Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang (Creatieve) denkvaardigheden stimuleren Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 Strikt toepassen overgangsnormen in vo Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) High impact learning (4) - Zeven bouwstenen Effectiviteit van grote docententeams Hoe faciliteer je een leergemeenschap? High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling
Onderwijssysteem
Werkdruk onderwijs Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren (het kan!)

  Geplaatst op 18 augustus 2017

Brasz, Wendy en Den Haan, Myra, Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren (het kan!), 2017, http://wij-leren

Veel scholen zijn bezig zijn met gepersonaliseerd leren. Maar wat is het nu eigenlijk?
Is het een individuele leerroute? En moeten alle lesmethodes de deur uit? Wij denken van niet. Lesmethodes zijn een prima vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren.

Wat is gepersonaliseerd leren?

Elk kind heeft recht op onderwijs dat van deze tijd is en uitdaging biedt. Gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren is een kansrijke manier om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en talent te benutten. We willen het maximale en het beste in een leerling naar boven halen.
Waar aanvankelijk nog wel eens aangenomen werd dat gepersonaliseerd leren altijd betekende dat er enkel in ICT oplossingen gedacht moest worden, is inmiddels wel duidelijk geworden dat het veel meer is. Gepersonaliseerd leren is het op elkaar afstemmen van de doelen en de didactiek, passend bij de behoefte en ambities van de leerling die daar een duidelijke stem in heeft. Vanzelfsprekend speelt ICT daarbij een belangrijke rol omdat ICT kan zorgen dat een leerling een meer gepersonaliseerd traject kan afleggen.

Motieven

Motieven voor scholen om gepersonaliseerd leren te introduceren zijn heel divers, sommige scholen willen pionieren en zijn op zoek naar iets nieuws. Deze scholen zetten zich af tegen het traditionele model en willen het helemaal anders gaan doen.
De zogenaamde trendvolgers zijn er ook. Scholen die de stap zetten, omdat het verwacht wordt (van wie is niet altijd duidelijk).

Er zijn ook scholen die de noodzaak voelen omdat differentiëren binnen combinatiegroepen van soms wel drie groepen niet te doen is en zij de oplossing zoeken bij ICT om iets aan differentiatie te kunnen doen. Ook marketing, de school op de kaart zetten, is een motivatie voor scholen om gepersonaliseerd te gaan leren.

En voor sommige scholen is het  'gewoon' de volgende stap in een ontwikkelingsproces. Als je scholen hiernaar vraagt, hoor je vaak de volgende argumenten: meer motivatie en betrokkenheid van leerlingen, autonomie, een uitdagende betekenisvolle en authentieke leeromgeving, actief leren, samenwerkend leren, learning anytime – anyhow - anywhere.

Welk motief de school ook heeft om gepersonaliseerd te gaan leren maakt niet uit. We gunnen elk kind onderwijs dat van deze tijd is en uitdaging biedt. We stelden al dat gepersonaliseerd en gedifferentieerd leren een kansrijke manier is om leerlingen voor te bereiden op de toekomst en talent te benutten.

Investeren in een breed didactisch repertoire en pedagogiek

Uit de Vier in balans-monitor 2017 (2) blijkt dat dat leerkrachten met een breed didactisch repertoire meer en vaker verschillende ICT-toepassingen inzetten dan leraren die zich bedienen van een beperkt didactisch arrangement. Dus net als in ‘analoge’ onderwijssituatie helpt het als een leerkracht actieve en intensieve begeleiding biedt bij de inzet van ICT.

Als een leerkracht een breed didactisch repertoire heeft weet hij hoe kennis, vaardigheden en leerhoudingen het beste kunnen worden onderwezen aan leerlingen. Hoe meer een leerkracht hiervan weet, hoe beter hij digitaal en analoog af kan stemmen op hoe de leerlingen het beste leren.
Naast de didactiek willen we het belang van pedagogiek in dit stuk benadrukken.

Het pedagogisch repertoire is een ongrijpbare vaardigheid. Eigenlijk gaat het om de vaardigheid van leerkrachten om in zeer wisselende en complexe situaties passend en adequaat te reageren, passend binnen de context.
Hoewel didactiek en pedagogiek twee verschillende disciplines zijn kunnen ze door de school niet los van elkaar worden gezien. Zij zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden.
De Zwitserse psycholoog Jean Piaget zei hierover: ‘Intelligence is knowing what to do, when you don’t know what to do’. De zogenaamde 'verborgen' kennis op basis waarvan leerkrachten met creativiteit binnen de onderwijssituatie kunnen omgaan met de gestelde uitdagingen. Daarvoor is intuïtie, reflectie en rationaliteit nodig. (3)
Als we weten dat bovenstaande cruciaal is in zowel de analoge als digitale schoolwereld zou je jezelf af kunnen vragen vanuit welke behoefte devices zijn deze aangeschaft: ‘nice tot have’ of ‘need to have’? (4)

Methodes de deur uit?!

Natuurlijk niet! Je kunt ze beter als vertrekpunt nemen voor gepersonaliseerd leren.
Zo'n 30 jaar geleden was het mogelijk dat het manuscript dat een bevlogen leraar verwachtingsvol bij een uitgever aanbood, de start van een lesmethode werd. De ontwikkeling van lesmethodes is inmiddels heel wat complexer geworden: gedetailleerde leerlijnen worden ontwikkeld, marktonderzoeken gedaan, experts geraadpleegd et cetera. De methode anno nu voorziet dan ook in handleidingen, lesboeken, software voor de leerkracht en oefensoftware voor de leerlingen.
Daarnaast zijn de methodes vertaald in devices als Snappet en Gynzy.

Leerlijnen vormen de basis en door de methodemakers worden daar zorgvuldig oefenstof en werkvormen aan gekoppeld. De doorgaande lijn in een bepaald vakgebied kan hierdoor goed worden vormgegeven binnen de school.
Er zijn scholen die zelf aan de slag gaan met het uitzetten van een leerlijn. Het vinden van de doelen is dan vaak niet zo moeilijk, maar hoe zorg je voor geschikte oefenstof en voldoende herhaling? Welke taal ga je hanteren? Hoe monitor je of de doelen beheerst worden? Dit is nog maar een kleine hoeveelheid vragen die je moet beantwoorden als je de leerlijn voor de school goed uit wilt zetten.

Waarom zou je dit als school willen, in de complexiteit van het huidige onderwijs?
Vaak is daar het antwoord op dat de leerkracht weer grip moet krijgen op de doelen en zijn eigen professionele keuzes moet maken. Maar moet dat door met het team een 'eigen' methode te gaan schrijven? Of kan het ook door de methode als vertrekpunt te nemen voor de professionele keuzes?
Methodes zijn prachtig en leerkrachten moeten blijven nadenken of het les- en leerdoel ook bij de behoeften van de klas past. Wat hebben mijn leerlingen nodig? Laat leerkrachten tijd investeren om de methode te beleven en te doorleven en vervolgens hun professionele keuzes te maken en de verbinding tot stand brengen tussen methode en groep.
Volgens ons is dat de manier om gepersonaliseerd leren op gang te brengen.

Wat dan wel?

 • Kies een methode die het best past bij jouw leerlingpopulatie. Kies niet per definitie de methode die iedereen kiest.
 • Wees kritisch in het aanschafproces.
 • Stel op basis van de behoefte van je leerlingpopulatie een kijkwijzer op en beoordeel de methoden daarop.
 • Blijf als leerkracht altijd nadenken en stel het doel centraal en niet de activiteit.
 • Durf keuzes te maken binnen de methode. Als kinderen het doel nog niet beheersen ga niet door, maar neem de tijd om de bouwstenen goed te leggen. En durf ook lessen over te slaan als doelen al beheerst worden.
 • Scherp de methode aan daar waar je ziet dat iets extra’s of anders nodig is.

Allemaal op weg

De weg naar gepersonaliseerd leren zijn alle scholen (bewust of onbewust) al ingeslagen. Het is een organisch verloop; een logisch gevolg van de ontwikkelingen die binnen het onderwijs zijn ingezet. Ook binnen het gepersonaliseerd leren blijft de leerkracht het meest krachtige middel om af te stemmen op de behoeften van de leerlingen, zijn didactisch repertoire is alleen uitgebreid met de inzet van digitale middelen.
Daarmee hierbij dan ook de uitnodiging aan alle schoolleiders om te blijven investeren in en aan te sluiten bij de leerkracht!

Tips voor de school:

 • Verhef het middel niet tot doel. Is de ICT tool de beste tool om de vaardigheid te oefenen of is een ander middel beter?
 • Programma’s geven vaak productgerichte feedback. Als een kind als antwoord op een som ‘quart’ in plaats van ‘kwart’ schrijft is dat wat betreft het rekenen niet fout. Als leerkracht moet je de regie houden en dus meekijken.
 • Wees je als leidinggevende bewust van de reden waarom je de dingen die doet die je doet en wees transparant naar je team.
 • Voordat je de omslag maakt, maak een functieprofiel van welke competenties je zoekt in leerkrachten om het te concept te dragen.

Bronnen

 1. http://www.vives.nl/nieuws/gepersonaliseerd-leren Vives, 26 januari 2016
 2. https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/vierinbalans/Vier-in-balans-monitor-2017-Kennisnet.pdf Kennisnet, juni 2017
 3. http://hetlerenorganiseren.nl/wp-content/uploads/2014/09/2013-09-01-APS-Omgaan-met-verschillen-int.pdf Auteurs Klaas Hiemstra, Jacqueline Schoones, Otto de Loor, Monica Robijns, september 2013
 4. https://www.heutink.nl/kennis-info/artikel/166-gepersonaliseerd-leren-volgens-expert-marinus-janssen-steenberg Marinus Janssen Steenberg, adviseur Innovatie en ICT, 21 januari 2016

Brasz, Wendy en Den Haan, Myra, Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren (het kan!), 2017, http://wij-leren

Gerelateerd

Kindgericht onderwijs in een lerende school
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Hoe groeit jouw school naar kindgericht onderwijs?
De lerende school 
Organiseren gepersonaliseerd leren
Hoe organiseer je gepersonaliseerd onderwijs?
Tijl Rood
Gepersonaliseerd leren
Flip je school: het waarom van gepersonaliseerd leren
Tijl Rood
Kindgericht onderwijs
Kindgericht onderwijs in een lerende school
Machiel Karels
Kindgericht onderwijs
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs
Machiel Karels
Leerplan in beeld
Leerplan in Beeld: website geeft houvast bij gepersonaliseerd leren
Renť Leverink
Uitgangspunt van leren
Wat staat centraal, het individu of de doelstellingen?
Wilfred Rubens
Adaptieve software
Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop
Tijl Rood
FTC: praktijk
Flipping The Classroom: populair, maar wat gebeurt er in de les?
Sylvia Peters
Ruimte voor leraren
Ruimte voor maatwerk vraagt om ruimte voor leraren
Joyce van den Boogaard


Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Effect wisselende samensstelling basisschoolklas
Welk effect heeft de samenstelling van de basisschoolklas?
Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling
Ontwikkelen kinderen zich beter bij loslaten van leerstofjaarklassensysteem?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Strikt toepassen overgangsnormen in vo
Doubleren (VO): welk effect heeft het op de verdere schoolloopbaan?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Zijn vaardigheden van leraren voor gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar?
Verbeteren van informatievaardigheden vmbo-leerlingen
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd lerenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.