Het meertalige kind

  Geplaatst op 5 januari 2021

Filipiak, P. (2021). Het meertalige kind.
Geraadpleegd op 25-09-2021,
van https://wij-leren.nl/het-meertalige-kind.php

  >> Het meertalige kind direct bestellen.

Van de hand van Marinella Orioni verscheen het boek 'Het meertalige kind.' De primaire doelstelling van ‘Het meertalige kind’ is om professionals die dagelijks met meertaligheid en meertalige kinderen werken, kennis te laten maken met alle aspecten van meertaligheid. Hierbij kun je denken aan beleidsmakers, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, logopedisten, medewerkers ouder- en kindcentra en alle anderen die met meertaligen te maken hebben. Hoe functioneren kinderen die meertalig opgroeien? Wat zijn de knelpunten en hoe zijn die op te lossen?

Inhoud

In deel één, ‘Meertaligheid: stand van zaken’, geeft de auteur een uiteenzetting over beleid omtrent meertaligheid. Welke vooroordelen en angsten leven er en hoe zit het met het fenomeen taalachterstand? De onderwerpen zijn verder:

 • Meertaligheid in de schijnwerpers          
 • Waarom is meertaligheid vandaag de dag zo actueel in Europa? Het (meer)talenbeleid in Nederland, België en Frankrijk       
 • Wildgroei van ideeën over meertaligheid            
 • ‘Meer talen spreken is verwarrend voor een kind’          
 • ‘Meer talen spreken is vermoeiend voor een kind’          
 • ‘Meertalige kinderen beginnen later met praten’            
 • ‘Hij zegt niets, dus hij begrijpt me vast niet (stille periode)’         
 • ‘Van elke taal een beetje, maar geen enkele taal goed’ 
 • ‘Hij heef teen accent, dus hij is niet meertalig...’             
 • ‘Meertaligheid is leuk, maar de talen moeten wel nuttig zijn’     
 • Hardnekkige misverstanden rond taalachterstand          
 • Taalachterstand onder de loep 
 • Het niveau van de schooltaal, een indicatie?      
 • Op zoek naar de boosdoener     
 • De taalarme omgeving 
 • Noodzaak tot heroriëntatie        
 • De multiculturele samenleving in beweging       
 • Impact van eentalig denken op het meertalige kind        
 • Van een eentalige naar een meertalige blik

Deel twee, ‘Kennismaken met het meertalige kind’, zoomt in op het meertalige brein. Hoe ziet dat eruit? Welke rol speelt taal voor een meertalig kind? Hoe zit het met de multiculturele identiteit?  De onderwerpen zijn:

 • Het meertalige brein     
 • Taalsystemen in het brein          
 • Taalverwervingsfasen   
 • De voortalige fase (nul tot een jaar)       
 • De vroegtalige fase (een tot tweeënhalfjaar)      
 • De differentiatiefase (tweeënhalf tot vijf jaar)   
 • De voltooiingsfase (vanaf vijf jaar)          
 • Simultane taalverwerving           
 • Successieve (consecutieve) taalverwerving         
 • Passieve en actieve taalverwerving        
 • Metalinguïstisch bewustzijn       
 • Executieve functies       
 • Meertaligheid houdt het brein gezond  
 • De rol van taal voor het meertalige kind              
 • Taalrelatie         
 • Talen van meertalige kinderen  
 • Evenwicht tussen de talen         
 • Meertalige woordenschat          
 • Geboren vertalers?        
 • Taalkeuze          
 • Taalmixen          
 • De multiculturele identiteit        
 • Kwestie van kiezen?      
 • Multiculturele benadering          
 • Acceptatie van een multiculturele identiteit       
 • De meertalige blik op de samenleving   
 • Een brede, flexibele en kritische blik      
 • Een communicatieve blik            
 • Een talige blik   
 • Een professionele blik   
 • Een terugblik

Deel drie, ‘Het meertalige kind in de samenleving’,  gaat over het meertalige kind in zijn omgeving. Thuis, bij het consultatiebureau, in zijn vrije tijd, in de voorschoolse voorziening, op school en bij de logopedist. De onderwerpen zijn:

 • Het meertalige kind thuis           
 • Het meertalige gezin     
 • Een meertalige opvoeding is een prachtig cadeau aan je kind, maar het gaat niet vanzelf
 • Gezinsmeertaligheidsbeleid       
 • Taalkeuze van meertalige ouders            
 • Aandacht schenken aan de taligheid van het kind           
 • Home literacy environment        
 • Het consultatiebureau  
 • Activiteiten ter bevordering van de thuis- en schooltaalontwikkeling      
 • De meertalige peuter in de voorschoolse voorzieningen              
 • Meertalige voorschoolse voorzieningen              
 • Meertalige opvang versus meertalige kinderen in de opvang     
 • Problematiek van taalarme kinderen     
 • Voor- en vroegschoolse educatie            
 • Effecten van de taalstimuleringsprogramma’s    
 • Integrale kindcentra      
 • Concrete actiepunten voor pedagogisch medewerkers  
 • De meertalige leerling op school            
 • Meertalige leerlingen in het onderwijs  
 • Anderstalige leerlingen in het onderwijs              
 • Meertalig onderwijs, vreemdetalenonderwijs    
 • Meertalige leerlingen in het meertalige onderwijs          
 • Tweetalig onderwijs schooltaal-moedertaal       
 • Moedertaalonderwijs    
 • Kennis van leerkrachten over meertalige leerlingen        
 • Hoe ziet de meertalige leerling eruit?    
 • De thuistaal: obstakel of hulpmiddel... Wat vindt de leraar?       
 • Rol van de leraar            
 • Talensensibilisering        
 • Translanguaging oftewel functioneel veeltalig leren In de praktijk           
 • Het meertalige kind bij de logopedist    
 • Meertaligheid en taalontwikkelingsstoornissen (TOS)    
 • Wat zegt de wetenschap?          
 • Signalering        
 • De logopedist   
 • Anamnese         
 • Diagnostiek       
 • Interpretatie testresultaten: taalstoornis of taalachterstand?     
 • Meertalige kinderen met een TOS: behandeling en advies          
 • Meertalige logopedie   

Recensie

Marinella Orioni leeft in meertaligheid. De passie waarmee ze over het meertalige kind schrijft komt voort uit betrokkenheid bij het welzijn en geluk van kinderen.
Zo 'n  beetje alles wat tot 2020 theoretisch en proefondervindelijk bekend is over meertaligheid van mensen, samenleving en maatschappij, komt langst in een prettig leesbare stijl. Aan het einde van het boek vind je enkele praktische meertaligheidstips met betrekking tot onderwijs, diagnose en ontwikkelingsondersteuning bij meertalige kinderen.

Orioni sluit zich met verve aan bij de ‘Bogus Arguments Against Bilingual Education’ die Stephen Krashen in 1999  onderbouwde in zijn boek ‘Condemned Without A Trial’ (1999). Het weerleggen van eentalige argumenten tegen meertaligheid is nog steeds nodig. Lees daarover in het boek ‘Het meertalige kind’.
Sinds ik mijn academische eindscriptie over meertaligheid schreef en in mijn onderwijsadvieswerk meertaligheidsprojecten initieerde, is er met dit boek hoop dat de additieve meertalige visie op de ontwikkeling van kinderen, de subtractieve eentalige ideologie definitief terzijde schuift.
Als ik nu nog vóór mijn pensioen zou staan, dan zou ik de Vereniging van Tweetalige Scholen in Nederland (VTSN) opnieuw oprichten, met het boek van Marinella in de hand.
Ik ben in ieder geval weer eens gaan grasduinen in de fantastische ‘Encyclopedia of Bilingualism and Bilingual Education’ van Baker en Jones. En in de boeken over  de vormgeving van meertalig onderwijs, bijvoorbeeld:

 • ‘All our Languages; A Handbook for the Multilingual Classroom’ van David Houlton.
 • ‘Bilingual  and ESL Classrooms; Teaching in Multicultural  Contexts’, van Carlos Ovando en Virginia Collier.

In ‘Tweetalige kinderen in Nederlandse scholen’, werd  ik geïnspireerd door ‘Conversations of Miguel and Maria; How children Learn A second Language’,  van Linda Ventriglia. https://www.onderwijsmaakjesamen.nl/downloads/tweetalig.pdf
Het boek ‘Het Meertalige kind’ van Marinella Orion kan mensen inspireren veel meer werk te maken van meertaligheid, zeker ook in de opleidingen tot leidster, onderwijzer en docent.

N.a.v.  Marinella Orioni, Het meertalige kind, September 2020, 235 pagina’s, met personenregister en geraadpleegde literatuur, Uitgever Swp, Uitgeverij B.V.
www.swpbook.com

Bestellen

Het boek Het meertalige kind is te bestellen via:

Filipiak, P. (2021). Het meertalige kind.
Geraadpleegd op 25-09-2021,
van https://wij-leren.nl/het-meertalige-kind.php

Gerelateerd

Opleiding
Opleiding tot jonge kind specialist
Opleiding tot jonge kind specialist
Expert en coach binnen het onderwijs aan kleuters
Medilex Onderwijs 
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis
Taal bij het jonge kind
Taalontwikkeling bij het jonge kind
Sieneke Goorhuis
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling: door taal worden kinderen mensen
Steven Pont
Taal en omgeving
Taal is niet los te verkrijgen
Sieneke Goorhuis
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Het belang van vroege mondelinge taalvaardigheid
Al pratend wijs; het belang van een goede vroege mondelinge taalvaardigheid
Paul Filipiak
Doe maar Taal
Doe maar taal
Marleen Legemaat
Ieder kind kansrijk!
Ieder kind kansrijk!
Marleen Legemaat


Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Leren van scripts lees en schrijfonderwijs leerlingen laaggeletterd
Is het leren van verschillende scripts zwaar voor laaggeletterden?
Betrouwbaarheid van intelligentietests bij vluchtelingenkinderen
Hoe neem je een betrouwbare intelligentietest af bij vluchtelingenkinderen?
Didactische aanpak zwakke lezers in het basisonderwijs
Wat is de beste didactische aanpak voor zwakke lezers?
Verdiepingsopdrachten voor goede spellers in bovenbouw bo
Wat zijn effectieve verdiepingsopdrachten voor goede spellers?
Principes dalton en freinetonderwijs bruikbaar volwassenonderwijs
Welke principes van het dalton- en freinetonderwijs zijn inzetbaar bij volwasseneducatie?
Interventies taaltrajecten om intrinsieke motivatie inburgeraars te bevorderen
Hoe bevorder je de intrinsieke motivatie van inburgeraars?
Spellingontwikkeling leerlingen groep drie open lettergrepen
Wanneer kun je het beste open lettergrepen lezen in groep 3?
Cito-lvs woordenschattoetsen geschikt voor taalzwakke lln
Zijn de Cito-LVS woordenschattoetsen geschikt voor taalzwakke leerlingen?
Methoden interventies communicatie beroepspraktijk mbo
Hoe stimuleer je goede communicatievaardigheden in de mbo-beroepspraktijk?
Effect van gepersonaliseerd onderwijs op achterstandsleerlingen
Wat is het effect van gepersonaliseerd onderwijs op achterstandsleerlingen?
Stimulering leesvaardigheid vo
Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Het meertalige kind

Inschrijven nieuwsbrief


achterstandsleerlingen
engels
heterogene groepen
NT2
taalontwikkeling
tweetalig onderwijs TTO

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest