Onderwijs2032
Onderwijs2032 professionalisering Stellingen #2032 Curriculum geen visie Time-out 2032 Platform #onderwijs2032 Vreemde talen onderwijs Overdenkingen Schnabel I Nationaal curriculum
Algemeen
Schoolorganisatie Formatieve assessment Nederlands onderwijsstelsel Leren zichtbaar maken Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies 10 vragen bij OGW Brede school Schoolopbrengsten essentie Condities buitenschoolse opvang Effect eindadvies basisschool Essential Schools Leerweg mbo Adaptieve software Meritocratie en scholen Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Teamgrootte mbo In zeven stappen naar zinvol leren Innovatieve scholen Leeropbrengsten gebruiken Kindgericht onderwijs Kleine scholen Doorstroom mbo-hbo Normjaartaak Onderwijs idealisten Onderwijskansenbeleid Onderwijssysteem en creativiteit Onderwijsverslag 2012/2013 OGW in 4 niveaus Pijnpunten basisonderwijs Samenlevingsgerichte school Onderwijstijdschrift JSW Effecten brede scholen Bouwstenen verandercapaciteit Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Implementatie wet OKE Onderwijsakkoord 2013
bestuur
Functioneren LCTI Invloed sturingsdynamiek VO/MBO Luisterend bestuur
LVS
Begrip door zelftoetsen Functionele toetsvragen Update Citonormen Cito hernormering Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 DTT niet formatief Formatief toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen GAS methodiek De inspectie gaat mank Toetsing en motivatie Kwaliteit toetsen Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Omdenken met data Computer Adaptieve Oefentoetsen Toetsvormen Schoolvaardigheidstoets spelling Formatief toetsen po Cito spelling toets 2 Minder standaardtesten Teaching to the test Een sober leerlingvolgsysteem Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling Voorwaarden formatieve toetsing Wegcijferen door toetsen Referentieniveaus po
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Onderwijsinspectie eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Eindtoets overbodig Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Verplichting Eindtoets ongewenst Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Groep 1 en 2 niet toetsen Kleuters en inspectie Kleuters toetsen Kleuters zonder cito Stop de kleutertest
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Data analyse Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Ouderbeleid achterstandsleerlingen Ouderparticipatie nieuwe leren Ouderbetrokkenheid schoolbeleid po Participerende ouders Studiekeuze vmbo
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
Professionalisering
High impact learning (3) -urgentie High impact learning (2) Zeven bouwstenen van high impact learning Effectiviteit van grote docententeams High impact learning (1)
Onderwijskwaliteit
Lerarenvaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs Onderwijstijd Brede vorming Groepsgrootte Schoolgrootte Excelleren Onderwijsachterstandenbeleid Kwaliteit in de klas Ontwikkeling kwaliteitszorg Kwaliteitszorg onderzoek Kwaliteitszorg po Meetinstrument gepersonaliseerd leren Onderwijskwaliteit po 2009 2012 Educational governance Sturen kwaliteit po Opbrengstgericht werken Overladenheid Perspectieven kwaliteit Publicatie eindtoets Welke rapportvormen geven goed inzicht? Streven naar kwaliteit po Onderwijsontwikkeling Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Sociaal
Sociale context scholen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Differentiatie
DifferentiŽren is te leren
Leiding geven
Balans in basisbehoeften Schoolleider als hitteschild HRM schoolprestaties Visie en kernwaarden Leiderschap tonen Leiderschapsstijlen Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Responsief leiderschap AOC Schoolleider als regisseur Positie schoolleider Stakeholders Teamontwikkeling Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren 21st century skills Persoonlijk leren Doorstroom groene beroepskolom Resultaten arbeidsmarkt Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Onderwijsstelsels Keuze vervolgopleiding mbo Gemeentelijke beleid Invloed kwartiertjesrooster op taakgerichtheid leerlingen Leerplan in beeld Methode als vertrekpunt voor gepersonaliseerd leren nieuwe leren po Leerlingpopulatie en resultaten Vier centrale functies onderwijs Schoolkenmerken cognitieve prestatie Loslaten leerstofjaarklassensysteem effect op ontwikkeling Adaptief onderwijs Onderwijswaarden
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Beleid zwakpresterende school po Duurzame schoolontwikkeling Lokale Educatie Agenda LEA Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren Kwaliteitszorg po Kwaliteitszorg innovatie Leernetwerken po Leeromgeving De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Ontwikkelen van wijsheid Vaardigheden gepersonaliseerd onderwijs zichtbaar in lespraktijk
Beroepsonderwijs
Ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding Aansluiting overgangen po/vo en vmbo/mbo Werken en leren Eindexamencijfer vmbo voorspeller schoolsucces havo? Formatieve beoordeling docenten Motivatie schoolprestaties Verpleegkundig onderwijs evalueren Ontwikkeling vakmanschap Publieke waarde MBO Groene mbo duurzaamheid
Problemen
Onderwijsachterstandenbeleid periode 2005 2009 Onderwijsachterstanden OAB Onderwijsachterstanden 1988 2002 Onderwijsachterstandenbeleid vve/po
VO en MBO
Mentoraat groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo WetenschapsoriŽntatie LoopbaanoriŽntatie in VO Integratie wiskunde Passend Onderwijs IMPROVE methode metadenken Nederlands leerprestaties Motivatie leerlingen Motivatie onderwijs in groepen Motivatie onderbouw vo Professionele leergemeenschappen Professionele leergemeenschappen Schoolkeuze havo/vwo Management en organisatie Motivatie verhogen TIME Wiskundige denktactiviteit Leren van teksten Heterogene brugklas
VVE
Aansluiting VVE en schoolloopbaan Beleid onderwijsachterstanden PO Onderwijsachterstandenbeleid Effecten vroegschoolse educatie Gemeenten schoolbesturen Effectiviteitskenmerken Doelgroepkinderen
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Vroegtijdig verwijzen Handelingsgericht passend onderwijs Instrumenten passend onderwijs Integratie onder Rugzak beleid OPP en IQ Rugzakbeleid LGF Luc Stevens over passend onderwijs Onafhankelijkheid CvI s Kwaliteit met NSCCT Ontwikkeling voorwaarden Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Regionale Expertise Centra Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Kengetallen vervolgmeting Inzet klassenassistent Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Regionale ontwikkeling Ruimte voor leraren Zorgstructuren po/vo Aanpak po/vo Bureaucratie leerlingenzorg Weer Samen Naar School Toelaatbaarheid
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
ICT
digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs tijd- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren

 

Formatieve beoordeling van docenten in het verpleegkundig onderwijs op hun competentieontwikkeling

Geplaatst op 1 juni 2016

Studenten in het Verpleegkunde onderwijs moet reflectievaardigheden ontwikkelen om voorbereid te zijn op levenslang leren gedurende hun loopbaan. Om dit ontwikkelingsproces te ondersteunen moeten docenten hun kennis en pedagogisch didactisch repertoire uitbreiden. Een model van het leren van docenten door feedback gedurende een trainingsprogramma werd ontwikkeld en gebruikt als een conceptuele bron. Kennis over reflectievaardigheden, vragen stellen, coachen en feedback geven werd gebruikt om inhoudelijke standaarden te ontwikkelen en valideren (studie 1) en gedragsstandaarden vast te stellen (studie 2) voor docenten en om een trainingsprogramma voor docenten te ontwerpen, ontwikkelen en uit te voeren (studie 3). Feedbackdialogen werden geanalyseerd op vragen, reacties en aanmoedigingen (studie 4) en op feedback van docenten en reflectie van studenten (studie 5). Inhoudelijke standaarden werden vastgesteld in een Delphi studie met 28 experts. Het resultaat van deze studie was een raamwerk van zes taakdomeinen met daarbinnen 15 taken en 91 indicatoren die te samen de kenmerken vormen van waar reflectieonderwijs over zou moeten gaan. Het raamwerk werd ingebracht in een standaardsetting studie waaraan zes Verpleegkunde docententeams deelnamen. Rubrieken werden gebruikt om gedragsbeschrijvingen te ontwikkelen van docentcompetenties op vier beheersingsniveaus. De teams bereikten consensus over het tweede niveau als ‘net voldoende’ niveau van functioneren en besloten een conjunctief beoordelingsmodel te gebruiken voor elk van de dertig competenties die waren beschreven.

Het trainingsprogramma werd uitgevoerd in vijf teams. Het verloop ervan, de waardering door de deelnemende docenten en de effecten werden onderzocht in een quasi experimentele interventiestudie met een voor-/nameting controlegroep design. Het programma combineerde componenten van drie verschillende
trainingsbenaderingen. Ten eerste, componenten als instructie, oefening en feedback zijn kenmerkend voor een training en toepassing benadering. Ten tweede, discussie over de huidige praktijk en reflectie op alternatieven passen in een ontwikkeling en reflectie benadering. Ten derde, aandacht voor informatie en betekenisvolle kennis wijst op een op expertise gebaseerde en op kennisontwikkeling gerichte benadering.

Twee aanvullende specifieke kenmerken waren de authentieke feedbackdialogen tussen de docenten en hun studenten en de video-interactie begeleiding van de docenten door de trainer. De tijd die de deelnemende docenten besteedden aan het programma was gemiddeld 26 uur gedurende 12-15 maanden. Een derde werd besteed aan het bijwonen van bijeenkomsten en tweederde aan het voorbereiden van en reflecteren op begeleidingsgesprekken met studenten en andere activiteiten gedurende perioden van zelfstandig oefenen. De deelnemers waardeerden de kwaliteit van het trainingsprogramma.

Blijkens hun leerverslagen gingen de docenten zich gemiddeld gezien meer richten op de inhoud van studentreflecties en de effecten van hun begeleiding, het uitproberen van dingen en het zoeken van meer informatie, nam hun zelfvertrouwen toe en kregen ze een andere kijk op het begeleiden van reflecteren. De deelnemers gaven aan dat ze hun competenties in het uitvoeren van een aantal specifieke activiteiten gedurende het programma hadden ontwikkeld. Resultaten van analyses van de feedbackdialogen gaven aan dat de docenten zich leerden te richten op denkactiviteiten van studenten en vertrouwd raakten met een
breder repertoire aan vragen, vooral diepgaand redeneren vragen en redeneer prompt (aanmoediging) vragen. Bovendien bevatten hun dialogen meer verschillende sequenties van vraag- en reactiecategorieën en deze sequenties omvatten meer vragen en aanmoedigingen die de potentie hebben om studenten te stimuleren om te elaboreren en te reflecteren.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-06-311
Titel onderzoeksproject:  Effects of formative teacher assessment on teachers' competence development using contextualized standards, training and feedback
Looptijd:01-09-2007 tot 25-10-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. M.F. van der Schaaf Universiteit Utrecht m.f.vanderschaaf@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. A.M. Dekker-Groen Universiteit Utrecht a.m.dekker@rocmn.nl

Relevante links(s)

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Formatieve beoordeling docentenInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.