Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Nieuwe gecombineerde leerweg in het mbo voorziet in behoefte

Annemieke Top

Kwaliteitszorgmedewerker / beleidsondersteuner bij Hoornbeeck College

 

  Geplaatst op 30 mei 2017

Nifterik, A. van (2017). Nieuwe gecombineerde leerweg in het mbo voorziet in behoefte.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/gecombineerde-leerweg-mbo.php

Een nieuwe leerweg moet studenten beter voorbereiden op het werken in een leerbedrijf. De reguliere leerwegen in het mbo zijn bol (beroepsopleidende leerweg) en bbl (beroepsbegeleidende leerweg). Deze nieuwe, derde, leerweg is een combinatie van bol en bbl en wordt dan ook glbb genoemd: gecombineerde leerweg bol bbl. Deze leerweg kan studenten beter voorbereiden op het werken in een leerbedrijf. De studenten volgen het eerste jaar bol en het laatste jaar bbl. Zo wordt tegemoet gekomen aan zowel bedrijven als aan de studenten zelf. In cursusjaar 2015-2016 is een experiment gestart met deze gecombineerde leerweg. De resultaten van de eerste meting door het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA) in Nijmegen lijken uit te wijzen dat er behoefte is aan de nieuwe leerweg.

Het middelbaar beroepsonderwijs kent, zoals genoemd, de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). In de bol zit de student vooral op school en loopt daarnaast stage – vaak een aantal weken aaneengesloten. Bij bbl werkt de student vooral en gaat daarnaast doorgaans een dag per week naar school. De gecombineerde leerweg is een experiment waarin studenten het eerste jaar bol volgen en laatste jaar bbl. Als de opleiding langer duurt dan twee jaar, kunnen de tussenliggende leerjaren worden gevolgd in de bol dan wel de bbl. Het idee achter de nieuwe leerweg is dat studenten hierdoor beter inzetbaar zijn in het leerbedrijf door hen vooraf meer kennis en vaardigheden mee te geven. Aan een experiment, waaraan 21 opleidingen en 250 studenten meedoen, wordt gekeken of de gecombineerde leerweg meerwaarde heeft.

Ervaring

Hoewel maar een kleine groep deelneemt aan het experiment, “is er zeker een behoefte aan”, zegt onderzoeker Erik Keppels. “De mbo-instellingen die meedoen zeggen dat het experiment tegemoetkomt aan de wensen van bedrijven en wat bepaalde studenten nodig hebben.” Het gaat dan om verschillende typen studenten zoals herintreders of zij-instromers uit een andere sector. “Zij kunnen zo eerst hun kennis hernieuwen voor ze aan het werk gaan in het bedrijf. Of juist leerlingen die van het havo en vmbo komen en te ‘theoretisch’ zijn opgeleid dan wel onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om direct de bbl te volgen. Hoe groot de behoefte aan glbb is, is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk geldt het niet voor heel veel opleidingen.”

Uitval

In het eerste leerjaar blijkt de groep die de gecombineerde leerweg volgt minder vaak uit te vallen dan de bbl-groep. Er was geen verschil te zien ten opzichte van de bol-groep. Een ander resultaat van de metingen is dat studenten uit de glbb-groep minder vaak overstappen naar een andere opleiding dan studenten uit de bol- of bbl-groep. Of deze effecten direct aan de nieuwe leerweg zijn toe te schrijven is nog niet helemaal duidelijk. Het kan namelijk ook zijn dat de effecten te danken zijn aan veranderingen die de deelnemende instellingen tegelijkertijd met het experiment hebben doorgevoerd. Keppels: “Dat moeten we in komende metingen scherper krijgen.”

Motivatie

De nieuwe leerweg kan ook gevolgen hebben voor de motivatie van de studenten. Of dat zo is, is nog niet gebleken uit de metingen van het KBA. Het is echter wel voor te stellen dat voor mbo-studenten, echte doeners, de bol-opleiding minder aantrekkelijk klinkt dan de bbl. De studenten hoeven niet het grootste deel van de gehele opleiding naar school, maar kunnen in de latere leerjaren de bbl-variant van de opleiding volgen. Dit kan hen meer motiveren om het eerste leerjaar bol met goed resultaat te voltooien, zodat ze daarna over kunnen gaan naar de bbl-variant. Daarnaast kan worden verwacht dat de studenten gemotiveerder zijn om te leren, omdat de lesstof van de beroepsgerichte vakken hen gecomprimeerd wordt aangeboden.

Haken en ogen

Aan de overwegend positieve gevoelens die de gecombineerde leerweg oproept kleven ook nadelen. De gecombineerde leerweg is in het mbo niet eenvoudig te realiseren. De organisatie kost veel tijd en is complex door relaties met het beroepenveld. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst nodig tussen leerbedrijven en mbo-instellingen, waarin het leerbedrijf praktijkplaatsen aan studenten belooft. Voor kleine bedrijven kan dat lastig zijn om te realiseren. Tenslotte heeft de gecombineerde leerweg raakvlakken met maatwerktrajecten voor individuele studenten, door de vele mogelijkheden die deze leerweg te bieden heeft.

Bronnen

Nifterik, A. van (2017). Nieuwe gecombineerde leerweg in het mbo voorziet in behoefte.
Geraadpleegd op 23-10-2017,
van https://wij-leren.nl/gecombineerde-leerweg-mbo.php

4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
Competenties docent beroepsonderwijs
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
Doorstroom mbo-hbo
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo Ė hbo
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Een Groen Lyceum
Een Groen Lyceum
Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo
Doorstroom groene beroepskolom
Doorstroom in de groene beroepskolom
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Computergames wiskunde reflectie
Gebruik van computergames bij wiskunde in beroepsonderwijs: reflectie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Leerweg mboInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.