Algemeen
Leeromgevingen Gemotiveerde leerhouding Basisonderwijs met/zonder basis Betrokkenheid! - Marzano Breinvriendelijk onderwijs Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Filosoferen doe je zo FTC: praktijk Het Grote Vindingrijkboek Onderwijsmythes Onderwijs moet boeien Onderwijs slaat door Creativiteitsontwikkeling Talentontwikkeling op school Teach like a Champion Tiener college Leerlijnen vergelijken
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
Klassenmanagement
Orde en aandacht Didactische werkvormen Effect van homogeen of heterogeen groeperen Grote en kleine groep Effect wisselende samensstelling basisschoolklas Klassenmanagement Soepele lesovergang Opbrengstveroorzakend lesgeven Vinger opsteken Zelfstandig werken
Rekenen
Rekenonderwijs kan anders!
Instructie
Directe instructiemodel 4C/ID-model Expliciete Directe Instructie Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Effecten van formatief evalueren Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
CoŲperatief leren
CoŲperatief leren CoŲperatieve leerstrategieŽn CoŲperatieve werkvormen Onderzoekend leren
Leren
Leerbevorderende feedback Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen Lezen en schrijven Leesmotivatie bevorderen Mentale voorstellingen Visie op literatuuronderwijs Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken SLIM in het sbo Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leesprestaties groep 6 po 2016
Samenwerken
Didactische vormgeving Excellentie Communities kennis over onderwijs Samenwerken met STIP
Schrijven
Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Opdrachtgestuurd leren Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŽnte differentiatie Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Didactische impulsen OGO
Onderwijssysteem
Klassengrootte
Werkvormen
Werkvormen - Instructie
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Passend onderwijs
Adaptief onderwijs SBO Hogere orde denken
Visies
Adaptief onderwijs Basisontwikkeling bij OGO Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2) Effectieve voorbereiding van de rekenles (1) Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Vernieuwend bŤtaonderwijs
ICT
Virtual reality Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Ruimtelijk inzicht GIS Games voor leerlingen met concentratieproblemen Digitale didactiek

 

Technische leesvaardigheid in het Praktijkonderwijs Ė OnderwijsBewijs

Geplaatst op 1 juni 2016

Leerlingen die het voortgezet onderwijs binnenkomen, zouden het technisch lezen wel onder de knie moeten hebben, is de gedachte. Het tegendeel is echter waar, ze leren nog steeds bij. Met behulp van een geprotocolleerd interventieprogramma kunnen leerlingen die nog moeite hebben met lezen hun leesvaardigheid verbeteren, zeker in het Praktijkonderwijs.
De interventie bestond uit lessenreeks ontwikkeld voor PrO/vmbo/havo/vwo. Doel was om zwakke lezers uit de brugklas te identificeren en hun technische leesvaardigheid aan de hand van een aantal technieken te verbeteren. Een aantal technieken was in het lesmateriaal verwerkt, zoals RALFI-lezen. Andere werden door docenten ingezet, bijvoorbeeld: sociaal-emotionele ondersteuning bieden en oplossingsgericht werken. Het programma werd uitgevoerd in kleine groepjes van 4-6 leerlingen, buiten de klas.
Praktijkonderwijsleerlingen blijken hun technische leesvaardigheid op woordniveau (losse woorden) sneller te ontwikkelen dankzij de interventie. Een aantal leerlingen kreeg de interventie aangeboden met compenserende software (SprintPlus). Deze software vermindert de cognitieve belasting voor zwakke lezers en schrijvers. Dat doet die door onder andere de tekst hardop voor te lezen, waarbij de voorgelezen tekst wordt gemarkeerd en bij schrijven de tekst die wordt geschreven, hardop voor te lezen. Het gebruik van SprintPlus had geen extra leereffect bovenop het effect van de interventie. Bij de vmbo en havo/vwo-leerlingen was geen effect van de interventie op hun technische leesvaardigheid op woordniveau.
De interventie hielp leerlingen van alle schoolniveaus wel verder bij de ontwikkeling van technische leesvaardigheid op tekstniveau. De leerlingen moesten de tekst zo snel mogelijk, maar ook foutloos lezen. Alle leerlingen, zowel uit de controlegroep als uit de interventiegroep, waren beter gaan lezen. Leerlingen lazen op het tweede meetmoment op zowel de 2×4 minutentoets als de AVI-9 leestoets ongeveer 6-7% meer woorden goed per minuut op het tweede dan op het eerste meetmoment.
Daarnaast werd verwacht dat leerlingen die de tekst sneller lezen meer fouten maken. Dat gebeurde inderdaad in de controlegroep die niet aan het interventieprogramma meedeed. Maar de leerlingen die wel aan het interventieprogramma meewerkten, gingen sneller én nauwkeuriger lezen, zowel met als zonder ondersteunende software.
Ook hier had de software geen extra leereffect. Maar dat wil niet zeggen dat ondersteunende software geen nut heeft, stellen de onderzoekers. De inzet van de software binnen het experiment was beperkt van omvang. Zwakke lezers hebben er mogelijk wel baat bij omdat ze met behulp van ondersteunende software teksten kunnen lezen die anders voor hen niet toegankelijk zijn. Ze kunnen dan toch hun vocabulaire en kennis verbreden.
Uit een retentie-meting, zes maanden na de interventie, blijkt dat de effecten zijn verdwenen. Leerlingen met leesproblemen zouden daarom moeten blijven oefenen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  ODB08011
Titel onderzoeksproject:  Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en schrijvers in het VO
Looptijd:01-04-2009 tot 31-12-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. R. Scharten Expertisecentrum Nederlands r.scharten@expertisecentrumnederlands.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. Esther Steenbeek Expertisecentrum Nederlands  
drs. Hedwig de Krosse Expertisecentrum Nederlands  
Cindy Teunissen MSc Expertisecentrum Nederlands  
Dr. Ria Kleijnen Vrije Universiteit Amsterdam  
dr. Wilma Jongejan Vrije Universiteit Amsterdam  
Prof. dr. Ludo Verhoeven Radboud Universiteit Nijmegen  

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Leesvaardigheid praktijkonderwijsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.