Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Dit aandachtsgebied bestaat uit drie deelstudies waarin de ontwikkeling van kennis, identiteit en het gedrag van docenten gedurende de loopbaan worden onderzocht. Drie jaar lang zullen docenten uit verschillende ervaringsniveaus (1-3 jaar, 8-10 jaar, en meer dan 20 jaar) gevolgd worden. Aan de hand van de dynamische systeem theorie zullen de kennis, identiteit, en het gedrag onderzocht worden. Daarbij zal telkens de ontwikkeling op twee aan elkaar gerelateerde tijdsniveaus gemeten worden: de ontwikkeling op een moment-tot-moment (dagelijks) niveau en ontwikkeling op een lange termijn (jaarlijks)niveau. De insteek van het aandachtsgebied is een koppeling tussen de drie deelprojecten om zo de ontwikkeling van expertise op alle drie de gebieden tijdens de loopbaan van de docent weer te kunnen geven. Tevens wordt de ontwikkeling van de expertise (kennis, identiteit en gedrag) van docenten op inter-persoonlijk vlak gekoppeld aan persoonlijke kenmerken, arbeidssatisfactie en eventuele burnout van docenten.

Deelproject Gedrag

Dit deelproject richt zich op het gedrag van docenten. Meer specifiek wordt onderzocht hoe het gedrag dat een docent vertoont in interactie met leerlingen zich ontwikkelt in verschillende fasen van de loopbaan. Gebaseerd op de principes van the Dynamische Systeem Theorie en de Interpersoonlijke Theorie zal worden onderzocht hoe het gedrag van docenten in ‘moment-to-moment’-interacties met leerlingen (micro-niveau) en patronen in het gedrag van docenten over langere tijd (macroniveau) aan elkaar gerelateerd zijn. Inzichten in het gedrag op micro-niveau zullen worden verkregen door de interacties tussen docent en klas te observeren. Dit doen we door middel van de Computer Joystick methode van Pamela Sadler en Eric Woody. Om micro-niveau interactietrajecten te kunnen koppelen aan het macro-niveau gedrag zullen gegevens over de kenmerken van de gedragspatronen worden verzameld. Deze gedragspatronen in interacties worden daarvoor op twee manieren geanalyseerd. Allereerst proberen we de interpersoonlijke inhoud en structuur in kaart te brengen met State Space Grids (Lewis, Lamey, & Douglas, 1999). Daarna proberen we complementariteit in de interacties in kaart te brengen door middel van tijdserie-analyse (i.e., detrended correlaties en spectraal analyse). De koppeling aan het macro niveau doen we door de interpersoonlijk relatie van docenten in kaart te brengen met behulp van de Vragenlijst voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) die wordt afgenomen bij leerlingen. In eerste instantie wordt gekeken naar het verschil in interpersoonlijke inhoud, structuur en complementariteit tussen docenten die op macro-niveau een verschillende relatie met hun leerlingen hebben. Daarna zal nog gekeken worden hoe dit veranderd over tijd en of er verschillen zijn tussen docenten uit verschillende ervaringsgroepen.

 

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-07-363
Titel onderzoeksproject:  Development of teacher behaviour throughout the professional career: an interpersonal perspective
Looptijd:01-09-2009 tot 01-09-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
prof. dr. J.M.G. Brekelmans Universiteit Utrecht m.brekelmans@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Drs. H.J.M. Pennings Universiteit Utrecht h.j.m.pennings@uu.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Gedrag leraren popInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.