Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Leren met kunst Hogere denkvaardigheden Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Kind is méér dan getal
Ouders
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Rekenonderwijs kan anders! Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Begrijpend lezen is een houding Taalgericht zaakvakonderwijs (3): lezen van teksten in zaakvakken Taalgericht zaakvakonderwijs (4): Verdieping Taalgericht zaakvakonderwijs (1) Reflectie Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen Is muziekonderwijs een hulpmiddel bij taal? OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taalonderwijs betekenisvol en effectief Taal en omgeving Tweetaligheid relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3 Reflectieopdrachten en zelfregulatie Woordenschat uitbreiden Tips voor differentiatie in woordenschatonderwijs Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat woordenschatonderwijs vernieuwen vraagt om leiderschap Taalgericht zaakvakonderwijs (5): betrokken lezen en leren Taalgericht zaakvakonderwijs (2): Woordenschat en begrippen
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Dit is dyslexie Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Effect klank letterkoppelingen op leesresultaten in groep 3 Vmbo leerlingen Leescoaches Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Ontwikkelingsgericht leesonderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Relatie lezen en spelling in groep 5 Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie relatie frans-spaans en dyslexie in vo Nut van verhalen bij dyslexietherapie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling oefenen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Spel en beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs meerwaarde woordenschat citotoetsen
Techniek
Techniek en vakmanschap Practicum als onderwijsactiviteit Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Kunstintegratie: barrières en succes Kunstintegratie als betekenisgeving Kunstintegratie - Nascholing Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator kunst integreren in je lessen
Engels
Engels aanbieden aan kleuters met taalachterstand Stimulering leesvaardigheid vo tweetalig onderwijs in het mbo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden

Geplaatst op 1 juni 2016

Een algoritmische versie van de theorie die aan de Nederlandse werkwoordspelling ten grondslag ligt, is de meest succesvolle manier om kennis over de spelling van de Nederlandse werkwoorden te verwerven, maar dit leidt niet tot aanvaardbaar niveau. Drie potentiële bronnen hiervoor zullen worden onderzocht: (1) de complexiteit van de betrokken grammaticale begrippen, (2) de wijze waarop men gebruik maakt van de grafiek met het algoritme tijdens de training en (3) het onvermogen om de algoritmische redenering te onthouden. Vergelijking van een intensieve en een minder intensieve training van grammaticale begrippen en spellingvaardigheid zal uitwijzen of de eerste (1) de essentie is van het probleem. Alternatief, kan het feit dat het algoritme gedurende de trainingsperiode (2) zichtbaar aanwezig is, het effect van training verminderen. Geleidelijke afname van de visuele beschikbaarheid van de grafiek kan helpen dit in het geheugen op te slaan. Bovendien kan een algoritmische manier om te bepalen hoe je werkwoorden spelt, te langzaam zijn voor gevorderde schrijvers (3). Strategieën voor training en verkorting zullen in de laatste fase van instructie voor werkwoordspelling worden onderzocht. Het gebruik van een set van afgekorte algoritmen, met minder tussenstappen, zal vergeleken worden met het gebruik van een strategie op basis van voorbeelden. Het doel van algoritmische instructie is om deskundigen te trainen. Als enkele van bovenstaande benaderingen leiden tot betere resultaten, kan kan dit leiden tot een manier om op deze wijze een aanvaardbaar niveau van spelling te bereiken aan het einde de lagere school: goede spelling van ten minste 80% van de werkwoorden bij ten minste 80% van de leerlingen in plaats van de huidige score van 60 tot 70%.

Drieëntwintig verschillende scholen zijn inmiddels bezocht. De leerlingen hebben gewerkt met speciaal ontwikkelde werkboekjes om een verdieping van de instructie en een verlengde inoefening te bereiken, en hun ontwikkeling is met behulp van dictee-afnames gevolgd. Van de derde manier zijn voorlopige resultaten bekend. Deze wijzen in de richting van een grotere vooruitgang in het werkwoordspellingsniveau bij het gebruik van een verkort algoritme.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-803
Titel onderzoeksproject:  The algorithmic approach to Dutch verb spelling in between phases of preparation and conclusion
Looptijd:16-03-2012 tot 24-03-2016

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. A.H. Neijt Radboud Universiteit Nijmegen a.neijt@let.ru.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mw. M.W.J.E. Peters MA    

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd

Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
relatie technische leesvaardigheid en spelling groep 3
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?
Algoritmische benadering spelling
Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Algoritmische benadering spellingInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.