Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Rekenonderwijs kan anders! Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taalonderwijs betekenisvol en effectief Taal en omgeving Tweetaligheid relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3 Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Dit is dyslexie Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Ontwikkelingsgericht leesonderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Relatie lezen en spelling in groep 5 Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Kunstintegratie - Nascholing Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Een leerling is méér dan een getal

  Geplaatst op 1 juni 2013

Gijzen, W. (2013). Een leerling is méér dan een getal.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/opbrengstgericht-werken-school.php

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken houdt in dat leraren meer dan voorheen gaan werken met getallen. Kennis en vaardigheden van leerlingen worden immers uitgedrukt in getallen. Hoe hoger, hoe beter is het devies. En op elke school is er wel een leraar die zegt: ‘een leerling is méér dan een getal’.

Getallenverzameling

Die leraar heeft gelijk als het om één getal gaat. Een leerling is namelijk een oneindig grote getallenverzameling. Alle kennis, vaardigheden, persoonskenmerken, enzovoorts, zijn uit te drukken in getallen. Op de schaal van ‘omgaan met ruzie’ zit deze leerling op een 7, qua rekenvaardigheid zit hij op 73, zijn IQ is 98, introvert gedrag ligt in het derde deciel, hij heeft 23 paar chromosomen, zijn grasgroene oogkleur komt overeen met kleurcode RAL 6010, hij rent 1 kilometer in 6 minuten en 10 seconden…

De wereld in getallen

Onze wereld bestaat uit getallen. Denk aan snelheid, gewicht, aantal bewoners, hoogte, enzovoort. De mens heeft de wereld meetbaar gemaakt om haar te kunnen bevatten en haar te kunnen begrijpen. En daarmee begrijpt de mens zichzelf. Een getal is niets meer dan een abstractie van de werkelijkheid. Een leerling met een Cito-vaardigheidsscore van 34 zegt ons iets over hoe goed hij het doet ten opzichte van andere leerlingen op hetzelfde meetmoment. De getallen die we gebruiken bij het opbrengstgericht werken staan voor het rendement dat we met deze leerlingen halen met deze persoonskenmerken en met dit onderwijs. Meer dan dit is het niet. Toch stuit het leraren tegen de borst.
 
‘Een leerling is méér dan een getal’, wat schuilt er nu achter deze uitspraak?

Afrekencultuur

Is het de angst om op een getal ‘afgerekend’ te worden? Ja, dat kan. Nee, dat hoeft niet. De leraar met dit gevoel, heeft in elk geval goed door dat hij er toe doet als het gaat om de opbrengsten van zijn onderwijs. Maar het is de schoolcultuur die maakt of deze angst gegrond is. Opbrengstgegevens zijn immers primair bedoeld als middel om te reflecteren op het eigen onderwijsgedrag. En dat is iets anders dan beoordelen.

Momentopname

Of is het een leraar die twijfelt aan de betrouwbaarheid van de toets en die zegt: ‘het is een momentopname?’ Deze leraar heeft gedeeltelijk gelijk, want veel onderwijsprofessionals realiseren zich te weinig dat een vaardigheidsscore op een Cito-toets het midden aangeeft van een betrouwbaarheidsinterval. Het meten van een menselijke vaardigheid is iets anders dan het meten van de lengte; het is het verschil tussen ‘bij benadering’ en ‘exact’.

Metacognitie

Of is het een leraar die vindt dat er een te sterke focus ligt op de cognitieve ontwikkeling? Ook deze leraar heeft een punt. De Cito-toetsen zijn sterk cognitief (en schriftelijk) gericht. We zijn (nog) niet gewend om opbrengstgericht te werken rond aspecten als mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, burgerschap, metacognitieve vaardigheden of zelfs zoiets als geluk. Sir Ken Robinson zegt dan ook: ‘We hebben de neiging het meetbare belangrijk te maken, in plaats van het belangrijke meetbaar’.

Uniek persoon

Of is het de wens om de leerling als persoon te zien? Als een persoon die lacht, huilt, op zijn eigen manier beweegt en die zijn goede en minder goede eigenschappen heeft? De leraar die dit denkt – voelt is hier een beter woord – heeft te weinig oog voor dat elk mens al een oneindige getallenverzameling is. Elk getal in deze verzameling zegt iets over de werkelijkheid, maar is de werkelijkheid nooit helemaal. De manier waarop de leraar de leerling beleeft is hierin zeker niet meegenomen.

Een leerling is méér dan een getal

Dat is dus waar een onwaar tegelijk. Het is de individuele zienswijze die bepaalt hoe een getal wordt ervaren. Laten we ze combineren met ons gezond verstand en beredeneerde keuzes maken. Getallen horen nu eenmaal bij het leven. We werken dagelijks met grote hoeveelheden ervan; ‘Als mijn gewicht maar onder de 80 kilogram blijft, dan ben ik tevreden’. Getallen zijn gekoppeld aan onze emoties; ze kunnen ons blij of teleurgesteld maken. Als we hier boven kunnen staan, doen we het goed. Maar niet altijd, want laten we eerlijk zijn… wat wás u blij toen u hoorde dat uw kind net na de geboorte een Apgar-score van 10 had…

Gijzen, W. (2013). Een leerling is méér dan een getal.
Geraadpleegd op 18-11-2017,
van https://wij-leren.nl/opbrengstgericht-werken-school.php

Gerelateerd

OpbrengstBewust Werken
OpbrengstBewust Werken

Timpaan Onderwijs 
Focus op Professie van de leraar
Focus op Professie van de leraar
Marzano
Bazalt | HCO | RPCZ 
ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
ParnasSys als bouwsteen in onderzoekend leren
Van instrumenteel naar onderzoeksmatig werken
De lerende school 
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken - wat is OGW op de basisschool?
Arja Kerpel
Pedagogische opdracht
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld
Arja Kerpel
Citoscore misverstanden
Meten is niet àlles weten
Teije de Vos
Citoscore hanteren
Citoscore hanteren
Sieneke Goorhuis
HGW samenhang OGW
Samenhang OGW en HGW
Arjan Clijsen
Overdenken en doen
Overdenken en doen - Een pedagogische bijdrage aan adaptief onderwijs
Luc Stevens
Schooladvies
Schooladvies zonder Cito toets - hoe gaat dat?
Marjolein Zwik
10 vragen bij OGW
10 vragen bij opbrengstgericht werken
Machiel Karels
Data analyse
Big Data en leesplezier
Dick van der Wateren


Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing – reviewstudie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Kind is méér dan getalInschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.