Algemeen
Leeromgevingen Gemotiveerde leerhouding Basisonderwijs met/zonder basis Betrokkenheid! - Marzano Breinvriendelijk onderwijs Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Filosoferen doe je zo FTC: praktijk Het Grote Vindingrijkboek Onderwijsmythes Onderwijs moet boeien Onderwijs slaat door Creativiteitsontwikkeling Talentontwikkeling op school Teach like a Champion Tiener college Leerlijnen vergelijken
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Gebruik animaties po Animaties natuur po Animaties rekenen po Animaties taal po
Klassenmanagement
Orde en aandacht Didactische werkvormen Effect van homogeen of heterogeen groeperen Grote en kleine groep Effect wisselende samensstelling basisschoolklas Klassenmanagement Soepele lesovergang Opbrengstveroorzakend lesgeven Vinger opsteken Zelfstandig werken
Rekenen
Rekenonderwijs kan anders!
Instructie
Directe instructiemodel 4C/ID-model Expliciete Directe Instructie Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Effecten van formatief evalueren Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
Co÷peratief leren
Co÷peratief leren Co÷peratieve leerstrategieŰn Co÷peratieve werkvormen Onderzoekend leren
Leren
Leerbevorderende feedback Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen Lezen en schrijven Leesmotivatie bevorderen Mentale voorstellingen Visie op literatuuronderwijs Ontdekkend leren lezen -hoofdkenmerken SLIM in het sbo Leesvaardigheid praktijkonderwijs Leesprestaties groep 6 po 2016
Samenwerken
Didactische vormgeving Excellentie Communities kennis over onderwijs Samenwerken met STIP
Schrijven
Schrijfonderwijs basisschool Lezen en schrijven vmbo Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Opdrachtgestuurd leren Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŰnte differentiatie Feedback prestaties Individueel maatwerk vo MEGAband Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Didactische impulsen OGO
Onderwijssysteem
Klassengrootte
Werkvormen
Werkvormen - Instructie
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Passend onderwijs
Adaptief onderwijs SBO Hogere orde denken
Visies
Adaptief onderwijs Basisontwikkeling bij OGO Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Exacte vakken
Effectieve voorbereiding van de rekenles (2) Effectieve voorbereiding van de rekenles (1) Digitale Wiskunde Omgeving HAVO VWO Vernieuwend bŔtaonderwijs
ICT
Virtual reality Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Ruimtelijk inzicht GIS Games voor leerlingen met concentratieproblemen Digitale didactiek

 

Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)

Geplaatst op 1 juni 2016

Vanuit haar visie ziet de Academische Opleidingsschool BC Broekhin Roermond het als kerntaak zich als kansenschool te profileren. Onze visie rust op de pijlers ‘excelleren’, ‘kansen bieden door differentiëren’ en ‘onderzoeken’. We ambiëren een school waar leerlingen én docenten hun eigen talenten ontdekken en ontwikkelen. Deze visie vraagt een culturele en structurele onderwijskundige verandering.
Nu is het onderwijs overwegend consumptief, docent- en curriculumgestuurd in klassen- en roosterverband. Hierbinnen differentiëren docenten divergent dan wel convergent, afhankelijk van de groep. Een meer fundamentele verandering naar proactief, persoonlijk leren is nodig om onze ambitie te realiseren. De professionaliteit van docenten komt hierbij beter tot zijn recht. De leerling leert onder toeziend oog van mentor en ouders, duurzaam zijn eigen kennis, vaardigheden en attitude inschatten en daarop afgestemde keuzes te maken, zowel situationeel als transformationeel. Zo ontstaan adolescenten die autonoom hun ontwikkeling kunnen voortzetten in een voortdurend veranderende maatschappij.
Om deze verandering duurzaam door te voeren is een academisch gefundeerde effectmeting essentieel. Vanuit deze overtuiging werken de VO-scholen BC Broekhin en Connect College samen met de Universiteit Maastricht, een reeds eerder succesvol gebleken consortium.
De interventie start in 4-havo waar in het rooster een substantiële open ruimte wordt gecreëerd: de ‘MEGAband’. Daarbinnen bieden docenten een diversiteit aan cognitieve én non-cognitieve activiteiten. Hiermee kan iedere leerling zijn eigen leerroute bouwen en zo sterker starten in het eindexamenjaar, zowel wat betreft vakinhoud als persoonlijkheid. Uitkomsten van de bijbehorende effectmeting geven het fundament voor opschaling van deze cultuur- en structuurverandering en ontwikkeling richting persoonlijk leren.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  405-14-503
Titel onderzoeksproject:  Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament.
Looptijd:01-06-2014 tot 30-09-2015

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.C. van de Bovenkamp-Janssen BC Broekhin Roermond mvandebovenkamp@broekhin.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
dr. T. Schils Maastricht University t.schils@maastrichtuniversity.nl
T. Lenders Academische Opleidingsschool Limburg tlenders@AOSL.nl

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Individueel maatwerk vo MEGAbandInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.