Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Thuis in school: samen leren begint bij communiceren

Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner bij Hoornbeeck College

 

  Geplaatst op 1 juni 2016

Nifterik, A. van (2016). Thuis in school: samen leren begint bij communiceren.
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-communicatie-gespreksmodel.php

Ondanks diverse inspanningen van basisscholen om ouders te betrekken bij de school van hun kinderen, blijven de effecten hiervan op daadwerkelijke ouderbetrokkenheid en schoolsucces van kinderen beperkt. Vooral ouders die het Nederlands slecht beheersen of laagopgeleid zijn lijken moeilijker te bereiken en te betrekken bij de school. Tot nu toe uitgevoerde activiteiten vanuit scholen sluiten onvoldoende aan bij de leefwereld van gezinnen en bij de oorzaken van ineffectieve of beperkte ouderbetrokkenheid. Ook is de aandacht voor ouderbetrokkenheid in het schoolbeleid beperkt.        

Het doel van het onderzoek van Hol is het stimuleren van de dialoog tussen ouders en leraren. Daarnaast is getoetst of verbeterde communicatie via ouderbetrokkenheid leidt tot een betere cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen.          

Onderzoek

De relatie tussen ouderbetrokkenheid en de wijze waarop een leerling zich op de lange termijn ontwikkelt is onderzocht in een literatuurstudie. Uit ander onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid positief bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen. Hiervoor is wel van belang dat ouders onderwijsondersteunend gedrag vertonen. Dit gedrag bevat vier componenten:

  1. Ouders zijn betrokken bij het onderwijs aan hun kind.
  2. Ouders stimuleren het schools leren, spelenderwijs, thuis.
  3. Toezicht, bijvoorbeeld bij buitenspelen, tv kijken en computergebruik.
  4. Hoge realistische verwachtingen van ouders.

De doelen en verbeterpunten met betrekking tot ouder-leraar communicatie en ouderbetrokkenheid zijn uitgevraagd bij zeven basisscholen uit de regio Amsterdam. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat afstemming plaats kan vinden tussen ouder en leerkracht. Daarvoor is vertrouwen nodig. Deze kennis vormt de basis voor het ontwikkelen van leergemeenschappen, zodat kan worden ingezet op de voor de school specifieke behoeften.

"Ouders en leraren verschillen van elkaar in hun verwachtingen."

Houding

Uit een onderzoek onder 21 leraren en 240 ouders blijkt dat zij beiden bereid zijn tot het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Echter blijken ouders en leraren van elkaar te verschillen in hun verwachtingen over de mate van persoonlijk contact, de rol van thuis als verlengstuk van school en de rol van het kind in de communicatie. Deze tegenstellingen of misverstanden kunnen alleen worden opgelost als scholen en ouders beter met elkaar communiceren, waarin een specifiek gespreksmodel voor elke school kan voorzien. Dit gespreksmodel wordt ontwikkeld op basis van de bevindingen van het onderzoek van Hol.

Het gespreksmodel zal vorm krijgen doordat directie, leraren, ouders, studenten en onderzoekers hieraan samenwerken in een professionele leergemeenschap. Het doel van het gespreksmodel is het verbeteren van de communicatie en relatie tussen leraren en ouders en het verbeteren van hun houding. Het gespreksmodel zal tevens gebruik maken van bewezen effectieve thuisactivitei-ten die aansluiten bij de onderwijspraktijk, bijvoorbeeld VVE Thuis.

Bronnen

Nifterik, A. van (2016). Thuis in school: samen leren begint bij communiceren.
Geraadpleegd op 21-10-2017,
van https://wij-leren.nl/ouderbetrokkenheid-communicatie-gespreksmodel.php

Gerelateerd

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap
Arja Kerpel
Ouderbetrokkenheid 3.0
Ouderbetrokkenheid 3.0
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid in VVE
Ouderbetrokkenheid in VVE
Peter de Vries
Ouderbetrokkenheid een hype?
Ouderbetrokkenheid: een hype?
Peter de Vries
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Keurmerk ouderbetrokkenheid
Peter de Vries
Ouders en onderwijs
School en ouders: samen sterker dan alleen!
NoŽlle Pameijer
Constructieve communicatie 1
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1
NoŽlle Pameijer
Constructieve communicatie 2
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2
NoŽlle Pameijer
Nieuwe vormen
Ouderbetrokkenheid is niet moeilijk - Better together!
Peter de Vries
Externe hulpverleners
De rol van externe hulpverleners
Peter de Vries
Samen sterk
Samen sterk - Ouderbetrokkenheid en schoolsucces
Arja Kerpel
Luc Stevens over ouderbetrokkenheid
Ouders moet je niet in een onderwijsleerproces zetten
Machiel Karels

Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid vergroten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover Ďzorgleerlingení in de klas
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
Leraren en ouderbetrokkenheid
De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po
Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid van het primair onderwijs
Ouderparticipatie nieuwe leren
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van Ďnieuw lerení
Onderwijs-ouderbetrokkenheid
Onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid
Ouderbeleid achterstandsleerlingen
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen
Keuzevrijheid
Keuzevrijheid van ouders bij het onderwijs voor kinderen met beperkingen
Positie ouders binnen LGF
Positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF)
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Communicatie met oudersInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.