Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Hogere denkvaardigheden Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Ouderbetrokkenheid VVE Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Vmbo leerlingen Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs
Techniek
Techniek en vakmanschap Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator
Engels
Stimulering leesvaardigheid vo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

De leerinhouden

Arja Kerpel

Redactielid wij-leren.nl l Projectleider bij Wij-spelen.nl

 

  Geplaatst op 1 juni 2014

Kerpel, A. (2014). De leerinhouden.
Geraadpleegd op 24-04-2017,
van http://wij-leren.nl/leerinhouden-artikel.php

De leerkracht sluit zijn leerinhouden aan op de leef- en belevingswereld van zijn leerlingen en houdt rekening met hun beginsituatie. Maar daarnaast hangt de leerinhoud af van de pedagogische bedoelingen die de leerkracht heeft met het onderwijzen. De leerling en de leerkracht hebben dus allebei invloed op de keuze van de leerinhoud. Bij het kiezen van de onderwerpen moet de leerkracht ook rekening houden met de wensen van de samenleving, die vaak vertaald zijn in wetten. In elk geval zijn scholen gebonden aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. De overheid heeft die kerndoelen opgesteld om aan te geven wat een leerling moet kunnen als hij van de basisschool afkomt.

Wetgeving

Als er ontwikkelingen zijn in de samenleving, dan heeft dat invloed op het onderwijs. In onze cultuur worden we geconfronteerd met een overvloed aan informatie. Ook wordt het begrip kennis breder opgevat; meer praktisch. Dit wordt verderop in het artikel uitgewerkt. Daarnaast is er meer aandacht gekomen voor actief burgerschap, identiteitsontwikkeling en sociale integratie. Deze ontwikkelingen zijn doorgevoerd in de wetgeving voor het basisonderwijs, in de Wet op het Primair Onderwijs. Wetten geven globaal de inhoud van het onderwijs aan, daarom is het belangrijk dat zij inspelen op ontwikkelingen in de samenleving. Dat doet de wet niet alleen door het vaststellen van kerndoelen, maar ook door het benoemen van vak- en vormingsgebieden. Voor taal en rekenen wordt dit nog specifieker gedaan in de Wet op de Referentieniveaus. Een focus op bepaalde leerinhouden (zoals rekenen en taal) brengt risico’s met zich mee, want hierdoor is er vaak te weinig aandacht voor de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit.

Kennis

Nieuwe inzichten op het terrein van de kennisleer maken onderscheid tussen drie soorten kennis:
  • Modus 1-kennis. Dit is de wetenschappelijke kennis.
  • Modus 2-kennis. Hierbij gaat het om kennis die in een praktische context is ontstaan.
  • Modus 3-kennis. Deze kennis heeft betrekking op waarden, existentiële en morele vraagstukken.

Samenleving

Onze veranderende samenleving vraagt om andere vaardigheden, zowel van kinderen als van leerkrachten. In onze tijd moeten kinderen leren omgaan met een constante stroom van nieuwe informatie. Ze moeten leren keuze maken en kritisch reflecteren. Ook moeten ze op een kritische manier gebruikmaken van kennis en deelnemen aan kennisontwikkeling. In onze samenleving draait het om levenslang leren.
Wat leerkrachten betreft;  zij kunnen niet alles weten.  Maar zij moeten wel zicht hebben op de structuur, de sleutel ideeën, de methoden en de ethiek van de vakgebieden.
Een gevaar van de huidige maatschappij is dat er teveel nadruk wordt gelegd op de individuele ontplooiing en ontwikkeling van het kind. Dat kan tot gevolg hebben dat mensen steeds meer op zichzelf betrokken zijn en steeds minder op de samenleving. Daarom is inmiddels in de wet verankerd dat op de basisschool aandacht besteedt moet worden aan actief burgerschap en sociale integratie. En dat kan natuurlijk niet losgekoppeld worden van de identiteitsontwikkeling van de kinderen.

Gevolgen voor het onderwijs

De veranderingen in de samenleving vragen om ander onderwijs. Het draait daarbij om competenties. Voor het basisonderwijs zijn de volgende kerncompetenties van belang om kinderen goed voor te bereiden op de informatiesamenleving: vermogen tot samenwerken, problemen oplossen, empathie, keuzes kunnen maken, kennis produceren en reflecteren.

Ordenen van leerinhouden

Bij het inrichten van het onderwijs is het belangrijk om na te denken over de ordening van de leerinhouden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Om een paar voorbeelden te noemen:
  • Thematisch onderwijs. Kinderen verkennen een thema uit hun leef- en belevingswereld. De diverse vakgebieden komen daarbij aan de orde.
  • Cursorisch onderwijs. Dit heeft een systematische opbouw, waarbij de onderdelen na elkaar zijn gepland. Het is een afgebakend geheel.
  • Concentrisch onderwijs. Hierbij komt de leerinhoud gedurende de basisschooltijd enkele keren aan de orde. Elke keer wordt het iets moeilijker en wordt de leerinhoud uitgebreid.
  • Exemplarisch onderwijs. Bij exemplarisch onderwijs wordt een keuze gemaakt uit een overdaad aan informatie, waarbij er natuurlijk wel de essentie aan de orde komt. De leerinhoud dient ook als voorbeeld voor andere onderwerpen. Het voorbeeld moet daarom zorgvuldig gekozen worden en alle belangrijke aspecten van het onderwerp bevatten.
  • Omgevingsonderwijs. Hierbij wordt de omgeving van kinderen, zoals zij die beleven, als uitgangspunt genomen.

De invloed van de leerkracht

In het onderwijs is de invloed van de leerkracht erg groot. In de onderwijsleersituatie geeft hij antwoord op de vraag: wie, op welk moment, wat hoe en waarom? De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een groot deel bepaald door de leerkracht. Het is daarom ook niet voor niets dat de eisen aan leraren aangescherpt zijn in de Wet Beroepen in het onderwijs. Maar de leerkracht is niet alleen belangrijk als het gaat om de keuze voor en het overbrengen van leerinhouden. Hij is ook identificatiefiguur, model en cultuurdrager. Door zijn gedrag en zijn motieven kan hij voor leerlingen een inspiratiebron en voorbeeld zijn.

Literatuur

Alkema, E. e.a. (2011) Meer dan onderwijs, Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
Dekker, J. en Zijlstra, T. (2003) Competenties in beeld; praktijkboek voor ontwikkeling en toetsing. Baarn: HB-uitgevers.
Stevens, L. (2002) Zin in leren. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
Vreugdenhil, K. en Munnink de, C. (2003) Kennis over onderwijs. Inleiding in de theorie en praktijk van het basisonderwijs. Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Kerpel, A. (2014). De leerinhouden.
Geraadpleegd op 24-04-2017,
van http://wij-leren.nl/leerinhouden-artikel.php

Gerelateerd

Rekenwonders
Rekenwonders
Rekenmethode met de Singapore aanpak
Bazalt 
Leeromgevingen
Leeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differentiatie
Arja Kerpel
Leerstof hoogbegaafden
Leerstof hoogbegaafden: moeilijk moet!
Eleonoor van Gerven
Middenmoot als vertrekpunt
Middenmoot als didactisch vertrekpunt - opbrengstgericht passend onderwijs
Wijnand Gijzen
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis
Samenlevingsgerichte school
De Samenlevingsgerichte School
Peter de Vries

Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

LeerinhoudenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.