Kennisrotonde

Op deze pagina treft u een overzicht van de vragen die door de Kennisrotonde zijn beantwoord.

De Kennisrotonde is het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs.

Stel uw vraag

Heeft u als onderwijsprofessional een vraag over wetenschappelijk onderzoek en staat uw vraag niet in de lijst? Stel dan uw vraag via het vragenformulier van de Kennisrotonde.
 
effect van (terug)verwijzing op welbevinden lln
(Terug)verwijzing: wat doet switchen met een kind?
Wat is het effect van verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het terugverwijzen naar het regulier onderwijs op het welbevinden van leerlingen?
Effect geanimeerde prentenboeken op taalontwikkeling
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?
Hebben geanimeerde prentenboeken en het programma Letters in Beweging effect?
Vreemde talen
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsmarkt?
Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?
Effect eindadvies basisschool
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?
Wat is het effect van over- of onderadvisering van leerlingen aan het einde van de basisschool?
Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Welke factoren zijn van invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?
Vervangt digitale feedback instructies leerkracht?
Vervangt digitale feedback instructies van de leerkracht?
Kan feedback op digitale oefeningen die automatisch nagekeken worden, de instructies van een leerkracht vervangen?
Theorie van Human Dynamics
Effect van onderwijs op basis van Human Dynamics-theorie
Human Dynamics als theorie is niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter. Effecten zijn moeilijk meetbaar.
Hyperfocus
Hyperfocus en de executieve functie ‘vastgehouden aandacht’
Hyperfocus verschilt van de executieve functie 'vastgehouden aandacht'. Games helpen om de vastgehouden aandacht om te zetten in hyperfocus.
Teamgrootte mbo
Effect van grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam
Welk effect heeft de grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam in het mbo op de betrokkenheid van teamleden en de slagvaardigheid van het team?
Genderstereotypering
Genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan
Wat is bekend over genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan op de ontwikkeling van jongens en meisjes?
Klasinrichting
Is de klasinrichting van invloed op leerprestaties?
Is de klasinrichting van invloed op leerprestaties?
Doorstroom mbo-hbo
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo - hbo
De doorstroom mbo - hbo is afhankelijk van veel factoren: zowel student- als omgevingskenmerken kunnen leiden tot uitval.
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar?
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: samen of apart in een klas?
Wat is beter voor de ontwikkeling van tweelingen: in verschillende klassen plaatsen of bij elkaar? Het is niet raadzaam tweelingen vanaf het begin van de basisschool in gescheiden groepen te plaatsen.
Strikt toepassen overgangsnormen in vo
Doubleren (VO): welk effect heeft het op de verdere schoolloopbaan?
Doubleren in het Voortgezet onderwijs: heeft het zin? Wat zijn de effecten op de verdere schoolloopbaan van zittenblijvers?
Relatie werkbelasting en vakkennis
Is er een relatie tussen ervaren werkbelasting en bekwaamheid?
Is er een relatie tussen de ervaren werkbelasting en hoe bekwaam leraren zich voelen om bewegingsonderwijs en cultuureducatie te geven?
Groepssamenstelling
Groepssamenstelling volgens de groepsfasen van Tuckman
Het model van Tuckman is niet voldoende om groepsontwikkeling te voorspellen. De effectiviteit van een groep wordt niet alleen bepaald door de groepssamenstelling, ook o.a. kenmerken van de lerenden zijn van invloed.
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Zijn de leerlijnen van de verschillende leergebieden op de basisschool ooit met elkaar vergeleken?
Meisjes risicomijdend?
Zijn meisjes meer risicomijdend dan jongens?
Is het waar dat meisjes meer risicomijdend zijn en meer moeite hebben met fouten durven maken dan jongens?
Aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken
Zorgt aanwezigheid van leerlingen bij gesprekken voor meer betrokkenheid?
Voortgangsgesprekken waarbij de leerling aanwezig is, kunnen wezenlijk bijdragen aan eigenaarschap, motivatie en autonomie van leerlingen.
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid vergroten?
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?
Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid werkt positief?
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?
Heeft leerlingen betrekken bij het schoolbeleid positieve effecten op de motivatie en de leerprestaties?
Leeropbrengsten van non-formeel en informeel leren
Hoe zijn leeropbrengsten zichtbaar te maken?
Het zichtbaar maken van leeropbrengsten uit non- en informele leeractiviteiten kan leiden tot meer perspectieven op de arbeidsmarkt en betere toegang tot of verkorting van formele opleidingstrajecten.
Gespreksvoering over identiteit en waarden
Hoe ga je het gesprek aan over identiteit en waarden?
Er zijn vier perspectieven op identiteit die docenten als vertrekpunt kunnen nemen in een gesprek over identiteit.
Goede oudergesprekken voeren
Hoe voer je goede oudergesprekken?
Hoe voer je goede oudergesprekken die zorgen voor een tevreden gevoel bij zowel ouders als leraren?
Samenwerking met jeugdhulp
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?
Samenwerking van professionals in jeugdhulp, kinderopvang en basisonderwijs: bevordert dat de kwaliteit van begeleiding?
Effect onwaarheden op de soc.em.ontwikkeling
Wat doet liegen met een kind?
Wat is het effect van het vertellen van onwaarheden op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar?
Emotieregulatie bij escalerend leerlinggedrag
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?
Leraren kunnen verschillende strategieën gebruiken om hun emoties te hanteren als leerlinggedrag uit de hand loopt.
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Hoe kunnen onderwijsprofessionals hoogsensitiviteit herkennen bij kinderen in het basisonderwijs en op welke manier kunnen zij daarop inspelen?
Interventies om afleidingen gamen te weerstaan
Gamen onder schooltijd: hoe voorkom je het?
Afleiding is een groot vraagstuk in onderwijs dat steeds meer gebruik maakt van mobiele apparaten zoals iPads. Doelgericht en gestructureerd gebruik kan afleiding enigszins voorkomen.
Onderwijs aan gestresste leerlingen in instelling
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?
Kunnen gestreste leerlingen in een instelling direct onderwijs krijgen, of is het beter als ze het eerst rustig aan doen?
Kenmerken thuissituatie die leerbevorderend zijn
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Wat weten we over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten van leerlingen? Niet alle vormen van ouderbetrokkenheid zijn even effectief.
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen? En waarom gebruikt het primair onderwijs deze minder vaak dan het voortgezet onderwijs?
Feedback om docenten te motiveren
Hoe kan feedback docenten motiveren om te professionaliseren?
Effectieve vormen van feedback zijn doelgericht, concreet en positief geformuleerd. Docenten moeten zich veilig voelen.
Bevordering van professionele ontwikkeling bij collega-docenten
Hebben teacher leaders effect?
Teacher leaders kunnen een professionele groei bij collega-docenten stimuleren.
Gebruik en nut van theorie over Meervoudige Intelligentie (MI)
Inzet van theorie over Meervoudige Intelligentie: werkt dat?
De theorie van meervoudige intelligentie (MI) is ontwikkeld door Howard Gardner. Heeft de inzet van deze theorie invloed op leerresultaten van leerlingen?
Voedingssuplementen invloed op leerprestaties?
Dragen voedingssupplementen bij aan leerprestaties?
Dragen voedingssupplementen (in het bijzonder vitamine B12, folaat, vitamine D en magnesium) bij aan de leerprestaties van jongeren met gezondheidsklachten?
Orde en aandacht
Hoe krijg je aandacht terug na intermezzo?
Hoe krijg je als docent de aandacht van 9- tot en met 12-jarigen terug na een intermezzo tijdens een plenaire instructie?
Inzet onderwijsassistenten
Hoe zet je onderwijsassistenten rendabel in?
Wat voegen onderwijsassistenten toe en hoe kunnen zij het beste ingezet worden?
Effect aanmeldingen VO-loten
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?
Een lotingssysteem bij overaanmelding voor middelbare scholen zal voor een beperkt deel van de ouders reden zijn een andere school te kiezen.
Welk effecten heeft het combineren van klassen?
Welke effecten heeft het combineren van klassen?
Leerprestaties van leerlingen in combinatieklassen wijken nauwelijks af van die van leerlingen uit jaargroep-klassen.
Effect combinatieklas op leerprestaties en leerkracht
De combinatieklas: wat doet die met de leerprestaties en leerkracht?
De Inspectie van het Onderwijs kwam recent tot de conclusie dat de onderwijskwaliteit in combinatieklassen lager is dan in homogene klassen.
Effecten van duobaan op leerlingen
Duobaan: wat zijn de effecten voor leerlingen?
Er is weinig bekend over de effecten van sequential teaching op de leerprestaties van kinderen. Onderzoeksgegevens ontbreken.
Effecten van buiten leren op ontwikkeling
Natuuronderwijs buiten: wat zijn de effecten?
Buitenlandse studies leveren aanwijzingen dat buitenonderwijs bijdraagt aan meer kennis over de natuur, en betere sociale relaties en sociale competenties van leerlingen.
Effecten van centrale vaklestijd
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?
Een ander lesaanbod, bijvoorbeeld 's morgens centrale lessen en 's middags meer verdieping en ondersteunende lessen. Welk effect heeft zoiets?
Effect van homogeen of heterogeen groeperen
Heeft het groeperen van de klas, homogeen of heterogeen, effect op de leerprestaties?
Groeperen op leerprestaties heeft positieve effecten, vergeleken met instructie geven aan de hele klas. Homogeen groeperen heeft gemiddeld positievere effecten dan heterogeen groeperen.
Werkzaamheden van de leerkracht per dag
Hoeveel uur werkt een leerkracht per dag?
Hoeveel tijd besteden leraren in Nederland aan hun werkzaamheden?
Effect wisselende samensstelling basisschoolklas
Welk effect heeft de samenstelling van de basisschoolklas?
Wat is bekend over wisselende samenstelling van klassen in de basisschool? Heeft de samenstelling van de groep -wat betreft etniciteit, prestatieniveau, sekse en sociaal milieu - invloed?
Leerachterstanden leerwegondersteunend onderwijs
Hoe los je effectief leerachterstanden op in het leerwegondersteunend onderwijs?
Wat zijn effectieve aanpakken van leerachterstanden in het leerwegondersteunend onderwijs?
Verschil unitonderwijs en klassikaal onderwijs
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Zijn er verschillen in leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in unitonderwijs ten opzichte van klassikaal onderwijs?
Maatregelen om lerarentekort te verminderen
Hoe dring je effectief het lerarentekort terug?
In het algemeen geldt dat maatregelen om lerarentekort terug te dringen het meest effectief zijn als ze onderdeel zijn van een bredere strategie.
Wat is optimale lesduur in VO
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs?
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs dat gebruikmaakt van gevarieerde werkvormen?
Voordelen en nadelen van rijen- of groepsopstelling
Hoe deel je het klaslokaal in bij vmbo basis/kader leerlingen?
Is een rijenopstelling beter voor leerlingen in het vmbo basis/kader dan een groepsopstelling?
Samenwerkend leren inzetten
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?
Om samenwerkend leren effectief te laten zijn, is een goede interactie tussen groepsleden en een juiste didactische vormgeving essentieel.
De invloed van vakanties op het leerrendement
Schoolvakanties: hoe voorkom je leerverlies en terugval?
Heeft een min of meer continu onderwijsaanbod over het schooljaar een positief effect op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen?
Invloed wisselende leerkrachten op jonge kind
Wisselende leerkrachten op één dag: heeft dat invloed op het welbevinden?
Wat is de invloed van het dagelijks werken met meerdere leraren per groep op de ontwikkeling van jonge leerlingen?
Leeropbrengst unitonderwijs versus klassikaal onderwijs
Welk verschil in leeropbrengst is er tussen unit- en klassikaal onderwijs?
Het weinige onderzoek naar de effecten van unitonderwijs op taal- en rekenprestaties van leerlingen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar is niet eensluidend.
Welbevinden van leerlingen na herindeling groepen
Hoe ervaren leerlingen een herindeling van de groep?
Er is geen informatie beschikbaar over eventuele effecten van het opnieuw indelen van groepen in het basisonderwijs op het emotioneel welbevinden van leerlingen.
Co-teaching en vaardigheden van de leraar
Wat kan een ambulant begeleider betekenen voor een leerkracht?
Hoe kunnen ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs co-teaching inzetten om het handelingsrepertoire van leerkrachten basisonderwijs te versterken?
Zelfregie van leraren op professionele ontwikkeling
Welke zelfregie hebben leraren op hun professionele ontwikkeling?
Wat is bekend over condities voor zelfregie van leraren op hun professionele ontwikkeling en welke rol speelt de schoolleider daarin?
Wanneer zijn handelingsadviezen effectief?
Wanneer zijn externe handelingsadviezen effectief?
Waaraan moeten handelingsadviezen van externe adviseurs voldoen zodat leerkrachten po ermee aan het werk gaan?
Interventies voor realiseren en instandhouden beroepsorganisatie
Hoe ontwikkel je een beroepsorganisatie van leraren?
Hoe ontwikkel je een organisatie die de beroepsgroep leraren vertegenwoordigt en waarin leraren zich herkennen?
Effectiviteit van grote docententeams
Hoe vergroot je de effectiviteit van grote (docenten)teams?
Welke interventies kunnen de effectiviteit van grote (docenten)teams verhogen?
Kijkwijzer voor leraren
Kijkwijzers, hoe helpend zijn ze voor leraren?
Observatie van lessen aan de hand van kijkwijzers kan waardevolle input leveren voor evaluatiegesprekken met leraren. Het is echter niet vanzelfsprekend dat zij daardoor anders gaan handelen
De leraar als ontwerper van het curriculum
Hoe maak je van een leraar een goed ontwerper?
Leraren moeten als ontwerper zowel over kennis en vaardigheden beschikken als over een passende houding.
Hoe faciliteer je een leergemeenschap?
Hoe faciliteer je succesvol een leergemeenschap?
Wat zijn succesvolle interventies bij het faciliteren van leergemeenschappen?
Kenniswerkplaatsen bijdrage aan professionele school
Wat voegen kenniswerkplaatsen toe aan schoolontwikkeling?
In kenniswerkplaatsen die effectief bijdragen aan de onderwijspraktijk hebben deelnemers een gemeenschappelijk belang en een eigen instellingsbelang.
Leernetwerken van schoolleiders
Dragen leernetwerken van schoolleiders bij aan hun professionele ontwikkeling?
Kunnen leernetwerken van schoolleiders bijdragen aan hun professionele ontwikkeling? Hoe moeten deze dan worden opgezet en ingericht?
Versterken sociale vaardigheden leraren met asperger
Hoe versterken leraren met Asperger hun sociale vaardigheden?
Hoe kunnen leraren met Asperger hun sociale vaardigheden in de klas versterken?
Lesobservatie-instrument startende leraren
Wat is een goed lesobservatie-instrument?
Een observatie-instrument voor het volgen van leraren moet kwalitatief goed zijn en objectief. Daarnaast is het belangrijk dat het is afgestemd op de context van de school.
Tools voor het versterken van pedagogische relatie
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsrepertoire?
Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.
kwaliteitsbeleid en lerend vermogen
Welke relatie is er tussen kwaliteitsbeleid en lerend vermogen?
Is er een relatie tussen kwaliteitsbeleid van scholen voor voortgezet onderwijs en hun lerend vermogen?
Leraarbekwaamheden, overeenkomsten en verschillen
Maakt het uit welk vak je geeft hoe bekwaam je moet zijn?
Het is niet bekend of pedagogische, (vak)didactische en (vak)inhoudelijke bekwaamheden van docenten verschillen laten zien qua vak of onderwijssoort.
Rekenadviezen voor kinderen met taalstoornis
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Wat zijn adviezen en aandachtspunten voor rekentaal bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Is het verstandig om op rekengebied het onderwijs rondom tijd / geld / meten te clusteren? Behaal je dan betere resultaten dan wanneer je dit verspreid over het jaar aanbiedt?
Effectieve instructie beta-vakken
Welke didactische strategieën helpen je bij rekenen en wiskunde?
Didactische strategieën waarbij de docent het schoolvak verbindt met de buitenwereld verhogen het begrip van concepten in de bètavakken het meest.
Formatieve assessment helpend voor passend rekenaanbod
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessment?
Draagt formatieve assessment bij aan een passend rekenaanbod voor sterke rekenaars in groep 4?
Overleggen met klasgenoten bij rekenen
Helpt overleg met klasgenoten bij het oplossen van rekenproblemen?
Of samenwerken tijdens het zelfstandig verwerken van rekeninstructie leerlingen gemakzuchtig maakt, valt niet met zekerheid te zeggen, het kan ook betrokkenheid vergroten.
Leren klokkijken van groep 3 tot 6
Hoe leer je kinderen klokkijken?
Klokkijken is een complexe vaardigheid. Een kind moet verschillende deelvaardigheden beheersen om het goed te kunnen. Het moet beschikken over rekenvaardigheid, de juiste taal om tijd uit te drukken en een goed werkgeheugen.
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
Hoe verhoog je rekenmotivatie bij zwakke rekenaars? Faciliteer succeservaringen, verstrek waardevolle opdrachten, versterk autonomie en investeer in relaties tussen leraar en leerling.
Zelfwerkzaamheid groepswerk
Zelfwerkzaamheid en groepswerk in het rekenonderwijs
Dragen zelfwerkzaamheid en groepswerk in rekenonderwijs bij aan een abstract rekenniveau (los van materiaal) voor rekenaars in groep 3-5 (middenbouw)?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Hoe en in welke mate kan het huidige onderwijs in het V(S)O bijdragen aan de ontwikkeling van een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les?
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs
Hoe laten leraren hun vaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs zien in de praktijk?
In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?
betrokkenheid van leerlingen bij innovatieprocessen
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?
Leidt betrokkenheid van leerlingen bij onderwijsinterventies tot meer motivatie en betere leerresultaten?
Effect van vakinhoudelijke aankleding van mbo-klaslokaal
Een mbo-lokaal vakinhoudelijk aankleden: wat is het effect?
De vakinhoudelijke aankleding kan zorgen voor een meer authentieke leeromgeving, wat passend is bij de doelgroep van het mbo.
Effecten van formatief evalueren
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?
Wat is er bekend over de effecten van formatief evalueren bij leerlingen en bij docenten?
Effectief en efficiënt formatief beoordelen
Formatief beoordelen: hoe effectief is dat?
Wat is er bekend over het effectief en efficiënt formatief beoordelen?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Effectieve interventies om verzuim terug te dringen
Wat zijn effectieve aanpakken van verzuim in het vavo?
Begeleid Leren en M@zl (medische advisering ziekgemelde leerlingen) op het voortgezet onderwijs en mbo zijn effectieve interventies om verzuim en voortijdig schoolverlaten terug te dringen.
Leerlingen categoriale gymnasia vergeken met sg
Waar presteren leerlingen beter? Gymnasia vergeleken.
De prestaties van leerlingen op categoriale gymnasia verschillen niet veel van die van vwo-leerlingen op scholengemeenschappen, zo blijkt uit een recente analyse.
Meetinstrument gepersonaliseerd leren
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?
Gepersonaliseerd onderwijs heeft mooie doelen. Onder andere zijn dat zelfregulering en motivatie. Maar met welk instrument meet je die doelen?
Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding
Hoe kunnen lerarenopleidingen flexibiliseren?
Hoe kunnen lerarenopleidingen primair onderwijs flexibiliseren om zo startende studenten meer maatwerk te bieden?
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie?
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? Leren leerlingen beter als vakken worden samengevoegd?
Welke rapportvormen geven goed inzicht?
Welke rapportvormen geven welke inzichten?
Welke rapportvormen geven welke inzichten in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs?
Schoolleidersopleidingen bijdrage aan kwaliteit
Functioneren schoolleiders beter na een schoolleidersopleiding?
Professionalisering van schoolleiders doet ertoe, zowel voor schoolleiders als voor de schoolorganisatie. Maar er is geen duidelijk bewijs dat dit vervolgens doorwerkt op het onderwijs en de leerling.
Tijdsbesteding aan onderwijsontwikkeling mbo
Onderwijsontwikkeling: hoeveel tijd kost het een mbo-docent?
Ontwikkeling van onderwijs behoort tot de kerntaken van mbo-docenten. Het is echter niet bekend wat een rele tijdsbesteding daarvoor is.
Verwachtingen van werkgevers over mbo studenten
Welke verwachtingen schept een MBO-excellentieprogramma?
Een excellentieprogramma zou in het algemeen aandacht moeten schenken aan innovatief handelen, goed kunnen communiceren en persoonlijke leiderschapscompetenties.
Aandeel lln met disharmonisch IQ profiel
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgopleiding?
Een disharmonisch intelligentieprofiel als uitkomst van de WISC-III intelligentietest is bij kinderen geen voorspeller of indicator voor probleemgedrag.
creatief denken stimuleren
Welke didactische benadering zet aan tot creatief denken?
Welke didactische benadering zet aan tot en draagt bij aan de ontwikkeling van creatief denken bij kinderen?
Examenresultaten vmbo leerlingen ervaringsleren
Beïnvloedt ervaringsleren de examenresultaten van vmbo-leerlingen?
Hoe zijn de examenresultaten van vmbo-leerlingen die vooral traditioneel leren ten opzichte van vmbo-leerlingen die vanuit ervaringsleren onderwijs krijgen?
Kritisch denkvermogen stimuleren
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?
Welke didactische werkvormen dragen bij aan de ontwikkeling van kritisch denkvermogen bij vmbo- en mbo-leerlingen?
Onderzoekende houding leraren
Hoe bevorder je een onderzoekende houding in het voortgezet onderwijs?
Op welke manier kunnen docenten een onderzoekende houding van leerlingen in het voortgezet onderwijs bevorderen?
Werken met weektaak relatie metacognitieve vaardigheden
Werken met een weektaak: wat levert het op voor leerlingen?
Met de juiste begeleiding kan werken met een weektaak de metacognitieve vaardigheden van leerlingen versterken.
Drama voor groepsvorming
Effect van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas
Wat zijn de effecten van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas?
Stoeien goed voor ontwikkeling?
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?
Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen. Maar dat geldt niet voor álle kinderen. Sommige kinderen vinden het moeilijk speels gedrag goed te interpreteren.
Schoolsucces in de brugklas
Schoolsucces in de brugklas: welke sociaal emotionele competenties heb je nodig?
Schoolsucces in de brugklas: welke sociaal emotionele competenties heb je nodig?
Het gelijktijdig leren van vreemde talen
Is gelijktijdig leren of na elkaar leren van vreemde talen effectiever?
Gelijktijdig leren van twee vreemde talen op de basisschool is mogelijk en effectief. Er is daarbij wel een verschil tussen schriftelijke en mondelinge taalvaardigheden.
Didactiek van werkwoordspelling in bo
Hoe leer je effectief de werkwoordspelling aan?
Het is zinvol om grammatica- en spellingonderwijs te integreren en via een taalbeschouwelijke insteek de werkwoordspelling te behandelen.
Effectieve behandelmethodes stotteren
Wat zijn goede behandelmethodes bij spraakproblemen?
Is er iets bekend over de effectiviteit van de PROMPT-methode of andere methodes bij kinderen met motorische articulatieproblemen die ook stotteren?
Effectiviteit van NT2 onderwijs
NT2 onderwijs in s(b)o en regulier basisonderwijs
Is NT2-onderwijs in het sbo of so gebaat bij een aangepaste aanpak in vergelijking met het reguliere basisonderwijs?
Invloed van nederlandse taal op de woordenschatontwikkeling
Nederlandse taal en woordenschatontwikkeling
Wat is de invloed van de Nederlandse taal - zowel thuistaal als schooltaal - op de woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 4-8?
Motiveren van mbo-studenten voor presentaties
Hoe gaan mbo-studenten presenteren leuk vinden?
Hoe kunnen mbo-docenten studenten van een technische opleiding motiveren voor mondelinge presentaties?
NT2 bij migrantenkinderen
Nederlands als tweede taal aanleren in het basisonderwijs
Wat zijn effectieve methoden om (migranten)kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daarbij helpen?
Werkt kennis moderne vreemde taal mee of tegen?
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?
Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?
Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal?
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen helpen?
Het trainen van muzikale vaardigheden kan nuttig zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Gevoel voor ritme en toonhoogte helpt om de verschillende klanken in de taal te leren onderscheiden.
Digitaal of schriftelijk toetsen
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?
Wat is het effect van digitaal toetsen versus schriftelijk toetsen op de prestaties op taal en rekenen?
NT2-stimuleren taalontwikkeling
Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
Goed taalonderwijs in groep 2 op weg naar 3
Hoe stroom je -qua taal- goed voorbereid door in groep 3?
Hoe kan taalonderwijs in groep 2 ervoor zorgen dat kinderen goed voorbereid instromen in groep 3?
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?
In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?
relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Hoe kun je het lezen op woordniveau in groep 3 verbeteren? Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Verschillen taalverwerving vluchtelingkinderen
Mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen
Wat verklaart verschillen in ontwikkeling van mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen ouder dan 6 jaar zonder taalontwikkelingsstoornis?
Reflectieopdrachten en zelfregulatie
Een reflectieopdracht: is dit een struikelblok voor vmbo-leerlingen?
Is het voor vmbo-leerlingen moeilijker om een reflectieopdracht uit te voeren dan voor havo/vwo-leerlingen?
Helpt een huiswerkplanner?
Helpt een huiswerkplanner?
Maken leerlingen vaker en beter hun huiswerk, als ze dit plannen in een eigen agenda of huiswerkplanner?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Vergroot huiswerk verantwoordelijkheid voor eigen leerproces?
Er is voor het basisonderwijs geen enkel effect gevonden van huiswerk op het leerrendement en op prestaties van leerlingen. Wel kan huiswerk bijdragen aan de ontwikkeling van zogeheten executieve functies.
Monitoring brede ontwikkeling po-leerling
Hoe kun je emotieregulatie van leerlingen bijhouden?
Welke instrumenten kunnen basisscholen gebruiken om de emotieregulering van leerlingen te monitoren?
Brede talentontwikkeling door goed pedagogische klimaat
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?
Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?
Effectieve anti-pest methode
Wat is een effectieve methode om pesten tegen te gaan?
Wat is een effectieve methode om pesten tegen te gaan?
Voelen studenten VO zich klant?
Klantbeleving studenten VO: hoe breng je dat in beeld?
Op welke manier is het in beeld brengen van de klantbeleving van leerlingen/ studenten en andere betrokkenen toepasbaar in een onderwijsinstelling?
Negatieve effecten smartphone
Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee om?
Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee om?
Theorie als bijdrage aan positief klasklimaat
Helpt theorie bij het vormen van een positief klasklimaat?
Kunnen theorieën over begeleide groepsontwikkeling bijdragen aan een positief klasklimaat in het primair onderwijs?
Leren in een buitenles
Les in een buitenlokaal: welke invloed heeft dat?
Welke invloed heeft het geven van theorielessen in een buitenlokaal op de leerprestaties en motivatie van vmbo leerlingen?
Verbaal uiten gevoelens bevordert welbevinden?
Verbaal uiten van gevoelens: bevordert dat het welbevinden van leerlingen?
Draagt het verbaal uiten van gevoelens bij aan het welbevinden van leerlingen op de basisschool?
Verband tussen wereldbeeld en gebrek motivatie
Wereldbeeld en motivatie: is daar een verband tussen?
Is er een verband tussen het wereldbeeld van de post 9/11-generatie en hun gebrek aan motivatie voor school?
Hoe kunnen scholen discriminatie voorkomen?
Hoe kunnen scholen het ontwikkelen van vooroordelen voorkomen?
Hoe kunnen scholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?
Aansluiting cognitief niveau van nieuwkomers
Hoe vinden nieuwkomers aansluiting bij zaakvakken?
Hoe kunnen zaakvaklessen aansluiten bij de cognitieve capaciteiten van nieuwkomers?
Bewegend leren in het vo en mbo
Helpt bewegend leren ook voor pubers en adolescenten?
Bewegen in de klas heeft positieve effecten op aandacht en cognitie. Een kwartier matig tot intensief bewegen lijkt de gunstigste invloed te hebben.
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Is het waar dat een adaptieve leeromgeving leerlingen voldoende feedback geeft en leidt tot hogere leerresultaten? En verandert de rol van de leraar daarbij?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs? En wat is de rol van de motivatie bij blended learning?
E-portfolio's
Dragen e-portfolio's in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Dragen e-portfolio's in het onderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing? Ja, het zorgt voor schrijfvaardigheden, zelfregulatie, feedbackvaardigheden en self-efficacy.
Effect huiswerk
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? Wat is het verband met het schooltype en op welke manier speelt nabespreking een rol?
Onderpresteren door te makkelijk lesmateriaal
Leiden lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal tot onderpresteren?
Lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal op het vmbo: leidt dit tot onderpresteren van deze leerlingen?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
Draagt een later keuzemoment voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd, bij aan het schoolsucces in het vo van met name leerlingen uit achterstandssituaties?
Leerdoeldenken en eigenaarschap op het vo
Leidt leerdoeldenken tot meer eigenaarschap bij leerlingen?
Voor eigenaarschap voor leren lijkt het in zijn algemeenheid belangrijk om heldere, realistische en uitdagende doelen te stellen. Zelf mee formuleren van doelen helpt.
Nakijken en feedback
Heeft het nakijken van schriften zin?
Heeft het nakijken van schriften zin?
Wat onthouden vo leerlingen aan kennis?
Wat onthouden vo-leerlingen aan kennis na verloop van tijd?
Een deel van de kennis die leerlingen vergaren gaat verloren als deze niet meer gebruikt wordt. Echter, een substantieel deel van de resterende kennis beklijft.
Bewegend leren
Presteren kinderen beter door bewegend leren?
Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’?
Bewegend leren
Bewegend leren: hebben jongens en meisjes er evenveel baat bij?
Profiteren jongens en meisjes vergelijkbaar van bewegend leren?
Verbonden schrift en blokschrift
Voegt schrijven - blokschrift of verbonden - iets toe?
Voegt schrijven -blokschrift of verbonden- iets toe aan de ontwikkeling van leerlingen?
Leeropbrengsten van werken met een weektaak
Weektaak bij kleuters: wat brengt het op?
Wat zijn de (leerling)opbrengsten van werken met een weektaak in groep 2? Is plannen voor een week een realistisch doel voor kleuters?
Competenties van leerlingen om met informatie om te gaan
Goede informatie vinden: welke competenties zijn nodig?
Een effectieve manier om informatievaardigheden te verwerven is stapsgewijs oefenen.
Leerstijlen
Wat is een goede didactische aanpak voor het leren van een vreemde taal?
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?
Effectieve methoden voor leesbevordering BO
Hoe bevorder je lezen?
Veel tijd besteden aan lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, zullen zij frequenter gaan lezen.
Fixatie disparatie veroorzaker leesproblemen
Veroorzaakt fixatie disparatie leesproblemen?
Afwijkende fixatie disparatie en afwijkende oogsprongen kunnen samenhangen met dyslexie, maar het is niet zeker dat deze afwijkingen dyslexie veroorzaken.
Handschrift- en leesproblemen
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?
Is er samenhang tussen handschriftproblemen en leesproblemen bij kinderen in groep 3 en 4? Welke schrijfoefeningen helpen daarbij?
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën in het vmbo?
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën voor het verbeteren van begrijpend lezen van zwakke lezers in het vmbo?
Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!
Wat is het langetermijneffect van het aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2 op de leesresultaten van leerlingen in groep 3?
Leerprincipes leren lezen en spellen
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?
Welke leerprincipes zijn het beste voor het vloeiend leren lezen en spellen bij kinderen in groep 3?
Welk verband bestaat er tussen leesmotivatie en begrijpend lezen?
Beïnvloedt leesmotivatie de prestaties voor begrijpend lezen?
Leesmotivatie is een belangrijke voorspeller van leesgedrag en van leesprestaties.
Leesonderwijs voor zwakke lezers
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?
Zwakke lezers hebben baat bij begeleiding in kleine groepen. Zo kan er aandacht gegeven worden aan leessnelheid, woordkennis, tekstbegrip, leesstrategiën, en motivatie.
Leesprestaties verhogen door modeling en leesstrategieën
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwijs?
Is het waar dat modeling en leesstrategie-onderwijs de leesprestaties in de basisschoolleeftijd verhogen?
Interventies die technische leesontwikkeling stimuleren
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?
Welke interventies stimuleren de technische leesontwikkeling van zwakke lezers in groep 3?
Passend leesonderwijs groep drie
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?
Goede lezers hebben ook stimulans nodig om gemotiveerd te blijven voor lezen. Hoe help je hen verder?
Relatie lezen en spelling in groep 5
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?
Hoe kan lezen op woordniveau bij leerlingen in groep 5 effectief worden verbeterd?
leren lezen zonder lesmethode
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmethode?
Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?
Effect tutorlezen op technische leesvaardigheid
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?
Verrijking voor lezende kleuters
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?
Sommige kleuters kunnen al een beetje lezen. Hoe kun je als leerkracht het leren van deze kleuters verrijken?
Effect vrij lezen op leerklimaat mbo
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?
Wat is het effect van vrij lezen in de les op het leerklimaat in de klas (op het mbo)?
relatie frans-spaans en dyslexie in vo
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?
Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voorgezet onderwijs?
Lerende netwerken
Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs?
Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs?
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs wat betreft: samenstelling van duo’s, praktische afspraken, valkuilen en opbrengsten voor de betreffende docenten?
ontwerpcriteria samenwerking scholen en partners
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners
Hoe kunnen scholen en educatieve partners effectief samenwerken op het gebied van gezondheid en sport, techniek, cultuur en natuur?
Spiegelend schrijven in groep drie
Spiegelend schrijven in groep 3: heeft de klasopstelling invloed?
Is de klasopstelling in groep 3 van invloed op de mate waarin leerlingen spiegelend schrijven?
Voorbereidend schrijven in groep 1 en 2
Wat doe je in groep 1 en 2 aan voorbereidend schrijven?
Ondanks de opkomst van digitale leermiddelen in de klas is met de hand schrijven een belangrijke vaardigheid voor leerlingen. Hoe stimuleer je motoriek in groep 1/2?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Met welk schrijfmateriaal kun je het beste leren schrijven? Dikte schrijfmateriaal en pengreep zijn soms van invloed op de schrijfsnelheid, maar niet op de kwaliteit van het handschrift.
Schrijven met pen op papier of beeldscherm
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?
Schrijven op papier of op een beeldscherm leidt niet tot dezelfde schrijfresultaten, zo laat recent onderzoek zien. Op papier leren kinderen beter schrijven.
Typen of schrijven
Schrijven of typen: invloed op handschrift en spelling
Schrijven of typen: zijn er verschillen voor de ontwikkeling van handschrift en spelling? Dit artikel laat zien dat schrijven veel positieve neveneffecten heeft!
Differentiatievormen
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
Differentiatie in kleine kring onderbouwklas
Werken met een kleine kring in de onderbouwklas
Is werken met een kleine kring als vorm van intern differentiëren de goede aanpak voor de cognitieve ontwikkeling van alle kinderen in een onderbouwklas?
Invloed zelf kiezen op motivatie vo bovenbouw
Zelf kiezen van het instructieniveau: welke invloed heeft dat?
Wanneer leerlingen keuzemogelijkheden krijgen voor hun leerproces vergroot dat hun autonomie en het competentiegevoel van leerlingen.
Doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool
Heeft een soepele overgang vanaf de voorschool voordelen?
Hoe kan een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool bijdragen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?
Effect educatieve tv-programma's op jonge kind
Wat leren jonge kinderen van educatieve tv-programma's?
Welk effect hebben educatieve televisieprogramma's op de cognitieve ontwikkeling van kinderen van vier tot zes jaar?
Ondersteuning van kleuterspel
Hoe stimuleer je kleuters bij stagnerend spel?
Als kleuters niet vanzelfsprekend tot het te verwachten spel komen, zetten leerkrachten vaak een op interactie gerichte didactiek in.
Training auditief geheugen bij kleuters
Trainen van het auditief geheugen bij kleuters, waar doe je het voor?
Gelijktijdig aandacht besteden aan auditieve vaardigheden en fonologisch bewustzijn en aan kritisch en begrijpend luisteren lijkt aan te raden.
Eigenaarschap leerlingen vo
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Verantwoordelijkheid, motivatie, zelfsturing en autonomie: hoe kun je het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?
Leanprincipes in het basisonderwijs
Versterken leanprincipes het eigenaarschap van leerlingen BO?
Leidt het gebruik van lean-principes in een basisschoolklas tot een versterking van het eigenaarschap bij de leerlingen?
Het versterken van eigenaarschap door leerlijnen
Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen?
Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?
Leiderschapspraktijken voor veranderbereidheid leraren
Veranderbereidheid van leraren: welke leiderschapsskills zijn daarbij helpend?
Welk handelen van schoolleiders precies bijdraagt aan de veranderbereidheid van leraren is niet bekend.
Meerscholendirectie en de effecten hiervan
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?
Draagt een meerscholendirectie bij aan efficiënt werken en aan tevredenheid van ouders en personeel? Welke invloed hebben schoolleiders?
Effect van cijfers op leerlingen
Wat doen hoge of lage cijfers met leerlingen?
Het krijgen van cijfers kan leerlingen stimuleren. Maar het krijgen van veel lage cijfers kan ook leiden tot gevoelens van angst.
Continurooster
Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op de leerresultaten en schoolwelbevinden van leerlingen?
Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op de leerresultaten en schoolwelbevinden van leerlingen?
Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? Het effect verschilt op korte en op lange termijn van elkaar.
Zittenblijven of versnellen
Het effect van zittenblijven of versnellen
Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen
Heeft gepersonaliseerd onderwijs effect op álle leerlingen?
Heeft gepersonaliseerd onderwijs een positief effect op álle leerlingen? En op welke manier kun je het het beste invoeren? Welke vaardigheden zijn daarbij nodig?
Klassengrootte
Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, met name kleuters? En zijn er afspraken over het maximum aantal leerlingen?
Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, met name kleuters? En zijn er afspraken over het maximum aantal leerlingen?
Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen
Wat is de invloed van het ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen?
Wat is de invloed van het daltonprincipe ‘kwartiertjesrooster’ op de taakgerichtheid van leerlingen in het basisonderwijs?
Leerlingpopulatie en resultaten
Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?
Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?
Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling
Ontwikkelen kinderen zich beter bij loslaten van leerstofjaarklassensysteem?
Ontwikkelen kinderen zich beter als we ons leerstofjaarklassensysteem loslaten?
Relatie opleidingsniveau ouders en score op eindtoets
Wat is het effect van de opleiding van ouders op eindtoets resultaten?
Naarmate het opleidingsniveau van ouders (of hun inkomen) hoger is, stijgt voor het kind de kans op een hoger advies en daarmee op doorstroom naar hogere niveaus in het voortgezet onderwijs.
Resultaatverplichting toetsen motiveert mbo studenten
Resultaatverplichting of deelnameverplichting? Wat werkt beter?
Wat is het effect van een resultaatverplichting versus een deelnameverplichting bij toetsen op het kennisniveau van mbo-studenten?
Het terugbrengen van contacttijd
Leveren kortere lesuren wat op?
Kortere lesuren, en daarmee een vermindering van de totale instructietijd, zullen leiden tot een daling in leerprestaties voor leerlingen in havo/vwo
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?
Welke instructiemethode is effectief om spellingvaardigheden aan te leren in groep 4-8?
Project-based-learning (PBL)
Hoe vergroot project-based-learning vaardigheden van vo-leerlingen?
Hoe kan project-based learning (PBL) de vakkennis en vaardigheden vergroten van leerlingen in het voortgezet onderwijs?
Twee jaar internationale schakelklas voor nieuwkomers
Is twee jaar Internationale Schakelklas voor nieuwkomers voldoende?
Is twee jaar Internationale Schakelklas voor nieuwkomers voldoende om goed te kunnen instromen in het reguliere onderwijs?
Talentontwikkeling bij multidiversiteit
Hoe zorg je dat leerlingen die minder goed mee komen het toch leuk vinden op school?
Wat kunnen leerkrachten doen om het welbevinden van cognitief zwakkere leerlingen te bevorderen?
Effect beweging
Lange of korte gymlessen, wat werkt beter?
Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per week een gymles van 45 minuten of 1x per week een gymles van 90 minuten?
Spel en beweging
Levert spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren?
Levert fysiek bezig zijn met spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren? Sportieve activiteiten kunnen een positieve invloed hebben op leerprestaties van kinderen.
Sportbeleving na shuttlerun
Shuttle Run test: worden leerlingen daar fitter van?
Verbetert een Shuttle Run test de lichamelijke conditie van leerlingen en welke rol speelt motivatie hierin?
Werken met hoogbegaafde leerlingen
Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen?
Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen?
Relatie hoogbegaafheid en onderpresteren
Is er een relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren?
Wat is de relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren? Hoe onderken je onderpresteren en wanneer komt het vooral voor?
Gestandaardiseerde toetsen in groep 1 en 2
Groep 1 en 2: wijzen gestandaardiseerde toetsen de weg?
Kunnen gestandaardiseerde toetsen helpen het beheersingsniveau van rekenen en beginnende geletterdheid in groep 1 en 2 vast te stellen?
Invloed kiesbord op natuurlijk leerproces kleuters
Welke invloed heeft een kiesbord op het leerproces van kleuters?
Het kiesbord is een hulpmiddel bij het structureren en plannen van activiteiten in de kleuterklas. Over de effectiviteit van een kiesbord is weinig bekend.
Motivatie MBO
Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden?
Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beïnvloeden?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
Extrinsieke beloningen zoals cijfers werken niet of zelfs averechts. Onderzoek laat zien dat intrinsieke motivatie - leren omdat het interessant is - een positieve invloed heeft op leerresultaten.
Mbo studenten begeleiden naar succesvol zelfsturend leren
Hoe zorg je dat een mbo-student zichzelf succesvol aanstuurt?
Hoe kunnen docenten mbo-studenten niveau 1 en 2 zo goed mogelijk begeleiden naar succesvol zelfsturend leren?
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren, zodat hun leerprestaties omhoog gaan? Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen dan beter presteren.
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Welke didactische strategie bevordert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen?
Welke didactische strategieën hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs?
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Professionele leergemeenschap
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Zijn vaardigheden van leraren voor gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar?
In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?
Zorgleerlingen vergeleken in bo en sbo
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonderwijs
Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen resultaat?
Wat is het effect van aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen op de ontwikkeling van deze vaardigheden en op arbeidsmarktsucces?
Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo?
Eindexamencijfer vmbo: voorspeller schoolsucces op de havo?
In hoeverre is het gemiddeld eindexamencijfer van het vmbo-diploma een voorspeller voor schoolsucces in het havo?
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Competenties docent beroepsonderwijs
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Kenmerken van de mbo-populatie
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten en presteren zij beter als de onderwijsaanpak wordt afgestemd op die kenmerken?
Ondersteuning voor mbo studenten met dyslexie
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?
Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?
meerwaarde woordenschat citotoetsen
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordenschatontwikkeling?
Wat is de meerwaarde van de Cito-toetsen Woordenschat voor het volgen van de woordenschatontwikkeling?
Effect van lerarenstress op henzelf en op hun leerlingen
Gestresste leraren: wat is hun invloed op leerlingen?
Gestresste leraren, helaas, ze bestaan. Welk effect heeft hun stress op eigen functioneren en op dat van hun leerlingen?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Welke initiatieven zijn er in het buitenland voor onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, die leiden tot werk op niveau?
Traumasensitief lesgeven aan vluchtelingkinderen
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?
Principes van traumasensitief lesgeven zijn veelbelovend voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van getraumatiseerde kinderen.
Hoe bevorder je het kiezen van bèta-techniek?
Hoe maak je bèta-techniek populair?
Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor bèta-techniek?
Practicum als onderwijsactiviteit
Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het verwerven van (theoretische) begrippen uit de bètavakken?
Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het verwerven van (theoretische) begrippen uit de bètavakken?
Aanpak theorie en praktijk onderzoekende houding
Hoe stimuleer je een onderzoekende houding bij studenten?
Vrij snel starten met samen onderzoek doen, stimuleert de ontwikkeling van een onderzoekende houding bij studenten.
App voor mbo studenten theorie-praktijk
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?
In hoeverre draagt een app waarbij mbo-studenten tijdens hun stageperiode opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bij aan leer- en toetsresultaten?
Authentieke rekencontexten en motivatie
Authentieke rekencontext: spreekt dat aan?
Leveren authentieke contexten bij rekenen een bijdrage aan de motivatie van studenten mbo-4?
Belemmeringen bij doorstroom van havo naar vwo
Doorstromen van Havo naar Vwo: hoe gaat dat?
Doorstromers van havo naar vwo ervaren diverse belemmeringen. Zo zijn de exameneisen voor havo en vwo verschillend.
Brede opleidingen en slagingskansen
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het mbo bij aan de motivatie, slagingskansen en arbeidsmarktkansen van studenten?
Competenties mentor van een internationale schakelklas
De competenties van een mentor internationale schakelklas
Over welke specifieke competenties moet een mentor van een internationale schakelklas beschikken?
Terugdringen schoolverlating (v)mbo door mentoren
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?
Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder studenten herkennen. Als zij binding hebben met studenten kunnen zij met hen reflecteren op hun loopbaan.
Participeren in een leernetwerk draagt bij - verpleegkunde
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van praktijkbegeleiders?
Draagt deelname aan een leernetwerk bij aan de stuurkracht of professional agency van praktijkbegeleiders (in de verpleegkunde)?
Digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?
Met welke leermiddelen kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs digitale geletterdheid ontwikkelen? En hoe kunnen hun vorderingen worden getoetst?
effect directe instructiemodel
Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel in het VO?
Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel op de leervorderingen van leerlingen, vooral in het voortgezet onderwijs?
Docentinterventies op ongewenst gedrag en onderpresteren
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?
Welke docentinterventies bevorderen het studiesucces van onderpresterende jongens (en meisjes) in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?
Welke studie past bij profielkeuze
Hoe krijgen leerlingen goed zicht op welke studie past bij je profielkeuze?
Leerlingen die staan voor hun profielkeuze hebben baat bij een breed palet aan informatie en persoonlijke begeleiding.
Effect financieel onderwijs op gedrag studenten
Omgaan met geld: heeft onderwijs hierover effect?
Eén op de vijf mbo-studenten komt geld tekort. Maar de invloed van onderwijs op financieel gedrag van studenten is minimaal.
Effect van RTTI®-model
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI®-model op leerresultaten?
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI®-model op de leerresultaten van havo- en vwo-leerlingen?
Rekening houden met verschillen tussen mbo-studenten
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?
Hoe houd je binnen een groep mbo studenten het beste rekening met verschillen?
Effectieve aanpak verzuim mbo
Hoe pak je verzuim in het mbo effectief aan?
Scholen kunnen verzuim en voortijdig schoolverlaten tegengaan door te investeren in een positief leerklimaat en een goede zorgstructuur.
Praktijksituaties leren op school -bbl
Praktijksituaties leren op school: helpt dat bbl-studenten?
Indien studenten op school ervaringen in een praktijksituatie opdoen, is het van belang dat ze die ervaringen verbinden met de nieuwe theorie, en met de ervaringen in het leerbedrijf
Factoren die leerlingen beinvloeden bij keuze vo/gymnasium
Gymnasium of niet? Hoe komen leerlingen tot een keuze?
Redenen om voor het gymnasium te kiezen zijn vooral de leerlingpopulatie en het werkethos, evenals interesse voor klassieke talen en de extra uitdaging die het gymnasium biedt.
Welke factoren beïnvloeden schoolloopbaansucces in vo?
Wat beïnvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?
Welke factoren beïnvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?
Invloed van fysieke omgeving op leren
Heeft de fysieke omgeving invloed op het leren?
De fysieke kenmerken van een gebouw of een ruimte hebben een gering effect op het leren. Het gaat onder meer om licht, lucht, klimaat en geluid. Deze effecten verschillen per situatie.
Interventies op gedragsproblemen
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?
Bevordert de inzet van School-Wide Positive Behavior Support het studiesucces van studenten in het mbo?
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
Het effect van groepsgrootte staat meestal niet op zichzelf. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol, zoals leerling- en groepskenmerken en het handelingsrepertoire van de docent.
Gunstige lestijden vmbo
Wat zijn gunstige lestijden voor vmbo-leerlingen?
Wat zijn de meest gunstige tijdstippen om les te geven aan vmbo-leerlingen voor hun leerprestaties?
Intensieve toetsweek bijdrage aan examensucces?
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?
In hoeverre draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?
Internaliserende en externaliserende problemen
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?
Docenten die oog hebben voor de context van gedrag en proactieve strategieën bedenken en plannen, kunnen verstorend gedrag voor zijn.
Theorie leervoorkeuren invloed op leerresultaten
Heeft kennis over leervoorkeuren invloed op leren?
Heeft kennis over leervoorkeuren invloed op leren? Bewijs voor effectiviteit of ineffectiviteit van de inzet van leervoorkeuren op leerresultaten ontbreekt.
Kenmerken leeromgeving en studiesucces mbo studenten
Wat bevordert studiesucces van mbo-studenten als zij een vervolgstudie doen?
Welke kenmerken van de leeromgeving en welke aanpakken in een associate degree-opleiding bevorderen studiesucces van studenten afkomstig uit het mbo?
Kostenvergelijking mbo opleidingen
Is er verschil in kosten tussen mbo-instellingen?
Welke verschillen in kosten zijn er tussen een bekostigde mbo-instelling en een niet-bekostigde instelling die eenzelfde opleiding aanbieden?
De leeropbrengsten van internationalisering
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student op?
Wat zijn de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten in het mbo?
Loopbaanoriëntatie in VO
Is loopbaanoriëntatie helpend voor vo-leerlingen?
De ontwikkeling van een arbeidsidentiteit en van loopbaancompetenties zijn kernelementen van LOB. Het vraagt om een krachtige loopbaangerichte leeromgeving die keuzemogelijkheden biedt.
Uitvalrisico op mbo verlagen
Hoe verklein je uitvalrisico van werkende volwassenen op mbo?
Er is weinig bekend over uitval van werkende volwassenen die een mbo-opleiding volgen. Wat zijn risico's en kansen van volwassen studenten?
Onderzoeksvaardigheden mbo studenten
Onderzoeksvaardigheden van mbo studenten: hoe bevorder je die?
Hoe kunnen onderzoeksvaardigheden van mbo4-studenten worden gemeten? En hoe bevorder je een onderzoekende houding?
Passend onderwijs op het mbo
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?
Passend onderwijs kan ook in de beroepspraktijkvorming bijdragen aan de succesvolle begeleiding van studenten. Een beproefde methode is de Transitieroute.
Zwakke rekenaars op het mbo
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?
Zwakke rekenaars op het mbo: model van convergente differentiatie, -breng alle studenten naar miinimumniveau- geeft mbo-rekendocenten houvast.
Resultaten onderbouw voorspellen succes bovenbouw?
Wat voorspellen resultaten in de onderbouw voor de bovenbouw?
Kunnen de resultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs schoolsucces in de bovenbouw voorspellen?
Samenwerken op projectbasis en de effecten op leerresultaten
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?
Welk effect op motivatie en leerresultaten is er als middelbare scholieren van verschillende niveaus of jaarlagen samenwerken op projectbasis?
Vakwedstrijden op het mbo
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkeling?
Wat is het effect van deelname aan Skills Heroes vakwedstrijden op de persoonlijke vorming en vakontwikkeling van mbo-studenten?
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp? Het blijkt lastig om specifieke leerlingkenmerken toe te dichten aan de groep mbo-studenten niveau 3.
Leerrendement bij lintstage of blokstage op mbo
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?
Heeft de stagevorm (lint- of blokstage) effect op het leerrendement in het mbo?
Invloed taalvaardigheid op doorstromen
Doorstromen naar het hbo: heeft taalvaardigheid invloed?
Welke invloed heeft taalvaardigheid op de doorstroom naar en studiesucces in het hbo van mbo’ers tot 25 jaar uit achterstandsgroepen?
Tekstbegrip en leerprestaties vmbo-lln
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?
Is het waar dat het (tekst)begrip van schriftelijke toetsitems van invloed is op de leerprestaties van vmbo-leerlingen?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?
In hoeverre kunnen tieners in gepersonaliseerde leersituaties zelfgestuurd leergedrag laten zien?
Tijd van de herkansingstoets invloed op resultaat
De herkansingstoets: snel erna of langer wachten?
Er is geen duidelijk effect van de tijdsduur tussen de eerste toets en de herkansing op studiesucces.
Het ondersteunen van instromende nt2-leerlingen
Hoe begeleid je instromende nt2-leerlingen optimaal?
Hoe kunnen middelbare scholen instromende nt2-leerlingen het beste ondersteunen om hun potentie te bereiken?
Groepscohesie van invloed op schoolverlaters mbo?
Vroegtijdig schoolverlaten in het mbo: helpt werken aan groepscohesie?
Heeft werken aan groepscohesie in de klas invloed op voortijdig schoolverlaten in het mbo? Verlaten jongeren minder gauw de school bij een goede groepssfeer?
Heterogene brugklas
Zorgt een brede brugklas voor een effectieve selectie?
Draagt een brede brugklas bij aan de plaatsing van leerlingen op het niveau dat het beste past bij hun capaciteiten? Ja, uit onderzoek is gebleken dat een heterogene brugklas goed werkt.
Effect van de muzieklessen op groepscohesie
Heeft de muziekles invloed op de groepscohesie?
Muziekonderwijs in de breedste zin lijkt bij te dragen aan groepscohesie en aan de ontwikkeling van sociaal gedrag van leerlingen.
Effect muziek tijdens zelfstandig werken
Helpt muziek luisteren onder het zelfstandig werken?
Wat is het effect van muziek luisteren tijdens het zelfstandig werken op de concentratie en motivatie bij basisschoolleerlingen?
Draagt kunsteducatie bij aan sociaal-emotionele vaardigheden?
Draagt kunsteducatie bij aan sociaal-emotionele vaardigheden?
Wat is de bijdrage van kunsteducatie, in het bijzonder dans, aan sociaal-emotionele en leervaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs?
Leren met een licht verstandelijke beperking
Hoe bevorder je eigenaarschap bij leerlingen met een licht verstandelijke beperking?
Leren dat recht doet aan hun behoeften en mogelijkheden, kan leerlingen met een licht verstandelijke beperking eigenaar maken van hun leerproces
Vroegtijdig verwijzen
Vroege verwijzingen naar s(ba)o: zijn deze leerlingen beter af?
Zijn leerlingen die op jongere leeftijd naar speciaal basisonderwijs (sbao) of speciaal onderwijs (so) worden verwezen succesvoller dan leerlingen die later zijn verwezen?
Differentiëren bij engels in de brugklas
Hoe differentieer je bij engels in de brugklas?
Wat zijn effectieve manieren om in de brugklas te differentiëren bij onderwijs in de Engelse taal?
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand
Engels voor kleuters: is dat handig voor kinderen met een taalachterstand?
Is het wenselijk om in klas 1 en 2 van het basisonderwijs Engels aan te bieden aan kinderen met een achterstand in het Nederlands?
tweetalig onderwijs in het mbo
Tweetalig onderwijs in het mbo: beter arbeidsmarktperspectief?
Tweetalig onderwijs in het mbo: verbetert dat de taalvaardigheid en zorgt dat voor een beter arbeidsmarktperspectief?
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Internationale scholen, TTO en regulier onderwijs: zijn er verschillen in schoolprestaties?
Wat is er bekend over de verschillen in schoolprestaties van leerlingen op internationale scholen of in het tweetalig onderwijs (TTO) en van leerlingen op reguliere scholen?
Vreemde taal snel of langzaam aanleren?
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaamaan?
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaam en met tussenpozen? Wat geeft de beste leeropbrengsten?
Functiemix en salaris
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseringsactiviteiten?
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carrièreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseringsactiviteiten?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Wat weten we over de inzet en effectiviteit van Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs? Het enthousiasme is groot en de mogelijke toepassingen breed.
Kunnen robots instructie geven?
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?
De verwachtingen van de meerwaarde van robots als partner in het leerproces zijn hoog. Kunnen deze waargemaakt worden en wat werkt wel en wat niet?
Invloed van digitaal lesmateriaal
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedragsproblemen?
Heeft digitaal lesmateriaal invloed op de sociale competenties en/of executieve functies van leerlingen met gedragsproblemen of psychische stoornissen?
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken als zij uitstromen uit het praktijkonderwijs? En hoe kunnen zij die verwerven?
Ruimtelijk inzicht GIS
Wat is het effect van GIS in het VO op het inzicht in geografische vraagstukken?
Wat is het effect van ‘leren met’ GIS in het voortgezet onderwijs op het inzicht in geografische vraagstukken? GIS kan een positief effect hebben op het inzicht in geografische vraagstukken.
Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Snel afgeleide kinderen: helpen quizvragen en games?
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Invloed digitale leeromgevingen op leraren
Wat doen digitale leeromgevingen met leraren?
Welke invloed heeft het werken met digitale leeromgevingen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken op het handelen en oordelen van leraren?
Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?
Er zijn verschillende competentieprofielen voor leraren voor leren en lesgeven met ict. Het is goed om te kijken wat er al in huis is, wat er mag worden verwacht, en wat er nog nodig is.
Online-oefenprogramma's
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren en te laten presteren?
Hoe en hoe vaak zou je een leerling moeten belonen in een online oefenprogramma om de leerling zo goed mogelijk te motiveren en te laten presteren?
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Programmeeronderwijs stimuleert vaardigheden
Stimuleert programmeerles probleemoplossingsvaardigheden?
Draagt programmeerles bij aan de probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen? De uitkomsten van verschillende onderzoeken is niet helemaal eenduidig.
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Verbeteren van informatievaardigheden vmbo-leerlingen
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
Enige 'knoppenkennis' hebben de meeste Nederlandse leerlingen wel. Maar hoe verbeter je deze basale kennis en informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?
tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren
De online school: welke voorbeelden zijn daarvan en werkt het?
Bestaan er voorbeelden van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren en wat is de rol van de docent hierbij?
Inschrijven nieuwsbrief

Kennisrotonde

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.