Algemeen
Nakijken leerlingenwerk Vreemde talen Hogere denkvaardigheden Kunst in de les Leerinhouden Methode kiezen Kind is méér dan getal
Ouders
Ouderbetrokkenheid VVE Digitaal oefenen taal rekenen vo
Rekenen
Beter leren rekenen po Beter rekenonderwijs Clusteren rekenonderwijs Citotoets rekenen groep 1 2 Cognitieve voorstellingen wiskunde Computerspelletjes Differentiatie voorbereiding Differentiatie rekenles mbo Digitaal assessment Dyscalculie kenmerken Hersengedrag rekenonderwijs po Leren klokkijken Leereffecten computerspel kleuters Leerlijn rekenen Leerlijnen de baas Motivatie pro-leerlingen Verdieping reken wiskundeonderwijs po Ontwikkelingspaden Opbrengstgericht werken en rekenproblemen Referentieniveau 1F Prentenboeken voorlezen Interactieve wiskundelessen Rekenachterstand po Rekenen automatiseren Beeldende opgaven Rekenachterstand wegwerken Mindset bij rekenen Taal in rekenen Strategieën leerlingen Voorkomen van rekenproblemen Rekenproces in de rekenles Getalbegrip werkgeheugen Schatten en rekenen Singapore rekenen Rekentaalkaart Tafels leren Instructievormen sbo Rekenonderwijs breuken Evaluatie groep 3 po Vertaalcirkel 1 Vertaalcirkel 2 Vertaalcirkel 3 De vertaalcirkel hulpmiddel Vertaalcirkel kleuters Tips zwakke rekenaars Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Taal
Algoritmische benadering spelling Geletterdheid adolescente risicoleerlingen Begeleid hardop lezen Schrijfvaardigheid maatschappijvakken Zelfcontrole talen Woordenschat differentiatie Taallijn peuters kleuters Interactief taalonderwijs Taal bij het jonge kind NT2 bij migrantenkinderen OGO bovenbouw Meertalige contexten Schooltaal woordenschat po Taalontwikkeling NT2-stimuleren taalontwikkeling Taalgericht onderwijs Goed taal- en leesonderwijs Rijk taalaanbod Taalachterstand Taalles als taallab Taalonderwijs BBL Taal en omgeving Tweetaligheid Woordenschat uitbreiden Woordenschat en ICT Woordenschatlessen Tips woordenschat
Lezen
Effectief leesonderwijs Begrijpend lezen Leesdorst lessen - 1 Leesdorst lessen - 2 Begrijpend lezen vak Boekenmaatjes voorlezen Close Reading Denkend lezen Goede schoolteksten Leerstijlen Digitaal voorleesprogramma DIVO Effecten digitaal leermiddel Aanpak begrijpend lezen Leesonderwijs ZML Leesonderwijs ZML 1 Schrijven en lezen Interactief voorlezen Vmbo leerlingen Slechthorende dove leerlingen Letters leren Effectief leren spellen Lezen en spellen Tips motivatie lezen Begrijpend lezen po Begrijpend leesresultaten Pictoverhalen lezen Woordenschat leesbegrip Leuke schoolteksten Leesbegrip zaakvakken po Begrijpend luisteren en lezen Leesvaardigheid zaakvakken Leesprestaties groep 6 po 2011 Vloeiend lezen
Lezen - dyslexie
Begeleiding dyslexie Gave van dyslexie Dyslexie behandeling Dyslexie en depressie Dyslexie kenmerken Krachtig anders leren Lettertype Dyslexie Ontwikkelingsdyslexie Dyslexieverklaring terecht? Tijdig signaleren Dyslexie tips Eindexamen en dyslexie Interventies dyslexie
Samenwerken
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Schrijven
Schrijfonderwijs verbeteren Academische synthesistaken Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO Verbetering schrijven po
Spelling
Spellingvaardigheid De speller Spelling instructie Spelling methode Expliciete instructie Opbrengstgericht werken bij spelling Leren spellen Spelling toetsen Spellingtraining Spellen en stellen
Burgerschap
Burgerschapsonderwijs VO Invloed scholen burgerschap leerlingen Socialisatie leerlingen Gescheiden onderwijs Burgerschapscompetenties Video games vo
Gym
Effect beweging Samenwerkend leren bij gym Springen en rennen
Beroepsonderwijs
Computergames wiskunde Computergames wiskunde reflectie Geïntegreerd taal/vakonderwijs
Techniek
Techniek en vakmanschap Fascinerende ontdekkingen Empirische cyclus (1) Techniek: Leren door doen Empirische cyclus (2) Techniek talent Techniek attitude Vliegwielen begrijpend lezen po
VO en MBO
Kenmerken MBO-studenten
Kunst
Assessment kunsteducatie Componeren Cultuurprofiel Tien effecten van kunst Kunstonderwijs Muziekeducatie Praten over kunst Tekenles Cultuurcoördinator
Engels
Stimulering leesvaardigheid vo
Exacte vakken
TIMSS-2015 Programmeren Exacte vakken 2008 Exacte vakken 2007 Exacte vakken 2011 Internationaal basiSS 2015 Interesse voor bèta

 

Nakijken leerlingenwerk
Nakijken: nut en noodzaak
Marcel Schmeier Het nakijken van leerlingenwerk kan een hele klus zijn. Kan dat niet effectiever? Een artikel over doelen van nakijken en effectief inzetten verschillende werkvormen.
Vreemde talen
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsmarkt?
redactie Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?
Hogere denkvaardigheden
Uitdagende opdrachten voor het betere denkwerk
René Leverink Over de beeldenstorm: beredeneer welke van drie bronnen geschreven is door een katholieke auteur? Hogere denkvaardigheden: analyseren, evalueren, creëren!
Kunst in de les
Hoe kunst helpt leren
Vera Meewis Kunst helpt leerlingen om betekenisvolle leerervaringen te creëren, mits de kunst goed geïntegreerd is in de les.
Leerinhouden
Leerinhouden: wetgeving - kennis - ordening - invloed leerkracht
Arja Kerpel De leerkracht sluit zijn leerinhouden aan op de leef- en belevingswereld van zijn leerlingen en houdt rekening met hun beginsituatie. Maar daarnaast hangt de leerinhoud af van de pedagogische bedoelingen die de leerkracht heeft met het onderwijzen.
Methode kiezen
Toe aan een nieuwe methode
Menno van Hasselt Een nieuwe methode? OCW stelt de kerndoelen vast. Maar wat zijn de onderwijsbehoeften van uw leerlingpopulatie? Ga daarover in gesprek met de uitgeverij.
Kind is méér dan getal
Een leerling is méér dan een getal
Wijnand Gijzen Resultaten van leerlingen worden vaak uitgedrukt in getallen. Dat heeft zeker zijn waarde, maar een kind is uniek en dus meer dan wat in getallen te vangen is.
Ouderbetrokkenheid VVE
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie
redactie Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid
Digitaal oefenen taal rekenen vo
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestaties in het voortgezet onderwijs
redactie Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs
Beter leren rekenen po
Beter leren rekenen op de basisschool
redactie Beter leren rekenen op de basisschool. In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen kinderen sneller en beter leren rekenen met een meer systematisch opgebouwd onderwijsprogramma.
Beter rekenonderwijs
Op weg naar beter rekenonderwijs
Dolf Janson De aanwezigheid van leerlingen in een les veroorzaakt altijd gedoe! Ze blijken verschillend te zijn. Een visie op het behaviorisme van directe instructie.
Clusteren rekenonderwijs
Als je het rekenonderwijs rond tijd, geld en meten clustert, behaal je dan betere resultaten?
redactie Is het verstandig om op rekengebied het onderwijs rondom tijd / geld / meten te clusteren? Behaal je dan betere resultaten dan wanneer je dit verspreid over het jaar aanbiedt?
Citotoets rekenen groep 1 2
Spelen of Toetsen - kansen voor wiskundige ontwikkeling
Martie de Pater Kleuters die problemen handelend weten op te lossen, blijken ook beter te scoren op de Citotoets ‘Rekenen voor kleuters’. Een praktijkgerichte casus.
Cognitieve voorstellingen wiskunde
Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde
redactie Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde. Het onderzoek richt zich op de rol van niet-symbolische voorstellingen van getallen.
Computerspelletjes
Computerspelletjes in het rekenonderwijs op de basisschool – OnderwijsBewijs
redactie Basisvaardigheden leren met RekenXXX-games (BRXXX)
Differentiatie voorbereiding
Differentiatie vraagt voorbereiding
Dolf Janson Groepsplannen zijn in. In veel gevallen zijn groepsplannen van buitenaf komen binnenvliegen als een oplossing voor... ja voor wat eigenlijk? Om dat te achterhalen, moeten we terug naar het ontstaan.
Differentiatie rekenles mbo
Differentiatie in de rekenles in het mbo
redactie Differentiatie in de rekenles in het mbo. In het mbo wordt sinds 2010 rekenen gegeven. De resultaten op de pilotexamens in 2012 en 2013 vielen tegen.
Digitaal assessment
Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs
redactie In een survey wordt onderzocht hoe het is gesteld met de mogelijkheden van leerkrachten om procesgerichte assessment en feedback toe te passen.
Dyscalculie kenmerken
Dyscalculie: kenmerken - tips aanpak rekenproblemen
Arja Kerpel Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met het aanleren, ophalen en toepassen van reken-wiskundekennis. Dyscalculie kenmerken en tips.
Hersengedrag rekenonderwijs po
Hersengedrag bij rekenonderwijs in het basisonderwijs
redactie Binnen dit deelproject wordt door middel van metingen in de hersenen (EEG) onderzocht of verschillen in de manier waarop getallen in de hersenen opgeslagen zijn of verwerkt.
Leren klokkijken
Klokkijken is complexer dan je zou denken
Dolf Janson Sommige kinderen doen er lang over om te leren klokkijken. Waarom is klokkijken voor hen zo moeilijk? In dit artikel staat het op een rijtje en geeft de auteur tips om te oefenen.
Leereffecten computerspel kleuters
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters
redactie It's all-in the game: Een educatief computerspel voor rekenen bij kleuters
Leerlijn rekenen
Leerlijn rekenen - Wie kan delen, kan vermenigvuldigen
Martie de Pater Op basis van onderzoek onder leerkrachten worden in dit artikel belangrijke aspecten van de leerlijn delen besproken: de cruciale leermomenten, strategieën en modellen.
Leerlijnen de baas
De leerlijnen de baas
Martie de Pater Een rekenleerlijn is geen doel op zich, maar een middel om passend rekenonderwijs te realiseren. Lees hier wat leerkrachten moeten weten over de leerlijnen bij rekenen.
Motivatie pro-leerlingen
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-leerlingen?
redactie Hoe verhoog je rekenmotivatie bij zwakke rekenaars? Faciliteer succeservaringen, verstrek waardevolle opdrachten, versterk autonomie en investeer in relaties tussen leraar en leerling.
Verdieping reken wiskundeonderwijs po
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool
redactie Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Dit onderzoeksproject richt zich op wiskundige hogere-ordevaardigheden, hoe deze zich ontwikkelen en hoe ze gestimuleerd worden.
Ontwikkelingspaden
Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs
redactie Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs. Rekenen, en leren rekenen, is een kwestie van aanleg én van onderwijs.
Opbrengstgericht werken en rekenproblemen
Herkenbare rekenproblemen en persoonlijke doelen
Dolf Janson Het lijkt soms alsof ‘opbrengstgericht werken’ vooral over toetsresultaten gaat. Niets is minder waar: het gaat over het (dagelijkse) effect van onderwijs. Dat effect moet ook blijken buiten toetsmomenten.
Referentieniveau 1F
Kiezen in rekendoelen met leerroutes van Passende Perspectieven
Nina Boswinkel En wat als het referentieniveau 1F rekenen niet wordt gehaald? Misschien zijn de leerroutes van Passende Perspectieven dan iets voor u. Krijg zicht op het niveau!
Prentenboeken voorlezen
Prentenboeken voorlezen draagt bij aan reken-wiskundige ontwikkeling van kleuters
redactie Ondersteuning wiskundige begripsontwikkeling bij kleuters door prentenboeken en verhalen
Interactieve wiskundelessen
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen
redactie Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren
Rekenachterstand po
Programma voor rekenachterstand op de basisschool – OnderwijsBewijs
redactie Ook een kleuter met een beperkt rekentaalbegrip kan goed leren rekenen. Het programma Op weg naar rekenen helpt rekenachterstanden bij kleuters weg te werken.
Rekenen automatiseren
Het effect van gericht automatiseren van rekenvaardigheden
Marjolein Zwik Er is veel aandacht voor het verbeteren van de rekenbasisvaardigheden. In de huidige realistische rekenmethodes is vaak weinig aandacht voor automatiseren.
Beeldende opgaven
Rekenen in beeld – vaker beeldende opgaven in rekenonderwijs – OnderwijsBewijs
redactie Rekenen in beeld. Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context.
Rekenachterstand wegwerken
Zo leer je alle kinderen rekenen
Anna Bosman Goed nieuws: Rekenachterstand is weg te werken! Een rekenachterstand ontstaat vaak door de didactiek en kan weggewerkt worden door veel te oefenen.
Mindset bij rekenen
Groeien in de getallenwereld - over belang growth mindset bij rekenen
Dolf Janson Wat is er nodig voor een growth mindset in de rekenlessen? Het beeld dat leraren van kinderen hebben werkt vaak als selffulfilling prophecy. Gebruik 'car' en 'care' om vooruit te komen!
Taal in rekenen
Zie je het voor je? Rekenen is per definitie talig!
Dolf Janson Leerlingen verlenen aan woorden een eigen betekenis. Ook in rekenonderwijs is het belangrijk hier aandacht aan te besteden! Taal staat, ook in rekenen, centraal.
Strategieën leerlingen
Rekenonderwijs en strategieën van leerlingen
redactie Rekenonderwijs en strategieën van leerlingen. Waarom is het prestatieniveau bij rekenonderwijs voor complexe vermenigvuldigen en delen in de Nederlandse basisscholen aanzienlijk afgenomen?
Voorkomen van rekenproblemen
Voorkomen van rekenproblemen - protocol dyscalculie
Korstiaan Karels Het afstemmen van de onderwijsbehoeften kan alleen als de leerkracht weet heeft van hoe kinderen zich ‘normaal’ ontwikkelen op het gebied van rekenen.
Rekenproces in de rekenles
Het rekenproces in de rekenles - protocol ERWD
Korstiaan Karels Het is van belang om als leerkracht scherp in beeld te krijgen waar het fout gaat in het rekenproces. Dat kan door het analyseren van de fouten.
Getalbegrip werkgeheugen
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool
redactie Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool.
Schatten en rekenen
Een schatter kan niet zonder redeneren
Dolf Janson Schattend rekenen is een ondergewaardeerde variant van rekenen. Onterecht, want schatten is niet alleen handig in het dagelijks gebruik, maar ook nuttig vanwege het redeneren dat daarbij nodig is.
Singapore rekenen
Singapore Rekenen - Rekenwonders
Korstiaan Karels Singapore trekt de aandacht door op internationale ranglijsten voor rekenonderwijs als een van de beste te presteren. Wat is er zo bijzonder aan het rekenonderwijs in Singapore?
Rekentaalkaart
Leraren leren omgaan met taal in de rekenles
Annemieke van Nifterik Taal is van groot belang bij het leren rekenen. Juist daarom kunnen leraren een grote rol spelen in de rekenles! Ga bewust om met de rekentaal en help zo je leerlingen met rekenen.
Tafels leren
Leren vermenigvuldigen: meer dan tafels leren!
Martie de Pater Het oefenen van de tafels vraagt om weldoordacht handelen in de groepen 4 en 5 van de basisschool. Anders zakt de kennis van de tafels weer snel weg.
Instructievormen sbo
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs
redactie Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs. De ontwikkeling van passende rekenvaardigheid.
Rekenonderwijs breuken
Verbeteren van rekenonderwijs in breuken
redactie De rol van de docent bij het verbeteren van het onderwijs in breuken: docentcognities, docentgedrag en leerlingopbrengsten
Evaluatie groep 3 po
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool
redactie Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen
Vertaalcirkel 1
De Vertaalcirkel 1 werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars
Ceciel Borghouts Wat is de vertaalcirkel en hoe werkt u ermee? Een didactisch hulpmiddel voor leerlingen. Om de kloof tussen formele rekentaal en contextopgaven verkleinen.
Vertaalcirkel 2
De Vertaalcirkel 2 Werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars
Ceciel Borghouts Wat is de vertaalcirkel en hoe werkt u ermee? Een didactisch hulpmiddel voor leerlingen. Om de kloof tussen formele rekentaal en contextopgaven verkleinen.
Vertaalcirkel 3
De Vertaalcirkel 3 Werken aan begrip en inzicht bij zwakke rekenaars
Ceciel Borghouts Wat is de vertaalcirkel en hoe werkt u ermee? Een didactisch hulpmiddel voor leerlingen. Om de kloof tussen formele rekentaal en contextopgaven verkleinen.
De vertaalcirkel hulpmiddel
De Vertaalcirkel als diagnostisch hulpmiddel
Ceciel Borghouts CITO-toetsen rekenen zijn zo talig. Wat zijn de mogelijkheden voor een diagnostisch gesprek? De vertaalcirkel als didactisch hulpmiddel voor leerkrachten.
Vertaalcirkel kleuters
De Vertaalcirkel bij kleuters
Ceciel Borghouts Wat kun je met de vertaalcirkel bij kleuters? Speel hoeveel kinderen erbij komen in het zwembad. Vertaal dit met poppen. Laat het tekenen. Speel na met blokken.
Tips zwakke rekenaars
Durf te kiezen in doelen: 19 tips voor zwakke rekenaars
Nina Boswinkel Gaan deze leerlingen referentieniveau 1F wel halen? Lees de kwaliteitskaart met 19 tips voor zwakke rekenaars. Wat kunnen we doen om deze groep leerlingen te helpen?
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Diagnosticerend onderwijzen bij rekenen
Korstiaan Karels Hoe werkt het protocol ERWD? Een uitleg aan de hand van de verschillende fasen in onderwijsbehoeften bij het leren rekenen.
Algoritmische benadering spelling
Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden
redactie The algorithmic approach to Dutch verb spelling in between phases of preparation and conclusion
Geletterdheid adolescente risicoleerlingen
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen
redactie Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen. In deelonderzoek 3 onderzoeken we in welke mate de daling of de veerkracht van leesvaardigheid.
Begeleid hardop lezen
Begeleid hardop lezen voor verbetering technische leesvaardigheid – OnderwijsBewijs
redactie Begeleid hardop lezen van teksten helpt zwakke lezers bij de ontwikkeling van technisch lezen en het bevordert hun leesplezier.
Schrijfvaardigheid maatschappijvakken
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken
redactie Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
Zelfcontrole talen
Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van talen
redactie Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van talen. In onze multimediale samenleving is zelfgestuurd leren van steeds groter wordend belang.
Woordenschat differentiatie
Differentiëren binnen woordenschatonderwijs
Martie de Pater In dit artikel staan handvatten om bij de voorbereiding en uitvoering van je taal- en zaakvaklessen om te gaan met de verschillen in woordkennis tussen leerlingen.
Taallijn peuters kleuters
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters
redactie Onderzoek naar het effect van Taallijn bij peuters en kleuters. Het gebruik van de methode Taallijn in combinatie met een programma voor- en vroegschoolse educatie.
Interactief taalonderwijs
Interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen
redactie Interactief taalonderwijs: opbrengsten voor achterstandsleerlingen
Taal bij het jonge kind
Taalontwikkeling bij het jonge kind
Sieneke Goorhuis Er zijn veel misverstanden rond de taalontwikkeling van het jonge kind. Het fantasiespel heeft een positief effect op de taalontwikkeling. Ook voorlezen is belangrijk, dat draagt bij aan een literair besef.
NT2 bij migrantenkinderen
Nederlands als tweede taal aanleren in het basisonderwijs
redactie Wat zijn effectieve methoden om (migranten)kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daarbij helpen?
OGO bovenbouw
Ontwikkelingsgericht werken / OGO in de bovenbouw
Bea Pompert Bij ontwikkelingsgericht onderwijs is de onderzoeksactiviteit in de bovenbouw de leidende activiteit, precies zoals de spelactiviteit dat is voor de onderbouw.
Meertalige contexten
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden
redactie Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden.
Schooltaal woordenschat po
Schooltaal en woordenschat in taalonderwijs op de basisschool
redactie Goed oefenen is een kunst: leerstrategieën voor effectief woordenschatonderwijs
Taalontwikkeling
Taalontwikkeling: door taal worden kinderen mensen
Steven Pont Als er iets is dat mensen van andere wezens op deze aarde onderscheidt, dan is het wel dat wij taal gebruiken. Taalontwikkeling is dus essentieel voor kinderen.
NT2-stimuleren taalontwikkeling
Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
redactie Hoe stimuleer je effectief de taalontwikkeling van kinderen die Nederlands als tweede taal (NT2) spreken?
Taalgericht onderwijs
Taal in alle vakken - De sleutel naar taalgericht onderwijs
Gerdineke van Silfhout Contextrijk onderwijs vol interactie en met taalsteun: sleutel naar effectief taalgericht onderwijs! Betekenisvolle les bevat gevarieerde lesactiviteiten en -materialen.
Goed taal- en leesonderwijs
Vijf onderwijskundige voorwaarden voor goed taal- en leesonderwijs
Jos Cöp Laten we inzoomen op het taal- en leesonderwijs, waarbij de kwaliteit optimaal kan worden door gewoon rekening te houden met vijf relatief eenvoudige en tijdloze uitgangspunten.
Rijk taalaanbod
Rijk taalaanbod door spel
Sieneke Goorhuis Rijk taalaanbod door interactief voorlezen? Kinderen leren het meest door spel. Sociale interactie heeft een positief effect op het taalgebruik van peuters.
Taalachterstand
Taalachterstand
Sieneke Goorhuis In dit artikel wordt besproken of er onderscheid is tussen allochtone en autochtone kinderen uit achterstandssituaties op het gebied van taalontwikkeling. Hebben ze dezelfde problemen?
Taalles als taallab
De taalles als taallab. Op weg naar een uitdagende invulling van de taalles.
Dolf Janson Een taalles waarin het doodstil moet zijn, dient ons wantrouwig te maken: wordt daar wel iets taligs geleerd? Door de uitdagende vorm is er ook opbrengst voor leerlingen met taaltalent.
Taalonderwijs BBL
Taalonderwijs in BBL-trajecten MBO
redactie Strategisch lezen voor studie en beroep in BBL-trajecten MBO
Taal en omgeving
Taal is niet los te verkrijgen
Sieneke Goorhuis In dit artikel wordt besproken dat taal niet los te verkrijgen is, maar dat er verschillende factoren meespelen. Een van die factoren is het gehoor. Een ander is het bewegen.
Tweetaligheid
Tweetaligheid is geen probleem
Sieneke Goorhuis Tweetaligheid is geen probleem. In het beleid rond jonge kinderen doen een aantal misverstanden de ronde, bijvoorbeeld dat tweetaligheid een probleem is. Dit artikel gaat hierop in.
Woordenschat uitbreiden
Woordenschat uitbreiden bij begrijpend lezen en bij de zaakvakken
Paul Filipiak Wat is het doel van woordenschatonderwijs? Zorgt ervoor dat kinderen beter luisteren, lezen, praten en schrijven bij: prentenboeken, begrijpend lezen, zaakvakken.
Woordenschat en ICT
Hoe ICT het woordenschatonderwijs kan verbeteren
Jos Cöp In artikel wordt de cirkel van het woordenschatonderwijs geïntroduceerd. Deze cirkel zorgt voor geïntegreerd, compleet en effectief woordenschatonderwijs.
Woordenschatlessen
Wat maakt woordenschatlessen effectiever?
Jos Cöp In dit artikel wordt in ruime mate aandacht besteed aan het belang van een goede woordenschat. Ook wordt aangeven hoe we kunnen komen tot verbeteringen in het woordenschatonderwijs
Tips woordenschat
Knikkers spelers en spel: tips voor woordenschatonderwijs.
Paul Filipiak Geen woorden maar... kinderen! Tips voor woordenschatonderwijs. Eerst de spelers, vervolgens het spel en tenslotte de knikkers. De leerkracht blijft spelleider.
Effectief leesonderwijs
Aantrekkelijk en effectief leesonderwijs: motiverend!
Paul Filipiak Wilt u de leesmotivatie verhogen? Richt dan een goede klassenbibliotheek in. Gebruik aantrekkelijke leeswerkvormen. Ga met elkaar aan de leespraat!
Begrijpend lezen
Begrijpend lezen is kwestie van denken
Karin van de Mortel Leer kinderen denken over wat ze lezen. Begrijpend lezen is de basis voor vrijwel alle schoolvakken. In deze special veel goede tips voor verbetering.
Leesdorst lessen - 1
Leesdorst lessen (1) – Tien tips voor een goede les
Paul Filipiak In Leesdorst lessen(1) bekijk je twee leeslessen en bespreekt die met een collega. Hoe pas jij het hardopdenkend leren lezen toe? Wat is het effect van je leesmethode op je leerlingen?
Leesdorst lessen - 2
Leesdorst lessen (2) – Acht valkuilen van leesmethodes
Paul Filipiak In Leesdorst lessen (2) een oproep het leesbudget vooral voor goede school- en klasbibliotheken te gebruiken. Ontdek de zwakke kanten van je leesmethode op tijd!
Begrijpend lezen vak
Begrijpend lezen als vak afschaffen?
Paul Filipiak Moet begrijpend lezen als vak worden afgeschaft? Lezen is meeslepend complex. Het gaat over decoderen en vloeiend lezen, leesmotivatie, actief denken en verbale intelligentie.
Boekenmaatjes voorlezen
Boekenmaatjes: voorlezen van leerlingen uit groep 7 aan kleuters – OnderwijsBewijs
redactie Boekenmaatjes: het effect van tutor-lezen op de sociaal-emotionele competentie en pestgedrag van leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs
Close Reading
Begrijpend lezen vervangen door Close Reading?
Paul Filipiak Close Reading is een nieuwe loot aan de oude stam van het begrijpend lezen. Gaat het om begrijpend of over studerend lezen? Stimuleer kennisverwerving uit zaakvakteksten.
Denkend lezen
Denkend lezen - begrijpend lezen naar een hoger niveau
Dolf Janson In betekenisvolle leessituaties zijn teksten functioneel en strategieën als begrijpen en toepassen het middel om de vaardigheid in het omgaan met teksten op een hoger niveau te brengen.
Goede schoolteksten
Een goede schooltekst. Het begin van goed leesonderwijs.
Gerdineke van Silfhout Verdeel de leesles in instructie en voordoen: 20 procent. Ga daarna begeleid toepassen: 80 procent! Dat is de brug tussen instructie en zelfstandig begrijpend lezen.
Leerstijlen
Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?
redactie Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?
Digitaal voorleesprogramma DIVO
Het effect van een digitaal ondersteund voorleesprogramma DIVO – OnderwijsBewijs
redactie Een experiment ter bepaling van het effect van langdurig gebruik van een digitaal ondersteund voorleesprogramma (DIVO) op de woordenschat, het verhaalbegrip en beginnend lezen in groep 1, 2 en 3.
Effecten digitaal leermiddel
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
redactie Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen
Aanpak begrijpend lezen
Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs – OnderwijsBewijs
redactie Effecten van Bliksem-aanpak samenvatting
Leesonderwijs ZML
Fonologisch gebaseerd leesonderwijs in het ZML
Anna Bosman Een onderzoek naar het effect van gestructureerd spellend leesonderwijs. Bij twee groepen van zes kinderen uit groep drie ZML gedurende een half jaar.
Leesonderwijs ZML 1
Fonologische vaardigheden van leerlingen in het ZML-onderwijs
Anna Bosman Radboud Universiteit Nijmegen. Een onderzoek naar de rol van fonologische vaardigheden in het leren lezen en spellen bij leerlingen in het ZML-onderwijs.
Schrijven en lezen
Lezenderwijs leren schrijven, en andersom
René Leverink Lezen en schrijven integreren levert tijdwinst op. Leerkrachten moeten leren de verschillende lessen met elkaar in verband te brengen, zodat bestaande methodes kunnen blijven bestaan.
Interactief voorlezen
Interactief voorlezen onder de loep
Sieneke Goorhuis Interactief voorlezen draagt niet bij aan literaire taalbeleving. Niet de letterkennis, maar de literaire beleving draagt bij aan het leren lezen.
Vmbo leerlingen
Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betrokkenheid bij lezen en schrijven op school
redactie The role of teaching and learning in the development of literacy of at-risk students in a multilingual context
Slechthorende dove leerlingen
Leesdidactiek slechthorende en dove leerlingen – OnderwijsBewijs
redactie Nieuwe leesdidactiek voor dove en slechthorende leerlingen is een aangepaste methode voor begrijpend leesonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs.
Letters leren
Letters leren: vandaag in staat, een leven lang paraat
Ewald Vervaet Taal bestaat uit klanken en niet uit lettertekens. Lettertekens zijn er om klanken visueel vast te leggen. Lezen en schrijven zijn ruimtelijke activiteiten.
Effectief leren spellen
Hersenen en woorden in verbinding
Dolf Janson Hoe maak je als leraar het verschil? Verander spelling van ‘zorgen een taak af te hebben’ in ‘zorgen een doel gehaald te hebben’. Je krijgt hier tips voor effectief spellingonderwijs!
Lezen en spellen
Zo leer je kinderen lezen en spellen
Anna Bosman Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer driekwart van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs een substantiële leesachterstand heeft. Hoe komt dat?
Tips motivatie lezen
Suggesties voor motivatieproblemen bij lezen
Machiel Karels Als het leesproces vertraagt, speelt de motivatie van de leerling van een belangrijke rol. In dit artikel staan suggesties om de motivatie voor het lezen te vergroten.
Begrijpend lezen po
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs
redactie Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs. Onderzoek naar de ontwikkeling van en effectieve methoden versterking van het begrijpend leren lezen.
Begrijpend leesresultaten
Het optimaliseren van begrijpend leesresultaten
Karin van de Mortel Begrijpend luisteren in de onderbouw? 14 Basisscholen in Utrecht zijn gestart met deze aanpak. Versterk de doorgaande lijn van begrijpend luisteren en lezen!
Pictoverhalen lezen
Pictoverhalen: op weg naar leessucces
Marcel Schmeier Pictoverhalen zijn een effectieve manier om de leesnieuwsgierigheid op te wekken in de kleutergroepen. In groep 3 maken verrijken pictogrammen de inhoud.
Woordenschat leesbegrip
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
redactie Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen
Leuke schoolteksten
Hoe leuk moeten we schoolteksten maken? Opleuken helpt niet!
Gerdineke van Silfhout Het opleuken van teksten helpt leerlingen niet! Laten we optimaal begrijpelijke teksten aanbieden en effectieve strategieën aanleren. Dan zijn alle leerlingen in staat om te presteren!
Leesbegrip zaakvakken po
Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen basisonderwijs
redactie Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessen
Begrijpend luisteren en lezen
Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen
Karin van de Mortel Luisteren, lezen en begrijpen wat je hoort en leest? Onmisbare vaardigheden. Met deze interventies kunt u belangrijke pijlers onder begrijpend lezen verstevigen.
Leesvaardigheid zaakvakken
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken
redactie Gedifferentieerd LeesOnderwijs VO (GLOVO). Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het lezen van zaakvakteksten.
Leesprestaties groep 6 po 2011
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs – PIRLS 2011
redactie Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs – PIRLS 2011
Vloeiend lezen
The Voice of vloeiend lezen als vliegwiel voor beter leesbegrip
Karin van de Mortel Technisch goede lezer die niets van de inhoud begrijpt? Geen vloeiende lezer! Leerling die zonder expressie leest, begrijpt de inhoud van de tekst niet.
Begeleiding dyslexie
Naar een brede begeleiding van dyslexie in het basisonderwijs
Terry van de Beek In dit artikel wordt gepleit voor een brede begeleiding van dyslexie in het basisonderwijs. Dyslexieonderzoek, hulp in de school en bibliotherapie worden besproken.
Gave van dyslexie
De gave van dyslexie
Arja Kerpel Dyslexie… de meeste mensen denken hierbij aan leesproblemen, letters omdraaien en traag leren. Maar dit is slechts één kant van dyslexie. Het is ook een gave.
Dyslexie behandeling
Behandeling van dyslexie met de FL methode
Anna Bosman Stichting Taalhulp werkt al jaren met de Fonologische en Leerpsychologische (F&L) methode®. Dit is een methode voor de behandeling van technisch lezen en spellen.
Dyslexie en depressie
Depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie
Anna Bosman Dit artikel beschrijft uitgebreid onderzoek naar het verband tussen depressie en angst bij basisschoolleerlingen met dyslexie.
Dyslexie kenmerken
Dyslexie - kenmerken - tips aanpak
Arja Kerpel Dyslexie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft bij spelling en bij lezen op woordniveau.
Krachtig anders leren
Krachtig anders leren - Kernvisie methode
Arja Kerpel Onderwijs sluit niet altijd aan bij de leerstijl van een kind. Het boek Krachtig anders leren behandelt de leerstijl van kinderen met dyslexie, ADD en ADHD.
Lettertype Dyslexie
Positieve ervaringen met het lettertype ‘Dyslexie’: Een placebo effect?
Anna Bosman Het lettertype ‘Dyslexie’ heeft de nodige verwachtingen gewekt in dyslexieland. De hoofdvraag bij de lancering van een product met vermeende positieve effecten is: Waar is het bewijs?
Ontwikkelingsdyslexie
Ontwikkelingsdyslexie: Maken wij kinderen dyslectisch?
Ewald Vervaet Dit artikel gaat in op de stelling dat bepaalde gevallen van dyslexie te verklaren zijn vanuit een te vroeg starten met schrijven en lezen.
Dyslexieverklaring terecht?
Heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Teije de Vos Het aantal leerlingen met een dyslexieverklaring in het basis- en voorgezet onderwijs is recent fors gestegen. Maar heeft èlke dyslecticus dyslexie?
Tijdig signaleren
Dyslexie tijdig signaleren - Het komt vanzelf wel?
Terry van de Beek Komt belangstelling voor letters vanzelf wel? Er is een groep waarbij het het nooit vanzelf zal komen. Die heeft ons heel erg hard nodig óm er te komen!
Dyslexie tips
Dyslexie - tips voor de leerkracht
Anton Horeweg In dit artikel krijg je als leerkracht praktische tips over het omgaan met dyslexie in de klas. Belangrijk is vroege interventie en verslaglegging voor dyslexieverklaring.
Eindexamen en dyslexie
Eindexamen doen met dyslexie in 2015. Een verhaal uit de praktijk.
Terry van de Beek Is uw school klaar voor het eindexamen 2015 van leerlingen met dyslexie? Lees hier welke voorbereidingen en faciliteiten nodig zijn. En er moet natuurlijk wel gewoon geleerd worden!
Interventies dyslexie
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
redactie Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
Veranderaanpak leerKRACHT 2013 2014
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
redactie Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014
Schrijfonderwijs verbeteren
Schrijfproducten verbeteren alleen door formatieve evaluatie op doelen!
Helèn de Jong Het spreekt toch vanzelf dat de leraar beter schrijft dan de leerlingen. Het zou dan ook vanzelfsprekend moeten zijn dat wij met onze eigen schrijfervaring model staan voor de leerlingen.
Academische synthesistaken
Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met ‘Level up Instructions & Feedback Tool’ (LIFT)
redactie Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met ‘Level up Instructions & Feedback Tool’ (LIFT)
Schrijfvaardigheid onderbouw VMBO HAVO VWO
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO – OnderwijsBewijs
redactie Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Science
Verbetering schrijven po
Verbetering van schrijven op de basisschool
redactie In het eerste deel van het project wordt een aantal schriftelijke modules voor pre-schrijven, post-schrijven en tijdens het schrijven ontwikkeld met ervaren docenten.
Spellingvaardigheid
Spellingvaardigheid en leren spellen (1) - relatie spellen en lezen
Anna Bosman Voor het verwerven van een voldoende spellingvaardigheid is het nodig dat scholen tijd vrij maken om leerlingen de eerste beginselen en later de subtielere nuances van het spellingsysteem te leren.
De speller
Spellingvaardigheid en leren spellen (2) - de speller
Anna Bosman Eigenschappen die nagenoeg onveranderbaar zijn, zoals leeftijd, geslacht en intelligentie zijn relatief minder belangrijk voor het verwerven van spellingkennis dan omgevingsfactoren of instructie.
Spelling instructie
Spellingvaardigheid en leren spellen (3) - de instructie
Anna Bosman Een goede spellinginstructie is een gezamenlijke inspanning van leerkracht en leerling in een geïntegreerde, coöperatieve, op het niveau van de leerling afgestemde didactiek.
Spelling methode
Spellingvaardigheid en leren spellen (4) - instructiemethoden
Anna Bosman In dit artikel worden een aantal belangrijke instructiemethoden besproken die zorgen voor een optimale spellingvaardigheid van de leerling.
Expliciete instructie
Spelling en expliciete instructie
Anna Bosman ONDERWEIS en SPERCIEBOON, maar ook KOMPJOETUR en FOTUI. Spellen is moeilijker dan lezen. Waarom staat onderzoek naar spelling dan in de schaduw?
Opbrengstgericht werken bij spelling
Opbrengstgericht lesgeven bij spelling
Dolf Janson In dit artikel zoomen we in op leren van spelling. Wat zijn de gevolgen van effectief leren spellen voor de aanbieding en het gebruik van spellingleergangen?
Leren spellen
Leren spellen: de klanken bepalen de letters
Dolf Janson De grootste fout die je volgens Dolf Janson in de spellingdidactiek kunt maken, is dat je klanken verwart met letters. Klanken worden in het hoofd omgezet in letters!
Spelling toetsen
Spellingvaardigheid en leren spellen (5) - toetsen
Anna Bosman De vorderingen van de spellingvaardigheid kunnen over verschillende manieren getoetst worden. Dit artikel bespreekt de manieren van toetsen van de spellingvaardigheid.
Spellingtraining
Spellingbewustzijn kan met een korte training gestimuleerd worden
Anna Bosman In dit onderzoek gaan we na of het spellingbewustzijn van leerlingen uit groep 5 van een reguliere basisschool met een korte training gestimuleerd kan worden.
Spellen en stellen
Leren stellen en niet vergeten correct te spellen - Het succes van de zelfcorrectietraining
Anna Bosman De prestaties van leerlingen op een dictee geven soms een ander (meestal beter) beeld van hun spellingvaardigheid dan de opstellen die zij schrijven. Hoe komt dat?
Burgerschapsonderwijs VO
Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs internationaal vergeleken
redactie Een vergelijkend perspectief op burgerschap en burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs, International Civic and Citizenship Education Study 2016: Landenstudie Nederland
Invloed scholen burgerschap leerlingen
Invloed van scholen op burgerschap van leerlingen
redactie Understanding the effects of schools on students citizenship
Socialisatie leerlingen
Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief burgerschap
redactie Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief burgerschap
Gescheiden onderwijs
Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatie
redactie Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatie
Burgerschapscompetenties
Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties
redactie Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld voor de participatie van jonge volwassenen.
Video games vo
Video games voor kritisch burgerschap in het voortgezet onderwijs – OnderwijsBewijs
redactie Kritisch burgerschap. Kunnen games helpen leerlingen beter kritisch te laten reflecteren bij burgerschap?
Effect beweging
Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per week een gymles van 45 minuten of 1x per week een gymles van 90 minuten?Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per wee
redactie Wat is beter voor de lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen: 2x per week een gymles van 45 minuten of 1x per week een gymles van 90 minuten?
Samenwerkend leren bij gym
Bewegingsonderwijs: Samenwerkend leren in de praktijk
Maarten Massink Leren samenwerken is een belangrijk onderwerp in de lessen op school. In dit artikel wordt stilgestaan bij praktische voorbeelden van samenwerkend leren: Hoe doe je dat?
Springen en rennen
Springen en rennen, jezelf leren kennen
Maarten Massink Als het bij atletiek om lopen en springen gaat, wordt er op school vaak sprinten gedaan en verspringen en hoogspringen. Wat is daarop een leuk en goed vervolg?
Computergames wiskunde
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs
redactie Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs. Computergames worden steeds vaker gebruikt in onderwijs (game-based leren of GBL).
Computergames wiskunde reflectie
Gebruik van computergames bij wiskunde in beroepsonderwijs: reflectie
redactie Reflection in games
Geïntegreerd taal/vakonderwijs
Iedere les in het beroepsonderwijs zou ook een taalles moeten zijn
redactie Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek
Techniek en vakmanschap
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
redactie Systematisch en groepsgewijs differentiëren binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschap
Fascinerende ontdekkingen
Fascinerende ontdekkingen met kinderen rondom wetenschap en techniek
Arja Kerpel Waarom onderwijs in wetenschap en techniek in de 21e eeuw? En hoe geef je dat vorm? Dit boek is een mooie mix van visie en praktische lessen.
Empirische cyclus (1)
Techniek - Onderzoeken met de empirische cyclus (1)
Hanno van Keulen In wetenschap en techniek begint bijna elke ontwikkeling met een vraag of een probleem. “Hoe werkt dat eigenlijk”? “Kan dat beter?”
Techniek: Leren door doen
Techniek: leren door doen. Hoe geef je techniek een plek in het onderwijs?
Arja Kerpel Techniek in het basisonderwijs staat volop in de belangstelling. Vanaf 2020 krijgen alle basisschoolleerlingen techniek. Maar hoe geef je techniek een goede plek in het onderwijs?
Empirische cyclus (2)
Techniek - Onderzoeken met de empirische cyclus (2)
Hanno van Keulen In dit artikel gaat het over talentontwikkeling door het gebruik van de empirische cyclus.
Techniek talent
Talentontwikkeling met wetenschap en techniek
Hanno van Keulen Door techniekonderwijs kun je de talenten van kinderen goed ontwikkelen. Het sluit goed aan bij de zintuiglijke ervaring. Kinderen leren op een natuurlijke manier.
Techniek attitude
Talent en talentontwikkeling van en door leraren en scholen
Hanno van Keulen Talent voor onderwijs in techniek is slechts deels afhankelijk van aanleg. Het is een eigenschap, die onder gunstige omstandigheden ontwikkeld kan worden.
Vliegwielen begrijpend lezen po
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs
redactie Vliegwielen voor begrijpend lezen
Kenmerken MBO-studenten
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp?
redactie Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp? Het blijkt lastig om specifieke leerlingkenmerken toe te dichten aan de groep mbo-studenten niveau 3.
Assessment kunsteducatie
Assessment in kunsteducatie – reviewstudie
redactie Assessment in arts education
Componeren
Componeren in de klas
Vera Meewis Wat is het verschil in muzikale leeropbrengsten en andere schoolprestaties als leerlingen zelf muziek componeren of meer reproductief met de leerkracht?
Cultuurprofiel
Kiezen voor een cultuurprofiel
Sanne van den Hoek Je kunt je als school op verschillende manieren profileren. In dit artikel staan redenen waarom scholen ervoor kiezen om zich te profileren met een cultuurprofiel.
Tien effecten van kunst
Wat leer je van kunst? - Tien positieve effecten
Vera Meewis Kunst heeft veel positieve leereffecten op de ontwikkeling van het kind. In dit artikel laat de auteur zien wat de doelen en opbrengsten van kunstonderwijs zijn.
Kunstonderwijs
Kunstonderwijs en 21st century skills
Vera Meewis Kunstvakken in het basisonderwijs kunnen goed bijdragen aan het ontwikkelen van 21st century skills bij leerlingen.
Muziekeducatie
Iedereen kan muzikant zijn
Vera Meewis Hoe krijgen kinderen vertrouwen in hun muzikale kunnen? Wat voegen muzikale workshops toe? Welke invloed heeft een project met professionale muziekdocenten?
Praten over kunst
Zeven manieren om over kunst te praten
Vera Meewis Waarom is leren over kunst belangrijk voor leerlingen? Jonge kinderen kunnen leren door kunst te maken, maar ook door erover te praten. Zeven typen vragen over kunst.
Tekenles
Tekenen als omgaan met de visuele wereld - creativiteit
Vera Meewis Hoe kun je als leerkracht een positieve impact hebben op het tekenen van leerlingen als je daar zelf weinig ervaring mee hebt? Onderzoek van Robert Watts helpt.
Cultuurcoördinator
10 jaar cultuurcoördinatoren op school. Hoe staat het ermee?
Sanne van den Hoek Hoe staat het in het p.o. met de cultuurcoördinator? In 2004 startte het ministerie van OCW met 10 euro 90 per leerling voor cultuureducatie. Wat is er bereikt?
Stimulering leesvaardigheid vo
Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs
redactie Stimulering van leesvaardigheid in het Engels in de beginfase van het voortgezet onderwijs.
TIMSS-2015
Basisschoolleerling minder goed in de exacte vakken
Annemieke van Nifterik Nederlandse basisschoolleerlingen presteren minder goed op de TIMSS-2015 dan eerdere jaren. Vooral op natuuronderwijs werd lager gescoord.
Programmeren
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
redactie Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?
Exacte vakken 2008
Exacte vakken internationaal vergeleken, 6 VWO Wiskunde B en Natuurkunde – TIMSS-Advanced 2008
redactie Nederland in TIMSS-Advanced 2008 (grade 12)
Exacte vakken 2007
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2007
redactie Nederland in TIMSS-2007, groep 6 basisonderwijs
Exacte vakken 2011
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2011
redactie Nederland in TIMSS-2011, groep 6 basisonderwijs
Internationaal basiSS 2015
Exacte vakken internationaal vergeleken, groep 6, basisonderwijs – TIMSS-2015
redactie Nederland in TIMSS-2015, groep 6, basisonderwijs
Interesse voor bèta
Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies
redactie Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies


gratis online assessment onderwijsInschrijven nieuwsbrief


PO Management

Volg wij-leren.nl

Volg ons op LinkedIn Volg ons op twitter Volg ons op facebook

Mis geen bijdragen.