Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

In 7 stappen naar zinvol leren

  Geplaatst op 18 april 2017

Legemaat, M.H.(2017), In 7 stappen naar zinvol leren,
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/in-zeven-stappen-naar-zinvol-leren.php

>> Het boek In zeven stappen naar zinvol leren direct bestellen.

Talenten ontdekken​

Chantal Trigallez heeft als passie dat het leren van kinderen plaatsvindt op een persoonlijke, zinvolle manier. In het boek In 7 stappen naar zinvol leren - Leer jongeren hun passie, talenten en dromen ontdekken in het onderwijs - geeft zij haar programma weer om dit te bereiken. Het is gebaseerd op zelfsturing (leren kiezen vanuit je hart) en zelfverwezenlijking (het ontdekken van je passies en talenten en daar vorm aan geven.

Zij beschrijft waarom het belangrijk is zinvol onderwijs te ontwikkelen waarin kinderen moed en zelfvertrouwen krijgen en in verbinding met anderen vorm geven aan creatieprocessen. In zeven stappen laat zij zien hoe je dit kunt bereiken. Naast dit boek verscheen ook een droom-doe-boek voor jongeren. Daarin wil zij het zelfsturend vermogen van jongeren spelenderwijs ontwikkelen door het ontdekken van hun passies, talenten en dromen. 

Wanneer zijn leerlingen gelukkig? Vaak geven zij antwoorden als: als ik doe wat ik leuk vind, als ik mezelf kan zijn, als ik erbij hoor. Authenticiteit en vrij zijn van angst voor buitensluiting horen bij elkaar. Als je goed met jezelf verbonden bent en geen angst hebt voor buitensluiting of falen kun je creatief zijn. Zeven stappen om tot zelfontplooiing te komen zijn:

  1. Zelfverwezenlijking
  2. Jezelf zijn: authenticiteit
  3. Je bestemming vinden: zelfsturing
  4. Dromen: ontdekken & realiseren
  5. Creatie: creatieve vaardigheden
  6. Verbinden: vanuit het hart
  7. Omgeving: veilig & inspirerend

Als leren zin heeft voor het kind, krijgt het kind vanzelf zin in leren. Hoe leren we ze dat?

Een goede leeromgeving is er één waar je er altijd bij hoort, je je niet hoeft te schamen, je fouten mag maken, zelfvertrouwen ontwikkelt, je kwetsbaar durft te zijn, je leert te kiezen.

Samen nieuwsgierig en leergierig te blijven is te bereiken in deze 7 stappen:

1.    Zelfverwezenlijking

Het ontdekken van je innerlijke navigatie, leren kiezen begint bij het ontdekken van je verlangens en dromen. Als we weten wat ons gelukkig maakt, kunnen we onze leeromgeving daarop aanpassen. We willen leren om onszelf te ontdekken, om ons verbonden te voelen met onszelf en de ander. Om onze bijdrage te leveren aan onze omgeving vanuit onze passie en een plek in de wereld te vinden. Zo komen we bij gepersonaliseerd leren.

2.    Jezelf zijn, authenticiteit

Als je echt durft te zijn en uitdrukking kunt geven aan wat je denkt of voelt, ben je authentiek. Het spelen van emoties in een rollenspel kan een veilige opstap zijn naar het uiten van emoties. Belangrijk is steeds de vraag te stellen aan het kind: hoe voel ik me hierover, wil ik dit wel of niet? Het grondbeginsel van zelfsturing is leren kiezen.
Uit angst om niet verbonden te zijn met anderen, conformeren we ons. Dan kan authenticiteit verloren gaan. Vertrouwen in jezelf versterkt authenticiteit, faalangst verstoort dit. Jezelf zijn is (leren) voelen wie jij werkelijk bent, daarvoor durven kiezen, en daarnaar leven.

3.    Je bestemming vinden – zelfsturing

Als je wilt navigeren naar je bestemming heb je de volgende eigenschappen nodig:
-    Goed verbonden met je gevoel
-    Je droom of wens ontdekken en eraan werken
-    Moed om keuzes te maken
-    Zelfvertrouwen

4.    Dromen ontdekken & realiseren

Kinderen helpen hun plek in de maatschappij  te vinden is hen helpen hun passies en dromen te ontdekken en talenten die daarbij horen ontwikkelen. De Creatiespiraal van Marinus Knoope probeert antwoord te geven op de vraag in hoeverre en op welke manier de mens invloed heeft op zijn eigen omstandigheden.  Dat is de natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid. Dit creatieproces hoort thuis in een juiste, veilige omgeving. Het lijkt erop dat we voorbestemd zijn om onze dromen in de loop van ons leven werkelijkheid te laten worden. We kiezen onze wensen en dromen niet maar ontdekken ze. Je zou passie daarom ook kunnen zien als een roeping of opdracht. Kinderen moeten we vaardigheden mee geven om ze te kunnen verwezenlijken.

5.    Creatie

Als we kinderen leren creëren en ze samen leren creëren (co-creatie) voegen we meer zingeving toe aan leren. Kinderen zijn vol en verwonderd als ze zelf iets maken. Samen iets maken werkt ook sterk verbindend en leert je dat je elkaars aanvullende kwaliteiten nodig hebt. Het creatieproces beslaat de volgende stappen:
1.    Wensen; benadruk dat de wens echt van henzelf moet zijn;
2.    Fantaseren; de natuurlijke verbeeldingskracht wordt gestimuleerd door dingen te visualiseren;
3.    Geloven; proberen is een belangrijke stap om faalangst te overwinnen; als je fouten maakt, heb je een nieuwe leerkans. De saboteur in je hoofd die zegt dat jij het niet kunt, moet gehoord worden en daarna zijn mond houden. De gedachten moeten opnieuw geprogrammeerd worden zodat er een overtuiging ontstaat het wél te kunnen.
4.    Beslissen; Alleen als je er zelf in gelooft, kun je de beslissing nemen om werkelijk iets te gaan doen.
5.    Delen: vertel je omgeving wat je van plan bent, wat je droom is. Vaak ontmoedigen leerkrachten en ouders kinderen om hen teleurstellingen te besparen; Maar juist in het omgaan met teleurstellingen, ligt de mogelijkheid om het opnieuw te proberen.
6.    Onderzoeken: wat heb je nodig om je droom te realiseren
7.    Plannen: we gaan van fantasie richting realiteit. Door een goede planning te maken, bevorder je het concreet worden van je wens.
8.    Doen: contacten leggen en samenwerking opstarten;
9.    Doorzetten: vaak zijn er momenten in het proces dat het tegenzit; kun je dan met teleurstellingen omgaan en een ander plan verzinnen of een alternatieve route? Dat hangt af van je zelfvertrouwen en geloof in je droom.
10.    Ontvangen; stilstaan bij succes en er van genieten is moeilijk. Vaak zorgen complimenten voor schaamte bij kinderen. Maar we mogen ontvangen, ontvangen hoort bij geven.
11.    Waarderen; kinderen een mening leren vormen over het uitgekomen resultaat, evalueren, elkaar feedback geven.
12.    Ontspannen: tot rust komen is belangrijk om concreet aan te bieden aan kinderen, anders komen zij hier niet toe. Leren ontspannen en genieten zonder schuldgevoel.

6.    Verbinden vanuit het hart

Als we echt onze aandacht ergens op richten, leggen onze hersenen verbindingen met elkaar en onthouden we dit goed. Maar informatie die we als irrelevant zien, wordt niet opgeslagen in het langetermijngeheugen. Daarom hebben leerlingen moeite met het onthouden van informatie die voor hen niet interessant is. We moeten kinderen leren ontdekken waar ze echt enthousiast van worden. Het brein functioneert bovendien optimaal als we genoeg energie hebben, dus gezond eten, drinken en bewegen is belangrijk.

De​ bron van onze aandacht is onze bevlogenheid, onze passie.

Datgene wat je van nature graag doet met de bedoeling te leren en te creëren. Het is lastig voor kinderen verbonden te blijven met hun ware zelf in een wereld waarin je continu moet reageren op impulsen van buitenaf. Ook angst voor buitensluiting kan ons verleiden tot aanpassingsgedrag wat ons afleidt van wat we echt zelf voelen en willen. Zelfvertrouwen en oefening zijn nodig om verbonden te blijven met jezelf. Passiegericht onderwijs moet komen in de plaats van competentiegericht onderwijs. We moeten op zoek naar de wil, het vuur, de bezieling die binnenin ons zit. Je passie geeft je een goed gevoel en veel energie. Passie en talent gaan vaak samen. Het realiseren van je dromen en wensen zou je als bestemming kunnen zien. En achter elke bestemming ligt vaak weer een nieuwe bestemming.

7.    Omgeving, veilig en inspirerend

Vertrouwen is het belangrijkste basisgevoel dat we een opgroeiend kind moeten meegeven. Zonder dat kun je  je niet op een gezonde manier met jezelf en de ander verbinden. Een onveilige omgeving geeft angst. Bijvoorbeeld angst om continu beoordeeld te worden, of om er niet bij te horen.
Een omgeving die gebaseerd is op vertrouwen, laat ruimte over voor imperfectie.
Vaak zijn onze onderwijssystemen gebaseerd op wantrouwen richting leerlingen: Command, Control en Correct zijn de drie C’s die het kenmerken. Maar een veilige en inspirerende omgeving heeft andere randvoorwaarden, onder andere:
Je mag fouten maken en steeds opnieuw proberen;
Je hoeft je niet te schamen;
Je leert jezelf te uiten;
Je leert ontdekken wat je goed kunt; enz. enz.
In een veilige omgeving wordt samenwerking gestimuleerd op basis van onze verschillen. Zoek elkaars kwaliteiten op, benoem ze, maak er complimenten over en leer zo elkaar te waarderen. Zo is er steeds minder behoefte elkaar buiten te sluiten.
Een inspirerende omgeving  kan meewerken deze doelen te verwezenlijken. Daarbij vinden veel leerlingen het prettig als er ook een ruimte is om tot rust te komen (stilteruimte).
Trigallez vertelt over haar ervaringen op haar theaterschool met het omgekeerde pyramide model. Hierin staan de leerlingen bovenaan en centraal, onderaan de pyramide staat de directie en de docenten. Zij zijn faciliterend bezit voor de leerlingen.

In het boek staan verschillende intermezzo’s van mensen die Trigallez verhaal ondersteunen met praktijkvoorbeelden of hun visie op onderwijs en leren. Voorbeelden zijn Paul Coelho, Paul Lassoij, Maurice de Hond.
In een nawoord vat Trigallez haar doel nog eens kort samen:

Leeromgevingen moeten een individuele, pe​rsoonlijke leerweg gaan faciliteren waarin de leerling zelfsturend is vanuit zijn persoonlijke drijfveren, passies, talenten en toekomstdromen.

Recens​ie

Trigallez is een bevlogen schrijfster die veel van haar inzichten heeft opgedaan in de praktijk van haar Talenten Theaterschool. Sterk is dat zij goede vragen stelt bij het (competitieve) onderwijssysteem dat faalangst kan bevorderen en zelfvertrouwen belemmert.

Met veel passie stelt zij de leerling en zijn mogelijkheden centraal in het hele leerproces. Zij laat zien dat leren niet kan zonder bevlogenheid en betekenis moet hebben voor de leerling.

Soms klinkt het erg idealistisch: zelfsturing en zelfverwerkelijking als drijfveren om gelukkig te worden, je bestemming ligt al klaar, je hoeft hem alleen nog maar te ontdekken.

Duidelijk is dat de auteur schrijft vanuit haar eigen achtergrond als directeur van een theaterschool. Voorbeelden uit haar boek komen vooral uit de creatieve- en sportwereld. Voor kinderen vaak ook de meest zichtbare beroepen. Het boek had aan zeggingskracht gewonnen als er meer variatie was in voorbeelden uit andere beroepsgroepen, zoals zorg of techniek.

Bij dit boek verscheen een droomdoeboek voor jongeren. Vooral hierin staat het geloof in je droom en in jezelf erg centraal. Volwassenen die niet geloven in de droom (omdat zij bang zijn voor teleurstellingen voor jou) moet je laten praten. Anderszijds benoemt Trigallez wel dat je flexibel moet zijn en mee bewegen als de weg van wens naar werkelijkheid anders gaat dan je dacht. Meer aandacht voor dat aspect was goed geweest: Op sommige momenten in je leven is het misschien ook goed je te laten leiden door wat op je weg komt en niet (alleen) je dromen en passies na te jagen. De maatschappij en de arbeidersmarkt zijn helaas niet zo flexibel en maakbaar dat zij voor iedereen een droombaan hebben.

Het droomboek-doe-boek zal bij sommige tieners zeker aanslaan. Er zijn er ook die waarschijnlijk zullen afhaken omdat er behoorlijk wat creativiteit, fantasie en zelfreflectie wordt gevraagd. Er blijven altijd leerlingen die voor een beroep kiezen zonder veel verandering en creativiteit – maar misschien met evenveel voldoening.

Voor iedereen die over zinvol leren nadenkt en meer wil weten over talenten ontdekken en leerlingen van binnenuit motiveren.

N.a.v. Chantal Trigallez, In 7 stappen naar zinvol leren, Leer jongeren hun passie, talenten en dromen ontdekken in het onderwijs, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016, 119 pag, ISBN 9789401438469.

Chantal Trigallez, Ontdek je passie en talenten, Droom-doe-boek voor jongeren, Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, 2016, 104 pag, ISBN 9789401438292.

Bestellen​ 

Legemaat, M.H.(2017), In 7 stappen naar zinvol leren,
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/in-zeven-stappen-naar-zinvol-leren.php

Gerelateerd

Nieuwe boeken 11-2016
Nieuw verschenen onderwijsboeken 11-2016
redactie
Drijfveren voor leren
Vier inzichten over drijfveren voor leren
Wilfred Rubens
De lerende school
De vijf disciplines als basis voor boeiend onderwijs
Jan Jutten
Onderwijs moet boeien
Onderwijs moet niets, behalve boeien
Jan Jutten
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Zelfvertrouwen
Vertrouwen en zelfvertrouwen als kwaliteiten van ontwikkeling en leren
Luc Stevens

Motivatie MBO
Met welke didactische strategieŽn kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beÔnvloeden?
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Leeromgeving
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Beleidsafwegingen
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
Resultaten arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
ICT-vroege geletterdheid
Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid
Vroege ontwikkeling geletterdheid
Integreren van ICT-rijke leeromgevingen voor de vroege ontwikkeling van geletterdheid door leerkrachten
Integreren in klassenpraktijk
Ondersteuning voor docenten om ICT te integreren in hun klassenpraktijk
Motivatie onderbouw vo
Motivatie en zelfregulering in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
 Onderwijs en leren
De invloed van het onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

In zeven stappen naar zinvol lerenInschrijven nieuwsbriefVolg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.