Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Lef om te luisteren Seksuele diversiteit Luister je wel naar mŪj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Gedragsproblemen
Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
Intelligentie
Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Schoolsucces in de brugklas Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Later keuzemoment lln. vo Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Verbonden schrift en blokschrift Leeropbrengsten van werken met een weektaak Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Kleuters en spel Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Kernkwaliteiten
De mentor als spil in de begeleiding
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Werken met hoogbegaafde leerlingen Excellentie bevorderen Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Intrinsieke motivatie Hakken in het zand StrategieŽn voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Hooggevoeligheid
Overprikkeld Wegwijs in hooggevoeligheid
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Opvoedwijzer Asperger Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Diagnose label stigma Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

Leren van de buitenwereld

Dolf Janson

Senior onderwijsadviseur en -ontwikkelaar bij Jansonadvies

  

info@jansonadvies.nl†

  Geplaatst op 1 juni 2016

Janson, D. (2016) Leren van de buitenwereld.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/buitenschools-leren-ipc-curriculum.php

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartoon: Cor den Dulk      

De scheiding tussen de schoolwereld en de wereld daarbuiten is soms nog groot. Dat blijkt al de manier waarop de vakken op het rooster zijn gescheiden. Zo is in Nederland begrijpend lezen een apart vak naast leren lezen.

Dat is vreemd: alsof je ook kunt lezen zonder aandacht voor de betekenis van wat je leest. Daar komt bij dat veel leerlingen  de vaardigheden uit die begrijpend leeslessen niet automatisch toepassen in hun biebboek of in een aardrijkskundetekst.

Als zij geleerde kennis en vaardigheden associëren met een ander vak (bv. begrijpend lezen of spelling), dan is het blijkbaar niet vanzelfsprekend dat zij die kennis op andere momenten benutten.

Leren buiten de school

Wat maakt dat leren buiten de school anders gaat dan erin? Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Hierboven zagen we al dat de verkokering van de schoolvakken daarbij een rol speelt. Elk vak heeft een eigen methode, met een eigen ‘thema’ en eigen oefenboeken. Toepassen van het geleerde vindt daardoor vaak in datzelfde isolement plaats, maar wordt daardoor niet zo gauw betekenisvol buiten dat vak.

In de ‘echte’ wereld, buiten de school, leer je altijd als daartoe een concrete aanleiding is. Je wilt iets kunnen oplossen of maken, je bent door een bericht nieuwsgierig geworden en wilt weten hoe dat zit, je ervaart een probleem en wilt dat oplossen, je maakt plannen en wilt die kunnen uitvoeren.

In al die gevallen is de motivatie tot iets leren geen probleem. Je leert binnen een voor jou betekenisvolle context. Bovendien is het doel duidelijk en je kunt zelf bepalen wanneer dat doel is bereikt. Informatiebronnen vinden is daarbij meestal niet het probleem. De juiste bron selecteren kan wel lastig zijn en een reden om contact met anderen te zoeken. 

Leerinhoud

De inhoud van het programma op school en de dingen die spelen in die wereld buiten de school passen steeds vaker niet meer bij elkaar. Zo is, ondanks dat het gebruik van digitale apparaten voor de leerlingen heel normaal is, op maar weinig scholen leren typen onderdeel van het programma.

Tegelijkertijd vinden de meeste basisscholen het heel gewoon dat zij nog steeds een vorm van verbonden schoonschrift aanleren. Leren schrijven blijkt van belang voor het goed leren (her)kennen van de lettervormen, maar daartoe is het aanleren van blokletters genoeg. Goed kunnen omgaan  met een tekstverwerkingsprogramma zou daarna(ast) een actueler doel kunnen zijn.

Het onderwijs kan wel wat leren van die leerervaringen buiten de school.  De belangrijkste kenmerken van buitenschools leren zijn de samenhang, de betekenisvolheid en het eigenaarschap van wie leert. Samenhang betekent het benutten en versterken van verbindingen. Verbindingen tussen onderwerpen en vakken, maar vooral verbindingen in de hersenen. Leren is immers het maken en versterken van dergelijke neurale verbindingen met de al aanwezige voorkennis.

Leertaak

Betekenisvol is een leertaak als de lerende herkent wat er te leren is en begrijpt wat dit toevoegt aan zijn al verworven repertoire. Het betekent dus niet dat het altijd voortkomt uit een geheel vrije keuze. Ook buiten de school doen zich situaties voor die je niet zelf kiest, maar die wel tot leren (moeten) leiden.

Schoolse doelen zijn daarmee niet achterhaald, maar moeten wel voortvloeien uit een duidelijke aanleiding. Dat wil zeggen, dat het ‘probleem’ eerst duidelijk moet zijn, voordat de leerlingen zich oplossingen daarvoor eigen kunnen maken. Dat lukt beter als er bovendien perspectief is op een toepassing daarvan.

Eigenaar van zo’n leerproces ben je zodra je zelf weet wat je doel is, als je zelf kunt kiezen wat voor jou de best passende aanpak is (en je dus over een functioneel repertoire beschikt) en je zelf kunt herkennen wanneer je je doel hebt bereikt, zodat je ook weer zelf het bewijs daarvoor kunt leveren. Dat gaat verder dan mogen kiezen of je eerst de rekenopdracht of de spellingopdracht van je weektaak gaat maken…

International Primary Curriculum

Is dit een utopie? Zeker niet! Op de ca. 140 Nederlandse basisscholen die met het International Primary Curriculum (IPC) werken is de binnen- en de buitenwereld met elkaar verbonden en is de verkokering van de meeste schoolvakken een gepasseerd station. Vanuit de 90 beschikbare thema’s (‘units’) gaan de leerlingen actief aan de slag.

Zij volgen daarbij een cyclus van logische stappen, die precies ervoor zorgen dat die kenmerken samenhang, betekenisvolheid en eigenaarschap tot hun recht kunnen komen. Zie: http://www.ipc-nederland.nl/

Voorwaarden

Om zo te kunnen werken zijn wel wat condities nodig. Je vraagt van leerlingen om te kiezen welk aspect van een thema zij verder willen onderzoeken en uitdiepen, om dit vervolgens op een passende manier aan de anderen te presenteren. Dat klinkt simpel, maar ‘kiezen’ betekent wel iets. Je moet een afweging kunnen maken, durf hebben om met iets aan de gang te gaan waarvan je een heleboel nog niet weet en misschien nog niet kunt overzien.

Het betekent ook dat er iets te kiezen is en dat je daardoor dus iets anders niet kan doen. Zodra je hebt gekozen, ben je samen met je groepje, verantwoordelijk voor dat aspect en voor de overdracht van wat je hebt gevonden of ontwikkeld naar de anderen. Dit vraagt inzet, zorgvuldigheid, effectief samenwerken en soms zeker ook uithoudingsvermogen.

Dat is dus een heel andere manier van werken dan leerlingen laten kiezen waarover ze een ‘werkstuk’ of een ‘spreekbeurt’ willen houden. Vaak leidt dit tot presentaties van dingen die zij al lang wisten (‘mijn konijn’), terwijl de anderen niet van die presentatie afhankelijk zijn. Dit soort activiteiten gaat daardoor nauwelijks over leren, tenminste niet over iets leren van het gekozen onderwerp.

Zelden stellen leerlingen zich daarnaast doelen over de presentatie zelf, die voortkomen uit een analyse van wat zij zouden willen verbeteren aan bijvoorbeeld hun taalgebruik.

Leg naast dit soort schooltradities die drie kenmerken en je merkt dat hier sprake is van een veel grotere vrijblijvendheid. De vorm staat centraal, maar niet de functie en dat is een al lang bekende valkuil van ons onderwijs.

De toenemende mogelijkheden om buitenschools leren en schools leren met elkaar te verbinden bieden volop kansen om dergelijke valkuilen te herkennen en zo te vermijden. Dat versterkt de motivatie en zeker ook de opbrengsten van onderwijs. Opbrengsten die niet altijd met toetsen te meten zijn, maar wel van groot belang blijken. Gelukkig dat het Platform onderwijs 2032 dat ook heeft (h)erkend, getuige hun toekomstschets voor het basisonderwijs. 

Dit artikel verscheen in SpeZiaal jrg. 8 - 2015-2 

Janson, D. (2016) Leren van de buitenwereld.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/buitenschools-leren-ipc-curriculum.php

Gerelateerd

Aan de slag met ĎGrowth Mindsetí
Aan de slag met ĎGrowth Mindsetí
De theorie van Carol Dweckís mindsets naar de praktijk brengen
Bazalt | HCO | RPCZ 
Motiveer uw studenten (mbo)
Motiveer uw studenten (mbo)
Werken aan motivatie in het mbo
Medilex Onderwijs 
Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Kinderen met motivatie problemen in het onderwijs
Krijg grip op motivatie van leerlingen!
Kenniscentrum SIEM 
Hoe kinderen leren
Hoe kinderen leren: intelligentie - leerprocessen
Arja Kerpel
Leren denken
Leren denken als basis voor succes op school
Dolf Janson
Onderzoekende leraar
Op weg naar opbrengstveroorzakend onderwijs?
Dolf Janson
Leerhouding als basis
De leerhouding als basis voor succes op school
Jos CŲp
Leren en onderwijzen
Over leren en onderwijzen
Luc Stevens
Werkmodel leerling
Ontwikkeling van het intern werkmodel van de leerling
Luc Stevens

Motivatie MBO
Met welke didactische strategieŽn kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beÔnvloeden?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
Leerstijlen
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen...
Feedback en motivatie
Kan feedback motivatie en resultaten van studenten positief beÔnvloeden?
Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieŽn in het vmbo?
Meetinstrument gepersonaliseerd leren
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
StrategieŽn voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Verband tussen wereldbeeld en gebrek motivatie
Wereldbeeld en motivatie: is daar een verband tussen?
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beÔnvloeden?
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Optimalisering 3R studiestrategie
Optimalisering 3R-studiestrategie
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Buitenschools lerenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.