Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie

Geplaatst op 1 juni 2016

Metacognitie en zelfregulerin​g

Studeren is een complexe activiteit, waarbij de hersenen ten volle aangewend worden om zich een hoeveelheid leerstof eigen te maken. Een belangrijk aspect van studeren is zeker van “buiten leren”, — gedragingen die leiden tot het inprenten van de leerstof in het geheugen.

Om studeren tot een succes te maken zijn echter ook andere vaardigheden onontbeerlijk. Het is immers nodig te kunnen inschatten welke onderdelen van de leerstof nog niet goed gekend zijn, welke onderdelen moeilijker zijn, welke belangrijker zijn, enz.

Deze metacognitieve evaluaties zijn nodig om de studieactiviteiten bij te sturen zodat de beschikbare tijd voor de studie optimaal wordt gebruikt. Hoe de hersenen dit soort complexe activiteiten uitvoeren en hoe dit samenhangt met de maturatiegebonden veranderingen in de hersenen in de tienerjaren is de vraagstelling van dit deelproject.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van functionele magnetische resonantiebeeldvorming om in de hersenen te kijken terwijl deelnemers studietaken uitvoeren, zoals studeren, metacognitieve evaluaties, terug oproepen van het geleerde, enz.

Zelfmonitoring​ | zelfbeoordeling

Een eerste studie richt zich op “self-monitoring”, de vaardigheid om te beoordelen hoe goed men het geleerde reeds kent, en de vraag waarom dit alleen accuraat is als er enige tijd verstrijkt tussen het studeren en self-monitoring.

We gebruiken een speciale statistische “mind reading” techniek die toeliet om uit de hersengegevens van een deelnemer af te lezen of hij/zij informatie oproept uit het lange termijn geheugen, of uit het onmiddellijk geheugen. Zo kunnen we aantonen dat alleen self-monitoring na een langere tijd berust op terughalen van het geleerde uit het lange termijn geheugen, wat de beste indicator is van hoe goed men iets kent.

Bij self-monitoring kort na het studeren wordt enkel beroep gedaan op het korte termijn geheugen, wat niets zegt over hoe goed het voor de lange termijn is opgeslagen.

Metacognitieve factoren​

In een tweede experiment richten we ons op bijkomende metacognitieve factoren die bijdragen tot doelmatig studeren, namelijk het belang en de moeilijkheidsgraad van een leeronderdeel. We onderzoeken welke van de twee het belangrijkste is bij jongere en oudere tieners en we kijken of daarbij verschillen in hersenontwikkeling een verschil maken in de keuzes die jongeren op verschillende leeftijden maken.

Hersenmechanismen​

In het laatste experiment onderzoeken we welke hersenmechanismen een rol spelen bij het nemen van beslissingen over het bijsturen van de studieactiviteit. We creëren een leersituatie waarbij de deelnemers enkel een beloning krijgen als ze alle te leren leerelementen kunnen reproduceren, en kijken dan welke hersendelen actief zijn als ze beslissen om iets wel of niet opnieuw te bestuderen om dat doel te bereiken.

Neurale mechanismen bij complex studiegedrag​

Met deze reeks experimenten hopen we een licht te kunnen werpen op de neurale mechanismen die bijdragen tot dit complexe studiegedrag, en vooral ook in welke mate en hoe de nog ontwikkelende hersenen van jongeren van invloed zijn op de beslissingen die in de context van studeren worden genomen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-153
Titel onderzoeksproject:  Neural mechanisms underlying self-monitoring and self-regulation in adolescence
Looptijd:01-11-2009 tot 30-06-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. P. Stiers Universiteit Maastricht peter.stiers@maastrichtuniversity.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. L. Falbo Universiteit Maastricht uciana.falbo@maastrichtuniversity.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbriefInschrijven nieuwsbrief

Gerelateerd

Differentiatie in kleine kring onderbouwklas
Werken met een kleine kring in de onderbouwklas
Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
E-portfolio’s
Dragen e-portfolio’s in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Effect educatieve tv-programma's op jonge kind
Wat leren jonge kinderen van educatieve tv-programma's?
Stoeien goed voor ontwikkeling?
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?
Eigenaarschap leerlingen vo
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Gunstige lestijden vmbo
Wat zijn gunstige lestijden voor vmbo-leerlingen?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen?
Het versterken van eigenaarschap door leerlijnen
Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen?
Nakijken en feedback
Heeft het nakijken van schriften zin?
Onderzoeksvaardigheden mbo studenten
Onderzoeksvaardigheden van mbo studenten: hoe bevorder je die?
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Reflectieopdrachten en zelfregulatie
Een reflectieopdracht: is dit een struikelblok voor vmbo-leerlingen?
Scaffoldingstechnieken
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Wiskundige denktactiviteit
Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Studeren adolescentenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.