Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Human Resource Management (HRM) en schoolprestaties

Geplaatst op 1 juni 2016

Dit onderzoek heeft aangetoond dat schoolleiders redelijk tot veel HRM praktijken toepassen op hun scholen. Ze richten zich sterk op training, scholing, ontwikkeling en loopbaan van leerkrachten. Dit wordt ook vanuit de overheid aangemoedigd. Verder is aangetoond dat HRM in het primair onderwijs ingezet kan worden om een positieve werkhouding van leerkrachten te bewerkstelligen, de afstemming tussen leerkrachten en hun (werk)omgeving (person-environment fit) te vergroten en de onderwijsopbrengsten te verbeteren.
Terugkijkend op de onderzoeksvraag kan er gesteld worden dat het er voor de HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten niet zo zeer toe doet in welke mate er sprake is van afstemming van het HRM beleid tussen schoolleiders en schoolbesturen, maar dat vooral de afstemming tussen schoolleiders en leerkrachten belangrijker is. Als er bijvoorbeeld sprake is van een goede afstemming of fit tussen schoolleiders en hun leerkrachten, dan zijn leerkrachten minder geneigd de organisatie te verlaten. De afstemming tussen schoolbesturen en schoolleiders staat wellicht te ver van de onderwijsopbrengsten af om hier effect op te hebben.
Dit onderzoek toont tevens aan dat het vooral belangrijk is wat leerkrachten ervaren aan HRM beleid en niet wat schoolleiders zeggen dat zij toepassen. Dit ervaren beleid hangt positief samen met tevredenheid, motivatie, betrokkenheid en een verminderde verloopintentie van leerkrachten. Er is wel een discrepantie tussen wat schoolleiders zeggen dat ze doen aan HRM beleid en wat leerkrachten ervaren.
Communicatie naar de leerkracht is daarom een belangrijke factor om het HRM beleid duidelijk(er) over te brengen. Er is ook gebleken dat hoe beter het HRM beleid wordt ervaren door leerkrachten, hoe beter zij zich thuis voelen in hun (werk)omgeving. De schoolleider vervult een cruciale rol. De manier van leidinggeven (leiderschapsstijl) bepaalt veel in de schoolorganisatie. Allereerst is gebleken dat schoolleiders die een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteren, meer HRM toepassen. Dit heeft een positief effect op HRM uitkomsten en onderwijsopbrengsten gemeten als de ervaren prestaties (De ervaren prestaties is een extra prestatie indicator die is meegenomen in dit onderzoek. Schoolleiders geven zelf hierbij aan hoe zij de prestaties van de school inschatten, waarbij wordt gekeken naar behaalde doelen, kwaliteit van werk en onderwijsopbrengsten). Het loont daarom voor scholen om te zorgen dat hun schoolleiders een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteren. Verder blijkt ook dat op een school met een autonomie ondersteunende schoolleider, de leerkrachten zich beter op hun plaats voelen in hun (werk)omgeving (PE-fit). Het belang van de schoolleider wordt nog extra duidelijk doordat in sommige analyses het negatieve effect van een (hoog) gemiddeld leerlinggewicht op bijvoorbeeld de tevredenheid van leerkrachten wordt weggenomen door de leiderschapsstijl van de schoolleider. Overigens is juist de combinatie van leiderschapsstijl en HRM cruciaal voor de tevredenheid en binding van leerkrachten; beiden zijn dus belangrijk.
Dit onderzoek onderstreept dat de omgeving waarin een school verkeert niet over het hoofd mag worden gezien, zowel bij het onderzoeken van de relatie tussen HRM en prestaties, als ook voor de person-environment fit van leerkrachten. De relatie tussen HRM en prestaties heeft op verschillende scholen een andere uitwerking en dit hangt samen met het leerlinggewicht. Dit wijst erop dat er geen uniform HRM beleid voor alle organisaties kan worden gebruikt. Verder is gebleken dat op éénpitters (dat wil zeggen schoolbesturen met één school) het HRM beleid anders wordt ingevuld, schoolleiders vaker een autonomie ondersteunende leiderschapsstijl hanteren en leerkrachten tevredener zijn en een betere persoon-organisatie fit hebben. Deze resultaten over éénpitters kunnen erop duiden dat kleinschaligheid van een school en een ondersteunende schoolleider, belangrijk zijn voor het welbevinden van leerkrachten in hun werk.
In dit verband is relevant dat de onderzoeksresultaten tevens suggereren dat er in de relatie HRM beleid en onderwijsopbrengsten sprake is van een omgekeerde causaliteit: scholen met lagere onderwijsopbrengsten gaan meer aan HRM doen. Om na te gaan of dit inderdaad effectief is, is (longitudinaal) vervolgonderzoek noodzakelijk.
Hoewel de afstemming tussen schoolleiders en schoolbesturen er in dit onderzoek dus niet zoveel toe lijkt te doen, levert dit onderzoek niettemin aanknopingspunten voor beleid op. Beleidsmakers en schoolleiders kunnen met name gebruik maken van de inzichten over HRM, HRM uitkomsten, onderwijsopbrengsten, de leiderschapsstijl van schoolleiders en de person-environment fit. Daarnaast zijn het belang van de schoolomgeving in de relatie tussen HRM, HRM uitkomsten en prestaties, en de indicaties van omgekeerde causaliteit relevante aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Deze tekst is overgenomen uit de samenvatting van het eindrapport; zie bij Publicatie(s) hieronder.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  413-09-102
Titel onderzoeksproject:  HRM, HRM-uitkomsten en schoolprestaties
Looptijd:01-11-2009 tot 12-08-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. A.J. Steijn Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen steijn@fsw.eur.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
T. Janssen, MSc Erasmus Universiteit Rotterdam  
T.S. Ashikali, MSc Erasmus Universiteit Rotterdam  
Dr. L. den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam  

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd onderzoek

HRM schoolprestaties
Human Resource Management (HRM) en schoolprestaties
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

HRM schoolprestatiesInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.