Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Lef om te luisteren Seksuele diversiteit Luister je wel naar mŪj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Gedragsproblemen
Tips in de klas - Tourette Tips in de klas - hechtingsproblemen Tips in de klas - nld Tips in de klas - dcd
Intelligentie
Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof Gebruik en nut van theorie over Meervoudige Intelligentie (MI)
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Schoolsucces in de brugklas Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Later keuzemoment lln. vo Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Verbonden schrift en blokschrift Vijf mythes over leerbereidheid Leeropbrengsten van werken met een weektaak Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Kleuters en spel Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Kernkwaliteiten
De mentor als spil in de begeleiding
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Werken met hoogbegaafde leerlingen Excellentie bevorderen Filosoferen met hoogbegaafde kinderen Hoogbegaafden uitgedaagd door denkopdrachten van hogere orde Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Intrinsieke motivatie Hakken in het zand StrategieŽn voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Hooggevoeligheid
Het hoogstimulatieve kind Overprikkeld Wegwijs in hooggevoeligheid
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Opvoedwijzer Asperger Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Diagnose label stigma Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie

Geplaatst op 1 juni 2016

Metacognitie en zelfregulerin​g

Studeren is een complexe activiteit, waarbij de hersenen ten volle aangewend worden om zich een hoeveelheid leerstof eigen te maken. Een belangrijk aspect van studeren is zeker van “buiten leren”, — gedragingen die leiden tot het inprenten van de leerstof in het geheugen.

Om studeren tot een succes te maken zijn echter ook andere vaardigheden onontbeerlijk. Het is immers nodig te kunnen inschatten welke onderdelen van de leerstof nog niet goed gekend zijn, welke onderdelen moeilijker zijn, welke belangrijker zijn, enz.

Deze metacognitieve evaluaties zijn nodig om de studieactiviteiten bij te sturen zodat de beschikbare tijd voor de studie optimaal wordt gebruikt. Hoe de hersenen dit soort complexe activiteiten uitvoeren en hoe dit samenhangt met de maturatiegebonden veranderingen in de hersenen in de tienerjaren is de vraagstelling van dit deelproject.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van functionele magnetische resonantiebeeldvorming om in de hersenen te kijken terwijl deelnemers studietaken uitvoeren, zoals studeren, metacognitieve evaluaties, terug oproepen van het geleerde, enz.

Zelfmonitoring​ | zelfbeoordeling

Een eerste studie richt zich op “self-monitoring”, de vaardigheid om te beoordelen hoe goed men het geleerde reeds kent, en de vraag waarom dit alleen accuraat is als er enige tijd verstrijkt tussen het studeren en self-monitoring.

We gebruiken een speciale statistische “mind reading” techniek die toeliet om uit de hersengegevens van een deelnemer af te lezen of hij/zij informatie oproept uit het lange termijn geheugen, of uit het onmiddellijk geheugen. Zo kunnen we aantonen dat alleen self-monitoring na een langere tijd berust op terughalen van het geleerde uit het lange termijn geheugen, wat de beste indicator is van hoe goed men iets kent.

Bij self-monitoring kort na het studeren wordt enkel beroep gedaan op het korte termijn geheugen, wat niets zegt over hoe goed het voor de lange termijn is opgeslagen.

Metacognitieve factoren​

In een tweede experiment richten we ons op bijkomende metacognitieve factoren die bijdragen tot doelmatig studeren, namelijk het belang en de moeilijkheidsgraad van een leeronderdeel. We onderzoeken welke van de twee het belangrijkste is bij jongere en oudere tieners en we kijken of daarbij verschillen in hersenontwikkeling een verschil maken in de keuzes die jongeren op verschillende leeftijden maken.

Hersenmechanismen​

In het laatste experiment onderzoeken we welke hersenmechanismen een rol spelen bij het nemen van beslissingen over het bijsturen van de studieactiviteit. We creëren een leersituatie waarbij de deelnemers enkel een beloning krijgen als ze alle te leren leerelementen kunnen reproduceren, en kijken dan welke hersendelen actief zijn als ze beslissen om iets wel of niet opnieuw te bestuderen om dat doel te bereiken.

Neurale mechanismen bij complex studiegedrag​

Met deze reeks experimenten hopen we een licht te kunnen werpen op de neurale mechanismen die bijdragen tot dit complexe studiegedrag, en vooral ook in welke mate en hoe de nog ontwikkelende hersenen van jongeren van invloed zijn op de beslissingen die in de context van studeren worden genomen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-153
Titel onderzoeksproject:  Neural mechanisms underlying self-monitoring and self-regulation in adolescence
Looptijd:01-11-2009 tot 30-06-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. P. Stiers Universiteit Maastricht peter.stiers@maastrichtuniversity.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. L. Falbo Universiteit Maastricht uciana.falbo@maastrichtuniversity.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
E-portfolioís
Dragen e-portfolioís in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Eigenaarschap leerlingen vo
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het Ďkwartiertjesroosterí op de taakgerichtheid van leerlingen?
Nakijken en feedback
Heeft het nakijken van schriften zin?
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
StrategieŽn voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Reflectieopdrachten en zelfregulatie
Een reflectieopdracht: is dit een struikelblok voor vmbo-leerlingen?
Scaffoldingstechnieken
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Wiskundige denktactiviteit
Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Studeren adolescentenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.