Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Een succesvolle open dag

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

rdulmers@scholenmetsucces.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2014

Dulmers, R. (2014). Een succesvolle open dag.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/open-dag-school.php

Sieny Littink is directeur van OBS Elshof, een kleine buurtschool vernoemd naar het buurtschap waarin de school opereert. De school heeft drie groepen, een onderbouwgroep, een middenbouwgroep en een bovenbouwgroep.

Hoewel de school van oudsher een sterke buurtfunctie heeft, twijfelt de huidige generatie jonge ouders om hun kinderen op te geven voor deze school. Er doen geruchten de ronde dat de school na dit jaar, een jubileumjaar, zal gaan sluiten.

Daarbij maken zij zich zorgen of er in deze kleine groepen voor hun kinderen wel vriendjes zullen zijn van dezelfde leeftijd. Omdat er maar zo’n 14 gezinnen met jonge kinderen in de Elshof zijn, is het voor de school van groot belang dat zij hun weg naar de school weten te vinden.

Reden voor Sieny om alle middelen te benutten om ze kennis te laten maken met OBS Elshof. Juist om te laten zien hoe hecht de kinderen met elkaar omgaan en hoeveel zij met de kinderen bereiken. Ook een open dag ging zij niet uit de weg. 

Een open dag

Een open dag is een goede manier om direct met de doelgroep in gesprek te komen. Probleem is dat er vaak niemand op komt dagen. Dat is zonde van alle tijd en energie die erin is gestoken.
 
Oorzaak kan zijn dat de open dag niet goed is aangekondigd of onduidelijkheid over het programma (het programma is soms niet meer dan dat de school de hele dag open is). Geen wonder dat het dan niet werkt. Als een gezin de school wil bekijken hoeven zij alleen maar een afspraak te maken en ze krijgen een uitgebreide rondleiding en alle aandacht van de directeur.
 
Om de kans van slagen te vergroten besloten team en directie om, in samenwerking met Scholen met Succes, een aantrekkelijk programma met een uitgewerkt draaiboek te maken aan de hand van onderstaande tips:

Hoe organiseer je een succesvol schoolevenement?

Doel bepalen: 
Bepaal hoeveel mensen je binnen wilt krijgen, bijv. 10 (ouders van) 3-jarigen die nog geen relatie met de school hebben. 
 
Programma vaststellen:
Maak een compact, aantrekkelijk programma dat ca. 1½-2  uur duurt en waarin programma onderdelen voor kinderen en ouders zijn opgenomen.
 
Tijd en Locatie:
Zorg voor een passend tijdstip op een geschikte datum. En zorg vervolgens dat de school er goed en uitnodigend uitziet. Zorg ook dat de school goed te vinden is (plattegrond op uitnodiging en wegwijzers in de buurt) en goed bereikbaar is (parkeermogelijkheden voor auto en fiets).
 
Promotie/werving: 
Hanteer het 7x7-principe: de doelgroep dient 7x geconfronteerd te worden met het evenement (in tijd en plaats) en liefst ook nog op 7 verschillende manieren (middelenmix met bijvoorbeeld: brief, folder, poster, advertentie, krantenartikel, website, aanbeveling door anderen).
 
Ouders als ambassadeur: 
Bij "aanbeveling door anderen" (zie promotie) spelen de eigen ouders van de school een cruciale rol. Wanneer de school 10-15 ouders weet te motiveren om elk 1 gezin met een 3-jarige (doelgroep) mee te nemen, dan is het doel al bereikt. De overige media uit de middelenmix zijn nuttig en nodig ter ondersteuning.
 
Als het programma aantrekkelijk is, het doel duidelijk en een groep betrokken ouders (OR, MR, commissies) door directie en team gericht worden benaderd en aangesproken, is de kans op succes groot.
 
Registratie: 
Zorg ervoor dat op de dag van het evenement, alle bezoekers worden geregistreerd zodat zij nadien nog eens benaderd kunnen worden. Inschrijven is mogelijk wat al te voortvarend, maar naam en adres laten invullen moet kunnen. Kan ook op aardige manier, bijvoorbeeld via gastenboek of via kleurplaatwedstrijd of andere activiteit waarbij kinderen een prijsje kunnen winnen. Maak veel foto's (ook registratie), liefst van elk kind en plaats die op de website.
 
Follow up: 
Het is goed om ca. 2 weken (niet later) na het evenement nog iets te laten horen. Dat kan een bedankkaartje zijn, of een foto van het evenement (liefst met het betreffende kind erop) of een verwijzing naar de website. Indien het evenement tot inschrijvingen heeft geleid vergeet dan niet om juist deze mensen goed te blijven informeren over de school (nieuwsbrief, schoolkrant, uitnodigingen en wellicht een informatieboekje met voorbereidingen voor de eerste schooldag en wat ouder en kind allemaal kunnen verwachten).
 
Deze mensen zijn bij uitstek uw ambassadeur en hebben, meer dan anderen, behoefte aan goede informatie en goede indrukken waarmee men de eigen keuze kan bekrachtigen (naar zichzelf en naar de omgeving).
 

Open dag op OBS Elshof

Omdat verhalen een grote rol spelen in het buurtschap en op school, wordt als centrale thema gekozen: 250 jaar OBS Elshof, 250 verhalen. 
 
In de invulling van de open dag komen diverse verhalen over de school aan bod, het verhaal van de directie, een leerkracht, van ouders en ook van leerlingen. Ouders werden uitgenodigd om deze verhalen van de school te komen beluisteren. In het programma was aandacht voor de informatiebehoefte van de ouders, maar ook aan de kinderen werd gedacht. Zij konden knutselen onder leiding van de kleuterjuf en werden voorgelezen door de voorleeskampioen van de school.
 
Voor de ouders waren er verhalen van de directeur, een leerkracht, maar ook ouders van de Elshof vertelden over hun ervaringen. De rondleiding door de school werd verzorgd door leerlingen van de leerlingenraad.  Aan de hand van het draaiboek werd met het team en leerlingen toegewerkt naar de open dag, met een klein budget maar heel veel inzet. En met succes!
 
Sieny: “We zijn erg tevreden. De helft van de ouders is gekomen en het programma liep gesmeerd. Ouders hebben kennis kunnen maken met elkaar en de school. Ze hebben gezien dat er meer kleine kinderen zijn en dus potentiële vriendjes en vriendinnetjes. Ik hoop dit groepje straks in te kunnen schrijven, daar ga ik in ieder geval alles aan doen!”

Benodigde promotiematerialen OBS Elshof

 1. Posters (door de leerlingen zelf laten maken) op A3 formaat met vaste tekst op opvallende plek. Ook adres en contactgegevens noemen!
 2. Persbericht (evt. in de vorm van een verhaal). Zie ook bijlage 2 over schrijven persbericht. In het persbericht staan de hierboven genoemde thema’s centraal. 
 3. Nieuwsbrief (extra) over de open dag met uitnodiging (zoals in brief aan eigen ouders) om mensen uit de straat/buurt mee te nemen om de school in bedrijf te zien. 
 4. Advertentie (indien budget) formaten doorgeven aan Scholen met Succes, zij verzorgen een advertentie in lijn met de uitnodiging.
 5. Websitepagina: aankondiging op de website (homepage) van de open dag met een link naar de PDF van de uitnodiging.
 6. Brief aan eigen ouders met uitleg over open dag, uitnodiging om ook te komen en een gezin(slid) met jonge kinderen uit hun straat/buurt mee te nemen. Uitnodiging bijvoegen, zodat ze die kunnen uitdelen. Vraag of ze (per mail of mondeling) willen laten weten of ze komen, zodat jullie een inschatting kunnen maken hoeveel mensen er komen.
 7. Flyer/brief/uitnodiging voor Kinderdagverblijf/Peuterspeelzaal.
 8. Bericht voor buurtlink (en andere regionale nieuwssites en forums).

Nodig in de school op de open dag

 • Tentoonstelling: verhalen van OBS Elshof.
 • Per (groeps)lokaal een wand met foto’s en verhalen uit die groep.
 • Leerlingen zelf een kort verhaaltje laten opschrijven hoe zijn OBS Elshof zien, wat zij er leuk vinden (maar wel zorgen dat het af en toe ook over leren gaat, niet alleen over excursies).
 • Kleurplaat en ballonnen (attentie voor kinderen bij vertrek).
 • Kleurplaat levert Scholen met Succes, adhv het logo, ballonnen zelf inkopen!
 • Hoekje voor voorlezen aan kinderen.
 • Sfeervol, knus, kinderen voorin maar ook ruimte voor ouders om te zitten (evt. met kind op schoot).
 • Een verhaal voor kleine kinderen, maar ook voor ouders leuk om te horen. 
 • Verschillende opstellingen/plekken voor de vertellers van die dag.
Sieny, leerkracht en ouders vertellen vanaf de plek die voor hen belangrijk/leuk/tekenend is voor de school. Dit geeft samenhang en een makkelijke start voor iedere verteller. Dit is (het kleuterlokaal, de aula, het plein, etc.) van de school, voor mij een bijzondere plek omdat………en dan zijn/haar verhaal. Vertellers geven ruim op tijd aan welke attributen zij evt. nodig hebben op die dag.
 • Informatiemapje voor ouders
 • Een presentatiemap voor de ouders met informatie over de school.
 • Denk aan een (goed, leuk) exemplaar van de nieuwsbrief, een schoolfolder, de schoolgids, een kalender, een uitleg over de eerste dag op school en vooral: contactgegevens!
 • Koffie/Thee/Limonadekannen en schalen voor koekjes/rozijntjes

Een opgeruimde school!

Kijk daarbij verder dan alleen de lokalen. Controleer de toiletten voor aanvang van de open dag. Is het plein netjes (evt. kan er in het speelkwartier, mits het droog is, door kinderen een vrolijke stoepkrijttekening worden gemaakt met welkom op onze open dag), is de aanrij/fiets/looproute duidelijk?

Dulmers, R. (2014). Een succesvolle open dag.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/open-dag-school.php

Gerelateerd

Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Schoolprofilering
Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard
Ronald Dulmers
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers
Schoolinterieur
Interieur en identiteit
Renť Leverink

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Open dag schoolInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.