Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Rekenonderwijs kan anders! Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taalonderwijs betekenisvol en effectief Taal en omgeving Tweetaligheid relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3 Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Dit is dyslexie Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Ontwikkelingsgericht leesonderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Relatie lezen en spelling in groep 5 Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Kunstintegratie - Nascholing Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?

Geplaatst op 18 januari 2017

Samenvatting

Welke taal leerlingen moeten beheersen om betere kansen te hebben op de arbeidsmarkt, hangt af van de plaats of sector waar ze gaan werken. In de grensregio's kan het voordelen hebben om Duits of Frans te kennen. In de exportsector is de beheersing van Duits een must.

Wie zich richt op werk bij Europese of andere internationale instituties, heeft meer aan Frans. Er is in het algemeen geen specifieke moderne vreemde taal, anders dan Engels, die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Welke specifieke taal de beste kansen op de arbeidsmarkt geeft, is afhankelijk van de sector in combinatie met bewegingen op de Europese arbeidsmarkt of politiek. We kijken hieronder welke taal mogelijk voor wie en voor welk beroep belangrijk is. Oftewel: wat heb je aan Duits, wat heb je aan Frans, wat heb je aan Chinees en wat heb je aan Spaans?

Wat heb je aan Duits?

Duitsland is onze belangrijkste handelspartner en omgekeerd is Nederland de derde grootste handelspartner van Duitsland. Mensen die in de exportsector werkzaam zijn, zijn dus gebaat bij Duits. Duits is de taal met de meeste moedertaalsprekers binnen Europa. In Oost-Europa is Duits eveneens een belangrijke voertaal.

Met de ophanden zijnde Brexit zal een herschikking van de waardering van de talen plaatsvinden; naar verwachting ten gunste van het Duits. In de grensregio vindt er veel grenspendel en migratie plaats. Nederlanders die in Duitsland wonen en werken en Nederlanders die in Duitsland gaan wonen maar in Nederland blijven werken. Of Nederlanders die in Nederland wonen maar in Duitsland werken.

Wat heb je aan Frans?

Wie binnen Europese instituten als de Europese Commissie of de OESO wil werken, moet deelnemen aan een selectieprocedure (het zogenoemde Concours). Daarvoor is Frans op een hoog niveau vereist. Hoofdkantoren van Europese en andere internationale instituten zijn gevestigd in Franstalige steden als Brussel, Straatsburg en Parijs.

De pendelstromen en migratie tussen Nederland en België zijn groter dan die tussen Nederland en Duitsland. Een deel van deze pendelaars en migranten leeft of werkt in een Franstalige omgeving.

Wat heb je aan Chinees?

China is een opkomende economische wereldmacht. De economische groei van China blijft de laatste jaren echter wel wat achter bij de eerdere verwachtingen. Veel Chinezen spreken Engels en hun beheersing daarvan is de laatste jaren steeds beter.

Toch is de beheersing van Chinees absoluut een pré voor mensen in de exportsector die zaken doen met China. Aangetekend moet worden dat het leren van Chinees veel tijd vergt en dat het meer dan de Europese talen een taal is die onderhouden moet worden.

Wat heb je aan Spaans?

Er zijn geen trends op de arbeidsmarkt die aangeven dat de beheersing van Spaans waardevoller is dan een andere moderne vreemde taal.

Uitgebreide beantwoording

Opgesteld door: Georgia Vasilaras
Vraagsteller: plv. rector VO-instelling

Vraag

Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen (anders dan Engels) en toegang tot de arbeidsmarkt?

Kort antwoord

In algemene zin is er geen specifieke moderne vreemde taal (anders dan Engels) die de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. De plaats of sector waarin iemand werkt, kan wel tot een voorkeur voor de beheersing van een specifieke taal leiden. In de grensregio's kan de beheersing van Duits of Frans voordelen bieden. In de exportsector is de beheersing van Duits een must. Wie zich richt op werk bij Europese of andere internationale instituties, heeft meer aan Frans.

Toelichting antwoord

Subvragen waren: In hoeverre is momenteel en naar verwachting in de toekomst de beheersing van respectievelijk Duits, Frans, Chinees en Spaans van toegevoegde waarde voor leerlingen van havo en vo bij de toegang tot de arbeidsmarkt? Ofwel: wat heb je aan Duits, wat heb je aan Frans, wat heb je aan Chinees en wat heb je aan Spaans?

Vooraf:
Benadrukt wordt dat er veel motieven bestaan om een keuze voor een moderne vreemde taal op te baseren. Het onderstaande antwoord beperkt zich tot de beheersing van talen in relatie tot kansen op de arbeidsmarkt.

Algemeen:
Uit onderzoek is bekend dat het belang van een internationale oriëntatie toeneemt, en daarmee het belang van moderne vreemde talen en ook de interculturele vaardigheden. Er is geen onderzoek gedaan naar de voordelen van de beheersing van een specifieke moderne vreemde taal in relatie tot kansen op de arbeidsmarkt. Ook is er geen onderzoek voorhanden naar het positieve dan wel negatieve effect van de beheersing van meerdere moderne vreemde talen.

Welke specifieke taal de beste kansen op de arbeidsmarkt geeft, valt dus niet te beantwoorden. Dit is afhankelijk van de sector waarin leerlingen in de toekomst zullen gaan werken, in combinatie met bewegingen op de Europese arbeidsmarkt of politiek.
Hieronder wordt per taal aangegeven voor welke mensen deze voor het beroep belangrijk is.

“Wat heb je aan Duits?”

Duitsland is onze belangrijkste handelspartner, en omgekeerd is Nederland de derde grootste handelspartner van Duitsland. Mensen die in de exportsector werkzaam zijn, zijn dus gebaat bij Duits.

Duits is de taal met de meeste moedertaalsprekers binnen Europa. In Oost-Europa is Duits eveneens een belangrijke voertaal. Met de ophanden zijnde Brexit zal een herschikking van de waardering van de talen plaatsvinden; naar verwachting ten gunste van het Duits.

In de grensregio vindt er veel grenspendel en migratie plaats: Nederlanders die in Duitsland wonen en daar ook werken, Nederlanders die in Duitsland gaan wonen maar in Nederland blijven werken, of Nederlanders die in Nederland wonen maar in Duitsland werken.

Een specifieke groep hoger opgeleide werknemers die vaak in Duitsland gaan werken, zijn fysiotherapeuten.

“Wat heb je aan Frans?”

Wie binnen Europese instituten als de Europese Commissie of de OECD wil werken, moet deelnemen aan een selectieprocedure (het zgn. Concours). Daarvoor is Frans op een hoog niveau vereist.

Hoofdkantoren van Europese en andere internationale instituten zijn gevestigd in Franstalige steden als Brussel, Straatsburg en Parijs.

De pendelstromen en migratie tussen Nederland en België zijn groter dan die tussen Nederland en Duitsland. Een deel van deze pendelaars en migranten leeft of werkt in een Franstalige omgeving.

“Wat heb je aan Chinees?”

China is een opkomende economische wereldmacht. De economische groei van China blijft de laatste jaren echter wel wat achter bij de eerdere verwachtingen.

Veel Chinezen spreken Engels, en hun beheersing daarvan is de laatste jaren steeds beter. Toch is de beheersing van Chinees absoluut een pré voor mensen in de exportsector die zaken doen met China.

Aangetekend moet worden dat het leren van Chinees veel tijd vergt, en dat het meer dan de Europese talen een taal is die onderhouden moet worden.

(Dr. R. Sybesma, Leiden University, persoonlijke communicatie, 21 december 2016.)

“Wat heb je aan Spaans?”

Er zijn geen trends op de arbeidsmarkt die aangeven dat de beheersing van Spaans waardevoller is dan een andere moderne vreemde taal.

Geraadpleegde bronnen

  • Allen, J., van der Velden, R. (2013). Skills for the 21st Century: Implications for Dutch Education, In: L.R. Smith (ed.), Higher Education: Recent Trends, Emerging Issues and Future Outlook, (pp. 1-40). New York: Nova Science Publishers. Op 12 december 2017 verkregen van http://roa.sbe.maastrichtuniversity.nl/roanew/wp-content/pdf_publications/2012/ROA_RM_2012_11.pdf
  • Humburg, M., van der Velden, R. (forthcoming). What is expected of higher education graduates in the 21st century? In: J. Buchanan, D. Finegold, K. Mayhew and C. Warhurst (eds.), Oxford Handbook of Skills and Training, Oxford University Press.

Gerelateerd

Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling: door taal worden kinderen mensen
Steven Pont
Leerhouding als basis
De leerhouding als basis voor succes op school
Jos Cöp


Vreemde talen
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsmarkt?
Taalvaardigheid Engels
Wat is de relatie tussen talendidactiek en leeropbrengsten Engels bij leerlingen van 4 tot 12 jaar?
tweetalig onderwijs in het mbo
Tweetalig onderwijs in het mbo: beter arbeidsmarktperspectief?
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Internationale scholen, TTO en regulier onderwijs: zijn er verschillen in schoolprestaties?
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Vreemde talen

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.