Algemeen
Ontwikkelend bewegen Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Ervaringsreconstructie Hyperfocus Genderstereotypering Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Leerlingen leren kennen Lef om te luisteren Seksuele diversiteit Luister je wel naar míj? Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Mindfulness ineffectief Ontwikkeling jonge kind Tweelingen Ontwikkelingspsychologie Puberbrein binnenstebuiten Sociale pubers Talent binnenstebuiten Temperamentvolle kinderen Meisjes risicomijdend? Meer ruimte vrij spel Wiebelen en friemelen in de klas Zorg voor het kind
Gedragsproblemen
Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
Intelligentie
Intelligentie Structuur Test IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest WISC-III of RAKIT-2? Intelligentiekloof
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Sociaal klimaat po Relatie leerling-leraar Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Schoolsucces in de brugklas Samenstelling klas SEL Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociaal? Vaardig! Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Weerbaar maken
Leren
Flexibel puberbrein 21st century skills Zelfregulering po/vo Buitenschools leren De lerende mens Denken in beelden Digitale feedback Digitale feedback 2 Zelfreflectie Effect huiswerk Zelfregulerend leren Positieve feedback Feedback op emotie Handboek leren leren Hoe kinderen leren Huiswerkbegeleiding Informeel leren Intrinsieke motivatie Nurture of nature Onderwijs en leren Later keuzemoment lln. vo Leerhouding als basis Acht dimensies Leren denken Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Onderzoekend leren Fysieke activiteit en leerprestaties Ontwikkeling hersenen Motivatie zelfregulering studenten Optimalisering 3R studiestrategie Zelfgestuurd leren Leren met zelftoetsen Binnen- en buitenschools Verbonden schrift en blokschrift Leeropbrengsten van werken met een weektaak Beoordeling eigen leren Studeren adolescenten
Jonge kind
Ontwikkeling peuter Ontwikkeling kleuter Kleuters en spel Peuters begeleiden spel Beginnende geletterdheid
Kernkwaliteiten
De mentor als spil in de begeleiding
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Begaafde onderpresteerders Begeleiding hoogbegaafden Beleid hoogbegaafdheid Uitdagend onderwijs Bevorderen intelligentie Chronisch onderpresteren Differentiatie Werken met hoogbegaafde leerlingen Excellentie bevorderen Hoogbegaafd met stoornis Slimme kleuters De Gids Metacognitie VWO leerlingen Onderpresteerders Gevoelig hoogbegaafd Identificatie excellente leerling Motivationele differentiatie Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Misdiagnose van hoogbegaafden Omgaan met excellentie po Onderpresteren Passend onderwijs voor begaafden Voorspellen excellentie Extra zorgvraag Studiemotivatie VWO plus Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Motivatie
Autonomie counseling Motivatie MBO Drijfveren voor leren Cijfers geven Transformeren Interne sturing Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Intrinsieke motivatie Hakken in het zand Strategieën voor zelfregulering Zelf gereguleerd leren Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Hooggevoeligheid
Overprikkeld Wegwijs in hooggevoeligheid
Problemen
Aanpak probleemjongeren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Hechting en adoptie Kind en delict Autonomie allochtone leerlingen Bodemloos bestaan Concentratieproblemen Depressie en zelfmoord Psychiatrische diagnose Scheiding ouders Examenvrees Bureau Halt Hechtingsstoornissen Het lukt toch niet... Lage verwerkingssnelheid Integratie vluchtelingen Gezonde leefstijl Prestaties en etniciteit Motivatie leerlingen po Omgaan met agressie Vluchtelingenkinderen Onveilige hechting Opvoedwijzer Asperger Prestaties loopbanen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Verwende kinderen Spijbelen Kinderrechter Thuiszitten leerplichtige leerlingen Getraumatiseerde kinderen Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen Vluchtelingen begeleiding
Passend onderwijs
Diagnose label stigma Indicatiestelling Verschillen tussen leerlingen Leerlingstromen bo-sbo Op zoek naar...

 

Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk

Geplaatst op 1 juni 2016

Scholen worden gezien als een maatschappelijke hoeksteen voor wat betreft het initiëren, faciliteren en ondersteunen van leren. Toch hebben scholen het moeilijk bij het betrekken van leerlingen tijdens hun schoolcarrière en dit leidt, in sommige gevallen, tot uitval. Bovendien is er steeds meer erkenning dat belangrijke leerprocessen (ook) plaatsvinden buiten de school. Als zodanig, heeft leren in verschillende binnen- en buitenschoolse contexten onlangs aandacht gekregen in onderwijsonderzoek.

Bestaand onderzoek over deze kwestie is beperkt in twee opzichten: het behandelt deze kwestie eendimensionaal en het heeft de neiging om een normatief standpunt in te nemen. Recent onderzoek maakt gebruik van het concept van overgangen in deze kwestie met een aanpak in meerdere dimensies en empirisch gericht. Dit levert echter tegenstrijdige resultaten: sommige rapporteren continuïteit, of verbindingen, terwijl anderen discontinuïteit vinden en onderbrekingen in het leren. Het doel van deze studie is het systematisch bepalen van de factoren die een rol spelen bij de totstandkoming van deze (dis)continuïteit en om na te gaan onder welke voorwaarden zelfs discontinuïteit leerpotentieel kan blijken te hebben. Wij streven ernaar om de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden : 1) Welke factoren hebben ofwel continuïteit of discontinuïteit in het leren in binnenschoolse of buitenschoolse context? 2) Wat zijn de voorwaarden waaronder discontinuïteit kan worden opgelost en heilzaam voor studenten gemaakt worden?

De resultaten van dit onderzoek zullen uitmonden in een verklarende conceptueel kader dat leren ook gebeurt buiten enkele domeinen of instellingen, dat dit kan worden getest in groter empirisch onderzoek. Leerkrachten en scholen kunnen de resultaten gebruiken voor het opnieuw te ontwerpen hun leeromgevingen op een zodanige wijze dat ze kunnen aansluiten bij en beter te benutten van buitenschools leren.

Dit onderzoeksproject is in de afrondingsfase. Zie het nieuwsbericht met onderzoeksresultaten hieronder.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-243
Titel onderzoeksproject:  Connecting students' in and out-of-school learning: developing an explanatory framework
Looptijd:28-06-2013 tot 27-06-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. S.F. Akkerman Universiteit Utrecht S.F.Akkerman@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. L.H. Bronkhorst MSc Universiteit Utrecht L.H.Bronkhorst@uu.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd onderzoek

Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Effecten brede scholen
Variatie in brede scholen en hun effecten
Condities buitenschoolse opvang
Condities voor een goede tussenschoolse opvang
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Binnen- en buitenschoolsInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.