Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Kind is mťťr dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Rekenonderwijs kan anders! StrategieŽn leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taalonderwijs betekenisvol en effectief Taal en omgeving Tweetaligheid relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3 Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Dit is dyslexie Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Ontwikkelingsgericht leesonderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Relatie lezen en spelling in groep 5 Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie GeÔntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barriŤres en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Kunstintegratie - Nascholing Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles CultuurcoŲrdinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bŤta

 

Rekenonderwijs en strategieŽn van leerlingen

Geplaatst op 1 juni 2016

Waarom is het prestatieniveau bij rekenonderwijs voor complexe vermenigvuldigen en delen in de Nederlandse basisscholen aanzienlijk afgenomen? Uit nationale evaluaties bleek deze daling bij jongens en meisjes, voor leerlingen van autochtone en allochtone ouders. Het gebruik van nieuwe schoolboeken voor rekenen had geen invloed op deze daling. Echter, secundaire analyse van de testresultaten van de laatste twee beoordelingen toonden aan dat een verandering in strategie van leerlingen in de toepassing een belangrijke factor was in deze daling. Traditionele uitgeschreven berekeningen werden minder gezien, maar het beantwoording van de rekenkundige problemen zonder schriftelijke berekening of snelle notities namen duidelijk toe. Dit laatste was onverwacht en droeg bij aan de verklaring van de terugval van de resultaten, vanwege het gebrek aan nauwkeurigheid van deze vorm van hoofdrekenen die vaker voorkomt bij leerlingen met een lage rekenkundige vaardigheden.

Dit onderzoek wil achterhalen welke didactische praktijk in de klas leidt tot deze strategie en het bijbehorende prestatie-niveau voor complexe vermenigvuldigen en delen. We willen weten met name welk type didactische aanpak ook werkt voor studenten met lage rekenkundige vaardigheden bij het bereiken van een meer succesvolle strategie en een hoger niveau van nauwkeurigheid.

Het strategiegebruik bij vermenigvuldigen en delen van leerlingen op het einde van de basisschool is het aangrijpingspunt voor deze studie. Rekenstrategieën gebruikt in de peiling van 2011 zijn in kaart gebracht en vergeleken met die uit eerdere peilingen. Tussen 1997 en 2004 was er sprake van een duidelijke verandering van het strategiegebruik: er werd veel minder gebruik gemaakt van traditionele rekenalgoritmes als de staartdeling en het cijferend vermenigvuldigen; daarnaast was er een sterke toename van het hoofdrekenen met grote en kommagetallen. Deze verandering ging samen met een daling van het rekenpeil, deels omdat het (afgenomen) traditionele cijferen tot meer goede antwoorden leidde dan het (toegenomen) hoofdrekenen, maar ook omdat elke afzonderlijke rekenstrategie in 2004 met minder succes werd uitgevoerd dan in 1997.Tussen 2004 en 2011 bleef het strategiegebruik en ook het rekenpeil echter stabiel. De volgende stap is het nader onderzoeken van de in de klas gebruikte rekendidactiek van de leerlingen uit het peilingsonderzoek van 2011. Een tussentijds resultaat op dit gebied is dat het fenomeen hoofdrekenen bij complexe vermenigvuldig- en deelopgaven eerder door leerling- dan door didactische kenmerken gestuurd lijkt te worden: jongens en zwakke rekenaars hoofdrekenden vaker dan meisjes en gemiddelde tot goede rekenaars. In de tweede helft van het project wordt onderzocht of dit hoofdrekenen met een experimentele interventie beïnvloed kan worden.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-10-706
Titel onderzoeksproject:  Mathematics instruction in the classroom and students strategy use and achievement
Looptijd:01-09-2011 tot 31-08-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. C.M. van Putten Universiteit Leiden putten@fsw.leidenuniv.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. M.F. Fagginger Auer Universiteit Leiden m.f.fagginger.auer.2@fsw.leidenuniv.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieŽn in het vmbo?
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
Vakspecialisatie
Wat zijn de ervaringen met vakspecialisatie en wat zijn de effecten?
Optimalisering 3R studiestrategie
Optimalisering 3R-studiestrategie
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
Differentiatie rekenles mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
StrategieŽn leerlingenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.