Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Normjaartaak in het primair onderwijs

Marjolein Zwik

Leerkracht basisonderwijs en Master SEN bij Unicoz onderwijsgroep

  

  Geplaatst op 31 maart 2017

Zwik, M. (2017). Normjaartaak in het primair onderwijs.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/normjaartaak-primair-onderwijs.php

Aan het eind van het schooljaar worden de normjaartaken voor het komend schooljaar weer ingevuld. Over deze normjaartaak is sinds de invoering veel te doen geweest. Zo zou het de werkdruk niet verlagen, maar eerder verhogen. In dit samenvattende artikel zet ik  een aantal zaken rond de normjaartaak op een rijtje.

Verwarring over de normjaartaak​

Elk jaar weer bereiken mij verschillende geluiden over de normjaartaak: verwarring, onbegrip, gevoel van onrechtvaardigheid, onwetendheid, berusting.

In het kort volgen hieronder de hoofdonderdelen waarin de 1659 werkbare uren worden ingedeeld, nog eens globaal op een rijtje. De uren die tussen haakjes staan gelden voor fulltimers. Bij parttimers is natuurlijk alles naar rato.

Lesgevende taak (930 uur)

Dit zijn het aantal uren die de leerkracht ‘voor de klas staat’. Dit is een ruim begrip, want natuurlijk vallen daar ook de uren onder die je buiten het klaslokaal met de leerlingen doorbrengt, bijv. excursies.

Lesgebonden taak (325 uur)

Dit zijn de uren die gereserveerd zijn voor het voor- en nawerk, de zogenaamde opslagfactor: voorbereiden van lessen, nakijken van gemaakt werk, bijhouden van leerlingvolgsysteem etc. In het basisonderwijs wordt hiervoor meestal het (te) lage percentage van 35% gehanteerd.

Duurzame inzetbaarheid (40 uur)

Leraren zonder bijzonder budget krijgen 40 uur per jaar om ‘gezond aan het werk te blijven’. Startende leraren en leraren van 57 jaar en ouder hebben een ander budget. De werknemer weet over het algemeen zelf het beste hoe deze uren ingezet kunnen worden. Uitgangspunt is dan ook dat je zelf bepaalt hoe je deze uren inzet. Achteraf kan men verwachten dat je verantwoording geeft waarvoor je deze uren hebt gebruikt. Dit hoeft overigens niet aan ingewikkelde zaken te worden besteed: peerreview, coaching, extra voor- en nawerk. Dat laatste kan dus een manier zijn om de 35% wat op te rekken en zodoende wat lucht te krijgen bij je voor- en nawerk. Let wel, als de school bijv. peerreview teambreed inplant in het kader van een intervisietraject, dan is het een schooltaak.

Individuele professionalisering (83 uur)

Hierover is misschien nog wel de meeste verwarring. Veel schoolleiders missen het bijvoeglijk naamwoord voor het woord professionalisering. Ook deze uren (5% van je normjaartaak, dus parttimers naar rato) worden door de werknemer individueelzelf ingepland. Dit gebeurt vaak voorafgaande aan het schooljaar waarin de uren worden gemaakt en in overleg met de werkgever. Echter, het is altijd verstandig een flink aantal uren ‘onvoorzien’ hier in te plannen, aangezien gedurende het jaar ook nog eens veel scholingen worden aangeboden. Daar zou je dan geen tijd meer voor hebben. Door alles van te voren strak in te plannen, gaat de normjaartaak als een keurslijf voelen en dat alleen kan al een gevoel van werkdruk veroorzaken.

Door de school georganiseerde bijeenkomsten als teamcursussen, bijeenkomsten over nieuwe methodes en didactische vergaderingen vallen niet onder deze uren. Deze uren vallen onder schooltaken.

In het verleden kenden we de 10% deskundigheidsbevordering waarvan de werkgever 5% mocht inplannen en de werknemer de andere 5%. De 5% van de werkgever zijn nu dus overgeheveld naar de schooltaken en deze resterende 5% is dus het werknemersgedeelte. Het hoeft hier niet om klassieke scholing te gaan. Dit is ook vrijwel onmogelijk voor een bijbehorend budget van €500,-. Het kan ook gaan om het bijhouden van vakliteratuur en het volgen van internetfora. Ook over deze uren kan verantwoording worden gevraagd.

Schooltaken (281 uur)

De overige taken vallen onder deze uren: vergaderingen, oudergesprekken, maken van rapporten, informatieavonden, scholing die uitgaat van de werkgever, (feest)commissies en nog heel veel meer.

Sinds vorig jaar is het ook nog de bedoeling al deze uren per week te verdelen, zodat een 40-urige werkweek ontstaat. Aangezien heel wat uren individueel worden ingepland, is alertheid van elke leraar gewenst om de werkdruk te monitoren. Al is het nooit de bedoeling geweest van de cao dat je zelf je uren bijhoudt, ontkom je er niet geheel aan.

Ik hoop wat duidelijkheid geschapen te hebben. Laat iedereen er zijn voordeel mee doen, de werknemers en de werkgevers.

Normjaartaak en werkdruk: verder kijken​

Voor uitgebreidere informatie verwijs ik graag naar een aantal andere artikelen.

Flipping de normjaartaak

De 40-urige werkweek: lust of last?

Van werkdruk naar werkgelegenheid

De dooddoener die werkdrukbeleving heet

Zwik, M. (2017). Normjaartaak in het primair onderwijs.
Geraadpleegd op 22-10-2017,
van https://wij-leren.nl/normjaartaak-primair-onderwijs.php

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

NormjaartaakInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.