Algemeen
Roos van Leary -1- Roos van Leary -2- Professionele vrijheid Verantwoordelijkheid nemen Aandacht in leerproces Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Factoren die invloed hebben op professioneel oordelen Gerichte feedback Getting things done Je hoofd leeg maken Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leraarschap waarderen Leraren hebben meer vakantie Leraren zijn net echte mensen Mindset Observeren Onderzoekende leraar Leerkrachtgedrag Selectie aan poort lerarenopleidingen Zelfvertrouwen leerkracht Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Ontspannen lesgeven tips
Communicatie
Startgesprekken na de zomer Vanzelfsprekende relatie
LVS
Nadruk basisvaardigheden po
Ouders
Communicatie met ouders Leraren en ouderbetrokkenheid
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Klassenmanagement
Relatie inzetten
Professionalisering
Academisch docent po/vo Begeleiding startende leraren VO Competentiemanagement Staat van de leraar Effectief leiderschap UUU werkmodel Opleiden in de school Professionele ontwikkeling Zelfbeoordeling leraren LeerKRACHT initiatief Intern begeleider Expertise leraren pop Gedrag leraren pop Identiteit leraren pop Kennis leraren pop Begeleiden reflectie pop Kwaliteit opleiding Leerkracht centrale factor Leraren leren als gelijken Het lerarenregister Randstad OnderwijsBewijs onderzoekend leren- nieuwsgierige leraren Geloof eigen kunnen leraren Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijke effectiviteit Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professionaliteit lerarenopleiders Professionele leergemeenschap Professioneel leren Professioneel vermogen Professionele ontwikkeling leraren Leraren basisscholen Leraren middelbaar beroepsonderwijs Programma LeerKracht Regioleren SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO Academische pabo Professionele ruimte
Onderwijskwaliteit
Cesuur Maatwerk en vakmanschap Mogelijkheden flexibalisering lerararenopleiding Toegevoegde waarde
Leren
Klassenmanagement Onderzoekend leren rol docent Startende leerkracht Scaffoldingstechnieken
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Ga tot de mier! Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Professionaliseren samenwerken po Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Motivatie
Motivatie vmbo
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Competenties docent beroepsonderwijs Professionele ontwikkeling docenten ROC Competentiegericht beroepsonderwijs
Problemen
Werkdruk werkgelegenheid 40-urige werkweek Leraren pesten leraren Emotionele processen leraren Meester Mark -1- Meester Mark -2- Regeldruk en administratie Werkdruk verlagen Werkdruk bespreken Werkdruk normjaartaak Werkdruk tips
VO en MBO
Professionele ontwikkeling docenten Ontwikkeling leraren mbo
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Passend onderwijs
Hulpstructuur rond leraar Differentiatie handelingsrepertoire Passende professionalisering Pedagogisch didactisch handelen
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
ICT
Weinig ICT-gebruik Invloed digitale leeromgevingen op leraren Kenmerken professionalisering ict-competenties leraren

 

Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren

Geplaatst op 1 juni 2016

Formatieve beoordeling (gericht op het geven van feedback op het functioneren, met als doel leerprocessen en ontwikkeling te stimuleren) wordt gezien als een middel voor de professionele ontwikkeling van docenten. Maar zijn die beoordelingen daarvoor inderdaad effectief? Hoe ontwikkelen docenten zich wanneer ze getraind worden in (deel)vaardigheden, zichzelf beoordelen en/of feedback ontvangen van een persoonlijke coach, collega’s of een expert? Helpt dat docenten hun lespraktijk te verbeteren? Drie universiteiten nemen de effecten van drie formatieve beoordelingsaanpakken onder de loep:

  • Universiteit Utrecht, Onderwijskunde: procedures en training in het geven van feedback, gegeven door een onderzoeker
  • Eindhoven School of Education, Technische Universiteit Eindhoven: Zelfbeoordeling en collegiale feedback
  • Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van Universiteit Leiden: Onderhandelend beoordelen; individuele coaching, intervisie en bewijsbronnen.

Deelnemers zijn docenten van MBO’s voor Verzorging en Verpleegkunde die willen leren hoe ze reflectievaardigheden bij hun studenten (beter) kunnen stimuleren. In totaal doen 10 scholen mee aan het onderzoek.

In elk van de drie bovenstaande deelprojecten is inmiddels in een eerste deelstudie bepaald welke docentcompetenties belangrijk zijn voor het bevorderen van reflectievaardigheden bij studenten op MBO’s voor Verzorging en Verpleegkunde, en hoe deze beoordeeld kunnen worden. Dit is gedaan met behulp van methoden die passen bij de respectievelijke beoordelingsaanpakken, en in nauwe samenspraak met docenten. Het afgelopen cursusjaar is in elk van deze deelprojecten de formatieve beoordelingsaanpak gestart. Er zullen in elk deelproject nog twee deelstudies worden uitgevoerd. Een deelstudie richt zich op hoe de beoordelingsaanpakken vorm krijgen in de praktijk en hoe docenten de aanpakken waarderen. De laatste deelstudie is gericht op de effecten van de boordelingsaanpakken op de competentieontwikkeling van docenten.

In aansluiting op bovengenoemde promotieonderzoeken vindt binnen hetzelfde project ook een postdoconderzoek plaats. In dit project worden de gevonden effecten van de drie afzonderlijk onderzochte formatieve beoordelingsaanpakken vergeleken. Ook worden voorafgaand en na afloop van deelname aan één van de beoordelingsaanpakken de competenties van alle ongeveer 90 deelnemende docenten gemeten. Daartoe is een synthese gemaakt van de criteria en standaarden die in de drie deelprojecten zijn bepaald. Tevens zijn vignetteninterviews ontwikkeld om de competenties van docenten in kaart te brengen. De resultaten van de vignetteninterviews zullen worden gelegd naast beoordelingen van lesopnamen en van feedback op geschreven reflectieverslagen. Verder zullen gegevens worden verzameld over de schoolcontext, over hoe de beoordelingsaanpakken vorm krijgen in de praktijk en hoe docenten de aanpakken waarderen. Aan de hand van deze informatie wordt nagegaan of, en zo ja, welke ontwikkeling docenten doormaken, en welke (combinatie van) ontwerpkenmerken het meest aanbevelenswaardig is.

 

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-06-310
Titel onderzoeksproject:  Effects of different assessment approaches on teachers’ professional development
Looptijd:01-09-2007 tot 25-10-2013

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Prof. dr. N. Verloop Universiteit Leiden verloop@iclon.leidenuniv.nl

Gerelateerde projecten

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Leerlingen met dyslexie

Kwink op school

Wandelen voor water

Academica Business College

Professionele ontwikkelingInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.