
Mensen die beschikken over deze vaardigheid
• Geven het voorbeeld van teamkwaliteiten zoals respect, behulpzaamheid en samenwerking
• Weten alle teamleden te bewegen tot een actieve en enthousiaste participatie
• Werken aan de identiteit van het team, aan een geest van kameraadschap en betrokkenheid
• Beschermen de groep en zijn reputatie, en laten uitkomen dat successen de verdienste van het hele team zijn
 
Dit overzicht van sociaal emotionele vaardigheden is opgesteld door Daniel Goleman en staat in zijn boek "Emotionele intelligentie in de praktijk". Te bestellen via: 

Heb je vragen over dit thema? Stel ze in de onderwijs community binnen de Wij-leren.nl Academie!

Gerelateerd

Cursus
Expert kleuterontwikkeling
Expert kleuterontwikkeling
Sensomotorische, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kleuters
Medilex Onderwijs 
Passend Onderwijs
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.
Aurecool ondersteunt jou bij begrijpen en bevorderen van de soc-emo ontwikkeling van elke leerling.
Aurecool 
Webinar
Het belang van spel voor jonge kinderen
Het belang van spel voor jonge kinderen
Gratis webinar met Bertine van den Oever
Wij-leren.nl Academie 
Meer inzicht in gedrag leerling met Aurecool.Sociale pubers
Geliefde pubers meer geneigd tot delen
Annemieke Top
Mentoraat
Oplosmiddelvrij mentoraat: gezonder voor mentor en leerling
Ivo Mijland
Onveilige hechting
Een neurobiologisch perspectief op hechtingsproblematiek
Henk Galenkamp
Inzicht in gevoelens
Sociale vaardigheden - inzicht in het eigen gevoelsleven
Machiel Karels
Inzicht in anderen
Sociale vaardigheden - omgaan met de ander
Machiel Karels
Weerbaar maken
Rol spelontwikkeling bij weerbaar maken zwakke leerlingen
Hans van Rijn
Preventie gedragsproblemen
Onderwijs en gedragsproblemen: Prioriteit voor preventie
Kees van Overveld
Sociogram
Sociogram: inzicht in sociale relaties en tips voor de leerkracht
Arja Kerpel
Spelontwikkeling
De betekenis van spel voor de sociaal-emotionele ontwikkeling
Hans van Rijn
Leren van een praktijkvoorbeeld Kracht in Controle
Sociaal-emotioneel leren op het VO - Een praktijkvoorbeeld
Anne-Wil Abrahamse
De basishouding van de docent in de ontwikkeling van de leerling
Leerlingen zien en laten zien wat je van ze verwacht
Elena Carmona van Loon
Hoe help je leerlingen hun emoties te reguleren
Hoe help je leerlingen hun emoties te beheersen?
Tesha Robinson
Hoe help je leerlingen hun emoties te reguleren
Hoe help je leerlingen hun emoties te beheersen?
Tesha Robinson
SEL en gedrag in de groep
SEL en gedrag in de groep - Sociaal emotioneel leren in de praktijk
Marleen Legemaat
Theorieboek groepsdynamica
Grenzen aangeven - Theorieboek groepsdynamica
Ernst van Grol
SEL
SEL - Sociaal-emotioneel leren als basis
Arja Kerpel
Temperamentvolle kinderen
Temperamentvolle kinderen - Tips om deze kinderen te begeleiden
Arja Kerpel
Sociaal? Vaardig!
Sociaal? Vaardig! Het stimuleren van de sociaal-emotionele vaardigheden
Arja Kerpel
Meer ruimte vrij spel
Psychosociale ontwikkeling jonge kinderen gebaat bij vrij spel
Louise Berkhout
Kinderen opvoeden
Wat maakt kinderen gelukkig?
Steven Pont

Wij-leren.nl Academie

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
Hoe maak je van een schoolplein een aantrekkelijke, groene speelomgeving?
redactie
[extra-breed-algemeen-kolom2]buitenspelen
sociaal-emotionele ontwikkeling
sociogram
spelontwikkeling
zelfbeoordeling

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest