Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang (Creatieve) denkvaardigheden stimuleren Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 Strikt toepassen overgangsnormen in vo Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) High impact learning (4) - Zeven bouwstenen Effectiviteit van grote docententeams Hoe faciliteer je een leergemeenschap? High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling
Onderwijssysteem
Werkdruk onderwijs Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Gepersonaliseerd onderwijs en effect op leerlingen Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Variatie in brede scholen en hun effecten

Geplaatst op 1 juni 2016

Inleiding

Brede scholen staan sterk in de belangstelling, niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen. Het gemeenschappelijke bij brede scholen is dat er wordt samengewerkt tussen scholen en andere instellingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Die samenwerking kan allerlei vormen aannemen, variërend van een netwerk van instellingen die met de school gemeenschappelijke doelstellingen formuleren tot een multifunctionele ruimte waarin instellingen tezamen met de school zijn ondergebracht.

In dit onderzoek is nagegaan of er binnen deze brede variatie aan brede scholen in Nederland een nadere ordening is aan te brengen en vervolgens of er in cognitief of sociaal opzicht effecten bij de leerlingen zijn vast te stellen. Voor de verantwoording van de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd wordt verwezen naar het rapport zelf. In de volgende paragraaf worden de uitkomsten samengevat. Daarna wordt ingegaan op de uitkomsten van een beleidsseminar dat naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is gehouden met enkele vertegenwoordigers uit het veld. Het verslag van dit beleidsseminar is op het eind van dit rapport opgenomen als bijlage.

Effecten

Om met de effecten te beginnen: binnen het sociaal-emotionele domein hebben we geen effecten gevonden die aan de brede school kunnen worden toegeschreven. Zulke effecten zouden wel verwacht kunnen worden omdat brede scholen – met name in achterstandsgebieden – juist op dit terrein effecten willen bereiken. Hun veronderstelling is dat leerlingen wanneer zij goed in hun vel zitten, ook beter zullen gaan presteren.

Binnen het cognitieve domein hebben we wel een significante ontwikkeling kunnen vaststellen. De taalscores van de leerlingen in groep 4 bleken bij de stedelijke pioniers – dat zijn brede scholen die reeds voor 2000 zijn gestart – tussen de drie achtereenvolgende metingen significant te zijn gestegen. En tussen groep 4 en groep 8 behalen deze leerlingen op de taalscores een aanzienlijke grotere leerwinst dan in de representatieve steekproef. Toch kunnen deze effecten niet aan de brede school worden toegeschreven, want zij deden zich in nagenoeg gelijke mate voor bij de controlegroep van stedelijke scholen die zich niet breed noemen.

De reden daarvoor is waarschijnlijk dat deze scholen – hoewel zij zichzelf niet breed noemen – wel kenmerken hebben die doorgaans als karakteristiek beschouwd worden voor brede scholen, zoals een VVEbeleid en een goede samenwerking met de peuterspeelzaal. Uit casestudies bleek bovendien dat de directeuren van brede scholen met goede prestaties bij taal en rekenen niet geneigd zijn deze prestaties toe te schrijven aan de activiteiten in het kader van de brede school. Zij vinden de gestructureerde wijze van lesgeven – waarbij veel tijd besteed wordt aan de kernvakken en dan met name taal – van meer invloed op behaalde prestaties dan activiteiten waar lang niet alle leerlingen aan meedoen.

Om meer zicht op de variëteit in brede scholen te krijgen, hebben we deze scholen gevraagd een vijftal profielen te ordenen naarmate het belang voor de eigen school. Het zorgprofiel bleek een aparte dimensie te vormen, maar de overige vier profielen konden op één dimensie geplaatst worden. Die dimensie bestaat aan de ene kant uit het kansen- en verrijkingsprofiel en aan de andere kant uit het wijk- en opvangprofiel. Het eerstgenoemde profiel bleek verreweg het sterkst bij de stedelijke pioniers, maar ook bij de brede scholen in stedelijk gebied die in de eerste jaren van deze eeuw zijn gestart. Daarentegen leeft het wijk- en opvangprofiel het meest op de brede scholen die in deze jaren in niet-stedelijk gebied van start zijn gegaan alsmede bij enkele recent gestarte brede scholen in stedelijk gebied. We kunnen daaruit concluderen dat het wijk- en opvangprofiel in minder stedelijk gebied al in opkomst was toen in de steden het kansen- en verrijkingsprofiel nog dominant was. Vanaf het schooljaar 2003-2004 begint het wijk- en opvangprofiel ook in de steden terrein te winnen.

In de casestudies werd ook duidelijk dat de moeilijkheid om typen brede scholen te onderscheiden, wordt veroorzaakt door de grote onduidelijkheid over de vraag welke activiteiten kenmerkend zijn voor brede scholen. De verschillen tussen scholen die zichzelf breed noemen en de scholen die dat niet doen, zijn eerder relatief dan absoluut. En dezelfde activiteiten worden op sommige brede scholen wel en op andere niet als onderdeel van de brede school gezien. Daarom hebben we voorgesteld brede scholen niet in te delen op basis van hun activiteiten of doelstellingen, maar op basis van twee kenmerken: de samenstelling van de leerlingenpopulatie en de keuze om het accent te leggen op activiteiten dan wel op multifunctionele gebouwen, ofwel de keuze tussen software en hardware.

Bij de leerlingensamenstelling gaat het om de tegenstelling tussen enerzijds brede scholen met nagenoeg alleen achterstandsleerlingen en anderzijds brede scholen met nauwelijks of geen achterstandsleerlingen. In het eerste geval hebben de activiteiten primair de functie van compensatie, in het andere geval vooral van opvang en vrijetijdsbesteding. Dat deze dimensie van belang is blijkt vooral uit de discussies die gevoerd worden op scholen met een gemengde samenstelling en in gemeenten die al hun scholen breed willen maken. Brede scholen blijken vervolgens ook sterk van elkaar te verschillen naar de mate waarin het accent gelegd wordt op activiteiten dan wel op het gebouw. Duidelijk is dat beide dimensies samenhangen. Bij achterstandsleerlingen gaat het primair om activiteiten die voor deze achterstanden kunnen compenseren. Dan is het minder belangrijk waar de activiteiten plaatsvinden. Wanneer er geen sprake is van achterstanden wordt de motor achter de ontwikkeling van brede scholen vooral gevormd door de behoefte aan kinderopvang. Dan gaat het primair om een gebouw en is de aard van de activiteiten secundair.

Zowel in Nederland als in enkele andere landen die in het kader van dit onderzoek zijn bestudeerd, zien we een trend om beide ontwikkelingen te combineren. In Schotland en Engeland waar de brede school net als bij ons aanvankelijk vooral gericht was op achterstandsbestrijding, heeft de centrale overheid zich als doel gesteld dat alle scholen breed moeten worden en ook zorg moeten gaan dragen voor buitenschoolse opvang.

Het omgekeerde zien we in Zweden en Frankrijk waar de buitenschoolse opvang van oudsher sterker ontwikkeld zijn. Door toedoen van de centrale overheid moet daarbij nu een groter accent worden gelegd op een meer educatieve taakstelling en het bestrijden van achterstanden.

In het feit dat we nauwelijks of geen effecten van de brede school op het spoor zijn gekomen, onderscheidt ons land zich vrijwel niet van de andere onderzochte landen. In de landen waar het accent van de brede scholen primair gericht is op achterstandsbestrijding worden soms wel enkele effecten gemeld, maar deze hebben voor een deel betrekking op procesindicatoren: ouders raken sterker betrokken bij de school en krijgen voor hun kinderen gemakkelijker toegang tot voorzieningen. Voor zover er sociaal- emotionele effecten gemeld worden, berusten deze vaak nog op vermoedens of zijn de gegevens niet verzameld door onafhankelijke onderzoekers. Ook de gemelde effecten op de prestaties zijn nauwelijks hard te noemen of ze hebben slechts betrekking op een deel van de leerlingen. In landen waar de brede school vooral een voorziening voor werkende ouders is, zijn effectmetingen niet aan de orde. Daar beperken de evaluaties zich tot het volgen van het proces.

Samenvatting van het beleidsseminar

In het beleidsseminar is zowel gesproken over de wijze waarop brede scholen zouden kunnen worden ingedeeld als over de problemen met effectmetingen. Op basis daarvan zijn enkele beleidsaanbevelingen gedaan. Bij de indeling van brede scholen ging het om de vraag of de twee voorgestelde dimensies – wel of geen achterstandsleerlingen en accent op programma (software) versus accent op gebouw (hardware) – de belangrijkste criteria zijn. Dat beide dimensies relevant zijn, werd nauwelijks betwist, maar betwijfeld werd of er geen andere criteria nodig zijn om tot een zinvolle indeling te komen. Twee dimensies kwamen daarbij expliciet ter sprake: de kwaliteit van het aanbod en de situering van de regiefunctie. Bij de kwaliteit van het aanbod werd gewezen op experimenten met dagarrangementen. Daarbij wordt een kwaliteitsverhoging nagestreefd door bij de activiteiten met gekwalificeerde vakleerkrachten te werken en de leerlingen verplicht langer op school te houden, waardoor de groepsleerkrachten meer tijd krijgen om aan de kernvakken te besteden. Bij de regiefunctie gaat het om de vraag of de regie en eindverantwoordelijkheid volledig aan de directeur van de school moeten worden toevertrouwd.

Dat er in het onderzoek nauwelijks of geen effecten zijn gevonden die onomstotelijk aan de brede school kunnen worden toegeschreven, betekent volgens de deelnemers niet dat er geen effecten zijn. In de eerste plaats kunnen er andere effecten zijn dan de cognitieve en sociaal-emotionele effecten waartoe het onderzoek zich beperkte. In de tweede plaats is – om effecten bij de leerlingen vast te kunnen stellen – een nauwkeurige registratie van de deelname aan de activiteiten vereist. Omdat op veel brede scholen slechts een deel van de leerlingen aan activiteiten deelneemt, kan niet zomaar verwacht worden dat er op schoolniveau significante effecten kunnen worden vastgesteld.

De ontwikkeling van brede scholen dient daarom volgens de deelnemers te worden voortgezet, ook al omdat verbetering van de samenwerking op zichzelf al een positieve ontwikkeling betekent. Daarbij dient wel speciale aandacht uit te gaan naar de positie van de buitenschoolse opvang binnen de samenwerkingsverbanden. Gesignaleerd wordt dat er op veel plaatsen sprake is van een toenemende concurrentie tussen enerzijds de commercieel georganiseerde buitenschoolse opvang en anderzijds de peuterspeelzalen en de buitenschoolse activiteiten. Voorkomen moet worden dat kinderen hiervan de dupe worden en dat publieke middelen niet optimaal worden besteed.

Om de kans op werkelijke effecten te vergroten zullen de scholen daarnaast vaker activiteiten moeten kiezen, die passen bij de doelstellingen die zij willen bereiken. Met alleen sport kunnen geen Cito-scores worden verbeterd, maar dat zou wel kunnen door sport te combineren met cognitieve activiteiten. Wanneer cognitieve effecten niet voorop staan – bijvoorbeeld omdat de prestaties al goed zijn – kunnen sportactiviteiten wel als louter vrijetijdsbesteding worden gezien.

Deze tekst is overgenomen uit de samenvatting van het eindrapport; zie bij Publicatie(s) hieronder.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  413-05-033
Titel onderzoeksproject:  Variatie in brede scholen en hun effecten
Looptijd:15-02-2006 tot 29-12-2008

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. A.W.M Claassen em. Radboud Universiteit Nijmegen  

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Hermann Vierke Radboud Universiteit Nijmegen h.vierke@its.ru.nl
Coen Knipping Radboud Universiteit Nijmegen  
Annette Koopmans Radboud Universiteit Nijmegen  

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]Gerelateerd onderzoek

Binnen- en buitenschools
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk
Effecten brede scholen
Variatie in brede scholen en hun effecten
Condities buitenschoolse opvang
Condities voor een goede tussenschoolse opvang
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]
Effecten brede scholenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.