Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Profileren met social media

Ronald Dulmers

Onderzoeker - adviseur - trainer bij Scholen met Succes

 

rdulmers@scholenmetsucces.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2014

Dulmers, R. (2014). Profileren met social media.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/social-media-school.php

Social media steeds populairder

Social media worden steeds populairder onder jonge kinderen. 70% van alle leerlingen in groep 8 maakt wekelijks gebruik van social media. Scholen hebben vaak het gevoel ‘iets te moeten doen met social media’ maar weten niet goed wat en hoe ze dat moeten doen. Jammer, want met social media zet je de school op de kaart. 

Implementeren social media

Sanne Kuyt, voormalig basisschooldocent en momenteel werkzaam bij Waag Society (een organisatie die zich ingezet om diverse groepen in de samenleving toegang te bieden tot het internet en nieuwe mediavormen), houdt zich bezig met het implementeren van social media in het basisonderwijs. Volgens Kuyt is de instelling ‘iets moeten doen met social media’ alles behalve productief. “Scholen moeten inzien hoe social media in hun voordeel kunnen werken”. Dat gaat vaak bottom-up. Wat Kuyt steeds vaker ziet is dat leerkrachten zelf met initiatieven komen zoals instructiefilmpjes waarin leerlingen iets uitleggen op een eigen YouTubekanaal. Ook ouders komen soms met goede ideeën. Waar leerkrachten en ouders tegenaan lopen is de directie die eerst over het initiatief wil nadenken. “Dat heeft vaak te maken met de geringe kennis over social media” zegt Kuyt. Scholen kunnen zichzelf veel sterker online profileren. Waarom wachten totdat een van de ouders of leerlingen een (positief of negatief) bericht online zet?    

Vormen van social media     

Social media worden nog weinig gebruikt in het onderwijs. Scholen hebben soms wel een Twitter-account of Facebookpagina maar die worden niet altijd even actief gebruikt. Volgens social media expert Jessica Winters is er in het onderwijs nog een wereld te winnen. Zelf vindt ze Facebook en Hyves zeer geschikt. Veel kinderen zitten (nog) op Hyves, zodra ze wat ouder worden stappen ze over op Facebook. Om leerlingen te werven, infomeren en te betrekken is het van belang op beide sites actief te zijn. Een facebookpagina geeft de school letterlijk een gezicht. Door informatie, foto’s en filmpjes te posten wordt de school toegankelijk en aantrekkelijk. “Social media zijn de toekomst van communicatie. Studenten checken straks geen e-mail meer, maar Facebook en Twitter op hun iPad”, aldus Winters (Leeuwarder Courant, 18 januari 2012). Ook de cijfers laten de kansen en noodzaak voor het gebruik van social media zien: Facebook heeft iedere maand 8,6 miljoen unieke bezoekers, Hyves 5,4 miljoen en Twitter 4,1 miljoen (februari 2012, Comscore.com). Het bereik via social media is dus groot.

Welke social media zijn er en wat doen ze?

Welke 
soorten 
social media 
zijn er?
Social Netwerk Weblog (Blog) Microblogging Video-sharing Wiki’s
Wat kun je 
ermee?
Social netwerken hebben alsbelangrijkste functies het aanmaken van een 
profiel, het toevoegen van vrienden 
en het delen van informatie.
Weblogs (afgekort 
‘blogs’) zijn oorspronkelijk ontstaan als 
online dagboeken met 
persoonlijke belevenissen van de schrijver.
Microblogging 
stelt de gebruiker 
in staat om korte 
teksten of een enkele foto (met titel 
of onderschrift) te 
publiceren.
Video-sharing maakt het mogelijk om 
video’s op het internet te plaatsen en te 
bekijken. Daarnaast kun je ook reageren 
op video’s.
In een Wiki werk je gezamenlijk 
met anderen (wereldwijd of 
in je eigen taal) aan artikelen 
over elk mogelijk te bedenken 
onderwerp. Het ‘sociale’ aspect 
van Wiki’s is het delen van 
kennis en het tot je nemen van 
diezelfde kennis.
Hoe kan een 
school dit 
gebruiken?
D.m.v. Facebook en Hyves kan een 
school:
- zich profileren en presenteren 
richting ouders en leerlingen;
- laten zien wat er allemaal gebeurt 
op school;
- ouders en leerlingen informeren;
- nieuwe leerlingen werven;
- in contact blijven met oud-leerlingen.
Docenten en leerlingen 
kunnen de website 
van de school (of de 
eigen pagina van de 
klas) voorzien van 
persoonlijke belevenissen. Een weblogfunctie 
kan eenvoudig worden 
toegepast op de meeste 
websites van scholen.
Door gebruik te 
maken van Twitter 
kan een school 
snel ouders, leerlingen en docenten 
informeren. Ook 
kan dit het contact 
tussen ouders en 
school vergemakkelijken.
Het delen van video’s kan via Facebook, 
Hyves, Twitter, YouTube of de website van 
de school plaatsvinden. Naast het delen 
van leuke, interessante of educatieve 
video’s kunnen docenten ook hun eigen 
lesstof en uitleg opnemen en delen. Op 
deze manier kunnen leerlingen de uitleg 
nog eens terugkijken. Daarnaast kunnen 
snelle leerlingen zelfstandig aan de slag 
met nieuwe lesstof.
Docenten in het basisonderwijs 
kunnen gebruik maken van WikiKids. Voor het voortgezet onderwijs kan Wikipedia worden 
gebruikt. Leerlingen leren om 
artikelen te maken die passen 
in een encyclopedie. Voor het 
basisonderwijs zijn hiervoor 
verschillende kant-en-klare 
lessen beschikbaar.

Online profileren

Het is duidelijk: social media zijn hot en happening en mogen niet ontbreken in de communicatie van een school, maar hoe kun je social media zo inzetten dat ze positief bijdragen aan het beeld (het profiel) van de school?  Daarvoor is het belangrijk om te weten wat profileren is en wat daarvoor nodig is.School profileren met social media
 
Profileren is: zo helder mogelijk je ware gezicht laten zien. Niet een fraai masker op zetten, maar laten zien wie je echt bent. Dat vraagt om wat voorbereiding. Voor een school betekent het dat men:
1. Als team duidelijk heeft wat men met leerlingen wil bereiken met het  onderwijs maar ook ten aanzien van social media.
2. Dat zichtbaar vertaalt in het pedagogisch/didactisch klimaat.
3. Dat ook vertaalt naar de eisen en kwaliteiten van het team. 
4. En naar de buitenschoolse partners die men inschakelt bij het behalen van de leerling-doelen. 
Bovenal, en nu wordt het profiel steeds tastbaarder voor ouder, leerling en publiek, betekent het dat:
5. Men in de inrichting van schoolgebouw, plein en in de communicatiemiddelen zichtbaar maakt wat men met leerlingen wil bereiken en
6. Dat ook tot uiting komt in de (onderwijskundige) hoogtepunten en evenementen tijdens het schooljaar. 
 
Vergeet niet dat je je met de website van de school al voor een groot deel online profileert. Voor een oriënterende ouder en/of kind is de eerste kennismaking met de school vaak online. Social media kan deze kennismaking bewerkstelligen en/of aanvullen. Naast een helder profiel van de school is het leuk om bijvoorbeeld een filmpje of het laatste nieuws te kunnen vinden via Twitter. Een mooi voorbeeld is het Twitter-account van CBS Anna van Buren in Enschede. De school gebruikt Twitter om ouders (dagelijks) te informeren. Leerkrachten en ouders reageren op de berichten en plaatsen foto’s van activiteiten die in en rondom de school hebben plaatsgevonden (https://twitter.com/#/annavanburenR) Social media kunnen op die manier ook bijdragen aan een verhoging van de ouderparticipatie. Ouders laten meedenken of activeren kan bijvoorbeeld via een oproep op Facebook of Twitter. 

Angst is slechte raadgever.

Naast het feit dat veel leerkrachten weinig weten van social media speelt angst een belangrijke rol om er niets mee te doen. Velen zien vooral de negatieve zijde van social media. Incidenten zoals cyberpesten of negatieve berichtgeving over de school op Hyves, Facebook of Twitter hebben leerkrachten en directie angstig gemaakt. Social media gooit de deuren van de school open. Binnen no time staat een foto of verhaal online en gaat het de hele wereld rond. Dat is niet meer tegen te houden. We kunnen er beter mee leren leven. Sociale media vraagt van scholen om:

Schoolprofilering met social media

 
1. hun kwaliteiten, hun profiel (nog) duidelijker in beeld te krijgen en te brengen. 
2. Transparant te zijn waar mogelijk. Geen verborgen gebreken bewaren, open zijn over de kwaliteiten
3. Snel en adequaat reageren op roddels en geruchten.
 
Sociale media zijn niet te beheersen. Het heeft geen zin om te proberen er controle op te krijgen. Dit geldt overigens net zo voor mondreclame en geruchtvorming. Veel beter kun je je richten op de zender van informatie die via dat medium wordt verspreid. Als je in staat bent om in goed contact met de zender (leerkracht, leerling, ouder) te staan en je vervolgens consequent een juiste (bij de school passende) boodschap ventileert, is de kans groot dat die zender, via welk medium dan ook, het juiste verhaal over de school vertelt. 

Omgaan met geruchten (in roddelcircuit, pers en social media):

Geef snel de juiste informatie, ook als het gerucht (tot op zekere hoogte) moet worden bevestigd. Omgaan met geruchten
Probeer hierbij zo volledig en open mogelijk te zijn.

Doe dit altijd via een formeel informatiekanaal. Een reactie via informele kanalen kan een averechts effect hebben. Facebook is voor de informele nieuwtjes, een mix van serieuze en leuke berichten. Hier willen mensen rondkijken, snuffelen, winkelen. Op Twitter willen ze snel geïnformeerd worden.
Weet hoe social media werken en reageer vlot. Zeker bij een incident gaat op social media van alles ‘rondzingen’ en verlies je snel de regie.
Grijp snel in als het met een leuk initiatief de verkeerde kant opgaat. Op social media vliegen events wel eens uit de bocht. Een verkiezing van de leukste leerkracht kan door ‘grappige’ leerlingen omslaan in een wedstrijd ‘wie is de engste man op school’.
Vergeet hierbij niet om aandacht te besteden aan de oorzaak waardoor het gerucht is ontstaan.

Do’s en don’ts

Blijf actueel. Niets fouter dan dat het laatste bericht van 3 maanden geleden is. Een account op Hyves of Twitter waarin niets gebeurt is funest voor het imago.
Plaats geen lange teksten. Op Twitter kun je maximaal 140 tekens kwijt. Maar ook op Facebook worden stukjes van 130 karakters het best gelezen. Plaats eventueel een link naar een website met meer info. Plaats vooral foto’s.
Denk na over de inhoud, want een post die aanslaat, die mensen naar elkaar doorsturen (viral gaat), daar kan geen advertentie tegenop.
Het is slim om accounts aan te maken met logische namen, zoals de naam van de directeur of de schoolnaam, om te voorkomen dat anderen ermee aan de haal gaan.
Ga na welke social media een doelgroep gebruikt. Veel basisschoolleerlingen zitten nog op Hyves. Schoolprofilering

Tips

Zet filmpjes van of over de school op Youtube, Twitter of Facebook.
Als docent is het praktisch om (op Hyves of Facebook) een extra profiel aan te maken. Op dit profiel kun je vrienden worden met leerlingen en relevante school-info plaatsen. Zo houd je werk en privé gescheiden.
Wanneer je digitaal contact hebt met leerlingen ga dan niet mee in hun taalgebruik (laterzz. Xx) maar blijf jezelf.
Een aantal middelbare scholen hebben al een rooster-app, maar een uitgebreide app met bijvoorbeeld nieuws en info is praktisch en leuk.
Betrek leerlingen bij het maken van keuzes/projecten via social media. Maak er een ‘battle of concepts’van: het beste idee wint. 

Over Scholen met Succes

Scholen met Succes is een gespecialiseerd onderzoek- en communicatiebureau voor het onderwijs. Het bedrijf helpt scholen bij het verkrijgen van inzicht in hun huidige marktsituatie en het werkt samen met de school aan het creëren van een sterke markpositie. Dit wordt gedaan door het uitvoeren van marktonderzoek, het ontwikkelen van schoolprofielen en het uitvoeren van communicatiecampagnes. Daarnaast verzorgt Scholen met Succes workshops en trainingen op het gebied van teamontwikkeling, profilering en communicatie.

Dulmers, R. (2014). Profileren met social media.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/social-media-school.php

Gerelateerd

Marktgerichte school
Marktgerichte school heeft de toekomst
Ronald Dulmers
Open dag school
Een succesvolle open dag
Ronald Dulmers
School met pit
De school met PIT! - schoolprofiel voorbeeld
Ronald Dulmers
School profileren
Hoe zet je een basisschool in de markt?
Ronald Dulmers
Schoolprofilering
Schoolprofilering: profileringskracht en het Marketing Dashboard
Ronald Dulmers
Identiteit school
Vormgeven aan identiteit van de school
Harm Klifman
Website verbeteren
Hoe vindbaar is de website van uw school?
Ronald Dulmers

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Social media schoolInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.