Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

De professionaliteit van lerarenopleiders

Geplaatst op 1 juni 2016

Veel lerarenopleiders zoeken naar informatie om hun functioneren te verbeteren. Uit dit literatuuronderzoek blijkt de noodzaak van systematische professionele ontwikkeling, leren in leergemeenschappen en meer samenwerking tussen scholen en opleidingsinstituten. Ook zouden lerarenopleiders een grotere rol moeten spelen bij het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s.

‘In opleidingsland is er al veel gedaan om de professionele ontwikkeling van lerarenopleiders te ondersteunen,’ licht onderzoeker Mieke Lunenberg toe. ‘Zo is er een beroepsstandaard vastgesteld, er is een kennisbasis waarvan opleiders gebruik kunnen maken, er zijn opleidingen en een registratieprocedure voor lerarenopleiders. Deze faciliteiten kunnen opleiders helpen om de rollen die ze hebben, goed te vervullen. Lerarenopleiders vervullen niet alleen de rol van leraar van leraren, maar ook die van begeleider, onderzoeker, curriculumontwikkelaar, poortwachter tot het leraarsberoep en bruggenbouwer in de samenwerking tussen opleidingsinstituten en scholen. Wat het onderwijsveld daarbij van lerarenopleiders verwacht, wordt nog niet altijd waargemaakt.’ Lerarenopleiders blijken nog onvoldoende toegang te vinden tot een theoretische basis voor hun beroep en het lastig te vinden de kennis waarover ze beschikken te verbinden met hun handelen.

‘De zes verschillende rollen maken van het beroep lerarenopleider een complex geheel. Zo wordt er in toenemende mate, ook internationaal, van lerarenopleiders verwacht dat zij ook onderzoek doen. In de praktijk vinden opleiders het echter lastig om onderzoek gestalte te geven,’ aldus de onderzoekers. Ook voor andere rollen geldt dat lerarenopleiders soms de nodige competenties missen. Voldoende ondersteuning vanuit de werkomgeving ontbreekt vaak.

Zo kan ook de rol van coach/begeleider van beginnende leraren versterking gebruiken, zegt Lunenberg. ‘Opleiders gedragen zich nu vooral als adviseurs. Ze richten zich vooral op de lokale situatie en overstijgen dat perspectief te weinig. Trainingen en participatie in leergemeenschappen kunnen helpen dat perspectief te verbreden.’ Dat opleiders daarnaast ook fungeren als degenen die studenten wel of niet toelaten tot het beroep van leraar (‘poortwachtersrol’) compliceert de zaak. Veel opleiders worstelen met de combinatie van rollen van begeleider en poortwachter.

Lerarenopleiders zouden ook een grotere invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de curricula van opleidingen. ‘Nu zijn opleiders daarin eerder volgend dan leidend, zo blijkt uit ons literatuuronderzoek’, zegt Lunenberg. ‘Er bestaat onduidelijkheid over de effectiviteit van opleidingsdidactische benaderingen. En het opleiden is ook aan modes onderhevig. Opleiders zouden kritischer kunnen zijn en een actievere bijdrage kunnen leveren aan het beleid op dit vlak. Een goede lerarenopleider is bovendien een bruggenbouwer tussen de lerarenopleiding en de school waar leraren werken.’

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-11-694
Titel onderzoeksproject:  De professionaliteit van lerarenopleiders
Looptijd:01-11-2011 tot 31-10-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.L. Lunenberg Vrije Universiteit Amsterdam m.l.lunenberg@vu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Mieke Lunenberg Vrije Universiteit Amsterdam m.l.lunenberg@vu.nl
Jurriën Dengerink    
Fred Korthagen    

Publicatie(s)

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Professionaliteit lerarenopleidersInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.