Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang (Creatieve) denkvaardigheden stimuleren Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 Strikt toepassen overgangsnormen in vo Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) High impact learning (4) - Zeven bouwstenen Effectiviteit van grote docententeams Hoe faciliteer je een leergemeenschap? High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling
Onderwijssysteem
Werkdruk onderwijs Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

rdulmers@scholenmetsucces.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2014

Dulmers, R. (2014). Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/schoolprofilering.php

Een inschatting op zes dimensies

Het marketing dashboard geeft een eerste indicatie van de marketing- en profileringkracht van uw school. op zes dimensies wordt een inschatting gegeven aan de hand van de tevredenheidspeilingen van scholen met succes. de inschatting is gebaseerd op de antwoorden van de respondenten (ouders en personeel) op deze peilingen en de vergelijking daarvan met de landelijke benchmark. Zo ontstaat een relatieve score.
 
De resultaten kunnen worden vergeleken met een observatielijst die door externe adviseurs, maar ook prima door bovenschools managers kan worden ingevuld. Praktijktoetsen wijzen uit dat de indicatieve resultaten van de tevredenheidspeilingen goed overeenkomen met de observaties van externe adviseurs en bovenschools managers.
 
Het is niet voor niets dat er een rangorde in de dimensies van het marketing dashboard zit. de schoolleider is de belangrijkste succesfactor voor de marketing- en profileringskracht van een school. Hij of zij bepaalt in grote mate welke koers gevaren wordt, welke positionering wordt nagestreefd en welke visie, welk gezicht de school uitstraalt. Hij/zij is ook degene die het team aanstuurt en inspireert.
 
Team en directie bepalen weer in hoge mate in hoeverre de schoolpopulatie (de ouders) enthousiasme over de school uitstraalt en een eenduidig verhaal vertelt. Een helder profiel dat duidelijk en
consequent wordt gecommuniceerd met professionele middelen kan goed helpen om de uitstraling van de menselijke component van de school (directie, team en populatie) te versterken.
 
Het gebouw ten slotte is een factor van belang in de aantrekkingskracht van de school, maar kan niet op tegen het persoonlijk enthousiasme van de menselijke factor: een enthousiast en aanstekelijk team dat bevlogen met kinderen werkt in een aftands, oud gebouw heeft meer marketing- en profileringskracht dan een ingeslapen, plichtmatig team in een aantrekkelijk, modern schoolgebouw.

Interpretatie van de score op het Marketing Dashboard

Wanneer de schoolleider rood scoort in het marketing dashboard, kan dat gecompenseerd worden door een sterk team en door groene scores op de andere dimensies, maar het blijft kwetsbaar.
Over het algemeen geldt ook dat rode scores op andere dimensies maar moeilijk zijn te verbeteren als ook de schoolleider in het rode gebied zit.
 
Rode scores op de dimensies profiel en communicatie zijn vaak goed op te lossen met gerichte, professionele ondersteuning en een bereidwillige directie en team. ook een rode score op populatie is over het algemeen met goed communicatiebeleid en inspirerende leiding van directie en team te verbeteren.
 
Schoolprofilering en marketing
 
Het bovenstaande voorbeeld heeft op grond van deze interpretatie goede kansen om aan marketing- en profileringskracht te winnen, wanneer gericht aan de profilering en communicatie wordt gewerkt.

Zes dimensies

1. Schoolleider De mate waarin de schoolleider ondernemend, marktgericht en klantgericht is.
2. Team De mate waarin het team een enthousiaste eenheid vormt, een coherente uitstraling heeft en klantgericht is.
3. Populatie De mate waarin de schoolpopulatie (ouders en personeel) qua samenstelling, betrokkenheid en enthousiasme bijdragen.
4. Profiel De mate waarin de school een helder en duidelijk profiel heeft.
5.Communicatie De mate waarin de school consistent en met professionele middelen communiceert met doelgroepen en buitenwereld.
6.Gebouw De mate van representativiteit, zichtbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van het schoolgebouw (intern en extern).

Verbetering

Met het marketing dashboard kunt u gericht de Profileringskracht van uw school vergroten, door rode scores aan te pakken. Per dimensie kan een school denken aan de volgende verbeteracties:

Bij een rode score op de dimensie schoolleider
• Training(en) marketingstrategie en/of marketingplanning.
• Ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren van marketing/communicatiebeleid.
• Coaching of co-managment (eventueel aan de hand van managmenttesten).

Bij een rode score op de dimensie team
• Teambuildingssessies (eventueel aan de hand van teamtesten).
• Training(en) klantgerichtheid.
 
Bij een rode score op de dimensie populatie
• Ondersteuning bij gesegmenteerde doelgroepbenadering.
• Panelgesprekken met ouders (bijvoorbeeld n.a.v. tevredenheidspeilingen).
• Workshop ouders als ambassadeur van de school.
 
Bij een rode score op de dimensie profiel
• Begeleiding bij profielontwikkeling.
• Profileringssessies met het team.
 
Bij een rode score op de dimensie communicatiemiddelen
• Analyse/Quickscan van de communicatiemiddelen.
• Huisstijlontwikkeling en borging.
• Ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering van een communicatieplan.
 
Bij een rode score op de dimensie schoolgebouw en plein
• Mysteryclient en/of quickscan uitstraling schoolgebouw.
• Begeleiding bij restyling op basis van haalbaar (en betaalbaar) advies. 

Voorbeeldrapportage

Een voorbeeldrapportage en de observatielijst van het Marketing Dashboard kunt u vinden op de website van Scholen met Succes.

Dulmers, R. (2014). Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/schoolprofilering.php

Gerelateerd

Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Social media school
Profileren met social media
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers


Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
SchoolprofileringInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.