Algemeen
Artikelen overzicht Schoolorganisatie Boeken Top 10 - 2016 Leerstofjaarklassensysteem is failliet! Kindgericht onderwijs Leeromgevingen Nederlands onderwijsstelsel Pedagogische opdracht Roos van Leary -1- Professionele vrijheid Nakijken leerlingenwerk Kindgericht onderwijs Onderwijsverslag 2013-2014 Schooladvies Aandacht in leerproces Gemotiveerde leerhouding Autonomie leraren Bekwaamheidseisen PO Bekwaamheidseisen VHO Bekwaamheidseisen VO Leraar, een rijk beroep Leren met kunst Ontwikkelend bewegen Brede school Schoolopbrengsten essentie Contextuele leerlingbegeleiding Contextuele benadering Creativiteit bevorderen Systeemdenken en denkgewoonten Systeemdenken 21e eeuw Effectief onderwijs Ervaringsreconstructie Gerichte feedback FTC: praktijk Leerweg mbo Adaptieve software Wereldgericht onderwijs Wereldgericht onderwijs Je hoofd leeg maken Hogere denkvaardigheden Hoogbegaafdheid leerkrachtcompetenties Interpersoonlijke identiteit Leeropbrengsten gebruiken Luisteren naar jongeren Pubers begrijpen Kleine scholen Kunst in curriculum Kunst in de les Leerinhouden Leerlingen leren kennen Leraarschap waarderen Seksuele diversiteit Mindfulness oefeningen Mindfulness uitleg Normjaartaak Observeren Ondernemende pedagogen Onderwijs moet boeien Onderwijsverslag 2012/2013 Ontwikkelingspsychologie Onderzoekende leraar OGW in 4 niveaus Leerkrachtgedrag Subjectificatie Biesta reflectie Samenlevingsgerichte school Zelfvertrouwen leerkracht Sociale pubers Spiritualiteit Complimenten en belonen Talentontwikkeling op school Tiener college Onderwijstijdschrift JSW Top 10 artikelen 2015 Boeken Top 10 - 2015 Bouwstenen verandercapaciteit Verantwoordelijkheid leren Werk van de leraar Werkdrukbeleving Opgestapelde veranderingen Ontspannen lesgeven tips Zorg voor het kind
bestuur
Ontwikkeling bestuur en toezicht Bovenschools leiderschap Diversiteit in besturen Varianten bestuur en toezicht Governance & opbrengst 1 Governance & opbrengst 2 Luisterend bestuur
betrokkenheid
Ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid 3.0 Passende ouderbetrokkenheid Community bouwen Keurmerk ouderbetrokkenheid Ouderbetrokkenheid een hype? LoopbaanoriŽntatie Ouders en VVE Ouderbetrokkenheid in VVE Ouders en onderwijs Externe hulpverleners Samenwerking ouders
Communicatie
Didactisch coachen 1 Didactisch coachen 2 Didactisch coachen 3 Digitale oudercommunicatie Tevredenheidsonderzoek Iedere ouder telt Klagende ouders Missers met ouders Educatief partnerschap Constructieve communicatie 1 Constructieve communicatie 2 Nieuwe vormen Verbindend communiceren Vanzelfsprekende relatie
Gedragsproblemen
Gedragsproblemen Psychiatrisch onderwijsmodel Functie gedragsproblemen Gedragsproblemen leerkrachtgedrag Gedragsproblemen tips Omgaan met gedragsproblemen Interventies gedragsproblemen Professionele houding Preventie gedragsproblemen Tips voor gedragsproblemen in de klas - hechtingsproblemen Tips voor gedragsproblemen in de klas - nld Tips voor gedragsproblemen in de klas - tourette Tips voor gedragsproblemen in de klas - dcd
HGW
Handelingsgericht werken HGW uitgangspunten 1 - 4 HGW uitgangspunten 5 - 7 HGW praktijk Begeleidingsstructuur HGW OGW HGW en gedrag Doorontwikkeling HGD diagnostiek HGW classificeren HGW en OGW HGW leerling niveau HGW en remedial teaching HGW overdracht HGW passend onderwijs HGW en RT bijdrage HGW samenhang OGW Opbrengstgericht werken OGW en samenwerking OGW en school cultuur Handelingsgericht indiceren
LVS
Functionele toetsvragen Citoscore hanteren Citoscore misverstanden Cito spelling toets 1 Digitale toetsen Formatief evalueren Leerwinst formatief toetsen Leren van toetsen De inspectie gaat mank Leerlingvolgsysteem Leren van data Toetsuitslag interpreteren Objectief beoordelen Schoolvaardigheidstoets spelling Cito spelling toets 2 Teaching to the test Testen voor het LVS Toetsen en hulp(middelen) Waarde cito-toets Naar een goede toets Update normeringen Volgen van de ontwikkeling
LVS - DLE
Uitleg DLE DLE geschiedenis DLE kritiek weerlegd
LVS - Eindtoets
Centrale eindtoets Gevolgen verplichte eindtoets Route 8 en IEP eindtoets Gelijke kansen Eindtoets Engels
LVS - Kleuters
Kleuters zonder cito
LVS - leestoetsen
Voorbereiden op toetsen Leesrijpheid toetsen Leesrijpheid deel 1 Leesrijpheid deel 2 Leesrijpheid deel 3 Grip op leesbegrip Woordenschattoets
Ouders
Communicatie met ouders
profiel
Dalton kernwaarden Identiteit school Marktgerichte school Open dag school School met pit School profileren Schoolprofilering Website verbeteren Schoolinterieur Social media school
ADHD
ADD tips ADHD misdiagnose Motivatie en energie Coaching leerling ADHD tips ADHD uitleg Voeding en lifestyle Jagerskinderen Neurofeedback en werkgeheugentraining Besturingssysteem Red de ADHD diagnose
Collegiale visitatie
Deel 1: leren van elkaar Deel 2: consultatie Deel 3: intervisie Deel 4: lessonstudy
Groepsplan
Doelen groepsplan Groepsplan kleuters Groepsplan corveetaak? Handzaam groepsplan Opbrengstgericht werken Werken met Groepsplan gedrag Groepsplanloos
Intelligentie
IQ-test beelddenkers IQ onderzoek RAKIT-2 intelligentietest Intelligentiekloof
Klassenmanagement
Grote en kleine groep Klassenmanagement Soepele lesovergang Relatie inzetten Zelfstandig werken
Professionalisering
Blended learning Competentiemanagement UUU werkmodel Intern begeleider Leerkracht centrale factor Het lerarenregister Meedenken aan onderwijskwaliteit Persoonlijk meesterschap Lerende netwerken Persoonlijkheidstesten Leren samen leren Professional in de spiegel 1 Professional in de spiegel 2 Professioneel vermogen Programma LeerKracht SBL competenties BAO SBL competenties VO SBL competenties VO MBO
Rekenen
Beter rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Differentiatie voorbereiding Dyscalculie kenmerken Leren klokkijken Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Rekenen automatiseren Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Autisme ASS
ASS tips Autisme en communicatie Autisme handleiding Autisme bij meisjes Van bao naar vo Syndroom van Asperger
Instructie
Directe instructiemodel Humor in de klas Competenties Leren van fouten Mindmap maken Bewust bezig zijn met taal
Onderwijskwaliteit
Cesuur Excelleren Maatwerk en vakmanschap Overladenheid Visitatie onderwijs 2 Visitatie onderwijs 1
Overdenken en doen
Overdenken en doen Een denkpauze Leraren en leerlingen Ontwikkeling van kinderen Leren en onderwijzen Paradoxen Intern werkmodel Werkmodel leerling Zelfvertrouwen Professionalisering Faalangst begeleiden Pedagogisch contact
Sociaal
Sociale ontwikkeling Aanraken van kinderen Counseling vervolggesprek Luisteren naar leerlingen Korte counseling Weerbaarheid in gymles Inzicht in gevoelens Inzicht in anderen Sociaal emotionele vaardigheden Sociogram Groepsdynamiek Spelontwikkeling Weerbaar maken
Taal
Woordenschat differentiatie Taal bij het jonge kind OGO bovenbouw Taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taal en omgeving Tweetaligheid Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
CoŲperatief leren
CoŲperatief leren CoŲperatieve werkvormen
Klimaat
Hoge verwachtingen Pedagogisch basisklimaat Attitude in de klas Groepsprocessen Pedagogisch klimaat Aanraken van kinderen Pedagogisch leiderschap Groepsvorming Positive Behavior Support Veilige school Fysiek straffen Werkklimaat tips
Leren
Flexibel puberbrein blended learning in ontwikkeling Blended learning Cognitieve balans Buitenschools leren Onderzoekend leren Effectiever onderwijs Digitale feedback Digitale feedback 2 Edutainment Leerbevorderende feedback Positieve feedback Feedback op emotie Burgerschap games Hoe kinderen leren Verbeteren leerprestaties ICT differentiatie Informeel leren Intrinsieke motivatie Leerhouding als basis Programmeren 2 Acht dimensies Leren denken Programmeren 1 Manier van leren moet kloppen Huiswerk maken Mythe van leerstijlen Ontwikkeling hersenen Startende leerkracht
Lezen
Effectief leesonderwijs Lezen met lees-app Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Close Reading Denkend lezen Ontluikende geletterdheid Goede schoolteksten Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Lezen en schrijven Interactief voorlezen Leesmotivatie bevorderen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Visie op literatuuronderwijs Tips motivatie lezen technisch begrijpend studerend lezen Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Leuke schoolteksten Begrijpend luisteren en lezen Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Lettertype Dyslexie Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie
Samenwerken
Motivatie Orde en grenzen Co-teaching Duo-collega Luistergedrag Tweetalig communiceren Macht of gezag Communicatie in school Teamcommunicatie Teamleren Verantwoordelijkheid geven
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren
Differentiatie
Differentiatie adaptief onderwijs Differentiatie proces Differentiatie methodiek Differentiatie Differentiatie zelfregulatie (1) Differentiatie zelfregulatie (2) EfficiŽnte differentiatie Leerstof hoogbegaafden Leerstofjaarklassensysteem Middenmoot als vertrekpunt Probleemgedrag in gradaties Didactische impulsen OGO
Jonge kind
Ontwikkeling kleuter
Kernkwaliteiten
Coachen van leerlingen Kernkwaliteiten Vragen stellen Positieve psychologie
Leiding geven
Leidinggeven autonomie Pedagogisch leiderschap Luisteren bij leiderschap Sturen door luisteren Schoolleider als regisseur Stakeholders Onderwijskundig leiderschap
Onderwijssysteem
Uitgangspunt van leren Persoonlijk leren Leerplan in beeld Onderwijswaarden
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs
Faalangst
Faalangst uitleg Tips voor gedragsproblemen in de klas - faalangst
Gym
Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Hoogbegaafdheid
Misverstanden hoogbegaafdheid Onderpresteren Uitdagend onderwijs Chronisch onderpresteren Differentiatie Excellentie bevorderen Slimme kleuters Onderpresteerders Hoogbegaafdheid Klas overslaan Top down denken Extra zorgvraag Creatief begaafd Vakspecifiek verrijken Compacten en verrijken Visies op begaafdheid
Jonge kind
Fase jonge schoolkind Kleuters en vrij spel Basisontwikkeling en OGW Het vrije spel
Motivatie
Autonomie counseling Drijfveren voor leren Autonomie en motivatie Autonome motivatie Motivatie meten Motivatie door feedback Hakken in het zand Motivatie vmbo Zelf gereguleerd leren
Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 2017 - 1 - 11
Opvoeden
Opvoeden
Pesten
Gevolgen van pesten Pesten groepsaanpak Vijfsporenaanpak pesten Steungroepaanpak Pesten tips No blame-methode Pesterijen op school
Raad van Toezicht
Rolvast gedrag Herinrichting Raad van Toezicht Bezoek raad van toezicht Raad van toezicht tips Rijnlandse besturing
Schoolontwikkeling
Duurzaam onderwijs Duurzame schoolontwikkeling Organiseren gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren De lerende school Onderwijs- en schoolontwikkeling Toezicht onderwijskwaliteit Ontwikkelen van wijsheid
Middelen
Computerapplicaties Digitaal schoolbord ICT-beleidsplan Leren in 2020 - 1 Leren in 2020 - 2 Onderwijs en ICT Werking en beperking
Nieuwe boeken
Nieuwe boeken 04-2017
ODD
ODD tips
Problemen
40-urige werkweek Hechting en adoptie Kind en delict Concentratieproblemen Cyberpesten Depressie en zelfmoord Scheiding ouders Examenvrees Problematisch internetgedrag Bureau Halt Hechtingsstoornissen Gezonde leefstijl Leraren pesten leraren Omgaan met agressie Onveilige hechting Verwende kinderen Regeldruk en administratie Spijbelen Kinderrechter Werkdruk verlagen Getraumatiseerde kinderen Vluchtelingen begeleiding Werkdruk tips
Techniek
Empirische cyclus (1) Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude
VO en MBO
Mentoraat WetenschapsoriŽntatie MBO en ouders Ouderbetrokkenheid in VO Schoolkeuze havo/vwo Vaders in het voortgezet onderwijs Management en organisatie
Brede professionele basis
Werkdruk werkplezier
Kunst
Componeren Cultuurprofiel Kind centraal Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles CultuurcoŲrdinator
Passend onderwijs
Onderwijszorgroute Clusteren van leerlingen Integratie Downsyndroom Handelingsgericht passend onderwijs Hogere orde denken OPP en IQ samenwerken met ouders in passend onderwijs Kwaliteit met NSCCT Ontwikkelingsperspectief OPP als groeimodel Passend onderwijs Brede school en integratie Integratieklas ZML Leerkracht en Passend Onderwijs Passend onderwijs VO Ruimte voor leraren Toelaatbaarheid
Visies
Adaptief onderwijs Ervaringsgericht onderwijs Lerend werken Ontwikkelingsgericht onderwijs Ontdekkend leren Waardengedreven onderwijs
Jean Piaget
Jean Piaget Piaget: objectpermanentie Piaget: epistemologie Piaget: empirisme Piaget: leertheorie
Arbeidsvoorwaarden
Werkdruk en administratie
Exacte vakken
TIMSS-2015 Vernieuwend bŤtaonderwijs
Handleiding Zorgroute
Inleiding Cyclus HGW Signaleren Groepsplan Onderwijsbehoeften Uitvoeren groepsplan Groepsbesprekingen Overgangen
ICT
Digitale leermiddelen Digitale didactiek 2 Mediawijsheid in curriculum Weinig ICT-gebruik ICT-innovatie Digitale didactiek
Verder kijken
cito toets oefenen groep 8

 

Nieuw verschenen onderwijsboeken 04-2017

Geplaatst op 17 april 2017

In onderwijsland verschijnen telkens weer nieuwe, interessante boeken. Boeken die je aan het denken zetten, die je meer kennis bieden of juist praktische handvatten aanreiken. Om een overzicht te bieden, hebben we een selectie gemaakt uit recent verschenen onderwijsboeken van verschillende uitgeverijen.

Wat stuitert daar door je klas? - Anton Horeweg – Uitgeverij LannooCampusNL

Soms stuiteren kinderen letterlijk door je klas. Het gedrag van kinderen met ADHD kan hoge eisen stellen aan de leraar, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Andersom stelt de schoolomgeving hoge (soms onmogelijke) eisen aan een kind met ADHD. De leraar heeft de taak de eisen 'passend' te maken, dit boek kan daarbij helpen. Het biedt je  achtergrondinformatie over ADHD, ADD en bijkomende stoornissen, gecombineerd met herkenbare verhalen uit de praktijk en waardevolle tips voor in de klas.

Meester Mark rekent het goed – Mark van der Werf – Uitgeverij Scriptum

Juffen en meesters liggen vaak dubbel van het lachen bij het nakijken. En ook bij de gekste antwoorden besluiten ze soms: Dat verdient een dikke krul. Gevatte ingevingen, grappige foutjes, bijdehante briefjes: Leerkrachten sturen dagelijks pareltjes op naar Meester Mark. In Meester Mark rekent het goed staan de beste plaatjes die hij de afgelopen jaren verzamelde. Een heleboel nieuwe, die net eerder werden gepubliceerd, en zijn favoriete 'gouwe ouwe' voorzien van snedig commentaar.

De zelfverzekerde leraar – Ontwikkel de juiste gewoonten voor een succesvolle les- Alex Quigley – Uitgeverij Pica

De zelfverzekerde leraar is een praktische, stapsgewijze handleiding om als leraar met vertrouwen voor de klas te staan en optimaal te leren presteren. Volgens de auteur is het belangrijk om te focussen op drie gebieden: denken, lichaam en pedagogische vaardigheden. De ingrediënten van dit boek: effectieve onderzoeken, psychologische inzichten, voorbeelden en een dosis humor.

Activerende en passende werkvormen - Naar meer variatie en motivatie in de les. Werken aan 21ste eeuwse vaardigheden - Carel van der Burg, Meike Berben en Bert Moonen – CPS Uitgeverij

Het activeren en motiveren van leerlingen hoog op de onderwijsagenda bij de meeste VO-scholen. Maar… hoe doe je dit in de praktijk? Op basis van een aantal theoretische principes biedt dit boek u aanpakken en modellen om leerlingen te motiveren, te activeren, effectief te laten leren en variatie te brengen in de les. Centraal staat hierbij het leren van de leerlingen, dat vorm wordt gegeven door het inzetten van bij de doelen en leerlingen passende werkvormen.

Waarderend leren in het voortgezet onderwijs – Versterken van talent, plezier en motivatie op school – Annechien van Buurt, Eefje Teeuwisse, Nina Timmermans, - Uitgeverij Pica

Hoe versterk je de talenten en motivatie van je leerlingen? Hoe kun je hen meer zelfvertrouwen geven en hen leren denken in mogelijkheden? Waarderend leren in het voortgezet onderwijs is een boek voor docenten die op positieve en energieke wijze het beste in leerlingen naar boven willen halen. Vanuit een waarderende benadering: het versterken van wat nu al goed werkt. Naast theorie bevat dit boek ook praktische tips en werkvormen.

Autisme en zintuiglijke problemen, Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degrieck, Miriam Hufen, Uitgeverij Boom

Mensen met autisme hebben zintuiglijke problemen. Ze zijn vaak overgevoelig voor zintuiglijke prikkels of juist ondergevoelig, of allebei tegelijk. Autisme en zintuiglijke problemen geeft inzicht hierin en geeft richtlijnen voor mogelijke interventies.

Mogen zijn wie je bent, dat is geluk! – Ingrid Verkuil – Uitgeverij London Books

Ingrid Verkuil beschrijft vanuit haar eigen ervaringen wat er zou moeten veranderen aan het huidige onderwijssysteem en wat we kunnen leren van kinderen die buiten de norm vallen. Er is niet één juiste weg en niet één oplossing, maar als we positieve verandering in mensen, organisaties en systemen willen bewerkstelligen, dienen we eerst onszelf te veranderen. Met een voorwoord van Marcel van Herpen en een aanbeveling van Ivo Mijland.

Druk in de klas

Druk in de Klas is een laagdrempelige methode voor leerkrachten die te maken hebben met kinderen die in de klas druk en ongeconcentreerd gedrag laten zien (met of zonder diagnose ADHD). Drukke en ongeconcentreerde leerlingen die onvoldoende baat hebben bij het klassikale programma krijgen extra begeleiding in de vorm van een functionele gedragsanalyse en een Goed Gedrag Kaart. Hiermee werken de leerkracht en de leerling samen aan gedragsdoelen. Druk in de klas bestaat naast de handleiding ook uit een vrolijk bedrukt whiteboard waar het klassikale beloningssysteem op wordt gevisualiseerd. Deze methode is te bestellen bij Boom Test Onderwijs.

Gerelateerd

Nieuwe boeken 01-2017
Nieuw verschenen onderwijsboeken 01-2017
redactie
Boeken Top 10 - 2016
Top 10 Onderwijsboeken 2016
redactie
Boeken Top 10 - 2015
Top 10 onderwijsboeken - De bestsellers van 2015
redactie

Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Onderwijskundig ICT-er

Stel je onderwijsvraag

Leren in de 21e eeuw - gratis e-book

Nieuwe boeken 04-2017Inschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.