Algemeen
Implementatie wet OKE Selectie aan poort lerarenopleidingen Effecten brede scholen Condities buitenschoolse opvang Onderwijskansenbeleid
bestuur
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Kwaliteitsbeleid Functioneren besturen po Financieel management Lumpsumbekostiging Bureaucratisering po Financiering basisscholen Functioneren LCTI
betrokkenheid
Ouderbetrokkenheid VVE
Communicatie
Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
LVS
Toetsen-leertrajecten Formatief toetsen po Begrip door zelftoetsen GAS methodiek Computer Adaptieve Oefentoetsen Kwaliteit toetsen Toetsvormen Voorwaarden formatieve toetsing Toetsing en motivatie Nadruk basisvaardigheden po Referentieniveaus po Formatief toetsen
Ouders
Studiekeuze vmbo Welwillend tegenover zorgleerlingen Digitaal oefenen taal rekenen vo Ouderlijk opleidingsniveau Leraren en ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbeleid achterstandsleerlingen
ADHD
Interventies adhd
Professionalisering
Geloof eigen kunnen leraren Academische pabo Professionele ruimte Opleiden in de school Kennis leraren pop Leraren leren als gelijken LeerKRACHT initiatief Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Leraren middelbaar beroepsonderwijs Begeleiding startende leraren VO Professionaliteit lerarenopleiders Professionele ontwikkeling Begeleiden reflectie pop Academisch docent po/vo Zelfbeoordeling leraren Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Randstad OnderwijsBewijs Regioleren
Rekenen
Verdieping reken wiskundeonderwijs po Verbeteren rekenvaardigheid mbo Differentiatie rekenles mbo Leereffecten computerspel kleuters Interactieve wiskundelessen Instructievormen sbo Evaluatie groep 3 po Strategieën leerlingen Rekenonderwijs breuken Digitaal assessment Ontwikkelingspaden Cognitieve voorstellingen wiskunde Getalbegrip werkgeheugen Hersengedrag rekenonderwijs po Computerspelletjes Rekenachterstand po Beeldende opgaven Prentenboeken voorlezen Beter leren rekenen po Dyscalculie
Onderwijskwaliteit
Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Educational governance Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Onderwijstijd Schoolgrootte Streven naar kwaliteit po Perspectieven kwaliteit Groepsgrootte Kwaliteitszorg po Onderwijsachterstandenbeleid
Sociaal
Toetsing anti pestprogramma Falen en succes Sociaal klimaat po Samenstelling klas Relatie leerling-leraar Sociale context scholen
Taal
Game Interactieve Fictie Algoritmische benadering spelling Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Schooltaal woordenschat po Taalonderwijs BBL Taallijn peuters kleuters ICT-vroege geletterdheid Verhaalbegrip kleuters met ICT Interactief taalonderwijs Vroege ontwikkeling geletterdheid Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Meertalige contexten Zelfcontrole talen Begeleid hardop lezen
Leren
Fysieke activiteit en leerprestaties Scaffoldingstechnieken Optimalisering 3R studiestrategie Leren met zelftoetsen Nurture of nature Zelfgestuurd leren Onderzoekend leren Klassenmanagement Zelfregulering po/vo Onderzoekend leren rol docent Studeren adolescenten Binnen- en buitenschools Motivatie zelfregulering studenten Beoordeling eigen leren Zelfregulerend leren Zelfreflectie Onderwijs en leren Kwaliteit leermateriaal
Lezen
Communicatie thuis Leesprestaties groep 6 po 2016 Effecten digitaal leermiddel Digitale leeskilometers groep 3 Leesbegrip zaakvakken po Leesvaardigheid zaakvakken Begrijpend lezen po Woordenschat leesbegrip Mentale voorstellingen Leesprestaties groep 6 po 2011 Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leescoaches Boekenmaatjes voorlezen ICT oplossing problemen lezen Vmbo leerlingen Digitaal voorleesprogramma DIVO Slechthorende dove leerlingen Aanpak begrijpend lezen SLIM in het sbo
Lezen - dyslexie
Interventies dyslexie
Samenwerken
Excellentie Samenwerken met STIP Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014 Professionaliseren samenwerken po Didactische vormgeving Communities kennis over onderwijs
Schrijven
Academische synthesistaken Verbetering schrijven po Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Differentiatie
Gedrag en schoolprestaties Opdrachtgestuurd leren Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband
Jonge kind
Beginnende geletterdheid Peuters begeleiden spel
Leiding geven
Responsief leiderschap AOC HRM schoolprestaties
Onderwijssysteem
Een Groen Lyceum Doorstroom groene beroepskolom Beleidsafwegingen Resultaten arbeidsmarkt Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Onderwijsstelsels nieuwe leren po Adaptief onderwijs Gemeentelijke beleid
Burgerschap
Invloed scholen burgerschap leerlingen Burgerschapscompetenties Burgerschapsonderwijs VO Socialisatie leerlingen Video games vo Gescheiden onderwijs
Hoogbegaafdheid
Studiemotivatie VWO plus Motivationele differentiatie Bevorderen intelligentie Identificatie excellente leerling Invloed leeromgeving vo Verrijkingsprogramma Voorspellen excellentie Omgaan met excellentie po Metacognitie VWO leerlingen
Motivatie
Intrinsieke motivatie
Schoolontwikkeling
Leeromgeving Lokale Educatie Agenda LEA Kwaliteitszorg innovatie Beleidvoerend vermogen basisscholen Beleid zwakpresterende school po Leernetwerken po Kwaliteitszorg po
Beroepsonderwijs
Competentiegericht beroepsonderwijs Ontwikkeling vakmanschap Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Groene mbo duurzaamheid Professionele ontwikkeling docenten ROC Formatieve beoordeling docenten Verpleegkundig onderwijs evalueren Motivatie schoolprestaties Publieke waarde MBO Geïntegreerd taal/vakonderwijs Werken en leren
Problemen
Emotionele processen leraren Achterstand autochtone doelgroepleerlingen Onderwijsachterstandenbeleid vve/po Prestaties en etniciteit Taakspel vso cluster 4 Autonomie allochtone leerlingen Prestaties loopbanen zorgleerlingen Geïntegreerd onderwijs kinderpsychiatrie Motivatie leerlingen po Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Prestaties loopbanen Competentie leraren po gedrag Onderwijsachterstanden 1988 2002 Groei gedragsproblemen Thuiszitten leerplichtige leerlingen Onderwijsachterstanden OAB
Techniek
Vliegwielen begrijpend lezen po Techniek en vakmanschap
VO en MBO
Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen IMPROVE methode metadenken Leren van teksten Wiskundige denktactiviteit Passend Onderwijs Motivatie onderwijs in groepen Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo Motivatie leerlingen Motivatie verhogen TIME Motivatie onderbouw vo Nederlands leerprestaties Integratie wiskunde
VVE
Doelgroepkinderen Onderwijsachterstandenbeleid Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken
Kunst
Assessment kunsteducatie
Passend onderwijs
Differentiatie handelingsrepertoire Bureaucratie leerlingenzorg Kengetallen vervolgmeting Aanpak po/vo Passende professionalisering Hulpstructuur rond leraar Ontwikkeling voorwaarden Regionale ontwikkeling Pedagogisch didactisch handelen Verschillen tussen leerlingen Onderwijs-ouderbetrokkenheid Op zoek naar... Rugzakbeleid LGF Keuzevrijheid Zorgstructuren po/vo Onafhankelijkheid CvI s Regionale Expertise Centra Indicatiestelling Adaptief onderwijs SBO Integratie onder Rugzak beleid Positie ouders binnen LGF Leerlingstromen bo-sbo Weer Samen Naar School
Engels
Stimulering leesvaardigheid vo
Exacte vakken
Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta Exacte vakken 2011 Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007
ICT
Digitale gymles Nieuwsgierigheid computergames Opleiding ICT beheerder Digitale geletterdheid vo Integreren in klassenpraktijk Buitenschoolse mediagebruik
Lopend onderzoek
Evaluatie wet Doelmatige Leerwegen herziening kwalificatiestructuur
Verder kijken
animatie leerproces instructie video ict onderwijs digitale vaardigheden ICT rekenen software internet informatie zoeken kennis learning analytics samenwerkend leren metacognitieve vaardigheden tutor scaffolding multimedia beeld geluid audio multimedia geheugen ict multimedia geheugen ict effectief leren multimedia geheugen ict effectief leren bronnen multimedia geheugen zelfsturing ict opbrengstgericht werken digitaal leerlingvolgsysteem professionalisering ict praktijk serious games beroepsonderwijs synchroon coachen opleiding leraren tekst schrijven outline tool toetsen leerlingvolgsysteem opbrengsten TPACK ICT integratie onderwijs typen schrijven typecursus lezen videovoorbeelden ict effect

 

Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur

Geplaatst op 1 juni 2016

Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde, namelijk de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. In een meerjarig evaluatieprogramma wordt in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van de interventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten optreden en hoe de effecten verklaard kunnen worden. In het onderzoeksvoorstel staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  • Hoe worden specifieke beleidsmaatregelen – met de betrokkenheid van management, docenten, studenten en bedrijfsleven – ingevoerd in het mbo?
  • Leiden de ingevoerde maatregelen daadwerkelijk tot de beoogde effecten?
  • Welke andere (onbedoelde) effecten hebben de maatregelen en hoe kunnen de (bedoelde en onbedoelde) effecten worden verklaard?

In het onderzoek worden, ter beantwoording van deze vragen, drie deelprojecten onderscheiden, namelijk de Implementatiemonitor, de Effectevaluatie en de Verklarende evaluatie. De Implementatiemonitor volgt de implementatie van de beleidsmaatregelen op de verschillende niveaus aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve data. De Effectevaluatie kijkt vooral naar de kwantitatieve effecten van het beleid (implementatie-effecten en outcome) aan de hand van beschikbare, bestaande databestanden en eigen dataverzameling. In de Verklarende evaluatie wordt naar een verklaring gezocht voor optredende (gewenste en ongewenste) effecten.
Gekozen is voor een mixed-methods benadering met een combinatie van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve methoden, waaronder bestandsanalyse op bestaande steekproef- en registerbestanden, aanvullende dataverzameling bij alle mbo-instellingen en verdiepende casestudies bij een vaste groep mbo-instellingen.
Het onderzoek omvat een uitgebreid programma voor kennisdeling op wetenschappelijk, beleidsmatig en praktijkniveau.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-15-425
Titel onderzoeksproject:  Evaluatie van twee beleidsinterventies in het mbo: inwerkingtreding wet 'Doelmatige Leerwegen' en herziening kwalificatiestructuur
Looptijd:01-04-2015 tot 30-11-2020

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. M.H.J. Wolbers Radboud Universiteit Nijmegen m.wolbers@its.ru.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd

4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
Competenties docent beroepsonderwijs
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Later keuzemoment lln. vo
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jong?
Doorstroom mbo-hbo
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo – hbo
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Competentiegericht beroepsonderwijs
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs
Ontwikkeling vakmanschap
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs
Invloed sturingsdynamiek VO/MBO
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Een Groen Lyceum
Een Groen Lyceum
Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo
Doorstroom groene beroepskolom
Doorstroom in de groene beroepskolom
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
Verbeteren rekenvaardigheid mbo
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Computergames wiskunde reflectie
Gebruik van computergames bij wiskunde in beroepsonderwijs: reflectie
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Evaluatie wet Doelmatige Leerwegen herziening kwalificatiestructuurInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.