Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Kindgericht onderwijs Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
Differentiëren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo Wetenschapsoriëntatie Loopbaanoriëntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs

 

Complete make-over voor Management & Organisatie als schoolvak

René Leverink

Onderwijsjournalist en tekstschrijver bij René Leverink Tekst

  

  Geplaatst op 1 juni 2015

Leverink, R. (2015) Complete make-over voor Management & Organisatie als schoolvak.
Geraadpleegd op 21-09-2017,
van https://wij-leren.nl/vak-bedrijfseconomie-management-organisatie.php

Het vak M&O wordt grondig herzien. Er komt meer aandacht voor ondernemerschap en financiële redzaamheid. Om recht te doen aan de nieuwe invulling wordt de naam van het vak veranderd in Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid. ‘Bedrijfseconomie’, zoals de roepnaam wel zal worden, wordt ingevoerd met ingang van het schooljaar 2018-2019.

Kort geleden presenteerde de Vernieuwingscommissie M&O haar eindrapport Van M&O naar Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid. Kern ervan is de nieuwe missie van het vak, die als volgt geformuleerd is:

‘Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid is een zelfstandig en volwaardig tweede fase (profiel) keuzevak dat havo- en vwo-leerlingen inzicht laat verwerven in het bestaansrecht en functioneren van organisaties gericht op het produceren en leveren van producten of diensten en in het eigen functioneren binnen organisaties en dat bijdraagt aan het eigen financieel bewustzijn.’

Voorzitter van de commissie was Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de UvA. De commissie bestond verder uit een groot aantal docenten M&O en hoofddocenten en hoogleraren in financiële studies in het hoger onderwijs. Lieseth Bakker voerde namens SLO het secretariaat.

Écht management en organisatie

Vaak is er onduidelijkheid over de inhoud van het vak M&O. De vlag ‘Management & Organisatie’ is een paar maten te groot voor de lading, die soms voornamelijk bestaat uit boekhouden. Het leiden van een organisatie of bedrijf komt maar in beperkte mate aan bod. Lieseth Bakker:

“Wat er nu in feite gaat gebeuren, is écht management en organisatie maken van het vak M&O.

Plus het versterken van het persoonlijk financieel bewustzijn van leerlingen. Om de vernieuwing van het vak en het examenprogramma duidelijk te markeren, stellen we een nieuwe naam voor, die recht doet aan de inhoud. ‘Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid’ is precies waar het vernieuwde vak over gaat.

Bedrijfseconomie wordt een vak dat goed aansluit op de sociaal-economische wereld van nu. Individuele financiële zelfredzaamheid wordt steeds belangrijker. Noem het maar persoonlijk ondernemerschap. Het aantal zzp’ers groeit spectaculair. Bedrijven en organisaties worden steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. We worden dagelijks geconfronteerd met berichten over corruptie en schandalen over zelfverrijking. Hoe gaan bedrijven daarmee om?”

Andere invulling

De nieuwe missie en doelstellingen van Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid vragen om een andere invulling en programmering van het vak. Het functioneren van organisaties blijft een belangrijke invalshoek, maar het perspectief van het individu ofwel de leerling komt centraal te staan. Zo speelt het nieuwe programma in op de zelfredzaamheid, ondernemerschap en meer in het algemeen de belevingswereld van de leerling. Bakker: “Er komen vragen aan de orde als: hoe zet je een onderneming op? Hoe neem je ingrijpende persoonlijke financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis? Dit soort privébeslissingen lijkt wat anders dan de keuzes die je moet maken als ondernemer. Toch is er overlap. Afwegingen en vaardigheden die bij organisatorische vraagstukken een rol spelen, helpen ook bij persoonlijke financiële beslissingen.”

Meer samenhang

Een andere verandering betreft de structuur van het vak. Door een meer geïntegreerde programmaopzet ontstaat er vergeleken met het huidige M&O een grotere samenhang. Bakker: “Als bindmiddel hebben we aan het nieuwe examenprogramma een overkoepelend domein toegevoegd, ‘Van persoon naar rechtspersoon’.

Dit verbindt persoonlijke met organisatorische invalshoeken. De overige domeinen zijn grotendeels vergelijkbaar met het bestaande M&O-programma: Interne Organisatie en Personeelsbeleid; Investeren en Financieren; Marketing; Financieel Beleid en Verslaglegging. Bakker: “Het domein Investeren en Financieren is behoorlijk vernieuwd.

Er is meer aandacht voor onzekerheid en risico’s. Ook het domein Marketing is er flink op vooruitgegaan. Het centrale begrip is ‘klantwaardepropositie’. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat een klant niet alleen kijkt naar de prijs van een product of dienst, maar ook naar het bijdragen aan een bepaald persoonlijk imago, de vindbaarheid en de wijze van aflevering.

De relatie tussen klant en organisatie wordt steeds belangrijker. Marketing is meer dan producten verkopen. Dat komt in het domein Marketing duidelijker naar voren.”

Nieuw: keuzeonderwerpen

Om meer aan te kunnen sluiten bij de belevingswereld van leerlingen, is aan het examenprogramma het geheel nieuwe domein H Keuzeonderwerpen toegevoegd. Bakker: “De commissie doet in het eindrapport een aantal suggesties voor dit domein. Zo denken we aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Maar ook aan thema’s als e-commerce en alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding, en aan internationalisering. Dit onderwerp zou bijvoorbeeld uitgewerkt kunnen worden in onderzoek naar de betekenis van de liberalisering van de wereldeconomie voor individuele bedrijven of naar de gevolgen van internationalisering voor productie-, arbeids- en vermogensstromen.

Het is aan de scholen, secties en docenten om geschikte onderwerpen te kiezen. Wie toch boekhouden in het programma wil, kan dit onderdeel opnemen als keuzeonderwerp. Door die keuzemogelijkheden en de betere aansluiting bij de leefwereld van de leerlingen komt er flink wat dynamiek in het vak. Dat is waar docenten op zitten te wachten, blijkt uit onze veldraadplegingen.”

Meer informatie: SLO, Eric Welp (053) 4840 840, e.welp@slo.nl

“Grijp deze kans”

Anke Kolkman (Stedelijk Lyceum, Enschede) maakte deel uit van de Vernieuwingscommissie M&O, waarbij ze zich vooral richtte op het domein Marketing, en werd daarna gevraagd  voor de syllabuscommissie. Wat was haar motivatie? “Het leek me interessant om te zien hoe zoiets nu gaat, vakvernieuwing. Het is ook mooi om op een andere manier met je vak bezig te zijn, na te denken over wat leerlingen van de toekomst in hun toekomst nodig hebben aan bedrijfseconomische kennis. Verder dwingt dit proces je te reflecteren op wat er in het vakgebied en in de wereld buiten de school speelt.” Wat ziet zij als de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van het bestaande programma? “In de eerste plaats de aandacht voor persoonlijke financiële redzaamheid. Die is voor iedereen relevant, of je nou particulier of ondernemer bent. Echte verbeteringen zijn ook de onderdelen online-economie en klantgerichtheid en het toevoegen van ondernemerschap en efficacy.”

Hoe gaat het nieuwe programma op het Stedelijk Lyceum gestalte krijgen? “Wij gaan ons meer richten op ondernemerschapsonderwijs, zeker op de havo, en dat past mooi in dit programma. Ik verwacht dat docenten (nog) minder afhankelijk worden van methodes, en dat we meer eigen materiaal kunnen gebruiken. Ook denk ik dat we meer modulair kunnen gaan werken. Eigenlijk verwacht ik dat we meer actieve lesvormen en werkvormen kunnen inzetten, in plaats van braaf alle sommetjes maken.” Wat zijn voorwaarden voor een succesvolle invoering van het vernieuwde vak? “Als het vak wordt ingevoerd zoals wij als commissie ons dat voorstellen, denk ik dat we veel aandacht moeten geven aan communicatie met methodemakers, de Vecon en natuurlijk de docenten. We moeten uitleggen dat het echt een andere manier van denken vraagt dan het huidige programma, minder (wat ik dan noem) technisch gereken en meer inzicht in wat die getallen nu eigenlijk betekenen voor de casus waar je in werkt. Daarnaast kan ik me voorstellen dat er bijscholing nodig is voor de nieuwe begrippen en ideeën van het programma. Ik denk aan studiedagen, workshops om lesideeën op te doen of uit te werken, maar vooral ook ontmoetingen tussen docenten die met dit nieuwe programma aan de slag willen.”

Wat adviseert Kolkman docenten en schoolleiders van andere scholen, met betrekking tot deze vernieuwing ? “Schoolleidingen adviseer ik hun docenten tijd te geven om hiermee aan de slag te gaan. Het liefst als sectie, dan kunnen ze samen leren. Die bijeenkomsten en studiedagen werpen hun vruchten echt wel af. Docenten zou ik willen aansporen: neem deze kans om je vak op te frissen, gebruik de vrije keuzeruimte die erin zit voor iets dat ook voor jou een experiment is, en zoek mogelijkheden voor bij- en nascholing.”

Leverink, R. (2015) Complete make-over voor Management & Organisatie als schoolvak.
Geraadpleegd op 21-09-2017,
van https://wij-leren.nl/vak-bedrijfseconomie-management-organisatie.php

Gerelateerd

Leren zichtbaar maken in actie 2017
Leren zichtbaar maken in actie 2017
Met professor John Hattie
Bazalt | HCO | RPCZ 
6-daagse opleiding tot taalcoördinator
6-daagse opleiding tot taalcoördinator
Coördinator, coach en deskundige binnen het taal-leesonderwijs
Medilex Onderwijs 
Gratis inspiratiesessie ‘Het nieuwe denken in kwaliteitszorg’
Gratis inspiratiesessie ‘Het nieuwe denken in kwaliteitszorg’
Van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur.
De lerende school 
Onderwijs- en schoolontwikkeling
Onderwijs- en schoolontwikkeling: veranderingen doorvoeren
Arja Kerpel
Wetenschapsoriëntatie
Wetenschapsoriëntatie vwo-breed alternatief voor ANW
René Leverink
Gezonde leefstijl
Niet meedrinken in de keet. Leerplankader voor een gezonde leefstijl
René Leverink
Duurzame schoolontwikkeling
Duurzame schoolontwikkeling: werken aan het schoolplan in een lerende organisatie
Jan Jutten
De huiswerkhulp
De huiswerkhulp - Een praktische gids voor leerlingen én ouders
Arja Kerpel

Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
Kwaliteitszorg innovatie
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling – review
Leernetwerken po
Leernetwerken en verbeternetwerken in het basisonderwijs
Kwaliteitszorg po
Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs
Kwaliteitszorg po
Kwaliteitszorg in het primair onderwijs
Onderwijskansenbeleid
Onderwijskansen bekeken: de stand van zaken in het onderwijskansenbeleid
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Stel je onderwijsvraag

Wandelen voor water

Kwink op school

Leerlingen met dyslexie

Academica Business College

Veilig vuurwerk

Management en organisatieInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.