Ruimtelijk inzicht GIS
Algemeen
Vreemde talen Hyperfocus Teamgrootte mbo Genderstereotypering Doorstroom mbo-hbo Tweelingen Groepssamenstelling Leerlijnen vergelijken Meisjes risicomijdend?
Gedragsproblemen
Leerlingen met ASS Hoogsensitiviteit herkennen
Ouders
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten Ouderportalen
Klassenmanagement
Orde en aandacht
Rekenen
Clusteren rekenonderwijs Motivatie pro-leerlingen
Instructie
4C/ID-model
Onderwijskwaliteit
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Sociaal
Drama voor groepsvorming
Taal
NT2 bij migrantenkinderen NT2-stimuleren taalontwikkeling Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
Executieve functies
Creativiteitsontwikkeling
Leren
Adaptieve software Blended learning effect E-portfolio’s Effect huiswerk Formatieve toetsing Nakijken en feedback Bewegend leren
Lezen
Leerstijlen Fonemisch bewustzijn Voorwaarden voor begrijpend lezen
Samenwerken
Lerende netwerken Duobanen
Schrijven
Schrijfmateriaal
Differentiatie
Differentiatievormen
Onderwijssysteem
Continurooster Kleuterverlenging Zittenblijven of versnellen Keuze vervolgopleiding mbo Klassengrootte Leerlingpopulatie en resultaten
Gym
Effect beweging Spel en beweging
Motivatie
Motivatie MBO Cijfers geven Strategieën voor zelfregulering Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Pesten
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Schoolontwikkeling
Professionele leergemeenschap
Beroepsonderwijs
Werkplekleren in het beroepsonderwijs Competenties docent beroepsonderwijs
Problemen
Integratie vluchtelingen
Techniek
Practicum als onderwijsactiviteit
VO en MBO
groepsgrootte werkbeleving docenten effecten studenten mbo Kenmerken MBO-studenten Heterogene brugklas
Passend onderwijs
Vroegtijdig verwijzen
Engels
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Arbeidsvoorwaarden
Functiemix en salaris
Exacte vakken
Programmeren
ICT
Virtual reality digitale geletterdheid mediawijsheid computervaardigheden praktijkonderwijs Games voor leerlingen met concentratieproblemen Tablet in het onderwijs Jonge kinderen en tabletgebruik

 

Kennisrotonde

Op deze pagina treft u een overzicht van de vragen die door de Kennisrotonde zijn beantwoord.

De Kennisrotonde is het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs.
 
Heeft u als onderwijsprofessional een vraag over wetenschappelijk onderzoek en staat uw vraag niet in de lijst? Stel dan uw vraag via het vragenformulier van de Kennisrotonde.
 
Ruimtelijk inzicht GIS
Wat is het effect van GIS in het VO op het inzicht in geografische vraagstukken?
Wat is het effect van ‘leren met’ GIS in het voortgezet onderwijs op het inzicht in geografische vraagstukken? GIS kan een positief effect hebben op het inzicht in geografische vraagstukken.
Vreemde talen
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsmarkt?
Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?
Hyperfocus
Hyperfocus en de executieve functie ‘vastgehouden aandacht’
Hyperfocus verschilt van de executieve functie 'vastgehouden aandacht'. Games helpen om de vastgehouden aandacht om te zetten in hyperfocus.
Teamgrootte mbo
Effect van grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam
Welk effect heeft de grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam in het mbo op de betrokkenheid van teamleden en de slagvaardigheid van het team?
Genderstereotypering
Genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan
Wat is bekend over genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan op de ontwikkeling van jongens en meisjes?
Doorstroom mbo-hbo
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo – hbo
De doorstroom mbo - hbo is afhankelijk van veel factoren: zowel student- als omgevingskenmerken kunnen leiden tot uitval.
Tweelingen
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elkaar?
Wat is beter voor de ontwikkeling van tweelingen: in verschillende klassen plaatsen of bij elkaar? Het is niet raadzaam tweelingen vanaf het begin van de basisschool in gescheiden groepen te plaatsen.
Groepssamenstelling
Groepssamenstelling volgens de groepsfasen van Tuckman
Het model van Tuckman is niet voldoende om groepsontwikkeling te voorspellen. De effectiviteit van een groep wordt niet alleen bepaald door de groepssamenstelling, ook o.a. kenmerken van de lerenden zijn van invloed.
Leerlijnen vergelijken
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleken
Zijn de leerlijnen van de verschillende leergebieden op de basisschool ooit met elkaar vergeleken?
Meisjes risicomijdend?
Zijn meisjes meer risicomijdend dan jongens?
Is het waar dat meisjes meer risicomijdend zijn en meer moeite hebben met fouten durven maken dan jongens?
Leerlingen met ASS
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Hoe en in welke mate kan het huidige onderwijs in het V(S)O bijdragen aan de ontwikkeling van een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?
Hoogsensitiviteit herkennen
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?
Hoe kunnen onderwijsprofessionals hoogsensitiviteit herkennen bij kinderen in het basisonderwijs en op welke manier kunnen zij daarop inspelen?
Ouderbetrokkenheid en leerresultaten
Wat is de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten?
Wat weten we over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten van leerlingen? Niet alle vormen van ouderbetrokkenheid zijn even effectief.
Ouderportalen
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen?
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen? En waarom gebruikt het primair onderwijs deze minder vaak dan het voortgezet onderwijs?
Orde en aandacht
Hoe krijg je als docent de aandacht van 9- tot en met 12-jarigen terug na een intermezzo tijdens een plenaire instructie?
Hoe krijg je als docent de aandacht van 9- tot en met 12-jarigen terug na een intermezzo tijdens een plenaire instructie?
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
Is het verstandig om op rekengebied het onderwijs rondom tijd / geld / meten te clusteren? Behaal je dan betere resultaten dan wanneer je dit verspreid over het jaar aanbiedt?
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
Hoe verhoog je rekenmotivatie bij zwakke rekenaars? Faciliteer succeservaringen, verstrek waardevolle opdrachten, versterk autonomie en investeer in relaties tussen leraar en leerling.
4C/ID-model
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwaliteit van de les?
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les?
Factoren die de Cito-eindtoets beinvloeden
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?
Drama voor groepsvorming
Effect van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas
Wat zijn de effecten van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas?
NT2 bij migrantenkinderen
Nederlands als tweede taal aanleren in het basisonderwijs
Wat zijn effectieve methoden om (migranten)kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daarbij helpen?
NT2-stimuleren taalontwikkeling
Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
Tweetalig onderwijs en schoolprestaties
In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?
In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?
Creativiteitsontwikkeling
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen?
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar?
Adaptieve software
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar dan?
Is het waar dat een adaptieve leeromgeving leerlingen voldoende feedback geeft en leidt tot hogere leerresultaten? En verandert de rol van de leraar daarbij?
Blended learning effect
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs?
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs? En wat is de rol van de motivatie bij blended learning?
E-portfolio’s
Dragen e-portfolio’s in het basisonderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing?
Dragen e-portfolio’s in het onderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing? Ja, het zorgt voor schrijfvaardigheden, zelfregulatie, feedbackvaardigheden en self-efficacy.
Effect huiswerk
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling?
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? Wat is het verband met het schooltype en op welke manier speelt nabespreking een rol?
Formatieve toetsing
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?
Nakijken en feedback
Heeft het nakijken van schriften zin?
Heeft het nakijken van schriften zin?
Bewegend leren
Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’?
Presteren kinderen beter door ‘bewegend leren’?
Leerstijlen
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?
Fonemisch bewustzijn
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Helpt klappen in lettergrepen om foneembewustzijn bij jonge kinderen te ontwikkelen?
Voorwaarden voor begrijpend lezen
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën voor het verbeteren van begrijpend lezen van zwakke lezers in het vmbo?
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieën voor het verbeteren van begrijpend lezen van zwakke lezers in het vmbo?
Lerende netwerken
Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs?
Hoe kan een regionaal netwerk positief bijdragen aan duurzame innovatie en kwaliteitsverbetering van het voortgezet onderwijs?
Duobanen
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs wat betreft: samenstelling van duo’s, praktische afspraken, valkuilen en opbrengsten voor de betreffende docenten?
Schrijfmateriaal
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijven?
Met welk schrijfmateriaal kun je het beste leren schrijven? Dikte schrijfmateriaal en pengreep zijn soms van invloed op de schrijfsnelheid, maar niet op de kwaliteit van het handschrift.
Differentiatievormen
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?
Continurooster
Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op de leerresultaten en schoolwelbevinden van leerlingen?
Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op de leerresultaten en schoolwelbevinden van leerlingen?
Kleuterverlenging
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom naar groep 3?
Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? Het effect verschilt op korte en op lange termijn van elkaar.
Zittenblijven of versnellen
Het effect van zittenblijven of versnellen
Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling?
Keuze vervolgopleiding mbo
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Wat zijn de belangrijkste factoren op basis waarvan een leerling vmbo kiest voor een vervolgopleiding naar het mbo?
Klassengrootte
Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, met name kleuters? En zijn er afspraken over het maximum aantal leerlingen?
Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, met name kleuters? En zijn er afspraken over het maximum aantal leerlingen?
Leerlingpopulatie en resultaten
Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?
Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?
Effect beweging
Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per week een gymles van 45 minuten of 1x per week een gymles van 90 minuten?Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per wee
Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per week een gymles van 45 minuten of 1x per week een gymles van 90 minuten?
Spel en beweging
Levert spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren?
Levert fysiek bezig zijn met spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren? Sportieve activiteiten kunnen een positieve invloed hebben op leerprestaties van kinderen.
Motivatie MBO
Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beďnvloeden?
Met welke didactische strategieën kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beďnvloeden?
Cijfers geven
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?
Extrinsieke beloningen zoals cijfers werken niet of zelfs averechts. Onderzoek laat zien dat intrinsieke motivatie – leren omdat het interessant is – een positieve invloed heeft op leerresultaten.
Strategieën voor zelfregulering
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren?
Hoe kunnen leerlingen de regie over hun eigen leerproces voeren, zodat hun leerprestaties omhoog gaan? Er zijn sterke aanwijzingen dat leerlingen dan beter presteren.
Zelfvertrouwen en zelfstandigheid
Welke didactische strategie bevordert het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen?
Welke didactische strategieën hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs?
Cyberpesten en andere digitaal ongewenst gedrag
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Wat zijn effectieve interventies om digitaal ongewenst gedrag in het onderwijs tegen te gaan?
Professionele leergemeenschap
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?
Werkplekleren in het beroepsonderwijs
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Welke factoren zijn van invloed op de kwaliteit van werkplekleren in het beroepsonderwijs?
Competenties docent beroepsonderwijs
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Welk handelingsrepertoire heeft een docent beroepsonderwijs nodig in een praktijknabije leeromgeving?
Integratie vluchtelingen
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluchtelingen?
Welke initiatieven zijn er in het buitenland voor onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, die leiden tot werk op niveau?
Practicum als onderwijsactiviteit
Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het verwerven van (theoretische) begrippen uit de bčtavakken?
Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het verwerven van (theoretische) begrippen uit de bčtavakken?
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij MBO-studenten?
Het effect van groepsgrootte staat meestal niet op zichzelf. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol, zoals leerling- en groepskenmerken en het handelingsrepertoire van de docent.
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp? Het blijkt lastig om specifieke leerlingkenmerken toe te dichten aan de groep mbo-studenten niveau 3.
Heterogene brugklas
Zorgt een brede brugklas voor een effectieve selectie?
Draagt een brede brugklas bij aan de plaatsing van leerlingen op het niveau dat het beste past bij hun capaciteiten? Ja, uit onderzoek is gebleken dat een heterogene brugklas goed werkt.
Vroegtijdig verwijzen
Zijn leerlingen die op jongere leeftijd naar speciaal basisonderwijs (sbao) of speciaal onderwijs (so) worden verwezen succesvoller dan leerlingen die later zijn verwezen?
Zijn leerlingen die op jongere leeftijd naar speciaal basisonderwijs (sbao) of speciaal onderwijs (so) worden verwezen succesvoller dan leerlingen die later zijn verwezen?
Tweetalig onderwijs TTO schoolprestaties
Wat is er bekend over de verschillen in schoolprestaties van leerlingen op internationale scholen of in het tweetalig onderwijs (TTO) en van leerlingen op reguliere scholen?
Wat is er bekend over de verschillen in schoolprestaties van leerlingen op internationale scholen of in het tweetalig onderwijs (TTO) en van leerlingen op reguliere scholen?
Functiemix en salaris
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carričreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseringsactiviteiten?
Hoe hangt het loon en vooral de functiemix voor onderwijspersoneel in po en vo samen met carričreperspectieven, opleidingsniveau en professionaliseringsactiviteiten?
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Virtual reality
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs effectief?
Wat weten we over de inzet en effectiviteit van Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs? Het enthousiasme is groot en de mogelijke toepassingen breed.
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktijkonderwijs?
Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken als zij uitstromen uit het praktijkonderwijs? En hoe kunnen zij die verwerven?
Games voor leerlingen met concentratieproblemen
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Helpt afwisseling van quizvragen met games leerlingen met gedrags- en concentratieproblemen om hun leerrendement te verhogen?
Tablet in het onderwijs
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?
Jonge kinderen en tabletgebruik
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?


gratis online assessment onderwijsKennisrotonde

PO Management

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.