Handelingsgericht werken
Handelingsgericht werken - uitgangspunten - HGW cyclus - plannen
Arja Kerpel Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen
HGW uitgangspunten 1 - 4
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 1 - 4
Noëlle Pameijer Veel scholen verbeteren de kwaliteit van hun onderwijs en de leerlingbegeleiding op basis van de uitgangspunten van Handelingsgericht werken (HGW).
HGW uitgangspunten 5 - 7
De uitgangspunten van Handelingsgericht werken 5 - 7
Noëlle Pameijer Voor Handelingsgericht Werken (HGW) gelden zeven samenhangende uitgangspunten. Deze bieden een kader voor reflectie en kwaliteitsverbetering.
HGW praktijk
Handelingsgericht werken: dat doe ik al lang! Leren we stralend of balend?
Noëlle Pameijer De HGW praktijk vraagt effectieve feedback, maar ook feed up en feed forward! Want we leren niet alleen van successen: stralend leren, maar ook van fouten: balend leren.
Begeleidingsstructuur HGW
Omgaan met verschillen? Passend Onderwijs? Hoe dan?
Sonja de Lange In dit artikel wordt aan de hand van aantal succesindicatoren beschreven wat er vooral toe doet bij het maken van een begeleidingsstructuur binnen HGW.
OGW HGW en gedrag
Opbrengstgericht en handelingsgericht werken rondom gedrag: het kan!
Sandra Koot SWPBS is het enige gedragsmanagementsysteem dat datagestuurd werkt. Er kan opbrengstgericht en handelingsgericht mee gewerkt worden.
Doorontwikkeling
Handelingsgericht werken: twee voorbeelden van door-ontwikkeling
Noëlle Pameijer Wat is de opbrengst van 10 jaar HGW? Scholen implementeren de werkwijze met vallen en opstaan. In dit artikel twee voorbeelden van doorontwikkeling en borging.
HGD diagnostiek
HGD - handelingsgerichte diagnostiek
Noëlle Pameijer Geen hulpverlening aan kinderen zonder diagnostiek. Aan welke voorwaarden moet die diagnostiek voldoen? Is diagnostiek altijd noodzakelijk?
HGW classificeren
Handelingsgericht classificeren in het onderwijs
Noëlle Pameijer In het onderwijs classificeren we momenteel veel leerlingen, we kennen ze DSM-IV-labels als ADHD, PDD of ODD toe. Dit artikel bespreekt deze tendens vanuit de uitgangspunten van HGW.
HGW leerling niveau
HGW cyclus op leerling niveau
Tanja van Beukering In dit artikel wordt de HGD-cyclus op leerlingniveau besproken. Hoe kan een RT-er doelgericht, systematisch en vakkundig omgaan met diagnostische vragen van een leraar, IB-er, ouder of leerling?
Misverstanden over Handelingsgericht Werken
Drie misverstanden over Handelingsgericht Werken
Nico van der Meer Handelingsgericht werken: waar draait dat eigenlijk om? In dit artikel worden drie misverstanden over HGW uit de weg geruimd.
HGW en remedial teaching
Handelingsgerichte diagnostiek en remedial teaching (1)
Noëlle Pameijer In dit artikel worden de uitgangspunten van HGW verbonden met het werk van de remedial teacher en andere leer- en gedragspecialisten.
HGW overdracht
Een nieuw schooljaar en de overdracht volgens HGW
Noëlle Pameijer Een nieuw schooljaar en de overdracht, wat is beter: blanco starten of juist goed voorbereid beginnen? De auteur behandeld dit volgens HGW uitgangspunten.
HGW passend onderwijs
HGW denken & doen
Peter de Vries Met hoeveel kinderen kun je HGW doen per jaar? Deze vraag vormt het uitgangspunt voor dit artikel. Ook komt de relatie tussen HGW en Passend Onderwijs aan bod.
HGW en RT bijdrage
HGW op school: de bijdrage van de RT-er
Noëlle Pameijer In dit artikel wordt ingegaan op de rol van de rt’er bij handelingsplannen aan de hand van twee HGW-cycli: op groepsniveau en op individueel niveau.
HGW samenhang OGW
Samenhang OGW en HGW
Arjan Clijsen Hoe kun je met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag? In dit artikel wordt de samenhang tussen HGW en OGW besproken.
Opbrengstgericht werken
Opbrengstgericht werken - wat is OGW op de basisschool?
Arja Kerpel Opbrengstgericht werken wil de onderwijskwaliteit verbeteren. Leerkrachten dienen zich in hun onderwijs te richten op meetbare doelen en resultaten.
OGW en samenwerking
Samenwerking bevordert opbrengstgericht werken
Annemieke Top De afstemming tussen groep, school en bestuur is nog niet optimaal rondom opbrengstgericht werken. De eerste stap in de goede richting is de vorming van professionele leergemeenschappen.
OGW en school cultuur
Opbrengstgericht werken in een professionele cultuur
Herman Kolthof Hoe zorg je voor goede opbrengsten van het onderwijs in een professionele cultuur? Dit artikel biedt een handvat voor het verbeteren van schoolresultaten.
Handelingsgericht indiceren
Handelingsgericht Integraal Indiceren
Noëlle Pameijer De auteurs doen een voorstel voor een vorm van indicatiestelling waarin elk opvoedingsdomein een plaats heeft: gezin, onderwijs en vrije tijd. Alleen vanuit dat principe is het mogelijk om ‘één kind één plan’ te realiseren.
Toetsen-leertrajecten
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten
redactie Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten. Er bestaat een sterk verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van leerlingen.
Groepsplangedoe
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers
Paul Filipiak Papieren tijgers geboren in het onderwijs. En van de wat oudere beestjes: het groepsplan! Onderwijsadviseurs hebben veel werk om de oude tijger uit de valkuil te trekken!
Groepsplan gedrag
Groepsplan gedrag - passend onderwijs in PO en VO
Arja Kerpel Passend onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen... Hoe doe je dat in de praktijk? Lees het in Groepsplan Gedrag van Kees van Overveld.
Groepsplan kleuters
Werken met een groepsplan in de onderbouw - HGW met kleuters
Sonja de Lange Een groepsplan maken volgens de principes van handelingsgericht werken kent een aantal stappen. In dit artikel wordt dit beschreven aan de hand van een casus.
Groepsplan corveetaak?
Groepsplannen, niet meer dan een corveetaak!
Kees van Overveld In dit artikel kijken we naar het werken met groepsplannen, welke problemen leraren in de praktijk ondervinden en wat een oplossing daarvoor is.
Handzaam groepsplan
Doorontwikkeling HGW: van papieren tijgers en administratieve rompslomp naar kleine handzame groepsplannen
Noëlle Pameijer Groepsplannen maken omdat het moet? Jammer, het is beter om ze te gebruiken als stip aan de horizon, waar je samen met je leerlingen naartoe kunt werken.
Werken met Groepsplan gedrag
Passend onderwijs: werken met een groepsplan gedrag
Kees van Overveld Passend onderwijs gaat vaak over bestuurlijke en organisatorische kwesties. Via een groepsplan gedrag komt ook sociaal emotioneel leren en gedrag in beeld.
Groepsplanloos
Planmatig en groepsplanloos - Groepsplannen zijn niet verplicht
Wendy Brasz en Myra den Haan Groepsplannen zijn niet verplicht op scholen. Een opluchting voor velen. Toch wil je je onderwijs wel plannen. Wat hebben onderwijsbehoeften daarmee te maken?
Een Groen Lyceum
Een Groen Lyceum
redactie Een Groen Lyceum
Taakspel vso cluster 4
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4
redactie Een onderzoek naar de effecten van een gedraggerichte interventie op de efficiëntie in het VSO Cluster 4.
Inleiding
Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs
Arjan Clijsen In deze inleiding gaan we eerst kort in op de huidige leerlingenzorg in het voortgezet onderwijs en bekijken we daarna wat voor school aanleiding kan zijn om een onderwijszorgroute te gaan invoeren.
Cyclus HGW
De cyclus handelingsgericht werken en de praktische uitvoering daarvan
Arjan Clijsen De vormgeving en uitwerking van de cyclus HGW is maatwerk. Welke frequentie kiest u per schooljaar? Ook belangrijk: is het haalbaar qua belasting voor mentoren en docenten.
Signaleren
Signaleren van leerlingen die extra aandacht nodig hebben
Arjan Clijsen In deze paragraaf bekijken we achtereenvolgens wat het doel is van de invoering van een onderwijszorgroute, wie deze gaat opstellen en wat daarvoor nodig is.
Groepsplan
Opstellen van het groepsplan
Arjan Clijsen Een artikel over het doelgericht opstellen van vakoverstijgende en vakspecifieke groepsplannen en de opzet en inhoud van een individueel handelingsplan.
Onderwijsbehoeften
Het benoemen van vakoverstijgende en vakspecifieke onderwijsbehoeften.
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. De zorgbehoeften van leerlingen die gesignaleerd zijn in het groepsoverzicht worden benoemd. Vakoverstijgend en vakspecifiek.
Uitvoeren groepsplan
Uitvoeren en evalueren van het groepsplan, de volgende stap
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. Het groepsplan wordt uitgevoerd. Mentor en docenten kijken of de voorgestelde aanpak werkt. De uitvoering is géén automatisme.
Groepsbesprekingen
Groepsbesprekingen: concrete suggesties voor de komende periode.
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. De centrale positie van de groepsbespreking. Afspraken over het onderwijs worden gemaakt en samenwerking bevorderd.
Overgangen
Overgangen in de schoolloopbaan van leerlingen, cruciaal voor onderwijszorg
Arjan Clijsen Een artikel uit de handleiding zorgroute. Alle overgangen van zorgleerlingen zijn cruciaal. Zowel van po naar vo, als bij wisseling van bouw of leerjaar. Ook bij het loopbaantraject.
Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Medilex congressen


 

Mis geen bijdragen

Inschrijven nieuwsbrief

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook Volg ons op instagram Volg ons op pinterest