Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld

Harm Klifman

Senior adviseur bij Van Beekveld en Terpstra

  

harm.klifman@vbent.org

  Geplaatst op 1 juni 2016

Klifman, H. (2016) Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld.
Geraadpleegd op 13-12-2018,
van https://wij-leren.nl/onderwijskwaliteit-toezicht.php

Toezicht houden op onderwijskwaliteit: het gaat toezichthouders in de regel minder gemakkelijk af dan toezicht houden op financiën. Ten aanzien van dat laatste bespeur ik weinig onzekerheid, als het gaat om onderwijskwaliteit is twijfel troef. Toch is ook dat niet zo ingewikkeld. In dit artikel een praktische benadering.

Drieslag

Soms helpt het als je de dingen eenvoudig probeert te houden. Noem het ‘ontbinden in factoren’. Voor onderwijskwaliteit stel ik voor om daarin drie lagen te onderscheiden.

Object van kwaliteitszorg Bron Houding toezichthouder
Basiskwaliteit Oordeel inspectie en commentaar van het bestuur daarbij Kennen, begrijpen, en ontwikkelingen in het externe toezicht volgen
Doelrealisatie ambities Strategisch beleidsplan en voortgangsverslagen realisatie jaarplan Volgen via rapportages, bijwonen activiteiten, schoolbezoek, ‘excursie’
Onderwijsontwikkeling Omgeving Themabesprekingen, studiedagen bijwonen enz.

Eerste laag: ‘de basis op orde’

Scholen worden van rijkswege bekostigd om te voorzien in onderwijs. Er zijn wettelijke eisen van deugdelijkheid en die moeten door de school in acht worden genomen om de bekostiging te behouden. Het is één van de taken van de Inspectie van het onderwijs om toe te zien of dit gebeurt. De Inspectie hanteert daartoe een kader waarin precies vermeld staat waar de Inspectie op let en welke normen daarin worden toegepast.

Het niveau van kwaliteit zoals de Inspectie dat toetst kan worden aangemerkt als het basisniveau. Als je daaronder zit, gaat er echt iets niet goed en is een plan nodig om weer van rood groen te worden en liefst ook een plan om daarna groen te blijven. Dat laatste is soms lastiger dan het eerste. Basiskwaliteit is dus de kwaliteit die valt onder de verantwoordingsplicht van school en bestuur aan de externe toezichthouder.

Iedere school is  opgelucht als de inspecteur tevreden is en dat is ook begrijpelijk. Maar voor de toezichthouder en het bestuur geldt dat de oogst niet groter is dan dat aan de eisen voor basiskwaliteit is voldaan. Oké, er volgt de mogelijkheid van het oordeel ‘goed’ van de Inspecteur. Dat is dan een mooie opsteker voor de school. Neemt niet weg: je zou kunnen zeggen dat basiskwaliteit een van de ingrediënten is van een gezonde bedrijfsvoering.

Tot de ‘plicht’ van het intern toezichthoudende orgaan behoort dat dit orgaan in eigen kring voorziet in kennis van het toezichtkader van de Inspectie en daarmee kennis om Inspectierapporten en –oordelen te kunnen interpreteren. Overigens reageert de interne toezichthouder niet op het rapport en oordeel van de Inspectie maar op het commentaar van het bestuur bij dit rapport en oordeel.

Het is verstandig als degene(n) die in het interne toezichthoudende orgaan belast is met extra aandacht voor onderwijskwaliteit de ontwikkelingen in het externe toezicht ook volgt. Ik denk hierbij aan de operatie Toezicht in transitie.

Tweede laag: realiseren van ambities

Spannender wordt het als we kijken naar de tweede laag: die van de ambities. Waar de eerste laag betrekking heeft op ‘wat we moeten’, verwijst de tweede laag naar ‘wat we willen’: de eigen ambities, het eigen profiel van de school, de helder en zelfgestelde maatschappelijke opdracht van de school/scholen. ‘Waar we voor gáán met z’n allen!’

We richten ons dan niet op de normale eisen te stellen aan de bedrijfsvoering, zoals hierboven gesuggereerd, maar bevinden ons op het terrein van de doelrealisatie. Lukt het de school/scholen om idealen en strategische keuzes om te zetten in concrete doelen en praktijken? Voortgangsverslagen en beleidsevaluaties zijn de standaardmanieren om dit te volgen.

Maar er is meer mogelijk: presentaties van betrokkenen uit de school in de vergadering van de raad van toezicht, schoolbezoek om het bereiken van bepaalde doelen mee te vieren -  dat soort acties. Het voordeel van dit laatste is dat deze bezoeken, die toezichthouders helpen zich een beeld te vormen van de praktijk van het onderwijs, daarmee een gerichte invulling krijgen.

Derde laag: onderwijsontwikkeling

De derde laag is die van de dialoog over onderwijsontwikkeling: het in eigen kring en/of met anderen uit de organisatie bespreken van trends en ontwikkelingen die mogelijk ook relevant zijn voor de eigen school/scholen. Ik raad raden van toezicht aan om de aandacht voor deze derde laag niet te isoleren tot een dagje op de hei of alleen het bijwonen van de jaarlijkse studiedag voor alle personeel.

Juist als de basis op orde is en als ook de voortgangsrapportages over de doelrealisering in orde zijn, is het slechts een kwestie van organiseren om met regelmaat ook inhoudelijke themadiscussies met elkaar te voeren, al dan niet met betrokkenheid van anderen van binnen en buiten de school/scholen.

En nu het gaat gebeuren dat raden van toezicht en (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden voortaan twee keer per jaar om te tafel gaan zitten, raad ik aan die verplichte contactmomenten te besteden aan themabesprekingen over onderwerpen die de waan van de dag overstijgen en  beelden opleveren over wat er om ons heen gebeurt dat mogelijk ook relevant is voor de eigen school/scholen.

Klifman, H. (2016) Toezicht houden op onderwijskwaliteit is niet zo ingewikkeld.
Geraadpleegd op 13-12-2018,
van https://wij-leren.nl/onderwijskwaliteit-toezicht.php

Gerelateerd

Marzano's Model voor Effectief Lesgeven
Marzano's Model voor Effectief Lesgeven
key-note van Robert Marzano
Bazalt | HCO | RPCZ 
Ontwikkeling bestuur en toezicht
De ontwikkeling van bestuur en intern toezicht in het onderwijs
Harm Klifman
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling: werken aan het schoolplan in een lerende organisatie
Jan Jutten
nieuwe vorm inspectietoezicht in 2017
Bestuur én inspectie sturen samen op kwaliteit
Theo Wildeboer
Ontwikkeling kwaliteitszorg
Ontwikkeling van kwaliteitszorg in het onderwijs
Harm Klifman
Kwaliteit in de klas
Kwaliteit in de klas? Onderwijskwaliteit op papier of in de klas...
Bea Pompert


Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Effecten van centrale vaklestijd
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Klasinrichting
Is de klasinrichting van invloed op leerprestaties?
Voelen studenten VO zich klant?
Klantbeleving studenten VO: hoe breng je dat in beeld?
kwaliteitsbeleid en lerend vermogen
Welke relatie is er tussen kwaliteitsbeleid en lerend vermogen?
Voordelen en nadelen van rijen- of groepsopstelling
Hoe deel je het klaslokaal in bij vmbo basis/kader leerlingen?
Tijdsbesteding aan onderwijsontwikkeling mbo
Onderwijsontwikkeling: hoeveel tijd kost het een mbo-docent?
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Toezicht onderwijskwaliteitInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.