Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Leerlingen laten excelleren

Dolf Janson

Senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar bij Jansonadvies

  

info@jansonadvies.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2016

Janson, D. (2016) Leerlingen laten excelleren.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/excellent-activeren-hoogbegaafd.php

De rol van de leraar

Leerlingen met meer dan gemiddelde mogelijkheden uitdagen en tot hun recht laten komen, behoort niet tot het standaardrepertoire van alle leraren.

Nu het bevorderen van excellentie een van de speerpunten van het onderwijsbeleid is geworden, groeit de behoefte aan deze kwaliteit van leraren.

Wat kunnen leraren bijdragen aan het excelleren van hun leerlingen? Dat verkennen we in dit artikel. Eerst staan we even stil bij dat begrip excellent.

Verschillen

Er is een tijd geweest dat we spraken over ‘omgaan met verschillen’. En dan automatisch dachten aan leerlingen met (leer)problemen. We zeiden dan ‘verschillen’, maar eigenlijk bedoelden we ‘afwijkingen’. Het denken in termen van afwijkingen komt voort uit het denken in gemiddelden.

Gemiddelde is gewoon een term uit de statistiek: het is een getal dat staat voor een hele groep. Hoe meer de leden van die groep op elkaar lijken, hoe beter het gemiddelde die groep weerspiegelt.

Grote verschillen in zo’n groep maken dat gemiddelde tot een lachertje, want bijna niemand lijkt dan op dat gemiddelde. Statistiek werkt daarom het best grote aantallen. Als je maar genoeg exemplaren hebt, gaat het gemiddelde steeds beter kloppen.

Dat heet zelfs een ‘normaalverdeling’, wat suggereert dat die verschillen zo horen: veel exemplaren die lijken op dat gemiddelde en hoe extremer, hoe minder er daarvan zijn.

Vanuit het gemiddelde gedacht is excellentie een afwijking, een extreme uitschieter. Dat betekent het woord excellentie ook letterlijk: ergens bovenuit steken.

Hoe zit dat in jouw groep? Statistisch gezien is dat maar een klein aantal, al vind je dat zelf misschien, niet statistisch gezien, best een volle bak. De kans dat die groep mooi ‘normaal’ is verdeeld, is daardoor klein. Als leraar word je geacht om te gaan met de verschillen in die groep.

"Omgaan met verschillen is geen recht doen aan verschillen!"

Nu is ‘omgaan’ met verschillen geen kunst. Zelfs als je niet differentieert en alleen achteraf verschillende cijfers geeft, ‘ga je om’ met verschillen. Zelf spreek ik daarom liever van ‘recht doen aan verschillen’. Wie dat wil kan zich er niet zo gemakkelijk vanaf maken, die moet aan de bak. Wie dit wil, moet stoppen met denken in gemiddelden, in ‘doe maar gewoon’ of ‘ een beetje groen is ook groen’.

Excellent

Leerlingen worden niet excellent geboren. Leerkrachten trouwens ook niet. Ze kunnen wel veel talent hebben voor iets of begaafd zijn in iets of zelfs in heel veel. Om vervolgens excellent te worden is het hard werken.

Bekende sporters als Epke Zonderland of Marianne Vos hebben ongetwijfeld veel talent. Zij doen mee aan wedstrijden waar heel veel mensen met talent rondlopen, maar om daar te excelleren moet er veel gebeuren. In de eerste plaats door die sporters zelf, maar daarnaast ook door:

 • trainers;
 • mental coaches;
 • verzorgers;
 • supporters.

Als leraar ben je, samen met de ouders, verantwoordelijk voor al deze rollen ten opzichte van je leerlingen. Wat moet je doen om die leerlingen te laten excelleren? Zo'n vraag suggereert dat het een kwestie is van 'tips & trucs'. Dat is het beslist niet.

Het bevorderen van excellentie zou je kunnen benoemen als:

"Leerlingen in staat stellen te worden wie ze (zouden kunnen) zijn." 

Het aardige van deze formulering is dat die geldt voor alle leerlingen. Elke leerling kan excelleren ten opzichte van de eigen mogelijkheden. Eigenlijk is dat al in de Wet op het Primair Onderwijs geregeld. Er staat immers (in artikel 8) dat een basisschool het onderwijs zo moet inrichten dat elke leerling een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken.

Dat betekent dat leerlingen zich elke dag kunnen ontwikkelen. Met een andere actuele term zou je dat ook zo kunnen zeggen:

elke leerling ervaart elke dag opbrengsten van de eigen inspanningen op school.

Bezighouden

Voor leerlingen met veel mogelijkheden en talenten is een rijk aanbod nodig om elke dag opbrengsten te kunnen ervaren. Rijk zegt hier niet in de eerste plaats iets over de omvang, maar meer over de kwaliteit. Dat rare woord 'aanbod' (Wat is er vandaag in de aanbieding?) is ook meer dan de optelsom van alle vakinhouden.

Vooral de houding en de interventies van de leraar en de interactie met andere leerlingen horen daarbij.

In dit artikel kijken we daarom in het bijzonder naar de rol van de leraar. We weten uit allerlei bronnen dat 'de leraar ertoe doet', maar daarmee is nog niet duidelijk wát die leraar dan doet. Leraren die hun groep onder controle hebben kunnen ervoor zorgen dat ze allemaal 'lekker aan het werk' zijn. In zo'n geval kan een leraar het verschil maken tussen klieren en doorwerken.

De vraag is dan echter nog steeds wát die leerlingen doen en of ze daar letterlijk wijzer van worden. Tijdens veel klassenobservaties is het mij opgevallen dat leerlingen die zo fijn doorwerken lang niet altijd met een doel voor ogen aan het werk zijn.

Als ik daarnaar vraag blijkt vaak dat de opdracht is om de bladzijde af te maken of de lesjes te maken die op het bord staan aangegeven. Het doel is eigenlijk: het moet af.

"Dat soort werk en dit type doelen leiden niet tot excellentie."

Ik noem dat wel gekscherend 'binnenschoolse opvang', want (stil) bezig zijn is dan eigenlijk belangrijker dan ervan leren.

Activeren

Het kan ook anders. Er zijn leraren die:

 • hun leerlingen vragen stellen;
 • aan het denken zetten;
 • uitdagen tot uitproberen en onderzoeken.

Appels en peren vergelijken

'Ik heb hier een mandje appels en een mandje peren.

Er zijn mensen die zeggen dat je appels en peren niet met elkaar mag vergelijken, maar dat gaan wij vandaag lekker wel doen!

Je krijgt met je maatje een appel en een peer en ga samen eens onderzoeken wat er allemaal hetzelfde is aan appels en peren, maar probeer ook zo veel mogelijk verschillen te ontdekken.

Bedenk samen een manier om dat overzichtelijk op te schrijven. Je mag er ook bij tekenen.'

Er zijn leraren die hun leerlingen helpen de eigen doelen te herkennen, zodat zij daarmee gericht aan een volgende stap in hun leerproces kunnen werken. Zulke leraren maken inderdaad ook een verschil.

Het mooie van deze aanpak is, dat het 'niveau' van de leerlingen ineens minder belangrijk is. Goede (open en activerende) vragen leiden bij kleuters al tot doelgerichte activiteiten.

'Ga eens met je maatje op zoek naar dingen hier in de klas waarin je een [aa] hoort als je de naam ervan zegt. Als je het er samen over eens bent dat je echt een [aa] hoort, dan maak je er een foto van. Loop maar eens rond, kijk goed om je heen en luister naar de namen.'

"Dan is er geen toets nodig om vast te stellen dat er opbrengsten zijn."

De leerlingen laten dat gewoon elke dag zien. Door dit soort leraren ben ik zelf gaan spreken van 'opbrengstveroorzakend lesgeven'. Blijkbaar is het een bepaalde kwaliteit die leraren hebben ontwikkeld. Wat doen zij en wat laten zij?

Het begint met iets heel basaals: het besef dat hun leerlingen alleen leren als zij snappen wat er te leren is. Bovendien: om iets te kunnen leren moeten leerlingen de tijd en ruimte krijgen om te ontdekken en zich bewust te worden waar dat 'nieuwe' een oplossing voor of een antwoord op is.

Zo is 'leren optellen' een oplossing voor 'alles moeten blijven tellen'. Als dat lukt zonder nog te hoeven tellen, ben je daarmee klaar en kun je weer een stap verder. De leraar doet eigenlijk niet anders dan activerende vragen stellen (Boog, Janson & Memelink, 20l2).

 • Kun je iets bedenken om ... ?
 • Hoe zou je het voor elkaar kunnen krijgen dat... ?
 • Zou jij een manier kunnen vinden waardoor het nog korter of handiger gaat?
 • Wat zou er gebeuren als ... ?

Leerlingen die dit van jongs af aan gewend zijn en die dus niet geleerd hebben afhankelijk gedrag te vertonen (Wat moet ik doen? Ik snap het niet ... ) gaan zelf aan de slag:

 • zij lezen wél eerst de opdracht;
 • zij overleggen met hun buur;
 • zij zoeken iets op wat onduidelijk is.

Energie

Veel leraren zijn gewend in hun lessen eerst zelf een poos aan het woord te zijn. Het is heel boeiend om te observeren wat er ondertussen in zo'n klas gebeurt. De energie die in de leerlingen zit mag niet naar buiten, want ze moeten:

 • stil zijn;
 • opletten;
 • luisteren.

Dus zijn er altijd leerlingen die dat niet voor elkaar krijgen. Met als gevolg dat de leraar tussendoor steeds daaraan aandacht geeft. Op die momenten zie je een deel van de nog wel oplettende leerlingen ook afhaken.

Er gaat soms echt een zucht van verlichting door een groep als het sein klinkt dat ze aan het werk mogen.

"Dat is in allerlei opzichten verspilling van energie: van leerlingen en leraar!" 

De energie van de leerlingen wordt niet benut: zij willen meestal wel, als ze maar de kans krijgen. De leraar verspilt ook energie, want het is inspannend om de draad vast te houden tussen al die onderbrekingen door.

Bovendien lijkt het of de leraar steeds harder moet werken en de leerlingen steeds meer onderuit gaan zitten. Het is dan een geruststelling leraren bezig te zien die het anders doen, omdat hieruit blijkt dat het inderdaad anders kan. Leraren die direct met een vraag, een probleem of een opdracht leerlingen aan het werk zetten en hen stimuleren om:

 • na te denken;
 • te overleggen;
 • doelgericht bezig te zijn.

Moet je horen, ik zit met een probleempje.

Ik heb van onze bakker het recept gekregen voor speculaas. Die bakker bij ons maakt altijd zulke lekkere speculaas, dat ik gewoon aan hem gevraagd heb of ik het thuis ook eens mocht proberen.

Eigenlijk was dat recept een beetje geheim, maar omdat ik een vaste klant was, wilde hij het me wel geven. Hij dacht zeker dat het me toch niet zou lukken.

Hier heb ik dat recept! Maar die bakker bakt altijd heel veel tegelijk in heel grote ovens. Ik heb maar een klein oventje.

 • Zouden jullie eens willen helpen om hier een recept van te maken dat ik wel thuis kan gebruiken?
 • Wie zouden dat eens willen proberen?

In zulke groepen is overleg tussen leerlingen geen verstoring van de rust, maar noodzakelijk om argumenten uit te wisselen, feedback te krijgen en stimulerend om toch moeite te blijven doen. Hier ligt de nadruk eerder op een nabespreking (met de hele groep of met een deel daarvan) dan op een instructie vooraf.

Het voordeel daarvan is dat de leerlingen hun energie al hebben gestopt in het bezig zijn met die opdrachten. Daardoor hebben ze meer rust om samen te praten. Bovendien hebben ze stuk voor stuk verse ervaringen, waardoor ze allemaal wat kunnen inbrengen. Dat verhoogt de betrokkenheid.

Excelleren

Leerlingen activeren en aansluiten bij wat zij kunnen en weten is eigenlijk de sleutel tot het succes. Maar ook belangstelling tonen en zelf nieuwsgierig zijn of het zal lukken. Dat maakt dat de leerlingen verbondenheid met hun leraar voelen.

Die verbondenheid (relatedness) is een van die psychologische basisbehoeften die een voortgaande ontwikkeling mogelijk maken (Deci & Ryan, 1985). Zo’n werkwijze maakt het de leerlingen ook mogelijk feedback te vragen (en te krijgen). Die mogelijkheid om feedback te vragen, blijkt een grote bijdrage aan leeropbrengsten (Hattie, 2009).

Om leerlingen te laten excelleren is het belangrijk dat leraren zich realiseren op welke manier zij lesgeven.

"Organiseren zij door hun aanpak binnenschoolse opvang, of is hun manier van lesgeven opbrengstveroorzakend?"

In dat laatste geval zullen zij leerlingen actief maken met hun vragen en zinvolle opdrachten. Zij zullen nalaten de leerlingen afhankelijk te maken door overbodige uitleg en wantrouwende regels. Zij laten vertrouwen blijken en durven hun leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid te geven.

Vanmorgen hebben we weer oefenclubs! 

Je mag je naam ophangen:

 • voor spelling;
 • voor breuken;
 • voor verhalen schrijven.

Bedenk wel eerst even wat je het meest nodig hebt, waarin je nog beter wilt worden.

Zoek een maatje dat ook daarmee wil oefenen en pak een soort oefeningen die jullie daar­ voor nodig hebben.

Ik begin zelf bij verhalen schrijven, daarna kom ik in de breukenclub en tenslotte ga ik naar de spellingclub.

Spreek van tevoren met jezelf en je maatje af wat je wilt kunnen aan het eind van de clubtijd. En je weet: 'beter' is niet precies genoeg: je moet bedenken hoe dat er uitziet of hoe dat klinkt!

Zulke leraren kunnen het opbrengen hun leerlingen niet te controleren, maar hen zich te laten verantwoorden voor hun werkwijze en opbrengsten. Ook de beste leerlingen van een groep varen hier wel bij.

Natuurlijk hebben zij ook leerstof nodig die meer is dan bezighouden en die van voldoende omvang is om diepgang te garanderen. Natuurlijk horen aan de uitwerkingen van hun opdrachten eisen te worden gesteld die passen bij de mogelijkheden van deze leerlingen.

Dat lukt echter alleen als de houding en aanpak van hun leraar hen stimuleert tot nieuwsgierigheid, tot onderzoek, tot actie en ook tot volharding.

"Carol Dweck noemt dit werken aan een op groei gerichte mindset (Dweck, 2006)."

Niet doorgaan tot de bladzijde af is, maar tot het beoogde resultaat gehaald is. Dan is de leerling er wijzer van geworden en heeft hij zijn doel bereikt.

Literatuur

 • Boog, G.J., Janson, D.J. & Memelink, D.J. (2012). Leren kun je observeren. Amersfoort: Thieme-Meulenhoff.
 • Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 • Dweck, C.S., (2006); Mindset. New York: Ballantine
 • Hattie, J. (2012); Visible learning for teachers – Maximizing impact on learning. Oxford: Routledge.

Dit artikel verscheen eerder in JSW.

Janson, D. (2016) Leerlingen laten excelleren.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/excellent-activeren-hoogbegaafd.php

Gerelateerd

KIJK! 0-4 jarigen implementatie & borging
KIJK! 0-4 jarigen implementatie & borging
Amsterdam
Bazalt | HCO | RPCZ 
Wedden dat jij beter kan?
Wedden dat jij beter kan?
Signaleren en aanpakken van onderpresteren in de klas
Medilex Onderwijs 
Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Krijg grip op motivatie van leerlingen!
Kenniscentrum SIEM 
Uitblinken in je vak
Uitblinken in je vak
Scholing als middel om de autonomie van leraren te versterken
De lerende school 
Excellentie bevorderen
Iedereen kan ergens heel goed in worden
Yvonne van Sark
Techniek attitude
Talent en talentontwikkeling van en door leraren en scholen
Hanno van Keulen
Visies op begaafdheid
Het verschil mag er wezen - Twee visies over begaafdheid
Eleonoor van Gerven
Hoge verwachtingen
Verwachtingen van kinderen? Leer van het Rosenthaleffect!
Marcel Schmeier
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling
Luc Stevens
Mindset
Mindset, de weg naar een succesvol leven
Arja Kerpel
Leren zichtbaar maken
Leren zichtbaar maken - John Hattie
Arja Kerpel

Motivatie MBO
Met welke didactische strategieŽn kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beÔnvloeden?
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
Feedback en motivatie
Kan feedback motivatie en resultaten van studenten positief beÔnvloeden?
Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Meetinstrument gepersonaliseerd leren
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
StrategieŽn voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Vakspecialisatie
Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie en wat zijn de effecten?
Verband tussen wereldbeeld en gebrek motivatie
Wereldbeeld en motivatie: is daar een verband tussen?
Meisjes risicomijdend?
Zijn meisjes meer risicomijdend dan jongens?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beÔnvloeden?
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Motivatie onderwijs in groepen
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

ExcellerenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.