Onderwijs onderzoek

Op deze pagina treft u een overzicht aan van het onderwijskundig onderzoek wat door het NRO / NWO is bekostigd.

De sortering is op einddatum van het onderzoek, waarbij het meest recente onderzoek bovenaan staat.

Zoek eenvoudig door het onderzoek middels het zoekvenster rechts bovenaan de pagina.

Implementatie wet OKE
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. De wet OKE, beleidsconstructies en implementatie in 12 gemeenten.
Selectie aan poort lerarenopleidingen
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen
Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen.
Effecten brede scholen
Variatie in brede scholen en hun effecten
Variatie in brede scholen en hun effecten. Binnen het sociaal-emotionele domein geen effecten. Binnen het cognitieve significante ontwikkeling.
Condities buitenschoolse opvang
Condities voor een goede tussenschoolse opvang
Condities voor een goede tussenschoolse opvang. Welke varianten van tussenschoolse opvang (tso) kunnen worden onderscheiden.
Onderwijskansenbeleid
Onderwijskansen bekeken: de stand van zaken in het onderwijskansenbeleid
Evaluatie onderwijskansenbeleid. In dit onderzoek wordt het onderwijskansenbeleid tussentijds geëvalueerd.
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Zicht op sturingsdynamiek. Er zijn veel organisaties die invloed uitoefenen op de dagelijkse praktijk in scholen.
Kwaliteitsbeleid
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten. Uit dit onderzoek blijkt dat meer aandacht voor kwaliteitsbeleid binnen scholen significant bijdraagt aan hogere onderwijsopbrengsten.
Functioneren besturen po
Functioneren van besturen in het primair onderwijs
Functioneren van besturen. Bestuur en governance anno 2012 en ontwikkelingen daarin.
Financieel management
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs (verkenningsstudie)
Lumpsumbekostiging
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbekostiging
Naar responsieve kwaliteitsmeting in het primair onderwijs. Er is een grote kloof tussen papier en praktijk.
Bureaucratisering po
Omvang en oorzaken bureaucratisering basisonderwijs
Oorzaken en effecten van bureaucratisering in het basisonderwijs. Voorgestelde maatregelen om bureaucratie te verminderen.
Financiering basisscholen
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag. Prikkels door specifieke elementen uit regelingen.
Functioneren LCTI
Het functioneren van de LCTI
Het functioneren van de LCTI. Vanuit juridisch perspectief voldoet het indicatiebeleid aan de eisen van behoorlijk bestuur en is het functioneren van de LCTI ook effectief.
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid
Gebruik animaties po
Gebruik van animaties in basisonderwijs
Yes Wii Can. Hoewel animaties vandaag de dag veel gebruikt worden in het onderwijs, zijn ze vaak niet erg effectief in termen van leerresultaten.
Animaties natuur po
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs
Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.
Animaties rekenen po
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs
Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.
Animaties taal po
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs
Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten. Er bestaat een sterk verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van leerlingen.
Formatief toetsen po
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen
Formatief toetsen in taaksituaties. De effectiviteit van een selfassessement-tool voor basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8
Begrip door zelftoetsen
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen
Door zelftoetsen krijgt de leerling een beter begrip van informatie in teksten
GAS methodiek
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijs
Computer Adaptieve Oefentoetsen
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met docentenfeedback
Het Effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve Leerprestaties
Kwaliteit toetsen
Kwaliteit van toetsen
Kwaliteit van toetsen binnen handbereik: een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar kwaliteit van toetsen
Toetsvormen
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen in taalonderwijs
Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs: een systematische review naar toetsvormen
Voorwaarden formatieve toetsing
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing - reviewstudie
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. Toetsen moeten inhoudelijk aansluiten bij het curriculum, de leerdoelen en het niveau van de leerlingen.
Toetsing en motivatie
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten
Nadruk basisvaardigheden po
Nadruk op basisvaardigheden in het primair onderwijs
Nadruk op basisvaardigheden.Leerkrachten, vooral degenen die hebben deelgenomen aan een Streef interventie, maken in 2012 gebruik van meer toetsrapportages.
Referentieniveaus po
Werken met referentieniveaus in het primair onderwijs
Werken met referentieniveaus. Vastgestelde doelen gerelateerd aan feitelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsen
Formatief toetsen
Effectieve kenmerken van formatief toetsen
Wat zijn effectieve kenmerken van formatief toetsen? Een review van 25 jaar onderzoek.
Studiekeuze vmbo
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo
De rol van ouders bij de keuze- en loopbaanbegeleiding. Een studie- en beroepskeuze waaraan ouders een bijdrage leveren is van essentieel belang.
Welwillend tegenover zorgleerlingen
Ouders welwillend tegenover ‘zorgleerlingen’ in de klas
Nulmeting bureaucratie, oudertevredenheid passend onderwijs en 1-meting bureaucratie
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs
Ouderlijk opleidingsniveau
Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen
Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
Leraren en ouderbetrokkenheid
De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid
De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid. Leraren kunnen meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen.
Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po
Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid van het primair onderwijs
Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid. Informatie van de Inspectie van het Onderwijs op internet over de kwaliteit van basisscholen speelt voor ouders geen rol.
Ouderparticipatie nieuwe leren
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van ‘nieuw leren’
Vorming en opvoeding: nieuwe relaties tussen ouders en school
Ouderbeleid achterstandsleerlingen
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen. Op welke wijze streven scholen naar samenwerking en afstemming met ouders.
Interventies adhd
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD. Welke interventies bij kinderen met ADHD zijn effectief in de klas en wat helpt niet?
Geloof eigen kunnen leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren. Geloof in eigen kunnen wordt gezien als een belangrijk leerkrachtkenmerk.
Academische pabo
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderwijs
Effecten van het academisch opleiden van leraren basisonderwijs op hun handelen in de groep, in het team en op onderwijskwaliteit
Professionele ruimte
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voortgezet onderwijs
Professionaliseringsinitiatieven in het voortgezet onderwijs nader bekeken: professionele ruimte van docenten in relatie tot schoolontwikkeling en -organisatie.
Opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school
Effecten van het opleiden in de school. De actuele kennis over de effecten van Opleiden In De School (OIDS) is fragmentarisch en onvolledig (Onderwijsinspectie, 2007)
Kennis leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van leraren
Leraren leren als gelijken
Leraren leren als gelijken: processen, factoren en uitkomsten
Leraren leren als gelijken processen factoren uitkomsten
LeerKRACHT initiatief
Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief
Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief. De Universiteit Utrecht voert (in samenwerking met Oberon) onderzoek uit naar de impact van “leerKRACHT”.
Expertise leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van leraren
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van leraren
Gedrag leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren
Identiteit leraren pop
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele identiteit van leraren
Leraren middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
Begeleiding startende leraren VO
Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs
Hoe een inwerktraject de voortijdige beroepsverlating in het VO kan verminderen
Professionaliteit lerarenopleiders
De professionaliteit van lerarenopleiders
De professionaliteit van lerarenopleiders. Ook zouden lerarenopleiders een grotere rol moeten spelen bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s.
Professionele ontwikkeling
Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren
Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren. Formatieve beoordeling als middel voor professionalisering.
Begeleiden reflectie pop
Kenmerken van een effectieve aanpak voor formatieve evaluatie van de competentieontwikkeling van leerkrachten
Kenmerken van een effectieve aanpak voor formatieve evaluatie van de competentieontwikkeling van leerkrachten
Academisch docent po/vo
Academisch docentschap in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs
Academisch docentschap in het voortgezet onderwijs. Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijk
Zelfbeoordeling leraren
Effecten van zelfbeoordeling op de professionele ontwikkeling van leraren
Effects of self-assessment on teachers professional development
Professionele ontwikkeling leraren
Professionele ontwikkeling van leraren
Professionele ontwikkeling van docenten: Een reviewstudie
Leraren basisscholen
Professionele ontwikkeling van leraren van basisscholen
Effectieve professionalisering: toetsing van een integraal professionaliseringsmodel (BOPO-18)
Randstad OnderwijsBewijs
Meesterschap van leraren in de Randstad - OnderwijsBewijs
‘Bewijs voor Meesterschap’ Onderzoek naar de bijdrage van een masterclass aan de kwaliteit en het behoud van beginnende leraren in Amsterdam
Regioleren
Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst
Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst. Regioleren is een belangrijke ontwikkeling voor de Agrarische Opleidingscentra (AOC’s) in Nederland.
Verdieping reken wiskundeonderwijs po
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Dit onderzoeksproject richt zich op wiskundige hogere-ordevaardigheden, hoe deze zich ontwikkelen en hoe ze gestimuleerd worden.
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Differentiatie rekenles mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo. In het mbo wordt sinds 2010 rekenen gegeven. De resultaten op de pilotexamens in 2012 en 2013 vielen tegen.
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
It's all-in the game: Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs. De ontwikkeling van passende rekenvaardigheid.
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen
Strategieën leerlingen
Rekenonderwijs en strategieën van leerlingen
Rekenonderwijs en strategieën van leerlingen. Waarom is het prestatieniveau bij rekenonderwijs voor complexe vermenigvuldigen en delen in de Nederlandse basisscholen aanzienlijk afgenomen?
Rekenonderwijs breuken
Verbeteren van rekenonderwijs in breuken
De rol van de docent bij het verbeteren van het onderwijs in breuken: docentcognities, docentgedrag en leerlingopbrengsten
Digitaal assessment
Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs
In een survey wordt onderzocht hoe het is gesteld met de mogelijkheden van leerkrachten om procesgerichte assessment en feedback toe te passen.
Ontwikkelingspaden
Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs
Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs. Rekenen, en leren rekenen, is een kwestie van aanleg én van onderwijs.
Cognitieve voorstellingen wiskunde
Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde
Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde. Het onderzoek richt zich op de rol van niet-symbolische voorstellingen van getallen.
Getalbegrip werkgeheugen
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool.
Hersengedrag rekenonderwijs po
Hersengedrag bij rekenonderwijs in het basisonderwijs
Binnen dit deelproject wordt door middel van metingen in de hersenen (EEG) onderzocht of verschillen in de manier waarop getallen in de hersenen opgeslagen zijn of verwerkt.
Computerspelletjes
Computerspelletjes in het rekenonderwijs op de basisschool - OnderwijsBewijs
Basisvaardigheden leren met RekenXXX-games (BRXXX)
Rekenachterstand po
Programma voor rekenachterstand op de basisschool - OnderwijsBewijs
Ook een kleuter met een beperkt rekentaalbegrip kan goed leren rekenen. Het programma Op weg naar rekenen helpt rekenachterstanden bij kleuters weg te werken.
Beeldende opgaven
Rekenen in beeld - vaker beeldende opgaven in rekenonderwijs - OnderwijsBewijs
Rekenen in beeld. Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context.
Prentenboeken voorlezen
Prentenboeken voorlezen draagt bij aan reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
Ondersteuning wiskundige begripsontwikkeling bij kleuters door prentenboeken en verhalen
Beter leren rekenen po
Beter leren rekenen op de basisschool
Beter leren rekenen op de basisschool. In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen kinderen sneller en beter leren rekenen met een meer systematisch opgebouwd onderwijsprogramma.
Dyscalculie
Kunnen rekenen op je brein
Elektronische hersenstimulatie in combinatie met training levert betere resultaten op bij dyscalculie: een zwak systeem voor grove schatting van getallen.
Sturen kwaliteit po
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijs
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groep
Educational governance
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en verantwoording
Reviewstudie Sectorontwikkeling en autonomievergroting / Educational governance
Onderwijskwaliteit po 2009 2012
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012
Reviewstudie Onderwijskwaliteit. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat het trainen en begeleiden van leerkrachten effecten heeft op hun vaardigheid in het analyseren van toetsresultaten.
Onderwijstijd
Beschrijving en effecten van onderwijstijd
Beschrijving en effecten van onderwijstijd. Voldoende tijd is een basisvoorwaarde voor leren.
Schoolgrootte
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties
Schoolgrootte effecten opnieuw bezien. (Een overzichtsstudie naar de effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties)
Streven naar kwaliteit po
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs. Het concept Opbrengstgericht werken en aandacht voor excellentie referentieniveaus.
Perspectieven kwaliteit
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs
Reviewstudie: perspectieven op kwaliteit van onderwijs. Onderwijsvernieuwers zouden daarom moeten kijken naar vroege keuzes die leerlingen moeten maken.
Groepsgrootte
Effecten van formatie-inzet in de onderbouw van het basisonderwijs
Effecten van formatie-inzet in de onderbouw van het basisonderwijs. Heeft de groepsgrootte effect op leerprestaties? Heel duidelijk blijkt dat er in kleinere groepen meer gecommuniceerd wordt.
Kwaliteitszorg po
Kwaliteitszorg in het primair onderwijs
Kwaliteitszorg in het primair onderwijs. Een grootschalig onderzoek naar kwaliteitszorg is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Rotterdam.
Onderwijsachterstandenbeleid
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid nader beschouwd
Determinanten van GOA en OALT-beleid
Toetsing anti pestprogramma
Toetsing anti-pestprogramma’s in Nederlandse schoolpraktijk
Wat Werkt Echt Tegen Pesten? Cluster-gerandomiseerde trials van effectiviteit in de schoolpraktijk
Falen en succes
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beïnvloeden?
Sociaal klimaat po
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs
Samenstelling klas
Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten
Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
Relatie leerling-leraar
Leerling én leraar profiteren van goede relatie
Reviewstudie leraar-leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren
Sociale context scholen
Sociale en institutionele context van scholen - review
Review Sociale en institutionele context van scholen. Beleidsaanbevelingen op basis van overzicht van de onderzoeksuitkomsten.
Game Interactieve Fictie
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs
Interactieve Fictie in het taalonderwijs: Dit onderzoek gaat over de effecten van het spelen van Interactieve Fictie (IF) op de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen in het VO.
Algoritmische benadering spelling
Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden
The algorithmic approach to Dutch verb spelling in between phases of preparation and conclusion
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
Schooltaal woordenschat po
Schooltaal en woordenschat in taalonderwijs op de basisschool
Goed oefenen is een kunst: leerstrategieën voor effectief woordenschatonderwijs
Taalonderwijs BBL
Taalonderwijs in BBL-trajecten MBO
Strategisch lezen voor studie en beroep in BBL-trajecten MBO
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
Onderzoek naar het effect van Taallijn bij peuters en kleuters. Het gebruik van de methode Taallijn in combinatie met een programma voor- en vroegschoolse educatie.
ICT-vroege geletterdheid
Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid
Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid. Dit onderzoek gaat over de toegevoegde waarde van ICT voor beginnende geletterdheid.
Verhaalbegrip kleuters met ICT
Verhaalbegrip van kleuters met ICT en digitale boeken
Verhaalbegrip van kleuters met ICT en digitale boeken.
Interactief taalonderwijs
Interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen
Interactief taalonderwijs: opbrengsten voor achterstandsleerlingen
Vroege ontwikkeling geletterdheid
Integreren van ICT-rijke leeromgevingen voor de vroege ontwikkeling van geletterdheid door leerkrachten
Empowering teachers in integrating ICT-rich learning environments for early literacy development
Geletterdheid adolescente risicoleerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen. In deelonderzoek 3 onderzoeken we in welke mate de daling of de veerkracht van leesvaardigheid.
Meertalige contexten
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden.
Zelfcontrole talen
Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van talen
Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van talen. In onze multimediale samenleving is zelfgestuurd leren van steeds groter wordend belang.
Begeleid hardop lezen
Begeleid hardop lezen voor verbetering technische leesvaardigheid - OnderwijsBewijs
Begeleid hardop lezen van teksten helpt zwakke lezers bij de ontwikkeling van technisch lezen en het bevordert hun leesplezier.
Fysieke activiteit en leerprestaties
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties. Een belangrijke rol in de relatie tussen fysieke activiteit en leerprestaties wordt toegekend aan uitvoerende functies.
Scaffoldingstechnieken
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden. Zelfregulatievaardigheden kunnen leerlingen in staat stellen het eigen leerproces bij te houden en te sturen.
Optimalisering 3R studiestrategie
Optimalisering 3R-studiestrategie
Optimalisering 3R-studiestrategie
Leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen.
Nurture of nature
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijs
Zelfgestuurd leren
Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren
Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk: een kennisbasis voor effectieve instructie.
Onderzoekend leren
Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten - reviewstudie
Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten - reviewstudie. Goede hulp en begeleiding is nodig. Lees de praktische tips.
Klassenmanagement
Effectieve klassenmanagementstrategieën in de onderwijspraktijk
Effective classroom management strategies for educational practice
Zelfregulering po/vo
Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs
Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs. In onze multimediale samenleving die meer en meer gericht is op zelfgestuurd leren.
Onderzoekend leren rol docent
De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de klas - reviewstudie
De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de klas - reviewstudie.
Studeren adolescenten
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescentie
Zelfregulering tijdens adolescentie. Studeren is een complexe activiteit, waarbij de hersenen ten volle aangewend worden om zich een hoeveelheid leerstof eigen te maken.
Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Motivatie zelfregulering studenten
Ontwikkelingspatronen van motivatie, zelfregulering en prestaties van studenten
Development in motivation, self-regulation, and academic achievement for students in different learning contexts
Beoordeling eigen leren
Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen
Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen. Een evaluatie van wat wel en niet geleerd is en hoe goed het geleerd is,
Zelfregulerend leren
Effectieve strategieën voor zelfregulerend leren
Effectieve strategieën voor zelfregulerend leren
Zelfreflectie
Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van schoolprestaties?
The stimulation of non-cognitive skills and its effect on school performance - A randomized field experiment
 Onderwijs en leren
De invloed van het onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen
De invloed van onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen. Lesgeven vanuit drie perspectieven: interpersoonlijk, vanuit leeractiviteiten en een inhoudelijk.
Kwaliteit leermateriaal
Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal
Waar moeten leraren op letten als zij digitaal leermateriaal zoeken of maken? Een artikel over de kwaliteitscriteria waaraan digitaal leermateriaal moet voldoen.
Communicatie thuis
Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis communiceren
Dit voorstel betreft verbetering van thuisbetrokkenheid en schoolsucces op het PO, voor een naar SES en etnische afkomst diverse leerlingpopulatie, via communicatie tussen school en ouders
Leesprestaties groep 6 po 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Digitale leeskilometers groep 3
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICT
Leesbegrip zaakvakken po
Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen basisonderwijs
Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen
Leesvaardigheid zaakvakken
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken
Gedifferentieerd LeesOnderwijs VO (GLOVO). Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het lezen van zaakvakteksten.
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs. Onderzoek naar de ontwikkeling van en effectieve methoden versterking van het begrijpend leren lezen.
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Mentale voorstellingen
Leren lezen met mentale voorstellingen
Leren lezen met mentale voorstellingen
Leesprestaties groep 6 po 2011
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2011
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2011
Leesvaardigheid praktijkonderwijs
Technische leesvaardigheid in het Praktijkonderwijs - OnderwijsBewijs
Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en schrijvers in het VO, met name in het praktijkonderwijs.
Leescoaches
Leescoaches in het voortgezet onderwijs
Leescoaches VO. Leerlingen uit 5 VWO begeleidden leerlingen uit de eerste klas van het vmbo aan de hand van een duidelijk omschreven programma
Boekenmaatjes voorlezen
Boekenmaatjes: voorlezen van leerlingen uit groep 7 aan kleuters - OnderwijsBewijs
Boekenmaatjes: het effect van tutor-lezen op de sociaal-emotionele competentie en pestgedrag van leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs
ICT oplossing problemen lezen
ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen in basisonderwijs - OnderwijsBewijs
ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen in basisonderwijs - OnderwijsBewijs. Bouw! voor problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen.
Vmbo leerlingen
Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school
The role of teaching and learning in the development of literacy of at-risk students in a multilingual context
Digitaal voorleesprogramma DIVO
Het effect van een digitaal ondersteund voorleesprogramma DIVO - OnderwijsBewijs
Een experiment ter bepaling van het effect van langdurig gebruik van een digitaal ondersteund voorleesprogramma (DIVO) op de woordenschat, het verhaalbegrip en beginnend lezen in groep 1, 2 en 3.
Slechthorende dove leerlingen
Leesdidactiek slechthorende en dove leerlingen - OnderwijsBewijs
Nieuwe leesdidactiek voor dove en slechthorende leerlingen is een aangepaste methode voor begrijpend leesonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs.
Aanpak begrijpend lezen
Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs - OnderwijsBewijs
Effecten van Bliksem-aanpak samenvatting
SLIM in het sbo
Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie (SLIM) in het S(B)O - OnderwijsBewijs
SLIM in het S(B)O. De leesvaardigheid van leerlingen in het S(B)O ontwikkelt zich maar langzaam. Experimenten binnen cluster 2 en cluster 4.
Interventies dyslexie
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
Excellentie
Excellentie bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs
Excellent cooperative learning behavior in higher education
Samenwerken met STIP
Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwijs
Samen in de klas met STIP: Samenwerken tijdens Taak-, Inhoud- en Procesdifferentiatie
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Professionaliseren samenwerken po
Professionaliseren en samenwerken in het primair onderwijs
Professionaliseren en samenwerken. Leeropbrengsten stijgen wanneer leerkrachten werken volgens de evaluatieve cyclus.
Didactische vormgeving
Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend leren
De 'black box' van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de invloed van interactieprocessen op leeropbrengsten van samenwerkend leren
Communities kennis over onderwijs
Praktische toepasbare kennis over onderwijs ontstaat in communities
Naar een geïntegreerde R&D-aanpak voor kennisproductie, -disseminatie en -benutting
Academische synthesistaken
Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met ‘Level up Instructions & Feedback Tool’ (LIFT)
Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met ‘Level up Instructions & Feedback Tool’ (LIFT)
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
In het eerste deel van het project wordt een aantal schriftelijke modules voor pre-schrijven, post-schrijven en tijdens het schrijven ontwikkeld met ervaren docenten.
Schrijfonderwijs basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Beter schrijfonderwijs op de basisschool
Lezen en schrijven vmbo
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht presterende adolescenten
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht presterende adolescenten.
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science
Gedrag en schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestaties
Opdrachtgestuurd leren
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Differentiëren in de klas middels opdrachtgestuurd leren
Feedback prestaties
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerlingen
Teachers use of automatically generated information on learners performance
Individueel maatwerk vo MEGAband
Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)
Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament.
Beginnende geletterdheid
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen
Zelfregulatie op de ontwikkeling van beginnende geletterdheid in de kleuterklas. Faciliteren van de overgang van groep 2 naar groep 3.
Peuters begeleiden spel
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen
Voorschoolse opvang en educatie in peuterzalen en kinderopvanginstellingen
Responsief leiderschap AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC
HRM schoolprestaties
Human Resource Management (HRM) en schoolprestaties
HRM, HRM-uitkomsten en schoolprestaties
Een Groen Lyceum
Een Groen Lyceum
Een Groen Lyceum
Doorstroom groene beroepskolom
Doorstroom in de groene beroepskolom
Doorstroom in de groene beroepskolom.De doorstroom van groen vmbo naar groen mbo is laag in vergelijking met de doorstroom in andere sectoren.
Beleidsafwegingen
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen
Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs
Resultaten arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarkt
Vier centrale functies onderwijs
Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs
Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs. Hoe moet het onderwijs worden ingericht? Doen we er goed aan om leerlingen vroeg te selecteren voor verschillende onderwijsloopbanen?
Schoolkenmerken cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie
Onderwijsstelsels
De effectiviteit van onderwijsstelsels
De effectiviteit van onderwijsstelsels
nieuwe leren po
Het nieuwe leren in het basisonderwijs
Het nieuwe leren. Doel van de initiatieven was het ontwerpen van een alternatief voor de gebruikelijke klassikale kennisoverdracht.
Adaptief onderwijs
Veelbelovende praktijkvarianten van adaptief onderwijs
Adaptief onderwijs: veelbelovende praktijkvarianten. Door het GION is een praktijkgericht onderzoek verricht.
Gemeentelijke beleid
Gemeentelijke beleid voor onderwijs
Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctie
Invloed scholen burgerschap leerlingen
Invloed van scholen op burgerschap van leerlingen
Understanding the effects of schools on students citizenship
Burgerschapscompetenties
Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties
Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld voor de participatie van jonge volwassenen.
Burgerschapsonderwijs VO
Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs internationaal vergeleken
Een vergelijkend perspectief op burgerschap en burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs, International Civic and Citizenship Education Study 2016: Landenstudie Nederland
Socialisatie leerlingen
Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief burgerschap
Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief burgerschap
Video games vo
Video games voor kritisch burgerschap in het voortgezet onderwijs - OnderwijsBewijs
Kritisch burgerschap. Kunnen games helpen leerlingen beter kritisch te laten reflecteren bij burgerschap?
Gescheiden onderwijs
Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatie
Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatie
Studiemotivatie VWO plus
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus
Bevordering motivatie in VWO-plus. Dit project wil de studiemotivatie verhogen van leerlingen in een bestaand VWO-plusprogramma in leerjaar 2.
Motivationele differentiatie
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingen
Bevorderen intelligentie
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw van de basisschool
Advancing successful intelligence development in the upper primary grades
Identificatie excellente leerling
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen
Invloed leeromgeving vo
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten.
Verrijkingsprogramma
Invloed van verrijkingsprogramma’s op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen
Invloed van verrijkingsprogramma’s op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen. Wat is het effect en is het noodzakelijk dat docenten getraind worden.
Voorspellen excellentie
Samenhang tussen kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerde factoren bij excellentie
Samenhang tussen kenmerken leerlingen onderwijsgerelateerde factoren excellentie.
Omgaan met excellentie po
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs
Omgaan met excellentie. Sturing op inzet van materiaal voor zeer goede leerlingen. Professionalisering van leerkrachten. Overwegingen kosten en effecten.
Metacognitie VWO leerlingen
Hoogbegaafdheid en metacognitie van VWO-leerlingen - OnderwijsBewijs
Hoogbegaafdheid en metacognitie
Intrinsieke motivatie
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken middels autonomie-ondersteuning.
Leeromgeving
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling
Lokale Educatie Agenda LEA
Evaluatie de Lokale Educatie Agenda (LEA)
De Lokale Educatieve Agenda
Kwaliteitszorg innovatie
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling - review
Review Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling. Aanbevelingen voor het beleid en de praktijk.
Beleidvoerend vermogen basisscholen
Beleidvoerend vermogen van basisscholen
Beleidsvoerend vermogen van basisscholen
Beleid zwakpresterende school po
Beleidscontext van zwakpresterende basisscholen
Effectieve beleidscontexten voor duurzaam zeer zwak presterende scholen
Leernetwerken po
Leernetwerken en verbeternetwerken in het basisonderwijs
Netwerken van leerkrachten (scholen) en innovatie
Kwaliteitszorg po
Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs
Ontwikkeling in scholen: interne en externe kwaliteitszorg
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Competentiegericht beroepsonderwijs (CGO) beoogt een verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
De verschillende visies op vakmanschap verwijzen elk naar een andere functie van beroepsonderwijs en hebben belangrijke consequenties voor de inrichting, vormgeving en sturing van het beroepsonderwijs
Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo
Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen en de rol van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren.
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs. Computergames worden steeds vaker gebruikt in onderwijs (game-based leren of GBL).
Computergames wiskunde reflectie
Gebruik van computergames bij wiskunde in beroepsonderwijs: reflectie
Reflection in games
Groene mbo duurzaamheid
Verankering van duurzaamheid in het groene beroepsonderwijs
Meer dan de som der delen: de verankering van duurzaamheid in de gehele schoolorganisatie
Professionele ontwikkeling docenten ROC
Professionele ontwikkeling van docenten in ROC’s door middel van human resource management
Professionele ontwikkeling van docenten in ROC’s door middel van human resource management
Formatieve beoordeling docenten
Formatieve beoordeling van docenten in het verpleegkundig onderwijs op hun competentieontwikkeling
Effects of formative teacher assessment on teachers competence development using contextualized standards, training and feedback
Verpleegkundig onderwijs evalueren
Onderhandelend evalueren leraren in MBO verpleegkundig onderwijs
Onderhandelend evalueren leraren in MBO verpleegkundig onderwijs. Het onderzoek leverde een competentieraamwerk op van competenties die door diverse belanghebbenden cruciaal worden gevonden voor begeleiding bij reflectie.
Motivatie schoolprestaties
Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op het beroepsonderwijs
Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op het beroepsonderwijs door middel van een combinatie van een instructie op basis van een zelfregulerende strategie en van gedragsconsultatie.
Publieke waarde MBO
De publieke waarde van het MBO
De publieke waarde van het MBO. De roc’s dreigen te ‘verschoolsen’ en te ver van de beroepspraktijk af te raken.
Geïntegreerd taal/vakonderwijs
Iedere les in het beroepsonderwijs zou ook een taalles moeten zijn
Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek
Werken en leren
Cognitieve, economische en sociale rendementen van leren en werken
Cognitieve, economische en sociale rendementen van leren en werken
Emotionele processen leraren
Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen
Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen.
Achterstand autochtone doelgroepleerlingen
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen
Van voorschools tot en met groep 8: thema`s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht.
Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
Onderwijsachterstandenbeleid op voorschool en basisschool
Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
Prestaties en etniciteit
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrond
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
Een onderzoek naar de effecten van een gedraggerichte interventie op de efficiëntie in het VSO Cluster 4.
Autonomie allochtone leerlingen
Autonomie, motivatie en prestatie van niet-westerse allochtone leerlingen
Autonomieondersteuning en verschillen in motivatie en daaraan gerelateerde prestaties van niet-westerse allochtone en autochtone leerlingen
Prestaties loopbanen zorgleerlingen
Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen
Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen in Nederland. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend onderwijs.
Geïntegreerd onderwijs kinderpsychiatrie
Geïntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen - OnderwijsBewijs
BeO samenvatting in projectvorm
Motivatie leerlingen po
Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs
Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs. Uit eerder onderzoek is gebleken dat motivatie voor school afneemt tijdens de middelbare schoolperiode.
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009
Evaluatie wijzigingen onderwijsachterstandenbeleid periode 2005-2009
Effecten van wijzigingen in de gewichtenregeling en andere oab-faciliteiten
Prestaties loopbanen
Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Competentie leraren po gedrag
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren
Competenties van leerkrachten en condities in de school voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen (BOPO-4)
Onderwijsachterstanden 1988 2002
Onderwijsachterstanden tussen 1988 en 2002
Lange-termijnontwikkeling van OAB-leerlingen.Op de vraag of het achterstandenbeleid sinds 1988 effect heeft gehad, kan op basis van dit rapport geen eenduidig antwoord worden gegeven.
Groei gedragsproblemen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderen
Thuiszitten leerplichtige leerlingen
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs
Leerlingen die niet deelnemen aan onderwijs. Hoeveel leerplichtige leerlingen niet deelnemen aan onderwijs, welke kenmerken ze hebben en wat de oorzaken zijn
Onderwijsachterstanden OAB
Onderwijsachterstanden (OAB), update van een review
Actualisatie Review Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
Vliegwielen voor begrijpend lezen
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Systematisch en groepsgewijs differentiëren binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Professionele leergemeenschappen
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klas
Professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappen
IMPROVE methode metadenken
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode (eerdere werktitel: Denken, doen, denken: effecten van de IMPROVE-methode bij wiskundige denkactiviteiten)
Leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten. Het effectiever maken van toetsen voor het leren van teksten in het voortgezet onderwijs.
Wiskundige denktactiviteit
Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo
Wiskundige denkactiviteit in praktijk. De manier waarop wiskundige denkactiviteiten in het wiskundeonderwijs kunnen worden geïntegreerd
Passend Onderwijs
MBO voortvarend aan de slag met Passend Onderwijs
Stand van zaken en typologie Passend Onderwijs in mbo-instellingen
Motivatie onderwijs in groepen
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
Motivatie bij onderwijs in groepen in beroepsonderwijs
Professionele ontwikkeling docenten
Professionele ontwikkeling van docenten in het MBO door de lens van de psychologie
Professionele ontwikkeling van docenten in het MBO door de lens van de psychologie
Ontwikkeling leraren mbo
Schoolkenmerken en ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs
Schoolkenmerken en ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijs.
Motivatie leerlingen
Motivatie van leerlingen, zelfregulering en prestaties vanaf het begin van het secundair onderwijs
Motivatie van leerlingen, zelfregulering en prestaties vanaf het begin van het secundair onderwijs
Motivatie verhogen TIME
Verbetering motivatie en studieloopbaan in het mbo met TIME - OnderwijsBewijs
Een poging tot verbetering van motivatie en studieloopbaan in het mbo
Motivatie onderbouw vo
Motivatie en zelfregulering in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Motivatie en zelfregulering in de onderbouw van het voortgezet onderwijs
Nederlands leerprestaties
Meten van leerprestaties in het onderwijs Nederlands op het (v)mbo
Meten van leerprestaties in het onderwijs Nederlands op het (v)mbo
Integratie wiskunde
Mbo kan wiskundige theorie en praktijkkennis beter integreren
Mbo kan wiskundige theorie en praktijkkennis beter integreren. Leerlingen uit het beroepsonderwijs hebben voor hun stage en latere werk behoefte aan beter geïntegreerde theorie- en praktijkkennis op reken-wiskundig vlak.
Doelgroepkinderen
VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase
Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht
Onderwijsachterstandenbeleid
Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Effecten van beleidsontwikkelingen in het onderwijsachterstandenbeleid
Aansluiting VVE en schoolloopbaan
Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan
Aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie en verdere schoolloopbaan
Beleid onderwijsachterstanden PO
Beleid onderwijsachterstanden in primair onderwijs - reviewstudie
Reviewstudie Onderwijsachterstanden
Effecten vroegschoolse educatie
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
Effecten van voor- en vroegschoolse educatie en opvang op latere ontwikkeling van kinderen
Gemeenten schoolbesturen
De rol van gemeenten en schoolbesturen bij VVE
De rol van gemeenten en schoolbesturen bij VVE
Effectiviteitskenmerken
Vroeg- en voorschoolse educatie onder de loep
Vroeg- en voorschoolse educatie onder de loep. Kenmerken van een effectief VVE-programma.
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie - reviewstudie
Assessment in arts education
Differentiatie handelingsrepertoire
Maatwerk door differentiatie handelingsrepertoire docenten
Maatwerk mogelijk! Het afstemmen van het onderwijs op verschillen tussen leerlingen is nodig om elke leerling op het maximale niveau te laten presteren.
Bureaucratie leerlingenzorg
Verschillen in bureaucratie rond leerlingenzorg
Nulmeting bureaucratie, oudertevredenheid passend onderwijs en 1-meting bureaucratie
Kengetallen vervolgmeting
Passend Onderwijs - kengetallen vervolgmeting
Vervolgmeting Kengetallen. Het actuele rapport bevat gegevens van het schooljaar 2014-2015.
Aanpak po/vo
Verschillen in aanpak Passend Onderwijs basis- en middelbare scholen
Samenwerkingsverbanden voeren Passend Onderwijs uit. Onderzoek naar de stand van zaken en typologie samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
Passende professionalisering
Passend onderwijs vraagt om passende professionalisering
Competenties van leerkrachten in verband met Passend onderwijs. Nascholing is vooral gewenst op het gebied van kennis van leerlijnen, differentiatie en omgaan met gedragsproblemen.
Hulpstructuur rond leraar
Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
Hulpstructuur rond de leraar bij Passend Onderwijs
Ontwikkeling voorwaarden
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs
Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs. Regionale ontwikkeling, pedagogisch-didactisch handelen en hulpstructuur rond de leraar.
Regionale ontwikkeling
Regionale ontwikkeling van Passend Onderwijs
Regionale ontwikkeling van Passend Onderwijs. Dit is één van de vier onderzoeken naar Passend Onderwijs waarvan de resultaten samengevoegd zijn in het rapport ‘Op de drempel van Passend onderwijs’.
Pedagogisch didactisch handelen
Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs
Dit is één van de vier onderzoeken naar Passend Onderwijs waarvan de resultaten samengevoegd zijn in het rapport ‘Op de drempel van Passend onderwijs’.
Verschillen tussen leerlingen
Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs
Effectief omgaan met verschillen in het onderwijs - een review
Onderwijs-ouderbetrokkenheid
Onderwijs op maat en ouderbetrokkenheid
Onderwijs op maat en de rol van ouders bij de afstemming ervan
Op zoek naar...
Op zoek naar passend onderwijs
Leerlingstromen tussen de deelsystemen WSNS, LGF en OAB
Rugzakbeleid LGF
Leerlinggebonden Financiering (LGF) oftewel het rugzakbeleid
Scholen, ouders, leerlingen en het rugzakbeleid
Keuzevrijheid
Keuzevrijheid van ouders bij het onderwijs voor kinderen met beperkingen
Invloed van ouders op het onderwijs binnen de Leerlinggebonden Financiering. Het huidige beleid rond de indicatiestelling voor speciale onderwijszorg.
Zorgstructuren po/vo
Vernieuwing zorgstructuren in primair en voortgezet onderwijs
Ex ante evaluatie beleid vernieuwing zorgstructuren in primair en voortgezet onderwijs
Onafhankelijkheid CvI s
De onafhankelijkheid van de CvI’s
De onafhankelijkheid van de CvI's. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de bestuurlijke organisatie en de organisatorische werkprocessen van de CvI voorzien in de wettelijk vereiste onafhankelijkheid van de indicatiestelling
Regionale Expertise Centra
Organisatie en functioneren van de Regionale ExpertiseCentra
REC-vorming: organisatie en functioneren
Indicatiestelling
Diagnostische besluitvoering bij functionele indicatiestelling
Internationale literatuurstudie: functie indicatiestelling. stoornis, onderwijsbelemmering en ontoereikendheid van reguliere zorgstructuur.
Adaptief onderwijs SBO
Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs (SBO)
Adaptief onderwijs op scholen voor speciaal basisonderwijs
Integratie onder Rugzak beleid
Integratie onder het Rugzak-beleid
Integratie onder het Rugzak-beleid
Positie ouders binnen LGF
Positie van ouders binnen de Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF)
Onderzoek naar de positie van ouders in het LGF-beleid. Hoe ervaren ouders de aanmelding en de procedure voor de indicatiestelling?
Leerlingstromen bo-sbo
Leerlingstromen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs
Leerlingstromen basisonderwijs-speciaal basis-onderwijs-so2/3
Weer Samen Naar School
Weer Samen Naar School (WSNS) - review
Review WSNS. Alle studies overziend geeft de stand van zaken in het Nederlandse onderwijs een gemengd beeld.
Stimulering leesvaardigheid vo
Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs
Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs.
Internationaal basiSS 2015
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs - TIMSS-2015
Nederland in TIMSS-2015, groep 6, basisonderwijs
Interesse voor bèta
Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies
Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies
Exacte vakken 2011
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs - TIMSS-2011
Nederland in TIMSS-2011, groep 6 basisonderwijs
Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO
Digitale Wiskunde Omgeving op HAVO en VWO - OnderwijsBewijs
Efficiënt wiskunde oefenen
Exacte vakken 2008
Exacte vakken internationaal vergeleken, 6 VWO Wiskunde B en Natuurkunde - TIMSS-Advanced 2008
Nederland in TIMSS-Advanced 2008 (grade 12)
Exacte vakken 2007
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs - TIMSS-2007
Nederland in TIMSS-2007, groep 6 basisonderwijs
Digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Terugkijken met een tablet: De opbrengsten van de digitale gymles
Nieuwsgierigheid computergames
Nieuwsgierigheid in computergames
Curiosity in games
Opleiding ICT beheerder
Toepassen Serious Games in MBO-opleiding ICT-beheerder
Toepassen Serious Games in MBO-opleiding ICT-beheerder. Het SLEM-project richt zich op de ict-ondersteunde verbetering van de MBO-opleiding ICT-beheerder.
Digitale geletterdheid vo
Digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs
Te weinig aandacht voor digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs: uitkomsten uit internationaal vergelijkend onderzoek ICILS-2013
Integreren in klassenpraktijk
Ondersteuning voor docenten om ICT te integreren in hun klassenpraktijk
Ondersteuning voor docenten om ICT te integreren in hun klassenpraktijk. Deze studie onderzoekt kenmerken van ondersteuning die docenten helpen.
Buitenschoolse mediagebruik
Taal en geletterdheid in de buitenschoolse context van risicoleerlingen
Taal en geletterdheid in de buitenschoolse context van risicoleerlingen. Het onderwijs moet leerlingen stimuleren nieuwe media meer en anders te gebruiken.
Evaluatie wet Doelmatige Leerwegen herziening kwalificatiestructuur
Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur
Evaluatie van twee beleidsinterventies in het mbo: inwerkingtreding wet
Waarom leren leerlingen meer van animaties met pauzes?
Knopvaardig is wat anders dan digitaal geletterd
Rekenvaardigheden verbeteren met adaptief ict-programma
Kennis leren verwerven met informatie van internet
Effecten van learning analytics bij computer ondersteund samenwerkend leren
Helpen virtuele tutors leerlingen met ‘leren’ leren?
Meer leren van beeld en geluid
Effectief leren van multimediale leerbronnen - inleiding en deel 1
Effectief leren van multimediale leerbronnen - deel 2
Referenties
Effectief leren van multimediale leerbronnen - deel 3
Opbrengstgericht werken met het digitale leerlingvolgsysteem
Praktijkvoorbeelden als bron voor professionalisering
Serious games in de militaire beroepsvoorbereiding
Synchroon coachen van leraren in opleiding
Plannen en schrijven met een elektronische outline-tool
Leidt het gebruik van digitale leerlingvolgsystemen tot betere leerprestaties?
TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie
Schrijven versus typen: wat zegt de neurowetenschap?
Observationeel leren van videovoorbeelden
Inschrijven nieuwsbrief

 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest