Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs – OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

In het onderwijs is niet iedereen tevreden over het begrijpend leesonderwijs. De methodes die worden gebruikt, vinden leerkrachten en leerlingen vaak saai en niet motiverend. Bovendien is er kritiek op de didactiek van die methodes. Er wordt een te groot aantal leesstrategieën aangeboden, waardoor niet duidelijk is welke leesstrategieën effectief zijn.
De onderzochte aanpak Bliksem (Begrijpend Lees Instructie Kan Strategisch en Motiverend) biedt een beperkte set van negen strategieën in een motiverende context over een langere periode. De effectiviteit van de Bliksem-aanpak is op veertig basisscholen onderzocht onder leerlingen van groep 5 en 6, gedurende een periode van twee jaar.
Bij de Bliksem-aanpak doet de leerkracht een beperkt aantal strategieën hardop voor tijdens het voorlezen en legt deze uit. Modelen heet dit en het is de belangrijkste instructietechniek van de Bliksem-aanpak. Om de motivatie te verhogen, werd voorgelezen uit spannende of grappige kinderboeken van Nederlandse auteurs. Leerlingen oefenen vervolgens zelf met de strategieën tijdens het stillezen in een zelfgekozen boek én bij de zaakvakken.
Al na één jaar bleek dat de leerlingen die de Bliksem-aanpak hadden gevolgd aan het eind van groep 5 meer leesstrategieën kenden en wisten wanneer ze deze moesten gebruiken dan leerlingen die les kregen met een reguliere begrijpend lezen methode.
Na het eerste jaar werd er geen significant effect op de begrijpend leesresultaten gevonden, aan het eind van groep 6 wel. De Bliksem-groep had significant meer leerwinst geboekt dan de controlegroep op zowel de vragenlijst Leesstrategieën, op twee toetsen voor begrijpend lezen, waaronder de Pirls-toets en op technisch lezen (DMT). Er was geen effect op woordenschat en leesmotivatie. Ook was er geen positief of negatief effect op de verschillen tussen meisjes en jongens (meisjes lezen over het algemeen beter, ook bij Bliksem) en allochtone en autochtone leerlingen (autochtone leerlingen lezen beter). De aanpak werkte dus voor verschillende groepen kinderen even goed.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08061
Titel onderzoeksproject:  Effecten van Bliksem-aanpak samenvatting
Looptijd:01-05-2009 tot 31-12-2011

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. W. van Elsäcker HCO w.van.elsacker@hco.nl
Dr. M. Droop Expertisecentrum Nederlands m.droop@expertisecentrumnederlands.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Kennisrotonde - stel je vraag

Wandelen voor water

Kwink op school

Leerlingen met dyslexie

Academica Business College

Veilig vuurwerk

Aanpak begrijpend lezenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.