Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

De school met PIT! - voorbeeld schoolprofilering

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

rdulmers@scholenmetsucces.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2014

Dulmers, R. (2014). De school met PIT! - voorbeeld schoolprofilering.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/school-met-pit.php

De Cornelis Musiusschool in Delft vierde 6 jaar geleden haar 80-jarig bestaan. Een feestje met een zwart randje, want het ging niet goed met de school. Het imago van de school was slecht, het aantal kinderen in de wijk liep terug en ouders kozen steeds vaker voor de sterke concurrent. Directie en team hadden ideeën over waar het allemaal aan lag, maar niet genoeg informatie om die ideeën te staven. Aan Scholen met Succes werd de vraag gesteld hoe de school haar aantrekkingskracht weer kon vergroten, in de hoop om op termijn weer meer leerlingen in de school te krijgen. 

Waar staan we eigenlijk met onze school?

Eerste stap in het traject met deze school was het oprichten van een PR-groep. In deze groep nam niet alleen de directie plaats, maar ook een leerkracht van de onder- en de bovenbouw, ouders uit de MR/OR en een medewerker van de peuterspeelzaal. Op die manier kregen de belangrijkste groepen in en rond de school een stem. De PR-groep werd gedurende een jaar opgeleid om praktisch aan de slag te kunnen met marketing en communicatie. Samen met de groep werd eerst de huidige marktsituatie van de school in beeld gebracht. Er werd gekeken naar bestaand onderzoeksmateriaal in de school, zoals de leerlingaantallen over de afgelopen jaren en de onlangs afgenomen oudertevredenheidspeiling. Daarnaast werden een aantal gerichte onderzoeken opgezet, zoals panelinterviews met de eigen ouders en interviews met ouders van kinderen op de concurrerende school. 

Strategisch plan

Na analyse en bespreking in de PR-groep werd een SWOT opgesteld. De onderzoeksresultaten en SWOT werden besproken tijdens een studiedag met het hele team.  Gezamenlijk werd een communicatiestrategie geformuleerd, die werd samengevat in de slogan: De school met PIT! Plezier, Inzet en Talent. Samen met het team werd vervolgens invulling gegeven aan deze drie kernwaarden. Als werkvorm moest het team een foldertekst schrijven waarin deze drie termen centraal stonden. 

Het profielwiel

In de PR groep is na de studiemiddag verder gewerkt aan uitvoering van het profiel, met behulp van het profielwiel. PIT moest herkenbaar zijn in: 1: het eindprofiel van de leerling 2: de schoolcultuur/het pedagogisch klimaat 3: de inrichting van het schoolgebouw en schoolplein 4: de hoogtepunten/toppers 5: de buitenschoolste partners 6: de kwaliteiten van de leerkrachten

Sleutelvragen bij het ontwikkelen van een helder schoolprofiel

1. Welke hoogtepunten in het schoolprogramma zijn kenmerkend voor het gekozen profiel of kunnen dat gaan worden?
2. Welk buitenschoolse contacten hebben we nodig voor de realisatie van het schoolprofiel?
3. Welk beeld hebben we van de leerling die onze school verlaat?
4. Hoe is aan de inrichting van de school en de schoolomgeving het profiel te herkennen?
5. Op welke wijze bevordert de schoolcultuur de gewenste vorming van de leerling?
6. Welke bijzondere kwaliteiten vraagt het beoogde profiel van de afzonderlijke leerkrachten?

Naar buiten met PIT!

ProfielwielMet de uitgewerkte profielschets en eerder gemaakte analyse is een communicatieplan opgesteld voor de middellange termijn, waarin de algemene doelstelling van het traject werd omgezet naar SMART-doelstellingen (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Deze werden uitgesplitst per doelgroep. Daaraan gekoppeld maakten we met de school een actieplan voor het lopende schooljaar. Want nu was het tijd om te laten zien dat de Cornelis Musius PIT heeft.

Van binnen 

Het team stond achter de gekozen strategie, aan hen de taak om deze waar te maken. Niet alleen moesten zij letterlijk met PIT voor de klas staan, er moest inhoudelijk worden gewerkt aan Talentontwikkeling. Klassikaal onderwijs bleef het uitgangspunt, maar met differentiatiemogelijkheden. Werken naar vermogen van het kind. Om ook praktisch aan de slag te kunnen met Talentontwikkeling werd in eerste instantie gekozen voor extra aandacht voor Techniek. In de stad van de TU een goede keuze, ook met het oog op het aantrekken van de buitenschoolse partners. Intern werd kortom hard gewerkt om PIT ook echt vorm te geven in de school.

Naar buiten

De uitstraling van het gebouw stond hoog op het lijstje. Oude, verschoten gordijntjes werden vervangen door op maat gemaakte raamstickers met het logo en de naam van de school. Daarnaast werd de rust en orde in de klassen en op de gangen hersteld voor een Plezierig klimaat in de school.  Op het gebied van buitenschoolse partners werd de samenwerking met de peuterspeelzaal geïntensiveerd. Het eerste zichtbare resultaat van die inspanningen was het gezamenlijk uitbrengen van een professionele, wervende folder. Ook de andere middelen werden vernieuwd, met inhoudelijk steeds weer aandacht voor Plezier, Inzet en Talent.

4 jaar later

De Cornelis Musiusschool is nu 4 jaar verder. De interim-directeur en initiator van het traject is vervangen door Karin Brand. Zij is met nog evenveel enthousiasme en PIT bezig met de PR en Profilering van haar school. De nadruk ligt vooral op ‘laten zien wat we doen’. Zo is er ’s ochtends een inloopkwartier georganiseerd voor ouders. In dit kwartier mogen ouders binnenlopen en werk van hun kinderen bekijken. Eens in de 6 weken is er een inloop-extra. Ouders mogen dan een les bijwonen. Via een poll op de website kunnen ouders vooraf aangeven welke les zij interessant zouden vinden. Na studiedagen is er in de nieuwsbrief een terugblik waarin ouders kunnen lezen waar het team aan heeft gewerkt. Met de peuterspeelzaal is er nu ook inhoudelijk samenwerking met de kleutergroepen.  Karin: ‘Ik vind het belangrijk om uit te blijven leggen waar we mee bezig zijn. Ik hoor gelukkig steeds meer van ouders terug dat het goed gaat. We zien ook voorzichtige groei in de onderbouw. Die resultaten houden ons enthousiast.’  PIT leeft inmiddels in de school en onder ouders. Het team is zich er wel van bewust dat ze kritisch moeten blijven kijken naar de inhoud. De vraag ‘maken we nog waar wat we zeggen’ komt regelmatig aan de orde. 

Dulmers, R. (2014). De school met PIT! - voorbeeld schoolprofilering.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/school-met-pit.php

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

School met pitInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.