Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
Differentiëren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo Wetenschapsoriëntatie Loopbaanoriëntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren

René Leverink

Onderwijsjournalist en tekstschrijver bij René Leverink Tekst

  

  Geplaatst op 17 november 2016

Leverink, R. (2017) Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/leerplan-in-beeld-slo-gepersonaliseerd-leren.php

Het onderwijs maakt zich sterk voor gepersonaliseerd leren.

Aan de ene kant zijn er lessen die afgestemd zijn op:

 • de interesses;
 • de kennis;
 • de vaardigheden;
 • de ambities van de leerlingen.

Aan de andere kant zijn er de kaders van de overheid, in de vorm van:

 • kerndoelen;
 • examenprogramma’s;
 • voorbeeldmatige tussendoelen.

Hoe maken we een leerplan dat recht doet aan individuele leerbehoeften én aan algemene randvoorwaarden? De SLO-website Leerplan in beeld helpt bij het houden van overzicht en het maken van keuzes.

Doorlopende leerlijnen

Leerplan in beeld  geeft een overzicht van doorlopende leerlijnen van het primair onderwijs tot en met de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en biedt informatie over de inhoudelijke aansluiting tussen verschillende onderwijslagen.

 • Voor de onderbouw van vmbo en havo/vwo toont de website leerlijnen, kerndoelen en tussendoelen, basis- en keuzestof.
 • Voor de bovenbouw vmbo en havo/vwo gaat het om leerlijnen en eindtermen, onderdelen van schoolexamen en centraal examen.

Per afdeling kan de gebruiker vakken en leergebieden aanklikken, waarna de inhouden ervan weergegeven worden in de vorm van doorlopende leerlijnen van primair onderwijs naar de betreffende vo-afdeling, aangevuld met tussendoelen en een omschrijving van de kennisbasis.

Zowel voor onder- als bovenbouw is er een beschrijving van de samenhang tussen vakken.

Juiste inschatting

Leerplankundige Frederik Oorschot (SLO) is nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van Leerplan in beeld. Ook voor de leerplanspecialisten zelf was het inrichten van de website een leerzame ervaring:

“Op deze manier kregen we goed zicht opwaar je allemaal tegenaan kunt lopen als je gepersonaliseerd leren wilt aanbieden. We realiseren ons dat een helder overzicht van inhouden, kerndoelen, tussendoelen en eindtermen weliswaar een voorwaarde is voor deze vorm van onderwijs, maar dat het voor een school of sectie in de praktijk nog best lastig zal zijn om het ook daadwerkelijk te ontwikkelen en in te voeren.

Leerplan in beeld is een soort landkaart waar alles op te vinden is, maar je moet als gebruiker wel weten wat je zoekt en waar je naartoe wilt. Heb je dat helder, en besluit je ook qua lesmateriaal en lesarrangementen een eigen koers te varen, dan kun je met behulp van Leerplan in beeld onderzoeken in hoeverre je voldoet aan de wettelijke randvoorwaarden.

Je kunt de programma’s van onderbouw en bovenbouw op verschillende niveaus naast elkaar zetten, zodat je per leerling kunt vaststellen op welk niveau zij een bepaald vak kan volgen. Leerplan in beeld laat dan zien wat de leerdoelen zijn die horen bij een niveau, zodat je voor die leerling en voor dat vak een juiste inschatting van het haalbare niveau kunt maken en van wat ervoor nodig is om dat hogere niveau te bereiken.”

Houvast

Heb je dat in beeld, dan moet je er nog wel onderwijs van maken. En dat is waar veel scholen volgens Oorschot best moeite mee hebben:

“Een docent heeft dan weliswaar een einddoel, maar vraagt zich af welke stappen er nodig zijn om dat doel te bereiken. Welk hoofdstuk in het boek kan hij overslaan of vervangen door iets uit de actualiteit, een les van Wikiwijs of materiaal uit eigen koker?

Leerplan in beeld biedt dan de structuur die richting geeft. Die komt ook van pas als aan secties gevraagd wordt om in het curriculum ruimte te maken voor:

 • vakoverstijgende projecten;
 • maatschappelijke thema’s;
 • buitenschoolse activiteiten;
 • burgerschapslessen;
 • een gefixeerde positie voor gepersonaliseerd leren.

Het is voor die secties en docenten lang niet eenvoudig daarvoor de juiste keuzes te maken. Wij merken dat dagelijks in de ondersteuning die wij bieden aan scholen die zich in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden bezighouden met herinrichting en flexibilisering van hun onderwijsprogramma. Leerplan in beeld zorgt dan voor houvast.”

Vragen

Een van de projecten waar SLO in het kader van de ontwikkeling van gepersonaliseerd leren bij betrokken is, zijn de Leerlabs. Deze vormen een samenwerking tussen:

 • de VO-raad;
 • de Doorbraakprojecten Onderwijs & ICT.

Leerlabs zijn onder meer bedoeld om leeromgevingen te creëren waarin gepersonaliseerd leren ontwikkeld en uitgeprobeerd kan worden. Scholen kunnen ‘halen’ en ‘brengen’. Alle opbrengsten uit de Leerlabs, zoals ontwikkelde materialen, good practices en opgedane ervaring, zijn via de website van Leerling2020 voor alle vo-scholen toegankelijk en bruikbaar gemaakt voor de hele vo-sector.

Oorschot:

“Vanuit de ruim honderd scholen die aangesloten zijn bij Leerlabs komen allerlei curriculumvragen naar boven. Wij van SLO proberen daar antwoorden op te geven en oplossingen voor te vinden. Onlangs ging het om een school die in de onderbouw de exacte vakken wilde integreren en aanbieden met behulp van complexe opdrachten.

De vraag aan ons was: is daar een goede opbouw in aan te brengen? Aan de hand van Leerplan in beeld konden we een overzicht maken van de uitgangspunten van de verschillende vakken, de samenhang daartussen – bijvoorbeeld hoe ‘materie’ bij natuurkunde behandeld wordt en hoe bij scheikunde, en hoe complexe opdrachten een instrument konden zijn voor de realisering van gepersonaliseerd leren.

Zo adviseren we op basis van Leerplan in beeld ook scholen en secties die in hun programma iets nieuws willen inpassen, bijvoorbeeld een experiment, een veldwerk of een digitale component.

Bovendien is binnen Leerplan in beeld een koppeling gemaakt met open leermiddelen van Wikiwijs, die op deze wijze moeiteloos op de juiste plek in het programma kunnen worden ingevoegd. In die interactie met de gebruikers proberen we voortdurend de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

Zoals een leerplan nooit af is, zo is Leerplan in beeld ook altijd in ontwikkeling.”

Uitgevers

Ook de educatieve uitgevers en andere aanbieders doen hun voordeel met de overzichten die op de website te vinden zijn. Oorschot:

“Vanuit SLO hebben we regelmatig contact met de GEU, hun brancheorganisatie. Zij kijken kritisch mee naar de inhoud van Leerplan in beeld. We merken dat uitgevers onze beschrijvingen waarderen en in toenemende mate gebruiken bij de ontwikkeling van hun producten.”

Meer informatie: SLO, Frederik Oorschot, (053) 4840 254, f.oorschot@slo.nl
leerplaninbeeld.slo.nl


Wat is er op Leerplan in beeld te vinden?

Leerlijnen

Doorlopende leerlijnen, van primair onderwijs tot bovenbouw havo/vwo en vmbo, voor alle vakken en leergebieden.

Kerndoelen en eindtermen

Alle wettelijk voorgeschreven kerndoelen en eindtermen per vak en leergebied op de verschillende niveaus.

Tussendoelen

Suggesties voor het eindniveau van de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de vorm van ‘tussendoelen’ per vak en leergebied.

Basisstof en keuzeonderdelen

Programmaonderdelen die als basisstof kunnen dienen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs (per vak en per leergebied) en inhoud die optioneel kan worden toegevoegd aan het programma.

Samenhang

Ideeën voor het bevorderen van samenhang tussen verschillende vakken. Per vak staat vermeld welke onderdelen ook elders aan bod komen, zodat u eenvoudig afstemming kunt realiseren. Bij leergebieden ontbreekt de knop samenhang omdat deze al inhouden bevatten die samengesteld zijn uit meerdere vakken.

Leverink, R. (2017) Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/leerplan-in-beeld-slo-gepersonaliseerd-leren.php

Gerelateerd

Rekenwonders
Rekenwonders
Rekenmethode met de Singapore aanpak
Bazalt | HCO | RPCZ 
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Uitgangspunt van leren
Wat staat centraal, het individu of de doelstellingen?
Wilfred Rubens
Digitale leermiddelen
Differentiëren met digitale leermiddelen
Wijnand Gijzen
Burgerschapsonderwijs
Burgerschap in de school
René Leverink
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater
Gepersonaliseerd leren
Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren
Tijl Rood
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood
E-learning trends en ontwikkelingen
E-learning. Trends en ontwikkelingen
Wilfred Rubens

Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren ...
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren
De online school: welke voorbeelden zijn daarvan en werkt het?
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Leeromgeving
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Beleidsafwegingen
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
Resultaten arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
ICT-vroege geletterdheid
Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid
Vroege ontwikkeling geletterdheid
Integreren van ICT-rijke leeromgevingen voor de vroege ontwikkeling van geletterdheid door leerkrachten
Integreren in klassenpraktijk
Ondersteuning voor docenten om ICT te integreren in hun klassenpraktijk
Motivatie onderbouw vo
Motivatie en zelfregulering in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Leerplan in beeldInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.