Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Hogere denkvaardigheden Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Ouderbetrokkenheid VVE Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Vmbo leerlingen Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs
Techniek
Techniek en vakmanschap Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator
Engels
Stimulering leesvaardigheid vo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies

Geplaatst op 1 juni 2016

Er is een dringende behoefte om studenten te motiveren voor wiskunde en exacte vakken en een carrière in die (technologische) richtingen. De ambitie van het Nederlandse beleid is om het percentage van afgestudeerden in het middelbaar en hoger onderwijs in exacte vakken en technologie te verhogen van 25% in 2011 40% in 2025. Onderzoek heeft aangetoond dat affectieve factoren zoals houding ten opzichte van exacte vakken en wiskunde meer invloed op de keuze van dit onderwijs heeft dan cognitieve zoals leerprestaties. In de afgelopen decennia zijn verschillende soorten interventies ontwikkeld en (quasi-) experimentele studies gedaan naar zowel de prestaties en attitudes van leerlingen. Echter, meta-analyses zijn tot nu toe alleen uitgevoerd met leerprestatie als afhankelijke variabele. In de hier voorgestelde meta-analyse wordt attitude als de primaire en prestatie als secundaire afhankelijke variabele genomen. De belangrijkste vraag die in deze meta-analyse aan de orde komt, is:

Wat zijn de effecten van verschillende soorten interventies op de attitudes en leerprestaties in exacte vakken en wiskunde?

Om deze vraag te beantwoorden gaan we experimentele en quasi-experimentele studies die de gevolgen van soorten interventies op de attitudes en leerprestaties hebben gemeten in de afgelopen 25 jaar, samenvatten en analyseren. Dit geldt ook voor computerondersteund onderzoek en op de context gebaseerde interventies en strategieën voor samenwerkend leren; alle soorten interventies die trachten de attitudes en leerprestaties op het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te bevorderen. De analyse zal niet alleen zorgen voor een totaal overzicht van de effecten, maar ook inzicht geven in de variatie en verschillen tussen subgroepen. Met deze resultaten, zullen belanghebbenden in het onderwijs in exacte vakken en wiskunde evidence-based beslissingen kunnen nemen over hoe ze de attitudes en leerprestaties kunnen bevorderen.

Details van het onderzoek

  
NWO-projectnummer:  411-12-232
Titel onderzoeksproject:  Promoting student attitudes toward science and mathematics: A meta-analysis of experimental and quasi-experimental studies
Looptijd:01-09-2013 tot 31-08-2014

Projectleider(s)

Naam Instelling E-mail
Dr. A. Bakker Universiteit Utrecht, Faculteit Bètawetenschappen, Freudenthal Instituut (FISME) a.bakker4@uu.nl

Projectuitvoerder(s)

Naam Instelling E-mail
C. Rietbergen MSc Universiteit Utrecht C.Rietbergen@uu.nl
B. Vaessen MA Universiteit Utrecht  

Relevante links(s)

[Bron: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO)]

Gerelateerd onderzoek

Internationaal basiSS 2015
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2015
Interesse voor bèta
Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies
Exacte vakken 2011
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2011
Exacte vakken 2008
Exacte vakken internationaal vergeleken, 6 VWO Wiskunde B en Natuurkunde – TIMSS-Advanced 2008
Exacte vakken 2007
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2007
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
Schrijf in voor de nieuwsbrief
[extra-breed-algemeen-kolom2]

Interesse voor bètaInschrijven nieuwsbrief


Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.