Algemeen
Leeromgevingen Gemotiveerde leerhouding Basisonderwijs met/zonder basis Betrokkenheid! - Marzano Breinvriendelijk onderwijs Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Filosoferen doe je zo FTC: praktijk Het Grote Vindingrijkboek Onderwijsmythes Onderwijs moet boeien Onderwijs slaat door Creativiteitsontwikkeling Talentontwikkeling op school Teach like a Champion Tiener college Leerlijnen vergelijken
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
Klassenmanagement
Orde en aandacht Didactische werkvormen Effect van homogeen of heterogeen groeperen Grote en kleine groep Effect wisselende samensstelling basisschoolklas Klassenmanagement Soepele lesovergang Vinger opsteken Zelfstandig werken
Instructie
Directe instructiemodel 4C/ID-model Expliciete Directe Instructie Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Effecten van formatief evalueren Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
Co÷peratief leren
Co÷peratief leren Co÷peratieve leerstrategieŰn Co÷peratieve werkvormen Onderzoekend leren
Leren
Leerbevorderende feedback Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen Lezen en schrijven Leesmotivatie bevorderen Mentale voorstellingen Visie op literatuuronderwijs Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken SLIM in het sbo Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leesprestaties groep 6 po 2016
Samenwerken
Didactische vormgeving Excellentie Communities kennis over onderwijs Samenwerken met STIP
Schrijven
Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Opdrachtgestuurd leren Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŰnte differentiatie Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Didactische impulsen OGO
Onderwijssysteem
Klassengrootte
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Passend onderwijs
Adaptief onderwijs SBO Hogere orde denken
Visies
Adaptief onderwijs Basisontwikkeling bij OGO Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Vernieuwend bŔtaonderwijs
ICT
Virtual reality Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Ruimtelijk inzicht GIS Games voor leerlingen met concentratieproblemen Digitale didactiek

 

Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend leren

Geplaatst op 1 juni 2016

Samenwerkend leren wordt als een succesverhaal gezien. Meta-analyses over effectstudies laten zien dat samenwerkend leren in vergelijking met individuele leersituaties betere leeropbrengsten op cognitief, meta-cognitief, affectief-motivationeel en sociaal gebied oplevert. Ondanks dat effectstudies het mogelijk hebben gemaakt om de vraag te beantwoorden wat de meerwaarde van samenwerkend leren is, zijn deze studies ook bekritiseerd. Door de focus puur op leeropbrengsten te richten (de zogenaamde black box-benadering), is de diversiteit in leeropbrengsten van samenwerkend leren moeilijk te verklaren: Hoe kan het dat in sommige situaties de samenwerking leerzaam is en in andere situaties er weinig tot niets geleerd wordt? Om te begrijpen hoe interactieprocessen tussen leerlingen bijdragen aan de leeropbrengst van samenwerkend leren, zijn er daarom een groot aantal processtudies uitgevoerd. Hierin is onderzocht hoe interactieprocessen zoals uitleg geven, co-constructie en argumentatie het leerproces beïnvloeden. Daarnaast is bestudeerd hoe de didactische vormgeving van samenwerkend leren (bv. mate van afhankelijkheid tussen groepsleden, groepssamenstelling, computerondersteuning) de interactieprocessen en leeropbrengsten beïnvloeden. Doel van deze reviewstudie is om de beschikbare processtudies naar samenwerkend leren voor de eerste maal aan een meta-analyse te onderwerpen. De volgende vraag zal hiermee beantwoord worden: Welke interactieprocessen tussen leerlingen dragen bij aan de positieve leeropbrengsten van samenwerkend leren en hoe kan de didactische vormgeving van samenwerkend leren deze interactieprocessen stimuleren? De meta-analyse levert enerzijds theoretische inzichten in welke interactieprocessen bepaalde leeropbrengsten beïnvloeden en levert anderzijds docenten praktische informatie over welke interactieprocessen leerzaam zijn en hoe zij deze processen door de didactische vormgeving van samenwerkend leren kunnen beïnvloeden.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-632
Titel onderzoeksproject:  De ''black box'' van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de invloed van interactieprocessen op leeropbrengsten van samenwerkend leren
Looptijd:01-01-2012 tot 30-06-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. J.J.H.M. Janssen Universiteit Utrecht j.j.h.m.janssen@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Didactische vormgevingInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.