Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
Differentiëren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo Wetenschapsoriëntatie Loopbaanoriëntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Interieur en identiteit

René Leverink

Onderwijsjournalist en tekstschrijver bij René Leverink Tekst

  

  Geplaatst op 1 juni 2015

Leverink, R. (2015) Interieur en identiteit.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/sfeer-schoolinterieur-identiteit.php

Schoolinrichting als afspiegeling van onderwijsvisie

Bij de keuze van de school gaan kinderen en ouders voor een belangrijk deel af op de sfeer in het gebouw. Maar waardoor wordt die sfeer nou eigenlijk precies bepaald? Door kleuren, vormen, objecten, de indeling. Ruud-Jan Kokke is vormgever, Petra Hartman beeldend kunstenaar. Samen richten ze scholen in.

Kokke ontwerpt voor zowel binnen als buiten. Een voetbalkooi in Amsterdam. Het dorpsplein in Bergharen. Zitbanken voor een park in zijn woonplaats Oosterbeek. Maar ook het interieur van een aantal Rabobanken en het stadhuis van Arnhem. En een collectie ergonomisch en innovatief vormgegeven zitmeubilair.

Petra Hartman creëert schilderijen, kunsttassen, sieraden, modeshows met een bijzonder thema en allerlei kleurrijke, vaak levensgrote kunstobjecten. Samen ontwerpen Kokke & Hartman schoolinterieurs. Hun gecombineerde, toegepaste vindingrijkheid resulteert in interieurontwerpen die direct aansluiten bij de onderwijskundige en ideologische identiteit van scholen. En die bovendien zorgen voor een volstrekt eigen uitstraling. “Scholen die niet schools zijn,” volgens Kokke.

Schoolinterieur

Denken vanuit de gebruiker

Een school is een leefgemeenschap. Wil je een ruimte realiseren waarin mensen zich thuis voelen, dan moet je volgens Hartman denken vanuit de gebruiker, en niet vanuit het gebouw:

“Wij zijn geen catalogus-interieurarchitecten. Wij komen niet aanzetten met een kant-en-klaar ontwerp. Elk project beginnen we met interviews. We praten met allerlei gebruikers van de school. Directie, leerlingen, lesgevenden, ondersteunend personeel. Ze hebben ieder hun eigen wensen en opvattingen. Daarnaast heeft ook het gebouw natuurlijk zijn specifieke kenmerken. Elk gebouw is uniek. We halen de schoonheid van het gebouw naar boven, en wat lelijk is pakken we aan.”

Identiteit

In een tijd waarin veel fusiescholen ontstaan, dringt de vraag naar de gedeelde identiteit zich op. Wie zijn we samen eigenlijk, waar staan we voor, wat willen we uitstralen? Kokke:

“In dat bewustwordingsproces speelt het denken over het gewenste interieur van de school een stimulerende rol. Hoe je eruit wilt zien, welke sfeer je wenst, wordt mede bepaald door je identiteit. Door keuzes te maken over het interieur van het gebouw, geef je als gemeenschap ook vorm aan je identiteit. Dat geldt uiteraard niet alleen voor fusiescholen.

Er kan ook sprake zijn van nieuwbouw, of verhuizing naar een nieuwe locatie. Concurrentieoverwegingen kunnen een rol spelen. Hoe dan ook: elke school staat van tijd tot tijd voor de vraag: is ons gebouw een afspiegeling van wie wij willen zijn, en – parallel daaraan – wie zijn wij eigenlijk? Waar zijn we goed in, waarin willen we ons onderscheiden, hoe kunnen we ons profileren?

Zoals een klant in een kledingzaak bezig is zich te heroriënteren op zijn uiterlijke verschijning, zo denken scholen samen met ons na over hun interieur: wat is prettig en functioneel voor ons en hoe willen we naar buiten treden en overkomen op de doelgroep. Dat is ook waar we in onze interviews nadrukkelijk naar op zoek zijn.”

Schoolinterieur

Realo en idealo

De wensen van gebruikers en worden verwerkt in een programma van eisen. Dat wordt vanzelfsprekend teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Vervolgens ontstaat een masterplan, dat een weergave is van de gevoerde gesprekken en de visie daarop van Kokke & Hartman.

“Die visie van ons is wat mij betreft voor een belangrijk deel intuïtief,”

legt Petra Hartman uit. “Ik denk vanuit mijn achtergrond als kunstenaar vooral in beelden en ideeën, terwijl Ruud-Jan rationeler te werk gaat. Hij maakt afwegingen die te maken hebben met de praktische haalbaarheid, zowel technisch als financieel, en de vraag in hoeverre dingen functioneren. Je zou Ruud-Jan de realo en mij de idealo kunnen noemen.

Wat niet betekent dat ik voortdurend in de wolken verkeer, begrijp me goed. Wij zijn beiden zakelijk genoeg om te beseffen dat scholen ook in de inrichting van het gebouw met budgetten te maken hebben en dat de bomen niet tot in de hemel groeien. Mocht het nodig zijn onderdelen van het ontwerp te schrappen, dan kijken we kritisch of die enerzijds niet essentieel zijn voor het totaalbeeld dat wij voor ogen hebben, en anderzijds of ze wel gemist kunnen worden in het signalement van de school.

Door duidelijk en realistisch keuzes te maken en prioriteiten te stellen, kunnen we alle wezenlijke onderdelen van het ontwerp handhaven, binnen het beschikbare budget. En als wij heel graag iets in het ontwerp zouden behouden, maar de school kan zich er niet in vinden, dan zoeken we net zo lang door totdat alle partijen tevreden zijn.”

Schoolinterieur

Betrokkenheid

De mate waarin mensen van de school betrokken willen worden bij het ontwerp, varieert per project. Kokke:

“Soms krijgen we min of meer de vrije hand. Maar vaak is er sprake van een grote betrokkenheid. In zo'n geval bestaat er vanaf het begin een vruchtbare, inspirerende interactie. We nemen een afvaardiging van schoolleiding, leraren en kinderen mee naar andere scholen waar we aan het werk zijn geweest.

Dit brengt hen op ideeën, die in de school worden besproken en waar wij in het ontwerp ons voordeel mee doen. Als je zo’n grote verandering inzet, moet je altijd voorkomen dat men het gevoel krijgt dat het opgelegd wordt. De dagelijkse werkomgeving ligt mensen na aan het hart en wordt vaak onbewust gekoesterd. Als daarin wordt ingegrepen, reageren mensen soms onzeker.

Ze weten wat ze hebben en zijn ermee vertrouwd, ook al weten ze best dat veel dingen langzamerhand gedateerd zijn of hun beste tijd gehad hebben. Daarom nemen we de gebruikers letterlijk en figuurlijk mee en begeleiden ze behoedzaam door het veranderingsproces. Dat versterkt de acceptatie en intensiveert het gevoel van verbondenheid met het schoolgebouw.”

Schoolinterieur

Eigen leerlingen met eigen ideeën

Wat we altijd doen,” vult Hartman aan, “is een leerlingenproject. Zie het als een vorm van community art. Op een school in Hengelo bijvoorbeeld hebben we leerlingen uitgenodigd na te denken over muurschilderingen. Daar kwamen prachtige dingen uit en die hebben we zoveel mogelijk verwerkt in de verschillende artistieke wanddecoraties die we in de school hebben aangebracht.

Een ander voorbeeld is een vmbo-school in Arnhem. Voor dit nieuwbouwproject maakten we het interieurontwerp en het ontwerp van het lesmeubilair. Ook hier deden we kunstprojecten met leerlingen. Het gebouw kun je zien als een dorp met een plein, met de vaklokalen daaromheen. Een opvallend onderdeel vormen de vele balustrades op de verschillende verdiepingen van de school.

Die balustrades hebben we ontworpen samen met de leerlingen. Dat zijn professionele balustrades, gedecoreerd op basis van tekeningen van de leerlingen. Daarvoor hebben we workshops architectuur georganiseerd, bijvoorbeeld over het ontwerpen en toepassen van spijlen. Zo krijgt elke school een unieke eigenheid, want het zijn de eigen leerlingen, met hun eigen ideeën die mede het aangezicht van de school bepalen. En voor die leerlingen zelf is het natuurlijk prachtig om hun bijdrage vereeuwigd te zien in de aankleding van de school.”

Herkenbaar

‘Vereeuwigd’ overigens tussen aanhalingstekens, want niets is zo veranderlijk als de ideeën die mensen hebben over vorm, kleur en inrichting. Terwijl het werk van de architect minstens veertig jaar meegaat, hebben de meeste interieurs een houdbaarheid van maximaal een jaar of vijftien. Kokke: “Voor scholen is dat niet anders.

Design raakt niet alleen na verloop van tijd uit de mode, het past na een zekere tijd ook misschien niet helemaal meer bij datgene wat de school wil zijn en uit wil stralen. De visie van de school kan veranderen, de populatie ook. Aan de andere kant moet je zorgen dat er door de jaren heen een herkenbare lijn in zo’n gebouw blijft, dat je recht doet aan de traditie die mede het karakter van de school bepaald heeft.

En dan bedoel ik niet alleen de school als gebouw, maar ook als instelling, als sociale entiteit. Vaak is men gehecht aan het bekende. Dan is het des te meer van belang dat je in gesprek gaat met de gebruikers en vraagt wat ze precies zo waardevol vinden aan de bestaande situatie. In je ontwerp laat je zien dat je oog hebt voor die traditie en echt niet van plan bent alles overboord te gooien.

Elke school heeft iets eigens, iets bijzonders. Samen met de gebruikers realiseren wij een schoolinterieur dat van alles kan zijn, alleen niet ‘schools’.”

Meer informatie:
www.kokke.com
www.petrahartman.nl

Leverink, R. (2015) Interieur en identiteit.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/sfeer-schoolinterieur-identiteit.php

Gerelateerd

Professionele ontwikkeling van docenten
Professionele ontwikkeling van docenten
Een professionele leercultuur, intervisie en praktijkgericht onderzoek op school
Medilex Onderwijs 
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Met professor John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Arja Kerpel
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
Gezonde leefstijl
Niet meedrinken in de keet. Leerplankader voor een gezonde leefstijl
René Leverink
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek
Professionele leergemeenschap
De professionele leergemeenschap
Arja Kerpel
Visie en kernwaarden
Maak visie tastbaar met kernwaarden!
Alex de Bruijn

Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
Kwaliteitszorg innovatie
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling – review
Leernetwerken po
Leernetwerken en verbeternetwerken in het basisonderwijs
Onderwijskansenbeleid
Onderwijskansen bekeken: de stand van zaken in het onderwijskansenbeleid
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

SchoolinterieurInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.